16
Napatanga abali bandu boa
Mbala kunneta kwinu nnombo gwito Foibe ojwabi mpakachi mu kikuta cha bandu abunhwamini Kilisto buku Kenkelea. Mumpokelange kwa magambu ga Angwana andi apipaligwa ku bandu ba Nnoongo. Mannyangate kuilebe yayoa yapakuipala kwinu, gambu jwombe abi jwambone muno kwa bandu ajingi na kwango uyo. Makapatange abali Pilisika na Akula, akakamwa maengo ajango mu kummegelela Yesu Kilisto. Angweto ngibikibeka mukupotekigwa kwa magambu gango. Ipaligwa kulumbigwa, ngati kuboka kwango tuje, nambu uyo kuboka muikuta ya bandu abunhwamini Kilisto muilambo yenge. Makapatange abali bandu bunhwamini Kilisto abakongana kachabe.
Makampate abali nng'anja gwango jwanampala Epaineto ojwakiba jukutumbula mu kunhwamini Kilisto kukilambo cha Asia. Makampate abali Maliamu ojwakamwi maengo kuukachana kwa magambu ginu. Mapatange abali Andiloniko na Yunia, akakola kilambo ajango abatabigwe kukipungo pamwe na nenga, angweto bamanyakine muno kati ja achandundame, kabe bakibanga Akakilisto tangu ne kubeje Nakilisto.
Makampate abali Ampiliato, nng'anja gwango jwanampala mu kulondana na Angwana. Makampate abali Alubano, nkamwa maengo nnyango mu kummegelela Kilisto, uyo makampate abali nng'anja gwango Staku. 10 Makampate abali Apele jwombe kuaminika kwakwe kwa Kilisto kumanyikine. Mapatange abali boa ba kachakwe Alistobulo. 11 Makampate abali Helodiana, nkola kilambo nnyango, na kwa bandu boa ba kachakwe Nakisi babikilondite na Angwana.
12 Mapatange abali Tulufena na Tulufosa abakamu maengo mu kabegele Angwana na nng'anja gwango jwanampala Felisi munkege jonge jwababegali Angwana. 13 Makampate abali Lufo, mundu jwapambuligwe na Angwana pamwe na amamundu ababi andi amamabango uyo. 14 Mapatange abali Asunikilito na Fulegoni na Helime na Patuloba na Helima na akalongo boa ababi pamwe nabo. 15 Mapatange abali Filologo na Yulia na Nelea na alombomundu na Olumpa na bandu ba Nnoongo boa ababi pamwe nabo.
16 Mpatanange abali ku kulaya mapalano ga Kilisto. Ikuta yoa ya bandu abunhwamini Kilisto yampatanga abali.
Maboulo gu kujomolela
17 Akalongobango, nanyopanga malangi boa abajambukia kupwilikana na katenda bandu bange bagwegange, pangapala maboulo agammoligwe. Majepange bandu benia, 18 magambu bandu andi benia bammegele Nngwana gwito Kilistoje, nambu bibegele ndumbo yabe bene. Kwa malobe gabe ginakanoga na guwangi kupala kuoya myojo ja bandu banga malemwa. 19 Kila mundu ajoine nhwalo gwa kujali kwinu na nyenie mmi magambu ga kuwalalila kwango. Nampalanga mmagange na malango kuile yambone na panga lilemwa ku ilebe ibaja. 20 Jwombe Nnoongo jwabi kindumbutumbu cha tengela achelwaje kulitimba Lichetani pae ja makongono ginu.
Kindimba cha Nngwana gwito Yesu Kilisto kibe na mangweto.
21 Timoteo, nkamwa maengo nnyango, ampata abali. Uyo Lukio na Yasoni na Sosipateli na akakola kilambo akajango bampata abali.
22 Nane Telitio nanhandika balua jenje, nampatanga abali kwa liina lya Angwana.
23 Gayo jwambokile kachakwe uyo akipokile kikuta cha bandu abunhwamini Kilisto, ampatanga abali. Elasto, mmeka uloi gwa kilambo chenje, pamwe na nnongo gwito Kwalito, bampatanga abali. 24 Kindimba cha Nngwana gwito Yesu Kilisto kibe namangweto mmoa. Unhyo.
Kugongale kukunnumba Nnoongo
25 Ngoe tunnumbe Nnoongo! Jwenio aotwile kunnimbia mojo mu Nhwalo Gwambone gunatangacha gwa Yesu Kilisto, gwenio gukiba chili ejiekuligwe jombe jikiba jiigwe kwa yaaka lemulemu. 26 Nambu, ngoe kweli jenie jiekuligwe kupete Majandiko gakalondoli, na kwa amuli ja Nnoongo jwa machoba goa pangapela kupala bandu bilambo yoa baamini nu kuagabala.
27 Kana Nnoongo ababi jika jabe bambone, kibumo kibe kupete Yesu Kilisto, changapela na changapela! Unhyo.