5
Á yana poni wa!
(1 Tɛsalonikə tɩ̀án 4.1-8; 1 Korɛntə tɩ̀án 6.9-11; Kolosə tɩ̀án 1.9-10; 3.5-7, 16-17)
Á yɩ bɩa tə, Yɩɩ nə swə aba. Á də dàń fwa ndə ʋ nə. Á swə́nə́ duən, ndə Zwezi-*Kərisə nə sóní nəba nətʋ. Ʋ sonu tə pɩn, ʋ pa ʋ tɩ̀àn ndə vanʋ nə, ba ma fwa *joŋi. Kʋ joŋi təntə yɩ ndə tɩralɩ nə, kʋ lwán nə ywán kʋ pa Yɩɩ nə.
Á yɩ Kərisə nə tɩ. Kʋ mʋ̀ tə yɩrɩ, kʋ wà mɛ, sə á pə̀ń duən vɛɛ vɛɛ, nə à yə̀ə́ á ya lɩ̀à tə, á nə tʋŋa durən yìə̀n, nə à yə̀ə́, lɩ̀à wiən nə jə yimən tə pa aba. Kʋ tà nə wà mɛ, sə ba nì də, ba swɩ̀n tə yìə̀n təntə, á tətəŋi wa. Á dànà ká tʋn durən yoo yiri mama. Á dànà ká swɩ̀n ləyəri sʋ̀ràn, nə à yə̀ə́ pupwalan sʋ̀ràn. Tə sʋ̀ràn təntə wà mɛ də aba. Kʋ tə á dàń nə mɛ, sə á fwa, á dàń mɛ, sə á kə Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e máŋá mama. À pɩ̀à, sə á yəni zəni də, lɩ̀à tə mama, ba nə pəni duən vɛɛ vɛɛ, də ba tə, ba nə tʋŋa durən yìə̀n tə, də ba tə, lɩ̀à wiən nə jə yimən tə pa ba, bá na won mama Zwezi-Kərisə də Yɩɩ pàrɩ̀ tə wa. Lɩ̀à tə, ba duən wiən nə jə yimən tə pa ba, tə wiən təntə yɩ ndə ba yɩɩ nə. Yá tə dàń yɩ ndə woŋwanan nə, ba nə pɩn dun tə, ba ga dʋgʋ Yɩɩ vàn nə.
Lìù mama dàń wà mɛ, sə ʋ gɩgarɩ aba də sʋwərən ʋ dʋgʋ. Mə tə mʋ̀ yìə̀n təntə nə pɩn, Yɩɩ lɩŋa yàá zaŋa ləzoni tə yuu wa, ba nə vɩ ʋ nii tə. Á dànà ká pa, á mʋ̀ də ləzwənyiri təntə fwa won mama duən nə.
Fuən tə nə, á yà yɩ á wulə yikunu wa. Sɩ́ʋ́n nə, á dàń yɩ á wulə poni wa, á nə yɩ *Yuu-Tiu nyiən tə yɩrɩ. Á dàń yana ndə lɩ̀à tə, ba nə wulə poni wa, nə yɩ nətʋ. Wʋywanɩ tə mama, də yìə̀n tə, tə nə tʋa tə mɛ, də cɩ́gá yìə̀n tə, yɩ poni nə pɩn tə tʋŋa. 10 Á kənə dɩ̀àn, sə á yəni yìə̀n tə nə poli nə Yuu-Tiu pùə́ nə. 11 Lɩ̀à tə nə tʋŋa yikunu tʋtʋnan ba zəni mama tʋŋa. Á mʋ̀ dànà ká twá á tʋn tə yìə̀n təntə. Kʋ tə á dàń nə mɛ, sə á fwa, á mɛ, sə á dàń gwin kʋ lɩ̀à təntə yìə̀n tə, á pa tə nan poni nə. 12 Kʋ yɩ cɩ́gá, cavɩra tətə jə nəba, sə nə swɩ̀n lɩ̀à təntə yìə̀n tə, ba nə sə̀gə̀ ba tʋŋa. 13 Yá máŋá tə wa, ba nə gwin lɩ̀à təntə yìə̀n tə, ba pa tə nan poni nə, poni tə dàń yàá pa ba lwarɩ, tə nə yɩ nətʋ. Kʋ pɩ̀à kʋ bɩrɩ də, won tə mama, kʋ nə nan poni nə, poni tə yàá pɩrʋ kʋ. 14 Kʋ mʋ̀ nə pɩn, ba ma swɩ̀n yoo kʋ tə, ba wʋ́:
«N mʋ̀ lìù tə, n nə dwɛ̀e, súrí n yɩ́á, n zàn. Zàn, n yá tɩga nə, sə kʋ pa Zwezi-Kərisə pɩrʋ mʋ́ də ʋ poni tə».
