7
Ich Jesús eeugpeenaupaijã i iek ʉ̈khaba aajerr
Magtarr khur ich Jesús Galilea durr phöbördam nʉnʉidʉmpierr phʉʉrdʉ nʉrrajim. Ich tag Judea durr mamapha sĩejim, judionaan chi pörnaanau ich thõog ẽkhaajerr aawai. Pari mag i phʉʉr nʉrrʉm ee, judionaan phiesta Las Enramadas anʉm burrju khãai khapan khaba waaur narr aawai, ich eeugpeenaupai irig, —Mʉig Galileapai sĩeba Judeaagta petá ajierram, jamjã pʉchig ee aajem khʉʉnag pʉchdëu nem wau sim oomkhĩir. Maadëu thumaam khʉʉnag dich khaphʉ apim khõsi chirʉm chan, sĩi dich appaita meraa nem wauba aajem. Jãg pʉch nem wau sim thumaam khʉʉnag khap amkhĩirta waubá ajierram irig.
Mamʉ ich eeugpeenaupai irig mag narran, irua amach dakhĩir mag nem wau sim oo nʉmjã amach paarmua ich Ẽwandamau pʉ̈iju a jaaujerr khabam aajerr aawaita juau ogthom irig mag naajim. Ich eeugpeenaupai ichig magbaawai Jesuu amag, —Pãragan ora thum wajaphamgui ajim, phiesta ee maag. Pari agtha mʉch maju ora khaba sĩewai mʉʉgwaiwe chan mʉ mabamgui ajim. Pãar chan pöd õrau oomapha abam, pãachjã am igar naawai. Magarrau mʉʉn chadau amau oomapha wai nʉmgui ajim, amachdëu nem khaigba wau nʉm mua amach khĩircha jaaujeewai. Magnaa amag, Pãachta pãach phiesta ee wëtjurauma ajim. Mamʉ agtha mʉch maju ora khaba aawai mʉʉgwaiwe chan mʉ mabamgui ajim ich eeugpeenag.
Amag mag iekhapʉ̈iwia ich chan maba, chadcha Galilea sĩsijim.
Jesús judionaan phiesta Las Enramadas anʉm ee
10 Pari mag ich eeugpeen wëttarr khur nʉʉ awia ökharta am ẽudee petajim, ich Jesús. Pari mag matarrjã õrag ich mam khaugpiba meraata petajim. 11 Maagwai judionaan chi pörnaanau chi phiesta ee i jʉrphöo thʉnʉmua, “¿Jamta simta jãg oobáma?” aajeejim.
12 Mag nʉm dʉ̈i ĩchab sĩi bigaaum khʉʉnaujã i igwia, “Jãg wounan ãba nem wajaphampaita wau khitaajem” a iyʉ̈ʉ aawai, jũrr ãaur khʉʉnau, “Ʉ̈ʉ̈, ¿jãga õor wajapham abarju jãg sĩi õor khũgur nʉrraajem?” aajeejim aajem jũrram khʉʉnau. 13 Pari mag iekha nʉmjã sĩi parhooba thumaam khʉʉnag ũrmkhĩir khaba, amach appaita mamag aajeejim anaabá, magʉm gaaimua judionaan chi pörnaanau jũrr amach dʉ̈ita khaigbaju khĩirjuwia.
14 Pari jũrram khʉʉnau mamagkham ee, mag nʉm dʉ̈i ĩchab chi phiestajã seman jãrr pamam eeta barwia, Aai i jëeujem deg dubwia, õrag Ẽwandam iek jaau sĩeimajim. 15 Mag irua nem jaaumam ũrwia judionaan chi pörnaan jʉ̈gderraa nʉmua, “¿Jãga jãg estudietarrjã chukhu sĩerrʉmta magʉm nemjã jaau khaauga sĩma?” aajeejim.
