6
Tulama kukulimba kwa magambu ga Kilisto
Tulenga nike kabele? Tujendekeya kutenda mabaja kupala kindimba cha Nnoongo kijonjake kube ndu? Napachokuje! Tukotwike kutawaligwa na mabaja, tujendekeabo kutama mumabaja? Gambu mmanyi kube twenga tatubatichigwe kulondana na Yesu Kilisto, putubatichigwa ngutulondana na kiu chakwe. Apatabatichigwa kututumbukia mumache ngutulondana na kiu chakwe, ngutuchikigwa pamwe najwenio, kupala andi Kilisto apayoigwe kuboka kwa abawile kukibumo cha makakala ga Awawa, twenga uyo matuba mubwomi nhyono.
Gambu andi putulondine nakwe mukuwe, uyo nga putupakulonda nakwe mukuyoka. Tumanyi kutenda bwomi gwito gwa kalakala uwile panchalaba pamwe na Kilisto, kupala makakala ga mabaja mumibele jito gaalabiigwe, kuyene takabeje kabe takabanda ba mabaja. Gambu mundu jwajoa ojwawe abi agabwa na mabaja. Andaibi tuwile pamwe na Kilisto, uyo tuamini kutenda matulama pamwe na jwenio. Gambu tumanyi kube Kilisto ayokite, aweje kabele, kiu kintawalaje kabena. 10 Yene, magambu awile pakamwe tu, mabaja gakwetije makakala kujwenio, na ngoe atama kitamo chakwe mutawala gwa Nnoongo. 11 Na mangweto uyo mikibalangila kube nhwile ku nhwalo gwa mabaja na ntamanga kukummegelela Nnoongo kupete Yesu Kilisto.
12 Yene, mabaja gakajendekeje kutawala mibele jinu ejiwe, nu kujijeketela tama yakwe. 13 Na makaboyangaje ipagwa imibele jinu kube yombo yukutende mabaja. Mbaya mmeni mangweto mikibekange ku Nnoongo, andi bandu abayoigwe kuboke kwa abawile, mmekange mibele jinu joa kwa agapala Nnoongo. 14 Magambu mabaja gantawalaje kabele, mangweto mmi kulongaleigwaje na Malagilo nambu nnongaleigwa na gwambone gwa Nnoongo.
Akabanda abapaligwa
15 Tulenga nike? Bo, tutendi mabaja magambu tubije Mumalagilo gambu tubi muupeele gwa Nnoongo? Ije napachokuje! 16 Mmanyi kube anda mikibekangite mmene makangweto kube makabanda ba mundu mmaganga kweli makabanda ba mundu jwenio, andaje makabanda ba mabaja mmanya kipakumpata kiu, andaje akabanda abannyali Nnoongo mpakube mambone nnongi jakwe. 17 Nambu nannumba Nnoongo! Kagaagaba maboulo gamaboligwe kumyojo jinu joa, iganukube lolo makiba mabanda ba mabaja. 18 Ngammekigwa agabwa kuboka mumabaja, na mmi makabanda bi ilebe yaipala Nnoongo. 19 Pamba nonge kilonge chamachoba goa magambu gwa kulegaleka kwa mibele jinu. Andi kingobu chenge pamabekanga ipagwa inu itendi ilebe ichapu na mabaja ngamme makachapu, uyo ngoe mmekange ipagwa yinu itendi ilebe yapala Nnoongo mmegange chwapi.
20 Pamakiba mabanda ba mabaja makiba agabwa mukutenda ilebe yaipala Nnoongo. 21 Makapatanga nyonjakea nike kuboke mukutendanga ilebe yae eintei mme na oni? Magambu ile yenie yoa kupela kwakwe kuwe! 22 Nambu ngoe mmekigwe agabwa kuboka mubanda gwa mabaja na mmi makapakachi ba Nnoongo. Nyonjakea jankweti ngoe chwapi, kubokapenia mpata bwomi gwa machoba goa pangapela. 23 Kwa magambu lipungu lya mabaja nga kiu, nambu hupo ejapanga Nnoongo nga bwomi gwa machoba goa pangapela kukulondana na Yesu Kilisto, Angwana bito.