2
Ẽwandam Akhaar bëetarr
Maimua nemkhö dichtarr khur cincuenta días nʉm ee, judionaan phiesta Pentecostés anʉm burrjim aajem. Ich mag edcha thum chi ʉ̈kha durrum khʉʉn ãbam aig podpa thʉnaajim aajem. Mag am ãba podpa nʉmta, dëgölp edjã eemua jẽbʉ phũ theeg urum iekjö jug urum ũr athajierram anʉm. Mag jug bëewi am nʉm di gaaita sĩi wʉbaichëmjö ajim anaabá. Magbarm abarmʉn meukhĩirjö sĩsidʉmta sĩi õtdaujö uujẽer uujẽer aadëmua, ich Jesús iek ʉ̈kha narr khʉʉn pör ʉ̈r dʉrjopkhamamua, dʉrjopkha, deeu chukkhu aadëjim anʉm. Mag õtdau khĩirjö simta õor pör ʉ̈r dʉrjopkhabarmjö arrau Ẽwandamau ich Akhaarta thumaam khʉʉn gaai phẽs deebarmua agdaujö deeum meu amachdëu bʉ̈ʉrjã iekhaba aajerrta waa iekha nʉrrjëe aphöbaadëjim anʉm, ich chi Ẽwandam Akharau iekhapimampierr.
Ich mag phiesta jaar Jerusalén phöbör ee naajim aajem: judionaan Ẽwandam iek ʉ̈khanaa irua jaau sim ipierraa aajem khʉʉn, durrpierrmua bëetarr khʉʉn. Mag edjã eemua phũ iekjö jug pierrum ũrbaawai, thum ãba ag di aig biirdʉnaa mag phũ iekjö thʉnʉm dʉ̈i sereu wëjöm ũrbaawai, “¿Jãga aadëmta mʉg thʉnʉisima?” ajierram anʉm, amachdëu ũurwai am meeun khabam khʉʉnauta durr warpham khʉʉn meupa ajapha chi meu khʉʉn dënjö iekha nʉm ũrwia. Mag ũrwia sĩi warag dauderraa nʉmua amach wir aigpai jëjëeu aajeejim aajem, amach khapeenag. Mag jëeu nʉmua, —Keena, ar jãg durr chaauram meupa iekha nʉrrjëem khʉʉn, ¿jãkhʉʉn amach thum Galileapien khabá? ¿Jãga jãg amau iekhamam marau maach meúachata ũr nʉmma? aajeejim anʉm. Mʉig maach nem meu khapan iekha wëjömgui aajeejim anʉm, durr chaauram khʉʉn pöm thʉnaawai. Mʉig nʉm: Partiapien, Mediapien, Elampien maimua maach chi Mesopotamia durr joobaajem khʉʉn; Judea durram khʉʉn, Capadociapien, Pontopien maimua Asiapien. 10 Mag tag ĩchab thʉnʉm: Frigiapien, Pamfiliapien, Egipto durram khʉʉn maimua Africa durr phöbör Cirene anʉm ag atag naajem khʉʉnpa thʉnʉm. Romapienjã mʉig joobaajemgui ajim anʉm, judionaan chaar maimua deeum durrmua bëewi judionaan igar nʉm khʉʉnjã agjö, 11 Creta durram khʉʉn dʉ̈i Arabiapienpa thʉnʉm. Mag meu khĩirpierr thʉnʉm ee thumaam khʉʉnau agdaujö dich meúata Ẽwandamau nem wautarr amau ĩgkhamam ajapha ũr thʉnʉmgui ajim anʉm.
12 Mag amachdëu warm khʉʉn deeum meupa ijẽjẽbkham ũrwia dauderraa nʉm gaaimua, amach wir aigpai jũrr jëeu ohookhamua, “Ma mʉg thʉnʉmʉn, ¿jãga awiata jãg thʉnʉnʉm?” khajierram aajem. 13 Mamʉ ãaur khʉʉn ĩchab aig narr khʉʉnau warag am wauwia, “Vino pöm agtha khũwaa sim döpʉ̈iwia khëch thʉnaawaita jãg thʉnaabahab” aajeejim aajem.