16 Amau mag iekha nʉm ũrwia jũrr ich Jesuu amag, —Mua nem jaau chirʉm chan sĩi mʉch iekpai khabamgui ajim. Mua nem jaau chirʉmʉn mʉch pʉ̈itarr wounau mʉchig jaaupitarrta jaau chirʉmgui ajim. 17 Ãbmua Ẽwandam ipierr nem waum khõsi sim khai, magua khaphʉ ajugui ajim, chadcha mua Ẽwandam iekta jaau chirʉ́ wa sĩi mʉch iekpaita jaau chirʉ́. 18 Sĩi ar amach khĩirjug eemuapai iekha nʉm khʉʉnan sĩi õrag amach thö iekhamkhĩirta iekhaajerramgui ajim. Pari magba ar sĩi dich chogpʉ̈itarrta wajapha ig iyʉ̈ʉ amkhĩir nem jaau nʉm khʉʉnan, chadcha ichdëu jaaupitarr iekta ich agpierrpai jaaujemgui ajim.
19 Magnaa ichdëupai amag, ’¿Moiseeu chadcha pãar atheeta ley phã pʉabajĩ? ajim. Magtarrjã pãrau iwiram ãbmuajã ag gaai jaau sim ipierraa aba aajemgui ajim. ¿Ag gaai ĩchab õorjã thõopiba jaau sĩebá? ajim. Mag simta, ¿jãgwia pãrau mʉ thõom ig nʉmma? ajim judionaan chi pörnaanag.
20 Magbaawai chi ũr narr khʉʉnau irig, —Pʉʉn chadcha dösãtauta pör meu simgui ajierram. ¿Khaíu pʉ thõom ig nʉmta pua mag sĩ? ajierram.
21 Magbaa Jesuu amag magjim:
—Chadcha pãar thumaam khʉʉn dakhĩir jua ʉ̈ʉijem edta mua õor monaaujim. Magtarr aawai ãba maata pãrau ig naabma ajim. 22 Pãach garmuan pãrau mʉrʉg mag naabma, pari khĩir eeya abat: Moiseeu jaauju nawe ya pãach jöoinau ich maagjerr aawai, ¿warag Moiseeujã pãrag chaain mehëudam ich mag phʉʉrbichpi jaau pʉabajĩ? Magtarr aawai ¿jua ʉ̈ʉijem edam magwe pãrau ag ipierr aba aajẽ pãach chaain dʉ̈i? ¿Pari jãg nʉm aigjã phidkha nʉm khabá? ajim. 23 Mamʉ ich jãg Moiseeu jaau pʉarr ichaaur amaaugau sabarhedam magwe pãachdëun chaain mehëu phʉʉrbich nʉmta, ¿jãgwia mua sĩi sabarhed woun monaautarr oowiapai pãar mʉ dʉ̈i meeukha nʉ? ajim, mua sabarhedjã ʉʉrkhaba chirʉm awia. 24 Magnaa amag, Chikham jaauju nʉm khai, wajapha khĩirjunaata nem agcha jaaubat; pari oob jãg sĩi pãach khõchagpierrta nem jaaumiet ajim.
¿Khaíuta Jesús pʉ̈ijĩ?
25 Mag khapanag dakhĩir Aai i jëeujem deg ijẽjẽbkham oowia chi Jerusalenpien chi pörkha narr khʉʉn ee ãaur khʉʉnau jũrr amach khapeenag, —¿Chamʉ́ ar amau thõopäaig pʉr auju ẽkha nʉm woun khabá cha ijẽjẽbkham? aajeejim. 26 ¿Jãga jãg õor pöm thʉnʉm dakhĩir amachigcha mag iekhamamjã bʉ̈ʉrjã i chig aba nʉmma? ¿Wa ya chi thethecharam khʉʉnaujã, “Jãata chadcha warrgarwe ich Ẽwandamaucha pʉ̈iju jaaujerr” a nʉwa? aajeejim. 27 Pari mag khai, maadëu khaphʉ nʉmgui aajeejim, jam agá i durr. Mamʉ chadcha ich Ẽwandamau pʉ̈iju a jaaujerrcha bëewai chan ãbmuajã khaugbaju, jammuata bëeju khai. Magua jã ar khabamgui aajeejim jũrram khʉʉnau, chadcha ich Galileapierrkha sim khaphʉ narr aawai.
