14
Jesús gaaimuapaita õor ʉ̈gthar öbërju aai nʉm
Maimua maach thumaam khʉʉnag, —Oob jãg tag ökhĩirjuunaa atcha khĩirju nʉʉ amiet ajim. Mʉ chan chadcha tag pãar khĩir chitabaju; pari mua pãach pʉabajeewai oob Ẽwandamaujã pãach iseg sim amiet. Magju khãai mua pãachig jawaagpamta khĩir eyaa abat ajim. Magnaa, Mʉ Aai sim durran di khapan õor joobaju pöoma thʉnʉmgui ajim. Mag õor joobaju pöm chukhu akhiin, mua pãrag, “Mʉʉn pãar naaimamkhĩir di khĩir khaugaagta pãar na mam” abakhamgui ajim. Mʉ pãar na mamgui ajim; maimua ya nem thum khĩir khaug sĩsiewai ũwaai mʉ bëejugui ajim, pãar phë awaan, mʉch chirʉm aig dʉ̈i ogdʉba ich mag wënʉrramkhĩir. Ya pãrau khaphʉ nʉmgui ajim, mʉ jamag ma, maimua mag mʉ chiraimam aarjã jãga barju.
Magbaawai maar eem ãb maar khapeer Tomás aajerrau jũrr irig, —Señor, marau khaugba nʉmgui ajim, pʉ jamagta ma; mag nʉm, ¿jãga marau pʉ aar barjujã khap abarju? ajim.
Magbaawai ich Jesuu, —Mʉchpaita ʉ̈gthar maajem khʉd khabahab ajim. Mʉ gaaimuata chadam iekjã pãrau khaphʉ nʉm. Mʉchdëuta mʉg jẽb gaaiwe õor Ẽwandam dënkhapiejem. Ãba mʉ gaaimuapaita õran mʉ Aai aar barju aai nʉmgui ajim. Magua, pãrau ya mʉ khaphʉ nʉm khai, magan ĩchab mʉ Aaijã khaphʉ nʉmgui ajim. Mag i khaphʉ naab mamʉ, nau amau mʉ thõobarm aigmua atagta wajapcha i khaphʉ ajugui ajim, i jãga sĩerrʉ́, mʉ oo nʉm gaaimua ichchata oo nʉmjö naawai.
Magbaawai jũrr Felipeeu ich Jesuug, —Señor, magan marag maach daúachata pʉch Aai oopibá, mag oobaawai marau khaphʉ nʉisijugui ajim, i jãga sĩerrʉ́.
Magbaawaita Jesuu irig, —Nawe pãar dʉ̈i mʉ ich mag chitaajemta, ¿agtha pãrau mʉ khaugbata nʉwi? ajim. Chi mʉ oojemuan ya mʉ Aaijã oowia sĩebahab. Mag nʉmta ¿khan atchata warag mʉch Aaipata pãachig oopim khõchkha nʉma? ajim maach thumaam khʉʉnagta. 10 Magnaa chi Felipeeg, ¿Pua ʉ̈khabata sĩ ajim, mua mag mʉ mʉch Aai dʉ̈i chiraawai mʉ Aaijã mʉ dʉ̈i sim a chirʉm? Maguata mua nem jaau chitʉm chan sĩi mʉch ipaita jaau chitʉm khabam. Mua nem wau chitʉmjã mʉchdëuta mag wau chitʉm aju khabam; ajapcharan ich mʉ Aai mag mʉ dʉ̈i sĩejemuata waaujemgui ajim. 11 Magnaa deeu maach thumaam khʉʉnag, Chadcharau keena; mʉ chadcha mʉch Aai dʉ̈i chirʉm, maagwai ich mʉ Aaijã mʉ dʉ̈ita simgui ajim. Mua mag jaau chirʉm pãrau ʉ̈khamapha nʉm khai, sĩi mua nem wau chirʉm gaaimua khãijã chadcha Ẽwandam mʉ dʉ̈i sim abat ajim. 12 Pãadë mʉ iek ũrbat: Chadcha chi mʉ iekta ʉ̈kha simuan mua nem wau chirʉmjö waunaa ag khãai ʉ̈rʉʉchajã waumajugui ajim, mʉch Aai aar pawia mammuajã mua mʉch juapá deeju aawai. 13 Pãar chadcha mʉch dënkha naawai pãrau pãachdëu nem khõsim thum mʉ Ayagta mʉ iek gaai thʉwiata jëeumʉn, mua pãar dʉ̈i mag pãachdëu jëeu nʉmjö ajugui ajim, mʉchdëu pãar dʉ̈i mag chirʉm gaaimua ich mʉ Aaita chi jua thierriu a khap amkhĩir. 14 Mag pãar chadcha mʉ dënkha naawai pãrau mʉ Ayagta nem jëeu nʉmʉn, muajã chadcha jerrba mag pãachdëu jëeu nʉmjö ajugui ajim pãar dʉ̈i.
