2
Tagam apostolnaanaujã Pablo iek jʉ̈gaagaa ũrtarr
Maimua magtarr khur catorce añonaata deeu ũwaai Jerusalenag majim Bernabé dʉ̈i; mag mʉch mam dʉ̈i Tito arrjim. Mag mʉ marran, ich Ẽwandamau mʉrʉg maju aai chirʉm abaawaita majim. Maimua ya Jerusalén barwi iglesia ee chi pörnaan dʉ̈i maach appai biirdʉ nʉm aigta mua jũrr amag jaaubaadëjim judionaan khabam khʉʉnag maach peerdʉajem iek mʉchdëu jaaujem. Mua amag jaaujim, mʉchdëu nem jaau chitʉm khap amkhĩir, magba akhiin mua nem jaau chitʉm khaugbam gaaimua mʉch igar khaba khãijã abaawai mʉchdëu nawe jaautarr maimua ewag jaaubarmjã isegju awi. Pari Jerusalenpie jöoin chi pörnaanau ũurwai mua nem jaau chirʉm chadcha ag eyaa sĩerr aawai, Tito judío khaba sim mʉ dʉ̈i nʉrrarrjã maach meeunau aajemjö mehëu thʉʉpʉ̈iju aai simjã abajierram. Mua amag jaaujim, jãga ãaur khʉʉn ermanonaan anʉmjã sĩi sëukha nʉrrjëemta amach khaugbajupii awi maach aig bëejĩ, jũrr amachdëuta mʉ ichaaur pãarjö judionaan khabam khʉʉnaujã Cristo iek ʉ̈kha nʉm dʉ̈i maar jöoin iita ʉ̈rcha ʉʉrkhaju aai nʉm a jawaag. Mamʉ mua oowai mag maar jöoin iita ʉdʉraa mag ʉʉrkhapi jaautarr amuan, warag pãach chi ʉ̈kha durrum khʉʉnta mag maar jöoin iiu presonaanjö wai sĩsikham a chirajim, pöd chi öbëraajã khaugba. Magua mua chi pörnaanag jaau chirajim mag mehëu thʉabichpi nʉmua wa tagam ley maar jöoin dën ʉʉrkha nʉmua chan maach peerdʉba aajem. Magua maach peerdʉajem iekta pãrag ich mag pãach ee wai naapim khõsi narr aawai, magta mag sëukha nʉrrjëe arr khʉʉnau mamagkhamjã bʉ̈ʉrjã maadëu amag maach ʉdʉʉr deeba, jũrr chikham ipeer ahaujii awi, maach garmuata pödpʉ̈ijim a chirajim.
Mamʉ mua mag jaautarr ũrwi mag Jerusalenpien chi ʉ̈kha nʉm khʉʉn ee jöoin amach pörkha wai nʉm khʉʉnaujã bʉ̈ʉrjã mʉrʉg, “Pua magta aju aai simjã” abajierram, mua jaautarr thum ʉ̈u amach jʉ̈gaagaata jaautarr aawai. (Pari Ẽwandam dau naan maachin thum agdaujöpai thʉnʉm aawai amach Cristo dʉ̈icha wënʉrrajim awi chi pörnaankha naawiajã mʉ gaai mas khaba sim.) Amach garmuata mʉrʉg nem jaauju khãai, warag amach paarmua, ich Ẽwandamauta judionaan khabam khʉʉnagjã ichdëu maach peerdʉ aaujem iek jaaumkhĩir mʉrʉg jaau wai sim anaajim, ich jãg Pedroogjã ichdëuta judionaanag ich iek jaaumkhĩir jaau wai simjö. Mag Pedroog ich iek jaaumkhĩir pʉ̈iwi judionaan pöm ich iek ʉ̈khapi autarr ag Ẽwandamaupaita mʉjã ĩchab judionaan khabam khʉʉn ee ich i jaaujemkha pʉ̈ibajieb, am eejã agjö õor pöm ich iek ʉ̈khapi awaag.
Mag ich Ẽwandamauta mʉ dʉ̈i mag sĩewaita Pedroou Santiago dʉ̈imua Juanaupa amachta chi ʉ̈kha durrum khʉʉn ee chadcha chi pörkha nʉm khʉʉnaujã chadcha ich Ẽwandamauta ʉ̈u mʉrʉgjã magamkhĩir ich jua theeg deejim anaajim warag. Magnaa chadcha ãbam phidag phidkha nʉm gaaimua ãba khapeenkha nʉm anʉmua mʉ dʉ̈i jua joothʉwi Bernabé dʉ̈ijã jua joothʉnaa warag maar khĩir onee iekhamajierram, judionaan khabam khʉʉn ee ich mag jaaumkhĩir. Maagwai amaujã ich agjö warag judionaanag jaau nʉisiju ajierram. 10 Ãba marag khĩir okhoopiba jaaumjö jaautarran, ermanonaan ee dau aphʉʉm khʉʉndamau nem ig nʉmjã sĩi amag oobamjö apibata jaaujim. Mamʉ amau mag jaauba arr akhiinjã, jãgʉm aiguin mʉʉn ichiita ich magta chitʉm.