15 Á dàń cɩa á tɩ̀àn nə də nətʋ tə, á nə yɩ. Á dànà ká pa á ya ndə lɩ̀à tə nə, ba nə ba bʋŋa. Á yana lɩ̀à tə, á nə jə wʋbʋŋa. 16 Sɩ́ʋ́n máŋá kʋ tə yɩ yokʋkwɩnan máŋá. Kʋ mʋ̀ yɩrɩ nə, á mʋ̀ mɛ, sə á twá kʋ máŋá təntə nə zənzən, á ma tʋn tʋtʋnzəŋə. 17 Á mʋ̀ dànà ká pa, á ya ndə lɩ̀à tə nə, ba nə ba yun jə. Á mʋ̀ dàń mɛ, sə á lwarɩ kʋ tə nə yɩ Yuu-Tiu Yɩɩ fɩra tə.
18 Á dànà ká nyʋ swana á bʋbʋnɩ. Mə tə mʋ̀ nə yàá cʋ̀gʋ̀ aba. Á mʋ̀ dàń pɩan, sə Yɩɩ-*Siŋu tə nə sú aba. 19 Á nuŋə gwaran, də nuŋi, tə nə bwɩ Yɩɩ nə, də nuŋi tə mama, Yɩɩ-Siŋu tə nə bɩrɩ aba, á ma dàn duən jɩ̀àn. Á nuŋə tə, á ma bʋ Yuu-Tiu Yɩɩ nə də á waa mama. 20 Á kənə nə nyɩna Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e wiən tə mama yɩrɩ, də nə Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə yɩrɩ tə. Á kənə ʋ lɛ̀eɛ̀e máŋá mama wuuu.
Kana də ba bana nə mɛ, sə ba ya duən nə nətʋ
(Kolosə tɩ̀án 3.18-19; 1 Piyɛrə 3.1-7)
21 Á sɩ̀á duən nii, á nə yɩ lɩ̀à tə, á nə zìlí Zwezi-*Kərisə yɩrɩ. 22 Á mʋ̀ kana tə, á lìù mama mɛ, sə ʋ sɛ̀e ʋ barɩ nii, ndə ʋ nə sɛ̀e *Yuu-Tiu nii nətʋ. 23 Kʋ yɩ cɩ́gá, bɛɛ yɩ ʋ kan yuu tíú, ndə Zwezi-Kərisə nə yɩ ʋ púlí tə yuu tíú nətʋ. Kʋ púlí təntə yɩ ndə ʋ yɩra nə, yá ʋ mʋ̀ dàń nə joŋə kʋ púlí təntə kʋ cʋna wa. 24 Mə nətʋ nə kana tə mɛ, sə ba sɛ̀e ba bana tə nii yoo mama wa, ndə Kərisə lɩ̀à púlí tə nə sɛ̀e Zwezi-Kərisə nii nətʋ.
25 Á mʋ̀ bara tə, də á swə́nə́ á kana tə, ndə Zwezi-Kərisə nə sóní ʋ púlí tə nətʋ, sə ʋ ga pa ʋ tɩ̀àn, sə ʋ tɩ ʋ púlí tə yɩrɩ. 26 Ʋ kwɛn kʋ də ʋ sʋgʋ tə, ndə ba nə sɩn won də nɩ́á, sə kʋ ya ʋ nyiən. 27 Ʋ fwa kʋ nətʋ tə, sə ʋ pa, púlí tə va kʋ nan Yɩɩ yáá con də dun. Ʋ ba pɩ̀à, sə durən, nə à yə̀ə́ lwanɩ mancɩn, nə à yə̀ə́ lwanɩ nyɩnyɩga tətə ya kʋ yɩra. Ʋ pɩ̀à, sə kʋ ya Yɩɩ cɩcɩ nyiən, yokʋkwɩʋn də dàn ká ya kʋ yɩra. 28 Mə kanbana tə də mɛ, sə ba fwa nətʋ. Ba mɛ, sə ba sóní ba kana tə, ndə ba nə swə ba tɩ̀àn nətʋ. Bɛɛ tə, ʋ nə swə ʋ kan, kʋ yɩ ʋ tɩ̀àn nə ʋ swə. 29 Lìù mama tə wà ʋ tɩ̀àn dʋŋɩ. Lìù mama yɩ ʋ yàá də́ wodirən, ʋ ma kʋnɩ ʋ tɩ̀àn, də ʋ ywàŋá ʋ tɩ̀àn yuu zəni, ndə Zwezi-Kərisə nə ywàŋá ʋ púlí tə yuu nətʋ. 30 Nə mama yɩ Kərisə yɩra tə wa nandaran. 31 Kʋ pʋ́pʋ́nɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa, kʋ wʋ́: «Kʋ mʋ̀ nə pɩn, bɛɛ wá nan ʋ yá ʋ nuu də ʋ nyɩna, ʋ ga va ʋ vwa ʋ tɩ̀àn ʋ kan nə. Yá ba bələ tə dàń wá jì won nədʋ». 32 Cɩ́gá tə, ka nə sə̀gə̀ yoo təntə wa, də̀ń lù zənzən. À pɩ̀à, sə à swɩ̀n də, kʋ yɩ Zwezi-Kərisə də ʋ púlí tə yoo nə, kʋ swɩ̀n. 33 Mə kʋ yɩ nətʋ, kʋ pa á də nə. Á lìù mama mɛ, sə ʋ sóní ʋ kan, ndə ʋ nə swə ʋ tɩ̀àn nətʋ. Á mʋ̀ kana tə də mɛ, sə á zìlí á bana tə.