Təntən sagɩ tə, Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́ ʋ pa
Korɛntə
Kərisə lɩ̀à tə nə
Korɛntə tɩ̀án təntən sagɩ tə yuu wa sʋgʋ
Lìù tə, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə
Kʋ yɩ *tʋntʋnʋ Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́ kʋ.
Lɩ̀à tə nə, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́
Kʋ yɩ təntən sagɩ tə, Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́ ʋ pa Kərisə lɩ̀à tə nə, ba nə wulə Korɛntə nə. Polə tətə nə dɩga Kərisə lɩ̀à púlí təntə də̀ń. Nəŋə kʋ tə yɩrɩ, Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́ ba nə:
Kʋ máŋá tə wa, də Korɛntə yɩ Gərɛsə nagwanaa tə wa tɩfarʋ don. Ywəŋə də yà dáá zənzən kʋ wa. Korɛntə yà jə nɩ́á yuu borə yizɩga bwálá bələ, tə nə pɩn, kʋ yɩ tɩʋ tə jɩjə nə wulə kʋ wa. Yolu yà vəli yáá zənzən kʋ wa. Korɛntə tɩ̀án dàń yà twá pubʋnyirə mama nə də yɩjʋncoŋi yirə mama nə, tə nə pɩn lɩ̀à tə tʋŋa yokʋkwɩnan.
Sagɩ tə wa sʋgʋ
Polə nì Korɛntə lɩ̀à tə ŋwɛn tə nə ba ywàń. Kʋ tə nə súrí lá, Korɛntə tɩ̀án yà tʋn sagɩ ʋ nə, kʋ nə bwe bwiə zənzən, kʋ ga swɩ̀n yojanan zənzən yoo. Polə dí yáá ʋ bɩrɩ ba də ba púlí tə pwɛ̀e, ʋ ga pɩ̀à, sə ʋ pa ba pìí ba kə duən nə. Ʋ bɩrɩ ba nətʋ, ba nə mɛ, sə ba ya duən nə ndə Kərisə lɩ̀à nə, lɩ̀à tə tətəŋi wa, ba nə twá lʋʋ yofwamɩnan nə. Kʋ kwa nə, Polə le Korɛntə Kərisə lɩ̀à tə bwiə tə, ʋ ga swɩ̀n kaswe yoo də badən nə à yə̀ə́ kadən yoo, də Kərisə lìù nə tɩ ʋ tɩ̀àn nətʋ yoo, də Yɩɩ-Siŋu tarpɩnan yoo də nətʋ, ba nə mɛ, sə ba ja tə ba ma tʋn yoo, də yìə̀n duən.
1
Polə jʋ̀nɩ̀ Kərisə lɩ̀à tə Korɛntə nə
(Romə tɩ̀án 1.1-7; Tʋtʋnan 18.1-11)
Yɩɩ twá də ʋ fɩra tə, ʋ ma kúrí à mʋ̀ Polə, sə à yà Zwezi-*Kərisə *tʋntʋnʋ. À mʋ̀ də Sosətɛnə, ʋ nə yɩ à nubiu Kərisə yɩrɩ, nə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə, nə pɩn aba. Kʋ yɩ nə pʋ́pʋ́nɩ́ kʋ, á mʋ̀ Kərisə lɩ̀à púlí tə nə, kʋ nə wulə Korɛntə nə. Yɩɩ twá də Zwezi-Kərisə, ʋ lɩ aba ʋ tún, ʋ pa ʋ tɩ̀àn nə. Ʋ kúrí aba, sə á yà ʋ mʋ̀ nyiən. Sagɩ kʋ tə tà á mʋ̀ Korɛntə tɩ̀án cɩcɩ nyiən. Kʋ yɩ á mʋ̀ də lɩ̀à tə, ba nə wulə bwálɩ́ tə mama nə, ba ga boŋə ba kəni nə *Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə yɩrɩ tə nə nyiən. Zwezi-Kərisə təntə yɩ nə mʋ̀ də ba mʋ̀ mɛ Yuu-Tiu. Nə nyɩna Yɩɩ də nə Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə nə wá fwa pubwanʋ á yɩra, ba ga pa aba bɩcan sìə́.