Pabloou ichdëu Pedroog iekhatarr jaautarr
11 Pari magtarrta ich Pedro Antioquía phöbör ee barimaawai, irua nem wau sim ʉ̈u khabata sĩejim; magua chadcha mua warre ichig khĩircha iekhajim. 12 Khani mua oowai warran, ermanonaan judionaan khabam khʉʉn dʉ̈ijã ʉ̈u ãba thach khoojeejim; pari mamagkharrta õor Santiago igar narr khʉʉn Jerusalenmua bardʉtkhabaimaawai, am kha ogdʉwi tag am dʉ̈ijã thach khöba aadëjim, mag amachdëuta amach jöoin i ajapcha ʉʉrkhaajem anarr khʉʉnau ich jaauju khĩirjuwi. 13 Pedro magbaadëm oowi aig agjö judionaan chi ʉ̈kha durrarr khʉʉnaujã ich agjöta aphöbaadëjim amach khapeen judionaan khabam khʉʉn dʉ̈i, Cristo igar nʉisiewai tag amach jöoin ley gaai jaau simjö abaju khaphʉ narrta. Mamʉ makhʉʉnpai khaba, ajapcharan ich Bernabépata dʉ̈i ag ee burrjim, warm khʉʉn oowi. 14 Mag mʉchdëu oowai maach peerdʉajem iek gaai wënʉrrapi jaau simjö khaba aadëm oobaawaita chadcha õor khapanag dakhĩir iekhamamua mua Pedroog mag chirajim: “Pʉ, judiokha simta dʉ̈rrʉ̈ʉ pua maach jöoin ijã ʉʉrkhaba sim. Pʉchjã mag simta, ¿jãgwi magan ĩsta deeu pua warramjö magʉm ley ʉʉrkha sĩ?” a chirajim. Magnaa mua irig, “¿Pua chan khaugba sĩeb” a chirajim, “pʉchdëu jãg simua warm khʉʉn judionaan khabam khʉʉnagjã maach meeun dënjöta magʉm ley ʉʉrkhapi jaau sim?”
Judionaan awiajã ãba Cristo iek ʉ̈kha nʉm gaaimuata peerdʉ nʉm
15 Maran chadcha bi eewe judionaankha naawai ich Ẽwandamau ley deetarrjã wai nʉm. Magua maar chan chadcha sĩi Ẽwandam khaugbam khʉʉnjö parhoob nem waaujem khʉʉn khabam. 16 Mag naab mamʉ ĩsin ya marau khaphʉ nʉm ĩchab, mag sĩi Moiseeu ley phã pʉatarr ʉʉrkha nʉm gaaimuapai chan pöd ãbjã kulp chukhu sim aju khabam. Ãba Cristo iek thãraucha ʉ̈kha nʉm gaaimuata chadcha kulp chukhu aajem. Maguata maachdëujã ĩchab Jesucristo iekta ʉ̈kha nʉm, mag nʉm gaaimuata mag kulp chukhu nʉisieg. 17 Mamʉ ãba Cristo iekpai ʉ̈khawi maach jöoin iita isegkhiin, sĩi ley chukhu aawai parhooba nem waaujem khʉʉn dʉ̈i ãba nʉisiju, bʉ̈ʉrjã Ẽwandam chaain aju khaba. Chadcha am dënjö khaigba nem wawaag khabam mamʉ mag akhiin, ¿ãbmua khãijã Cristoou ich iekpaita ʉ̈khapi simua maachig pekauta waupi sim abaju khai, Ẽwandamau maach jöoinag ley deetarrta isegpi sĩewai? Mag aju aai sĩeb mamʉ mag khabam. Ichiita mag ley gaai jaau simjö Ẽwandam dau na ajapha wënʉrraju aai nʉm. Magua mag Cristoog dich peerdʉ aupim khõchgauta mag ley dich jöoin i isegkhiinjã, khaigba khaba sim. 18 Magju khãai, mua õrag mʉch paarmua maach judionaan ley ʉʉrkhapiba jaaujerrta ewag pawi deeu ũwaai jãg ley ʉʉrkha nʉmuata maachin ʉ̈u peerdʉajem awi ag gaai jaau simjö thumaa ʉʉrkhakhiin, magan mʉchdëuta mag ley khaigba jaaubarm, chadcha maach peerdʉ awaag chan serbiiba simta mag jaau chiraawai. 19 ¿Khan jãgwi mua mag chirʉ́? Warran chadcha jãg ley ajapha ʉʉrkha chitʉmuata ʉ̈u peerdʉju awi parta thumaa ajapha ʉʉrkhaju ẽkhaajerr aawaima. Mamʉ magʉm gaaimua chan Ẽwandamau mʉch aubaju khaug autarr aigmua warre tag magʉm leijã ʉʉrkhaba, ãba Cristo iekpaita ʉ̈kha chirsijim, chadcha ich Ẽwandamau khõsimjöta nem wau chitaag. 20 Maguata nem khaigbam wawaagan mʉʉn nawe Cristo thõo naawai i dʉ̈i ãba pakuls gaai thõrrjöta chirʉm, magʉm ley ʉʉrkha nʉmuata tag mʉch peerdʉjujã khĩirjuba. Pari tag warramjö mag khĩirjuba chirʉmʉn mʉch khĩraupai khaba, Cristo mʉ thãar ee sim ag juapaauta mʉrʉg magpi sim. Maguata Ẽwandamau khõsimjö wawaag ich Iewaa Cristoou mʉchig juapá deeju khĩirju chirʉmuata nem wau chitʉm, chadcha ichdëuta ich garmua mʉ khõsi awi mʉ kõitjã ichta thõopitarr aawai. 21 Mʉ chan ar ley ʉʉrkha nʉmta ajapcha sim awi Cristoon parta meejim a iekhaajem khʉʉn khaba chirʉm. Chadcha maach jöoin judionaan ley ʉʉrkha nʉmuata Ẽwandam dau na tag maach kulp chukhu apiejem akhiin, khanthee Cristo maach kõit meekhamma.