28 Mamʉ jũrram khʉʉnau mamagkham ũrwia mag Aai i jëeujem deg ichdëu jaau sĩerr aigmua ich Jesuu khĩesir iekhamamua, —Magan pãraun mʉch chi wounjã khaphʉnaa ĩchab mʉ durrjã khaphʉ naabma ajim. Pari mʉ chan pãrau khĩirju nʉmjö sĩi mʉch khĩrau bëetarr khabam. Mʉʉn ãb pãrau khaugba naab mamʉ, bʉ̈ʉrjã sëu chukhu sĩerrʉmuata pʉ̈ijimgui ajim. Ma pãrau khaugba nʉmgui ajim, khai agá. 29 Mʉchdëun mua i khaphʉ chirʉmgui ajim, i aar chirawia bëetarr aawai. Ichdëuta mʉ pʉ̈ijimgui ajim.
30 Amachig magbapäaiwai warag i pʉr auju khĩirjujierram. Pari agtha Ẽwandamau i pʉr aupiju ora khaba arr aawai ni ãbmuajã i pʉr auba, sĩi ich magpai sĩujierram. 31 Ãaur khʉʉnau i dʉ̈i mag nʉm ee, ãaur khʉʉn khapan aig narr khʉʉnau ʉ̈kha nʉm iekhau, —Daau mag nʉm ich Ẽwandamaucha pʉ̈iju a jaaujerr pierrwaijã, mʉg Jesuu nem wau nʉrrʉm khãaijã ʉ̈rʉʉcha ag na õrau nem ooba aajem waubarju a iekha naajim.
Chi pörnaanau Jesús pʉr auju ẽkhatarr
32 Moiseeu phã pʉarr iek wajapcha ʉʉrkhaajem khʉʉnau ũurwai õrau Jesús igar iekha nʉm ũrbaawai amach garmua phadnaan chi pörkha narr khʉʉn dʉ̈imua guardianaan chi Aai i jëeujem di thʉajerr khʉʉn pʉ̈ijierram, i pʉr aumkhĩir. 33 Pari mag ich pʉr aumkhĩir ich aar õor pʉ̈i nʉmjã ich Jesuu khaphʉ sĩerr aawai amag, —Khũchpaita pãar dʉ̈i mʉ mʉig eegar chitabahab. Mʉʉn deeu mʉch pʉ̈itarr aar maju chirʉmʉugui ajim. 34 Mag mʉ petaawai pãrau mʉ jʉrju, pari pöd mʉ baau aubajugui ajim, mag mʉ chiraimaju aar pãar barju khaba naawai.
35 Jesuu mag iekhabapʉ̈im ũrwia, chi judionaan sereu phöbaadëwia, jũrr amach wir aigpai, “¿Jamag maju jaau simta mag pöd maadëu i baaubaju anʉm? ¿Wa deeum durr mawia jũrr parhoobam khʉʉnag jawaan maju igwiata mag sĩwa?” aajeejim. 36 “¿Khan a simʉu mag maadëu i jʉrwiajã pöd i sim aar chan barbaju anʉm?” aajeejim amach eepai.
Õor iiupiejem dö
37 Ya ãbmiecha chi phiesta ö nʉm edta chi wajapcharam ajim. Mag ed Jesuu dʉnʉʉunaa thet iekhamamua õrag, —Ãb khãijã öbisi sim khai, mua wai chirʉm dö khĩirta döbá ajim. 38 Ich Ẽwandam iek phã sim gaai jaau simjö, chi mʉ iekta ʉ̈kha sim thãarbʉ̈ eemuan ich mag sĩi õor iiupiejem döota khumdʉ öbër sĩsimjö sĩeju ajim.
39 Mag sim aiguin Jesuu i iek ʉ̈khabarm khʉʉnaun Ẽwandam Akhaarta auju a sim ajim. Pari maagwai chan agtha chi Ẽwandam Akhaar bëeba sĩejim, ich Jesujã agtha ich Aai aar ʉ̈gthar maba sĩerr aawai.