Yɩɩ fwa zəni Korɛntə tɩ̀án yɩra
(Filipə tɩ̀án 1.3-6; Kolosə tɩ̀án 1.3-6)
À kəni Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e wuuu, à pɩn aba. Ʋ twá də Zwezi-*Kərisə, ʋ ma fwa ʋ pubwanʋ tə á yɩra. Á mʋ̀ də Zwezi vwə duən nə. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, ʋ ma pa aba tarpɩnan mama. Á nɩ Yɩɩ sʋ̀ràn tə yənu zənzən, á ga yə̀ə́ kʋ ka swɩ̀n ka bɩrɩ də. Nə swɩ̀n Zwezi-Kərisə sʋywáŋʋ́ tə, nə bɩrɩ aba. Yá sʋywáŋʋ́ tə cɩ́gá zʋa aba. Yá tarpɩʋn won tə mama, Yɩɩ nə fwa, kʋ wà aba mùrì. Á dàń ya á dànɩ̀ máŋá tə nə, *Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə nə wá pìí ʋ bà, ʋ bɩrɩ ʋ tɩ̀àn, ʋ nan á yɩ́á yuu. Ʋ mʋ̀ nə wá pa, á ga zɩgɩ dɩ̀àn Yɩɩ nyiən tə wa dɩɩn mama, kʋ ja vələ lʋʋ zaŋʋ máŋá nə, Zwezi nə túrí dɩɩn tə nə, sə á dànà ká ja yoo, ba nə wá caga á nii nə kʋ yɩrɩ. Yɩɩ yɩ pùə́ nədʋ tíú, ʋ tətə nə kúrí aba, sə á vwə ʋ bìú Zwezi-Kərisə yɩra. Ʋ mʋ̀ nə yɩ nə Yuu-Tiu.
Nimarʋ yà tə̀lə́ Kərisə lɩ̀à púlí tə wa Korɛntə nə
(1 Korɛntə tɩ̀án 3.3-8, 21-22)
10 À nubɩa-ba, à mʋ̀ də á mʋ̀ mɛ yɩ nə vwə *Yuu-Tiu Zwezi-*Kərisə nə. Kʋ mʋ̀ nə pɩn à lòrì aba, sə á cʋgʋ à sʋgʋ, à ma kwè aba. Á pɩan á ya nədʋ, sə pwɩa dàn ká yà á pwərə wa. Á dàń kənə nii nədʋ, sə á ja pubʋŋa nədʋ. 11 À nubɩa-ba, lɩ̀à nan kan tə, ba nə boŋə Kəlowe* 1.11 Lɩ̀à duən bʋŋa də, Kəlowe yà yɩ kayəlukan, ʋ nə wulə Korɛntə wa. Yá ʋ tʋ̀tʋ̀nà dàń yà naŋa ʋ con, ba vəli bwálɩ́ tə nə, Polə nə wulə lá. sàń con. Ba bà, ba swɩ̀n á yoo. Yá à nì də, ba wʋ́, á dɩ jara də duən. 12 Won tə, à nə pɩ̀à, sə à swɩ̀n, kʋ mʋ̀ nə yɩ də, á nii sʋ̀ràn tə tà nədʋ. À nì də, lɩ̀à wulə á wa, ba nə swɩ̀n də, ba mʋ̀ wulə Polə kwa. Ba duən də kʋ́ʋ̀ wʋ́, ba də yɩ ba wulə Apɔlɔsə kwa. Ba duən də kʋ́ʋ̀ swɩ̀n, ba wʋ́, ba də yɩ ba wulə Sefasə 1.12 Sefasə ja yɩrɩ don, ba nə boŋə Piyɛrə. kwa. Ba duən də kʋ́ʋ̀ swɩ̀n, ba wʋ́, ba də yɩ ba wulə Kərisə kwa. 13 Kərisə yɩ ʋ pwɛ̀e duən wa naaa? Kʋ yɩ à mʋ̀ Polə nə, ba paa dagarʋ tə yuu wa, sə à tɩ á yɩrɩ naaa? Nə à yə̀ə́ kʋ yɩ à mʋ̀ Polə yɩrɩ tə nə, ba twá ba ma lə aba nɩ́á wa, kʋ twá də Yɩɩ yɩrɩ tə naaa? 14 À kəni Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e də, à nə wà á lìù mama li nɩ́á wa, də kʋ nə tà Kərisəpisə də