HEBREOS
Ebreonaan athee ẽsap phã deepʉ̈itarr
Khaíu phãjĩ maimua chijã khʉʉn atheeta phãjĩ. Mʉg carta gaai jaauba sim khaíuta phãjĩ. Mʉg librojã ĩchab Jesucristo iek ʉ̈kha narr khʉʉn atheeta phãjim, mamʉ sĩi parhoobam khʉʉn athee khaba, judionaan atheeta phãjim. Judionaan meu ebreo aajem; khar maguata chi õorjã ebreonaan gaai thʉ̈ʉrjem ĩsjã agtha.
Judionaan Cristo iek ʉ̈kha durrarr khʉʉnan chadcha ʉ̈khaba narr khʉʉn garmua ajapta dau aug waaujeejim aajem. Mag durrarr aawaita ãaur khʉʉnau Cristo iek isegwi deeu warr amach wënʉrrarrjö aju ẽkhaajeejim anaabá, warrgar amach jöoinau nemchaain khëchnaa jëeujerrjöta Ẽwandamag jëwaag; ajapcharan Moiseeu ley phã pʉatarr gaai jaau simjöma. Magta amau Cristo iek amachdëu ʉ̈khatarrta deeu isegjöjöo aadëp naajim.
Judionaan pöm amach jöoin i warr amachdëu ʉʉrkhaajerr ya pʉawi naajim aajem; mamʉ mag amach jöoin i pʉawi narrta agtha sĩi Cristo atheepai khaba naajim anaabá. Pogan ya chi ʉ̈kha durrarr khʉʉn dʉ̈i khapeerkha naajieb mamʉ, mag amach khapeen dau aug wau nʉm oowi maach peerdʉajem iekta warre isegpʉ̈im ig naajim anʉm. Maguata mʉg libro phãjim aajem, ag gaai am khĩir onee jaaubaawai amachdëu ʉ̈khatarr iekta isegwi parhooba am ugua (2:11).
Khan jawaag ajĩ. Mʉg libro phãtarran, judionaanau amachdëu ʉ̈kha narr iekta warag ajapcha ʉ̈khamkhĩir ajim. Maguata amag chi ẽsap deepʉ̈i chirarr jöoiraujã seis veces amag jaaujim, jãga aajẽ Cristo iek dichdëu ʉ̈khatarrta warag ʉ̈khabanaa ewag maawai. Ĩchab jöoirau dawaa oopi simʉn Cristota thumaam khʉʉn khãaijã ʉ̈rʉʉcha sim anʉmʉu (1:1–10:18).
Ya chi carta öpʉ̈iju athee paawai jöoirau am wawí sim, jãga wënʉrraju aai nʉ a khap amkhĩir (10:19–13:21). Am jãg chikhamnaan jua machgau dau aphʉʉ wënʉrraajem ãwataagan, Cristo iek jaau nʉm ũrwi dichdëu ʉ̈khatarr gaaita ubʉ naaju aai nʉm a sim. Capítulo 11 gaai amach jöoinau ʉ̈khaajerrjöta amagjã ʉ̈khapi jaau sim.
1
Ẽwandamau ich Chaai pʉ̈ibarmua maachig ich khaugpitarr
Warr jöoingar Ẽwandamau biek khapan ichdëucha õor jʉr auwi makhʉʉnagta ichdëu nem jaaum ig sim jaaujeejim aajem. Khar khãaipi au nʉmua, ich chognaan pʉ̈i nʉmua, wa magbaju khai ichdëuchata amag jaaujeejim aajem, makhʉʉnau jaau nʉm ũr nʉm gaaimua õrau ich khapcha pamamkhĩir. Mag, chadcha makhʉʉnauta jũrr maach jöoinag ich agjöo jaaujeejim aajem. Mamʉ ĩs ewag pawi Ẽwandamau jũrr ich Chaai pʉ̈ibarm gaaimuata maachig ʉ̈u ich khaugpibarm. I gaaimuata ĩchab nem thʉnʉmjã thumaa ompaawi ichigta Ẽwandam chi Ayau makhʉʉn nem thumaa ich dʉ̈i jʉ̈apijim. Ichdëuta ĩchab mag ich Aai dʉ̈imua nem thumaa ompaatarrjã sĩi ich iiu aawai ichdëuta wai dʉnʉm. Ichta ich Aai khĩir thegnaa bëetarr aawai i gaaimuata ĩchab Ẽwandam ajaugjã khaphʉ aajem. Ichta maach kõit ʉdʉraa ich thõopiwi, ichdëuta ich bagau maach khaibag thumaa chugpaawi, ʉ̈gthar mawi, Ẽwandam juachaar gar jupimajim, ichta ich mag maach thumaam khʉʉn Pörkha sĩerraag.
