8
Kutama mu Uhuke jwa Nnoongo
Yene, ngoe hukumu janga paligwa jibije kwa boa abalondine na Yesu Kilisto. Magambu, Malagilo gu Uhuke gwa Nnoongo agaleta bwomi ogubi mu Yesu Kilisto gangombwile kuboka mu malagilo mabaja na kiu. Nnoongo ngalenganakia kilebe changalenganakia Mumalagilo ga Musa, ngankinga Mwana jwakwe kiti abi na mmele tela na mmele gwito twenga tatubi na malemwa, kwa magambu ga mabaja na kwa mmele gwenio ngagahukumu mabaja. Nnoongo atela genia kupala gaga agapaligwa Mumalagilo galenganile nkati jito, twenga tanga kengama tama ja ilebe ya mmele, nambu kwa makakala gu Uhuke. Baba abatama kukengama pupala mmele, kulongaliigwa na mawacho ga mmele. Nambu abatama kukunkengama Uhuke jwa Chwapi mawacho gabe kulongalaigwe na gaga agapala Uhuke jwa Chwapi. Mawacho ga mmele galeta kiu, nambu mawacho ga Uhuke galeta bwomi na tengela. Gambu ojwatawaligwa na mawacho ga mmele jwenio nngondwa jwa Nnoongo, kujalije Malagilo ga Nnoongo na kuotwaje kugajali. Bandu abalongaleigwa na agapala mmele gwa mabaja kuotwaje kunhwalalila Nnoongo. Nambu mangweto kulongaleigwaje nu pupala mmele gwa mabaja, nambu ntamanga kukengama papala Uhuke, anda ibi Uhuke jwa Nnoongo atama nkati jinu. Jwajwoa jwanga Uhuke jwa Kilisto, jwenio nga jwakuje Kilisto. 10 Nambu anda Kilisto abi nkati jinu, iganukube mibele jinu jiwile magambu ga mabaja, kwinu Uhuke nga bwomi kwa magambu gukutenda agapala Nnoongo.
11 Anda abi Uhuke jwa Nnoongo ojwanhyoya Kilisto atama nkati jinu, jwenio jwanhyoite Yesu kuboka kwa abawile majipa bwomi mibele jinu ejiwile, matenda yene kupete Uhuke jwakwe ojwatama nkati jinu. 12 Yene, akalongo bango, tukweti liengo, ngiti likutama kukengama agapala mmele gwa mabaje. 13 Magambu anda ntamanga kukengama agapala mmele gwa mabaja mmanya mpala kuweganga. Nambu, anda kwa ndela ja Uhuke miikoma itendwa inu yangambone, mannamanga. 14 Boa abalongaleigwa na Uhuke jwa Nnoongo ngi ingota ya Nnoongo. 15 Magambu, mpokelingije Uhuke jukummeka mangweto makabanda nu kummeka mbwele, nambu mpokilinge Uhuke jukummeka mangweto mme ingota ya Nnoongo, kwa Uhuke jwenio twe tunkema Nnoongo, “Aba,” ikonda, “Awawa!” 16 Na Uhuke jwa Nnoongo mwene achalakicha ni iuke ito kube twenga ngi ingota ya Nnoongo. 17 Lele twenga anda tubi ingota ya Nnoongo, matupokela upeele gwoa Nnoongo ogubabekalinge bandu bakwe, matuba pamwe muulichi gwenio na Kilisto, magambu anda tukilondite mukupotekigwa kwakwe Kilisto, uyo matuba pamwe mukibumo chakwe.