Gayisə cɩcɩ. 15 Kʋ nətʋ tə pɩn, lìù mama wàrɩ̀ ʋ swɩ̀n də, kʋ ya à mʋ̀ yɩrɩ nə, ba twá, ba ma lə aba nɩ́á wa. 16 Ʋhʋʋn, à lìí də, à tə ləgə Sətefanasə də ʋ dìə̀ lɩ̀à nɩ́á wa. Kʋ tə, kʋ nə ga tə mʋ̀, à yə̀rì də, à nə ləgə lìù don nɩ́á wa. 17 Zwezi-Kərisə yɩ ʋ tʋn nə, sə à swɩ̀n sʋywáŋʋ́ tə, à bɩrɩ lɩ̀à nə. Ʋ wà nə tʋn, sə à lə lɩ̀à nɩ́á wa. À nə swɩ̀n sʋywáŋʋ́ tə, kʋ tà ləzoni wʋbʋŋa nə à ma swɩ̀n kʋ. À yà nə swɩ̀n kʋ də ləzoni wʋbʋŋa kʋ yà wá pa Zwezi-Kərisə tɩan tə dagarʋ tə yuu wa ya tʋtʋ kʋ pa ləzoni nə.
Yɩɩ dɩ̀àn tə də ʋ yənu tə
(1 Korɛntə tɩ̀án 3.18-20; Matiə 11.25-27)
18 Sʋgʋ tə, kʋ nə bɩrɩ də, Zwezi-*Kərisə tɩga dagarʋ tə yuu wa, yɩ ləyəri yoo, kʋ pa lɩ̀à tə nə, ba nə wulə cwəŋə wa, kʋ nə jén ba mɩ́ámɩ́án. Yá kʋ yɩ Yɩɩ dɩ̀àn yoo, kʋ pa nə mʋ̀ lɩ̀à tə nə, nə nə wulə cwəŋə tə wa, Yɩɩ nə twá kʋ nə, ʋ ma jon nəba nə cʋna wa. 19 Kʋ pʋ́pʋ́nɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa, kʋ wʋ́:
«À wá cʋ̀gʋ̀ wʋbʋnyɩna wʋbʋŋa, à ga pa yənu tɩ̀án də yənu jì tʋtʋ».
20 Də Yɩɩ nə swɩ̀n nətʋ, wʋbʋnyiən tə̀lə́. *Zwifə-ba Yɩɩ *nii yənu tíú kʋ́ʋ̀ tə̀lə́. Tʋ́tʋ̀nyiən də tə̀lə́, máŋá kʋ tə wa. Yɩɩ pɩn, tɩa yuu ləzoni wʋbʋŋa tə jì ləyəri yoo. 21 Yɩɩ twá də ʋ tətə wʋbʋŋa nə ʋ ma bɩrɩ də, ʋ wà sɛ̀e, sə tɩa yuu wʋbʋnyɩna ba lwarɩ wá də ba tətə wʋbʋŋa tə. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, Yɩɩ ma sóní, sə ʋ jon lɩ̀à tə nə, ba nə keni ba waa ʋ nə wuuu, ba cʋna wa. Kʋ nətʋ twá ʋ sʋ̀ràn tə, nə nə swɩ̀n nə bɩrɩ lɩ̀à nə, tə nə yɩ ndə ləyəri sʋ̀ràn nə, wʋbʋnyɩna yáá con. 22 Zwifə-ba tə pɩ̀à, sə ba na Yɩɩ dɩ̀àn mɩmɩnʋ də yɩ́á, sə ba dàń ma zɩgɩ lá, ba pa cɩ́gá kʋ. *Gərɛkə-ba də pɩ̀à, sə ba lwarɩ yìə̀n tə də ba tətə wʋbʋŋa. 23 Yá nə mʋ̀ yɩ Zwezi-Kərisə, ba nə paa dagarʋ tə yuu wa yoo, nə nə swɩ̀n nə bɩrɩ. Kʋ kàrà təntə yɩ cʋgʋgʋran, kʋ pa Zwifə-ba nə, kʋ ga yɩ ləyəri yoo, kʋ pa lɩ̀à tə nə, ba nə tà Zwifə-ba. 24 Yá lɩ̀à tə, Yɩɩ nə kúrí, də kʋ nə yɩ Zwifə-ba, nə à yə̀ə́ Gərɛkə-ba con, Zwezi-Kərisə nə bɩrɩ Yɩɩ dɩ̀àn tə də Yɩɩ wʋbʋŋa tə. 25 Yìə̀n duən kʋ yàá yɩ ndə Yɩɩ ya ləyəru. Ba mɛ, sə ba lwarɩ də, Yɩɩ ləyəri dwə ba wʋbʋŋa. Yìə̀n duən də wa, kʋ yàá yɩ ndə Yɩɩ ba dɩ̀àn ja də. Ba mɛ, sə ba lwarɩ də, Yɩɩ bwànɩ̀ dwə ba dɩ̀àn.