Ẽwandam Iewaata angelnaan khãaijã ʉ̈rpai sĩerrʉm
Mag gaaimua ich Ẽwandam Iewaata ĩchab angelnaan ʉ̈gthar thʉnʉm khãaijã ʉ̈rpai sĩsijim, am khãai irigpaita ich Jöoiraujã Iewaa ichënaa warm khʉʉnag sĩi ich chognaan aajeewai. Mag ichta thumaam khʉʉn khãai ʉ̈rpai sĩewai Ẽwandamau bʉ̈ʉrjã ich chognaanag chan ich Iewaag iekhatarrjö iwiir ãbamʉgjã,
“Pʉ mʉ Iewaa aawai ĩs mua thumaam khʉʉnag mag khap api chirʉm” abajim. (Sal. 2:7)
Ni bʉ̈ʉrjã ich chog iwiir ãbam igwiajã,
“Mʉʉta i aaikha chitaju, maagwai ich jũrr mʉ chaaikhajujã” abajim. (2 S. 7:14; 1 Cr. 17:13)
Pari magju khãai, warag mag ich Chaai ãbpai khitʉm mʉig eegar päaiwai warag angelnaan ich chogkha thʉnʉm khʉʉnagta,
“Pãach thumaam khʉʉnau irigta jëeubathʉ̈” ajim. (Dt. 32:43)
Ich mag warag Ẽwandamau ich chognaan ich dʉ̈i thʉnʉm igmamua jaauwai,
Angelnaanan irua phũjö nem khaphí apinaa, sĩi õt uu jẽjẽerkhamjö ichdëu nem jajaaukhampierr khodpepet apiejem aajem. (Sal. 104:4)
Mamʉ ich Chaai igwia chan sĩi ich angelnaanagamjö iekhaba, warag ich paarmua,
“Ẽwandam, pʉchta nem thum thʉnʉm Pöröu” a iekhajim chi Ayau ich Chaairag.
“Mʉg atag pawiajã pʉchta ich mag chi Pörkha chitaju.
Puan nem agcha waunaa khajaphata waaujem.
Puan nem wajaphamta khõsinaa nem khaigbam oomapha aajem.
Maguata Ẽwandamau pʉrʉgta ʉ̈gtharjã chi Pörkhapijim;
ajapcharan mʉchdëuma, mʉchdëuta pʉrʉg chi Pörkhapijim.
Mʉchdëuta ĩchab thumaam khʉʉn khãaijã pʉ oneecha apijim” a iekhajim Ẽwandamau ich Chaairag. (Sal. 45:6-7)
10 Maimua ĩchab ich Ẽwandam iek phã sim gaai ãbmua phãmamua chi Iewaa igwia,
“Señor, pʉchdëuta chadcha warrgarwe mʉg durrjã ompaawi edaujãjã pʉchdëuta waujim” ajim.
11 “Chi chugpaan chadcha pua mag nem ompaatarr thum deeu chukhu aju, mamʉ pʉch chan thõojã khaugba ich mag chitʉm iekhau.
Tagam nemen thum sĩi khajapham khajũajö jẽeudubju.
12 Magbaawai ich jãg khajũa jöoi chi iiur dʉ̈i theg jũajemjö, pua mʉg durr jöoi isegpʉ̈iwi chi iiurig paapʉ̈iju.
Pari pʉch chan bʉ̈ʉrjã khĩir khĩethuupaijã khaba, pʉʉn ich mag chitʉm iekhau” a phãjim. (Sal. 102:25-27)
13 Mag ich Iewaata thumaam khʉʉn khãai ʉ̈rpai sĩewai sĩi ich chognaanagpai chan ni ãbamʉgjã Ẽwandamau ich Iewaag iekhatarrjö,
“Mʉch iek theeg chirʉmjö aag pʉʉta mʉ dʉ̈i ãba mʉ juachaar gar jupbá” abajim,
“pʉch oomapha aajem khʉʉn thum mua pʉch jua ee pʉrkha dee nʉm ora.” (Sal. 110:1)
14 Mamʉ angelnaan thum sĩi Ẽwandamau nem jajaaukham ipierraa aagta thʉnaawai amag chan irua mag iekhabajim. Jãkhʉʉnan, sĩi ich Ẽwandamau ich dʉ̈i ich mag wënʉrraag maach ich aar phë auju khʉʉn juag oomkhĩir pʉ̈itarr khʉʉnau.