Pedroou õrag iekhatarr
14 Magbaawai Pedro tagam ich khapeen agjö ich Jesuucha jʉr autarr khʉʉn dʉ̈i ãba bʉ̈jãau dʉnʉisiwia thet amag magjim anʉm:
—Keena, Judeapien, maimua ĩchab Jerusalén naajem khʉʉn: Khap abat mua pãrag jawaagpam; mʉ iek ũrbat ajim anʉm. 15 Õor pãrau oowai jãg thʉnʉm chan pãrau jaau nʉmjö mag nag pöm döwia khëch thʉnaawai khabamgui ajim anʉm. Pãrau oo naabá ajim anʉm, ĩsta edpherr garm las nuevepai sim; agtha doojem orajã khaba sim, ¿jãga mag õor khëch thʉnaajugui? ajim anʉm. 16 Am jãg nʉmʉn, sĩi warrgar Ẽwandam i jaaumie Joel khararrau phã pʉatarrjö thʉnʉm khabahab ajim anʉm. Mʉg thʉnaaju igwiata ich Ẽwandamaucha jöoi Joel khararrag jaaumamua,
17 “Ya mʉg atag mʉchdëu mʉg jẽb öpʉ̈iju gayaa paawai mua mʉch Akhaar thumaam khʉʉnag deemajugui” ajim aajem.
“Mag mua amag mʉch Akhaar deebaawai chaain chi emkhooinau chi ʉʉinaupa warrgar mʉ iek jaaujerr khʉʉn dënjö mʉ iek jaaujugui” ajim aajem.
“Maimua chaainaam khʉʉn dʉ̈i jöoiraam khʉʉnpa mua mʉch aar khãaipi aumajugui” ajim aajem.
18 “Ĩchab mua thum mʉch ipierraa nʉm khʉʉnag mʉch Akhaar deemaju, emkhooinag wa ʉʉinag awia khãijã.
Magbaawai amau mʉchdëu amachig jaaubarmta jũrr õrag jaaumajugui” ajim anʉm ich Ẽwandamau.
19 Mag jaaumamua ĩchab, “Edjã eejã mua mʉch bëeju ijaaur nem khĩirpierr ompaapimajugui” ajim aajem.
“Maagwai mʉg jẽb gaai bag ooju, õtdau phur jĩerrarraukham dʉ̈i;
sĩi naar phʉichchi khõrr jĩubaadëphʉmjã oojugui” ajim anʉm.
20 “Mag mʉch jua theeg thum bëeju ed gayaa paawai, ãsdawam edau khĩbaadeewai jũrr edaram edau arg sĩi bagjö phurii aadëjugui” ajim aajem ich Ẽwandamaucha.
21 “Mamʉ ĩchab ʉ̈u ar thum mʉrʉg amach dau aug khaugpi jëeu nʉm khʉʉnan ʉ̈u peerdʉtkhajugui” ajim aajem ich Jöoirau. (Jl. 2:28-32)
22 Pedroou mag Ẽwandam iek phã pʉarr jaau dichwia, ĩchab ijẽjẽbkhamua, ’Keena israelnaan, cha mua iekhaagpam ajapha ũrbat ajim anʉm. Pãrau khaphʉ nʉmgui ajim anʉm, Jesús Nazaretpierrta ich Ẽwandamaucha pʉ̈itarr aawai pãach ee ag na nem mag ooba aajerr irua wau nʉrraajerr gaaimuata Ẽwandamau pãrag ich jua theeg oopijim. 23 Mamʉ mag khitarrta juau ich Ẽwandamau mag ʉdʉraa i thõopibajieb ajim anʉm, mag i thõopibarm gaaimua warag pãachta wajapcha öbërju khaphʉ sĩerr aawai. Magju arr aawaita, pãachig pʉr deebaawai, pãrau i pʉr arrwi pãach ipaarmua pakuls gaai õor sĩi khaibag sĩsidʉm khʉʉnag i meerphë thõopijierramgui ajim anʉm, ich Ẽwandamau ag nawe mag khĩirju wai sĩerrjö. 24 Mag juau i thõopʉ̈ijierrab mamʉ, Ẽwandamau deeu i phiriu aujimgui ajim anʉm. I mag sĩi jẽb ee ich mag sĩerraju atheem khaba arr aawai mee nʉmuapai chan pöd i thʉ aubajim a jaaumajim aajem Pedroou. 25 Magju arr aawai rey David khararraujã warrgarwe Jesús igwia ich Jesuuta chadcha ich Aai dʉ̈i iekha sim ũrtarrjö phãmamua magjim:
“Ẽwandam” ajim anʉm chi Chaai garmua ich Ayag, “mua khaphʉ chirʉm, pʉ mʉ dʉ̈i ogdʉba sĩejem.