26 À nubɩa-ba, á ywàŋá lɩ̀à tə, Yɩɩ nə kúrí, ʋ kə duən nə, sə ba ya á púlí tə. Də kʋ nə yɩ tɩa yuu ləzoni wʋbʋŋa wa nə, wʋbʋnyɩna ba dáá á wa. Kʋ nə kʋ́ʋ̀ ya dɩ̀àn yoo, də dɩ̀àn tɩ̀án ba dáá á wa. Nə à yə̀ə́ kʋ nə kʋ́ʋ̀ yɩ dun yoo, dun tɩ̀án ba dáá á wa. 27 Yɩɩ kúrí lɩ̀à tə, tɩa yuu ləzoni nə bʋŋa də, ba yɩ ləyərən tə, sə ʋ ma pa wʋbʋnyɩna tə ya tʋtʋ. Ʋ kúrí wiən tə, ba nə bʋŋa də, tə ba dɩ̀àn jə tə, sə ʋ ma pa dɩ̀àn tɩ̀án tə ya tʋtʋ. 28 Yɩɩ kúrí lɩ̀à tə, ba nə bʋŋa də, ba ba dun jə tə, də ləzwənbii tə tɩa tə yuu wa. Ʋ kúrí lɩ̀à tə, ba nə ba jəli ba kəni lɩ̀à wa, sə ʋ ma pa dun tɩ̀án ya tʋtʋ. 29 Yɩɩ fwa kʋ nətʋ tə, sə tɩa yuu ləzwənə mama dàn ká bʋ ʋ tɩ̀àn nə, ʋ mʋ̀ Yɩɩ yáá con.
30 Də kʋ nə yɩ á mʋ̀ yoo, kʋ twá də Yɩɩ, á ma vwə Zwezi-Kərisə yɩra. Yá Zwezi-Kərisə dàń nə yɩ nə wʋbʋŋa. Kʋ pɩ̀à kʋ bɩrɩ də, Zwezi nə kwɛn nə cʋna tə ʋ lɩ, sə nə ya cɩ́gá tɩ̀án, sə nə yá nə tɩ̀àn mɩ́ámɩ́án Yɩɩ jɩ̀àn wa. Yá ʋ yə̀ nəba ʋ jon də ʋ jana tə, sə nə tɩnɩ nə tɩ̀àn. 31 Kʋ mɛ, sə kʋ ya ndə kʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa, kʋ wʋ́:
«Lìù tə, ʋ nə pɩ̀à, sə ʋ bwɩ lìù nə, sə ʋ bʋ *Yuu-Tiu nə, won tə cɩcɩ yɩrɩ, Yuu-Tiu nə fwa tə».

*1:11 1.11 Lɩ̀à duən bʋŋa də, Kəlowe yà yɩ kayəlukan, ʋ nə wulə Korɛntə wa. Yá ʋ tʋ̀tʋ̀nà dàń yà naŋa ʋ con, ba vəli bwálɩ́ tə nə, Polə nə wulə lá.

1:12 1.12 Sefasə ja yɩrɩ don, ba nə boŋə Piyɛrə.