Kibumo chikiika
18 Nola kube kupotekigwa kwa kingobu chenje cha ngoe ngikilebe chambonije anda tulandanakie na kibumo chache chitupakupata twenga. 19 Ipanganyigwe yoa ilende kwa chuuna muno kupala kulola Nnoongo apailaya kipola ingota yakwe. 20 Kwa mana, ipanganyigwe ibekigwe kube pangaotola, ngiti kukupala yenije, nambu ibekigwe yene kukupala mwene Nnoongo. Na yenie ibi ni lihyobalelo, 21 magambu ipanganigwa yenie maikomboligwa kuboka mu ubanda gu ubou, iba agabwa mukibumo cha ingota ya Nnoongo. 22 Magambu, tumanyi mpaka ngoe, ipanganigwe yoa iguta kukubinia andi kubinia kwa kukikombola mwana. 23 Yenetuje, ipanganigwe na twenga tatubi na Uhuke jwenio, ojwabi hupo ikutumbula ya Nnoongo, twe uyo tuguta nkati jito, tulendela tubekigwe kube ingota ya Nnoongo na myojo jito jikomboligwe. 24 Magambu kukuhyobalela kwenio twe tukomboligwe. Nambu lihyobalelo kubeje lyambone andibi tupeta kukibona echituhyobalela. Gambu meneki ojwahyobalela chache chakibona? 25 Anda tukihyobale kilebe tango changakibona, tukilendela kukuimbalila.
26 Uyo, Uhuke abikutujangata mukulegeleka kwito. Magambu twe tumanyije apipaligwe kunnyopa Nnoongo, nambu Uhuke mwene atujopela ku Nnoongo kukulwala kwangalandulila. 27 Jwombe Nnoongo ojwalola mpaka nkati ja myojo ja bandu, amanyi mawacho ga Uhuke jwenio, Uhuke jwenio kajopela bandu ba Nnoongo akengama papala Nnoongo.
28 Tumanyi kube, ilebe yoa ilenganile telatela, Nnoongo atenda maengo pamwe na abampala nakape gambone, yani abakemigwe kwa maengo gakwe. 29 Gambu benia Nnoongo bamanyi kuboka pukutumbula, nga abapambwile balandane na Mwana jwakwe, kupala Mwana abe nkolongwa kati ja akalongo ajingi. 30 Bai baba Nnoongo abapambwile nga benia abakemite na benia abakemite nga abatei kube ingota yakwe na benia batei kube bambone nnongi jakwe benia nga abaletite babe pamwe mukibumo chakwe.
Lipalano lya Nnoongo
31 Mugenia, tulenga nike kabele? Andaibi Nnoongo abi pamwe na twe, beneke abapakuotola kutukana? 32 Nnoongo ankanakije Mwana jwakwe jwa jika, nambu ngammoya kwa magambu gito twenga tuboa. Anda ibi atei genia, bo, matupeje upeele gwoa? 33 Bo, beneke abapakatakiana abapambuligwe na Nnoongo? Nnoongo mwene kulenga batei babe bambone! 34 Bo, beneke abaotwi kutuhukumula? Babije! Mana Yesu Kilisto nga ojwawile, kabe ngayoka kuboka kwa abawile na atama kingono cha kalelo cha Nnoongo. Jwombe atujopela! 35 Nga mene ojwaotola kutulekania na kupalana kwito na Kilisto? Kulaga andaje malola andaje ngondo andaje njala andaje uwocho andaje kupotekigwa andaje kiu? 36 Anda Majandiko Gachwapi apagalenga,
“Kwa magambu ginu, tubi mukioya chu kuwe lyoele tipi,
tutendigwa andi mambelele gu kuchinjigwa.”
37 Nambu, muilebe yenie yoa, matuotola kukutujangata jwenio jwatupaile. 38 Gambu manyi kube kibije kilebe echikiotwi kutulekania lipalano lyabe, nakiuje, nabwomije, wala na akapakachi kuboka kumbenguje andaje makakala gange ga kumbenguje andaje agapitila ngoe andaje agapakupitila andaje uwecho gwagwoa, 39 wala eibi kunani na wala eibi pae wala kipanganigwa chochoa. Kibije echikipanganigwe chachoa echikipakuotola kutukolobana na lipalano lya Nnoongo mu Kilisto Yesu Angwana bito.