Ãaur khʉʉnau Jesús igar naawai ãaur khʉʉnau i khõchkhaba arr
40 Jesuu mag iekhabarm ũrbaawai ãaur aig narr khʉʉnau, “Mʉg wounan chadcha Ẽwandamau ich i jaaumkhĩir jʉr autarrta jãg nʉrrʉm” aajeejim. 41 Maagwai ãaur khʉʉnau jũrr, “Keena, jãan warrgarwe ich Ẽwandamau pʉ̈iju aajerr wounauwai” anʉm ee, tagam khʉʉnau, “Ʉ̈ʉ̈, mag khabam; jãg woun chadcha cha jaau nʉmjö warrgarwe ich Ẽwandamau pʉ̈iju jaaujerr akhiin, Galileapierr khabakham” aajeejim. 42 “Ẽwandam iek phã sim gaai jaauwai, Mesías mag warrgarwe ich Ẽwandamau pʉ̈iju jaautarran rey David khararr khod aju aajem, i chaain ewagam khʉʉn bi eem aju aawai. Maimua i thaabaawaijã Belén phöbör eeta auju a sim, ich Davijã Belenpierr arr aawai. Magua mʉg woun chan ag Mesías khababam” khajierram jũrram khʉʉnau.
43 Mag Jesús igwia jũrram khʉʉnau pogkha jaauphöo thʉnʉm gaaimua, ãaur khʉʉn i igar naawai ãaur khʉʉnau i khõchkhaba iekha nʉrrjëe ajim. 44 Ãaur khʉʉnaun ich Jesuuta warag preso pʉr arraag ẽkha naajim, pari mag nʉmta ãbmuajã i pʉr auba sĩi sĩujierram.
Chi thethem khʉʉnau chan Jesús igar khaba naajim
45 Mag amachig jaaubaawai chadcha chi Aai i jëeujem di thʉajerr khʉʉn wëtwia, deeu bëewia, jũrr fariseonaan phadnaan chi pörnaan dʉ̈i ãba narr aar wëtjierram aajem. Magbaawai makhʉʉnau amag, —¿Jãgwia pãrau i pʉr aibëebajĩ? ajierram anʉm.
46 Magbaa chi guardianaanau amag magjierram aajem:
—Marau chadcha i pʉr aubëeba arran, maachdëu ũurwai sĩi parhoobam khʉʉn iekhaajemjö khabata nem jaau sĩerr aawaita pʉr aubëebajimgui ajierram aajem amag.
47 Magbaawai chi fariseonaanau chi guardianaanag, —¿Pãachpata ʉdʉraa khũgurpi nʉ ajierram aajem, mag iekhaag? 48 Maach meeun judionaan chi pörnaanaun khaphʉnaa maach chi fariseonaanaujã khaphʉ nʉmgui ajierram aajem, jãg woun chan Ẽwandamau pʉ̈iju jaaujerr Mesías khaba sim. 49 Sĩi phöbör ee parhoobam khʉʉnaun chadcha arpii naama. ¿Pari khani jãkhʉʉnau Moiseeu phã pʉarr ley khap nʉ? Jãkhʉʉn Ẽwandamau igbaju khʉʉn aawai sĩi chi maldisiem khʉʉn khabahab ajierram anʉm.
50 Magbaawaita tagam khʉʉnau mag nʉm ee, ag na biek ãb edaar ich Jesús dʉ̈i iyʉ̈ʉ athurtarr ag fariseo Nicodemo aajerrau ich khapeen ijũrr magjim anʉm:
51 —Keena, pari Moiseeu maachig ley werpʉatarr gaai jaauwai, khan gaaimuata mag woun khaibag wawaagpá a khap aag wajapha i iek ũr auba chan pöd õor ãbjã khaibag waupi jaauju khaba nʉm a simta, ¿jãga pãar mag iekha nʉ? ajim anaabá.
52 Magbaa warm khʉʉnau irig, —¿Pʉchjã agjö Galileapierrá i kõit mag iekhaag? Mag chirabnaa, pʉdë Ẽwandam iek phã sim gaai jʉrbarí ajim anʉm. ¿Khaíu jaauwai mag Galileamuata Ẽwandam i jaaujem ãb khãijã öbërju a sĩ? ajierram anʉm irig.
[ 53 Mag, chi phiestajã öbaadeewai warag thum agdaujö amach diig ërëubaadëjim.