Ẽwandam Akhaar pʉ̈iju jaautarr
15 Mag iekhakhagmamua ĩchab marag, ’Pãrau chadcha mʉ daupii nʉm khai, mua pãachig nem jaautarr thum ipierraa abat ajim. 16 Pãrau magmʉn, mʉch Aai aar paawai mua irig pãar athee dewam mʉch jũrr pʉ̈ipi jaaujugui ajim, pãar dʉ̈i ogdʉba ich mag pãar khĩir jãsenkha wai nʉrramkhĩir. Ma ich Ẽwandam Akharaugui ajim. 17 Magbaawai irua ich Akhaar pʉ̈iju. Pari ma, mʉg jẽb gaai sĩi parhoobam khʉʉnau pöd aubajugui ajim, amau i oojã oobanaa khaugjã khaugba naawai. Mag amau i khaugba nʉm ee, ichdëun pãrag ich khaugpinaa chadam iekjã khaphʉ apijugui ajim, ichta pãar thãar ee sĩenaa mʉg atagjã ich mag pãar dʉ̈i sĩerraju aawai.
18 Mag iekhakhagmamua, ’Wouchnaanjö chan mua pãar dau aphʉʉ phëpʉabamgui ajim. Mawiajã mʉʉn ũwaai deeu pãar dʉ̈i chiraichëjugui ajim. 19 Nau mʉigmua jöpcha pöm khaba nʉm ee, mʉg jẽb gaai mʉ iek ʉ̈khaba nʉm khʉʉnau tag mʉ oobaju. Pari mag amau mʉ ooba awiajã pãar dʉ̈in deeu maach oojugui ajim. Mag deeu maach oobaawaita pãrau khaphʉ ajugui ajim, pãachjã mʉchjö ich mag iiu wënʉrraju. 20 Mag mʉ iiubarm edta chadcha mʉ mʉch Aai gaaita chirʉm pãrau wajapcha khaphʉ nʉisiju. Ich mag edta ĩchab pãrau khaphʉ nʉisijugui ajim, pãachjã mʉ dʉ̈i naawai mʉchjã jũrr pãar dʉ̈i chitaju. 21 Chi mua nem jaautarr ũrnaa mʉ ipierraa simuan magan chadcha mʉ daupii sim a sim. Mag chi mʉ daupii simʉn, ĩchab mʉ Ayaujã i daupii ajugui ajim. Mag mʉ Ayau i daupii abaawai mʉchdëujã i khõsinaa warag mʉch khĩirjugchata khap apijugui ajim.
22 Magbaawaita Judaau (chi Iscarioteeu khaba mamʉ) irig, —Señor, ¿jãga mag maragpaita pua pʉch khaugpijuma ajim, pʉch iek ʉ̈khaba nʉm khʉʉnagpa pʉch khaugpiba?
23 Magbaawai Jesuu irig, —Chi mʉ daupii simuata mʉ ipierraa nem wauju aawaima ajim; maagwai iita mʉ Ayaujã ĩchab daupii abajup ajim. Mag maata mʉ Ayaujã daupii wai sĩewai maach numiita i dʉ̈i ãba i thãar ee jooba wënʉrrajugui ajim. 24 Mamʉ chi mʉ ipierraata nem wauba sim chan mʉ khõchkhaba aawaiugui ajim. Magnaa, Cha pãrau mʉ iekha chirʉm ũr nʉm chan mʉch iekpai khaba, jãan mʉch pʉ̈itarrau iek jaaupitarr iekhaugui ajim. 25 Pãar dʉ̈i agtha chirʉwe ya mua pãrag thumaa jaaubarm. 26 Pari mʉ jũrr mʉ Ayau ich Akhaar pãar khĩir jãsenkhamkhĩir pʉ̈ibaawai maguata jũrr pãrag nem thumaa jaaunaa mua pãachig jaaujerrjã deeu thumaa pãrag khĩir eyaa apijugui ajim.
27 Mag iekhamamua, ’Mʉchjã onee chiraawai mʉch petaawai pãarjã mua oneenaa khõinaata phëpʉajugui ajim. Mag pãar oneenaa khõinaa nʉisim chan sĩi mʉg jẽb gayamjö khũchpai khaba, ich mag nʉisim iekhau ajim. Mag mʉ mam a chirʉm ũrwia oob ökhĩirjuu amiet, ni nem ökhöjã amiet ajim marag. 28 Pãrau mʉ iek ũrjierramgui ajim, mʉ mʉch Aai aar mawia deeu pãach aig bëeju a chirʉm, pãar dʉ̈i chitaag. Pãrau chadcha mʉ khõsi nʉm akhiin, mag mʉ mam a chirʉm ũrwiajã pãar onee naakhamgui ajim, mʉch Aai mʉch khãaijã ʉ̈rpai sim dʉ̈ita chiraimaawai mʉch Aai dʉ̈i ãba mʉchpata õrau thö iekhaju aawai. 29 Ĩswe ag nawe ya pãrag jaau chirʉmgui ajim, eeupemjö chadcha mag mʉch mawi deeu pierrwaijã mʉchdëu pãachig jaaujerr khĩir eyaanaa ag iek gaaita warag ubʉ ʉ̈kha nʉisimkhĩir.
30 ’Mepeerta mag mʉ khãai ʉ̈rpai sĩewai khabam, pari mʉg jẽb gaai ichta chi pörkha sĩerrʉmua ich õor pʉ̈iwia mʉ pʉr awaan wëdurum aawai ya pömcha pãar khĩir chitabajugui ajim. 31 Pari ichiita ich mag ʉdʉraa mʉch thõopiju aai chirʉmgui ajim, mʉch iek ʉ̈kha nʉm khʉʉnau mua chadcha mʉch Aai khõsi chitaawai ichdëu mʉchig jaautarrpierrta wau chitʉm khap amkhĩir.
Mag iekhapʉ̈iwia warag, —Maachta mʉigmua wëttarraugui ajim.