Pʉchta mʉ na nʉnʉʉu khaawai pua bʉ̈ʉrjã mʉ chig apibamgui” ajim anʉm.
26 “Mag gaaimua thãar onee chiraawai mʉch meukhĩraucha pʉrʉg ʉ̈u ajim a chiraajemgui” ajim anʉm chi Chaairau.
27 “Mua khaphʉ chirʉm, khaigbam khʉʉn akhaar weetjem aar mʉ akhaar pua pʉ̈im iek pʉ̈ibamgui” ajim anʉm, “pʉch chogkha chirʉmta pua mʉ kha khõsi wai chiraawai.
Mʉch khërbarm jẽb degpai ʉdʉraa ãrpiba, deeu mʉch phiriu aujujã mua khaphʉ chirʉmgui” ajim anʉm.
28 “Pʉchdëuta pʉch aarcha öbeerjem khʉdau mʉrʉg khaugpijim,
maagwai pʉch dʉ̈icha chiraimaawai mʉ onee chirsijugui” ajim anʉm. (Sal. 16:8-11)
29 Mag David khararrau phã pʉarr igwia ich Pedroou, ’Keena, pãadë khĩirjubat ajim anʉm. David khararrau ichpai wir aig igwia pöd mag iekhaju khaba sĩejim. Maadëu meraajã khaba nʉm, maach dau nawe jöoi David khararr meewi bëp sĩujierram; mag i bëptarr jẽbdi agtha sĩejemgui ajim anʉm. 30 Mamʉ í ĩchab Ẽwandam i jaaumie arr aawai irua khaphʉ sĩejim Ẽwandamau ichig “Mʉ cha iekha chirʉm iekhau pʉ chaain ewagam khʉʉn eemta pʉch simjö reikhapiju” a iekhatarr. 31 Ẽwandamau mag iekhatarr aawaita Daviiu khaphʉ ya oo wai simjö Cristo iiu phiidʉjujã jaaujim: jãga Ẽwandamau ich Chaai akhaar khaigbam khʉʉn akhaar weetjem aar mawia ich mam sĩepiba, ni i morjã ich aukhërbarm jẽb degpai ãrpiba, sĩi phiriu auju. 32 Warrgarwe mag jaaujerr aawai ich Ẽwandamau chadcha i phiriu aujimgui ajim anʉm. Marau mag jaau nʉmʉn, chadcha maach daúacha ootarr aawaita mag jaau nʉmgui ajim anʉm Pedroou.
33 Mag jaaumamua ichdëupai, ’Jãan Ẽwandamau ich jua theegauta chadcha i phiriu autarr aawai ĩs ʉ̈gthar ich Ẽwandam dʉ̈i ãba thumaam khʉʉn Pörkha simgui ajim anʉm, ich Jesús igwia. Magta ĩchab ich chi Ayaucha ich Akhaar deeju a jaaujerrjã irig deejimgui ajim aajem. Mag ichig deebaawai jũrr ich Jesuu ĩsta õrag deebarmgui ajim anʉm. Magua cha pãrau pãach daúacha oonaa pãach jʉ̈gʉucha pãach meu ũr nʉmjã mag sĩi khëch naawai khaba, thum ich Jesús gaaimuata jãg thʉnʉmgui ajim anʉm, chadcha ichta ʉ̈gtharjã maach thumaam khʉʉn Pörkha sĩewai. 34 Maigta pãrau oo naabá ajim anʉm. David Jesujö ʉ̈gtharjã thumaam khʉʉn Pörkhaimaba arr aawai ¿jãga irua ich igwia magkhajĩ? Mag khãai maach Pör Jesuuta ʉ̈gthar pabaimaawaijã thumaam khʉʉn Pörkhaimaju ichdëu khaphʉ sĩerr aawai, ich Jesús igwiata Daviiu ich paarmua,
“Ẽwandamau maach Pörögta, ich dʉ̈i ãba thumaam khʉʉn Pörkhapieg ich juachaar gar juppiju” a iekhabajieb ajim anʉm, 35 “i oomapham khʉʉn thum ich jua ee pʉrkha dee nʉm ora.” (Sal. 110:1)
36 Maimua deeu ich Pedrooupai, ’Keena ĩsmua atag israelnaan thumaam khʉʉnau warre khaphʉ abat ajim anʉm, cha mua pãrag jawaagpam. Ar pãach ipaarmua pa gaai meerphë thõopʉ̈ipi jaautarr Jesuuta warag Ẽwandamau thumaam khʉʉn Pörkhapibarm; ich khabajieb ajim anʉm warrgarwe Ẽwandamau jʉr auwia maach peerdʉ aumkhĩir pʉ̈iju jaaujerr.
37 Pedroou mag iekhabapʉ̈im amachdëu ũrbaawai warre gaai machaaga aphöbaadëmua ich Pedroogcha jëeunaa i khapeenagjã agjö, —Keena, ¿magan marau jãgata aju aai nʉwi ajierram anʉm, Ẽwandamau maach peerdʉ aumkhĩir? Marag jaaubat ajierram aajem.
38 Magbaawai Pedroou amag magjim aajem:
—Thum agdaujö pãach mor ewag khĩirjuwia Ẽwandamag pãach khaibag chugpaapi jëeubat ajim anʉm. Magnaa chadcha Jesucristo iek ʉ̈khanaa pãach pör choopibat ajim anʉm. Pãrau magmʉn, Ẽwandamau pãar khaibag chugpaapʉ̈iwia jũrr ich Akhaarta pãrag deejugui ajim aajem, ichdëu deeju a jaautarrjö. 39 Irua mag ich Akhaar deeju jaautarran, pãrag deenaa, pãar chaainagjã deewi, thum durr warpham khʉʉnagpa deeju jaautarrau. Wajapcharan thum ichdëu khõsi thʉ̈r aumam khʉʉnagta ich Akhaar deemajugui ajim aajem.
40 Mag, Jesuu nem waaujerr thumaa jaaumam dʉ̈i warag am wawimamua Pedroou amag, “Õor mʉg chi ajaugjã chukhu thʉnʉm khʉʉn dʉ̈i okhoomapha nʉm khai, ãba Ẽwandamta jʉrbat” aajeejim anʉm.
41 Mag chadcha Pedroou jaau sim ũrwia Ẽwandam iek ʉ̈khamarr khʉʉnau amach pör choopimajierram aajem. Ich mag edpai ʉ̈khawia amach pör choopimarr khʉʉn appai tres miljö naajim aajem. 42 Mag, chi ʉ̈kha durrarr khʉʉn thum ãbam aig podpanaa ich Jesuu pʉ̈itarr khʉʉnau jaau nʉmpierr ich mag am ipierraa wënʉrraajeejim aajem. Amach khapeen dʉ̈i ö khaigbajã khaba, ante Ẽwandamag jëeu nʉmua warag thachjã ãba jig khoojeejim aajem.
Jãga aajeejĩ warrcha Cristo iek ʉ̈kha phöbaaderr khʉʉn
43 Mag nʉm ee ich Jesuu jʉr autarr khʉʉnau ag na nem mag ooba aajempa wau nʉm oowia õor thumaam khʉʉnta dauderraa thʉnaajim aajem. 44 Chi Ẽwandam iek ʉ̈kha nʉm khʉʉnan ʉ̈iba ãba biirdʉnaa amach khapeen dʉ̈ijã ajapha naajeejim aajem. Maguata jũrr agdaujö chikhamnagjã nemdam ĩgkhaba, thumaa jig aumaajeejim aajem. 45 Amach nem wai nʉnʉid arrjã thum përkhʉʉinaa chi phatkhon jũrr nemdam ig nʉmjã chukhu khithëem khʉʉnag jigpʉ̈imaajeejim anaabá, thumaa agdaujö. 46 Mag nʉmua edau ãspapakhampierr Aai i jëeujem deg ãba podpanaa Ẽwandamag jëeujeejim aajem. Maimua amach di aar pawiajã ich mag Ẽwandamag jëeu nʉmua thachjã agdaujöo thöikhanaa thumaa ö ãba onee khö dichdimapphʉ aajeejim anʉm. 47 Amach mag nʉm gaaimua ag phöbör eem sĩi bithurgam khʉʉnaujã am kha khõsi aajeejim aajem. Mag nʉm dʉ̈i maach Pör Jesuu warag õrag ich iek ʉ̈khapi aumam khʉʉn ag nawe ʉ̈kha durrarr khʉʉn ee dubmaawai warag khapaana paaukhamajim aajem, edau ãspapakhampierr.