17
Jesuu ich khapeen kõit Ẽwandamag jëeutarr
Maimua mag jaau dichwia ʉ̈gthaag eerpanaa ich Ayag magjim:
“Tata, ya ag ora pabaadëm. Mʉg pʉch ipierraa chirʉm gaaimua chadcha pʉch Iewaakha chirʉm õrag khaphʉ apibá ajim, magbaawai muajã ĩchab pʉchta amag thö iekhapieg. Mʉ pʉch Iewaa aawai pʉchdëuta mʉrʉg mʉg durr gaai thumaam khʉʉn khãaijã iek theeg ʉ̈rpai apinaa, pʉchdëu mʉch iek ʉ̈khapimam khʉʉnjã ĩchab mʉch dʉ̈i ich mag wënʉrraju aai apieg ʉ̈u pua mʉrʉg pʉch jua theegjã deejimgui ajim. Mag am ich mag mʉ dʉ̈i wënʉrraagan, amau pʉjã khaphʉnaa mʉjã khaphʉ aju aai nʉmgui ajim: ãba pʉʉta Ẽwandam charau, maagwai mʉ Jesucristo, pʉchdëu pʉ̈itarr.
’Pua mʉchig phidag deetarr thum mʉg jẽb gaai waubarmua mua õrag khaphʉ apibarmgui ajim, pʉʉta chadcha Ẽwandam chi jua thierriu. Nau mʉgtarr khur deeu mʉ pʉch aar pabaimaawai, warr mʉg durr ompaaju nawe mʉchta pʉch dʉ̈i ãba nem iek theeg chi Pörkha chirarrjö, ũwaai mʉrʉg agjö iek theeg apinaa chi Pörkhapibá a jëeumajim ich kõitpai.
Maimua jũrr maar kõit ich mag Ẽwandamag jëeumamua magjim: ’Sĩi mʉg durr gaai parhooba thʉnʉm khʉʉn eemua pʉchdëucha jʉr auwia pʉch iek ʉ̈khapi autarr khʉʉnagan ya mua jaaujimgui ajim, pʉ jãga sĩerrʉ́. Warrgarwe pʉch dënkha auju arr khʉʉn aawai pua mʉrʉg deejimgui ajim, mʉ dʉ̈i mʉg ogdʉba wënʉrramkhĩir. Pua mʉrʉg amag jaaupitarr mua jaauwi, ʉ̈khawi, ĩsin ʉ̈u pʉchdëu khõsimjöta wënʉrrʉmgui ajim, maar igwia. Ya ĩsin amau khaphʉ nʉmgui ajim, nem thum mua waunaa jaaujerr pʉchdëu mʉchig jaaumampierr mua wau chitarr. Pua jaaupitarr iek ya mua amag jaaujim; mag jaaubaawai amachdëujã ʉ̈kham khõsi ʉ̈khajierramgui ajim. Magnaa ich Ayag maar kõit iekhamamua, Ya amau ʉ̈kha nʉmgui ajim, chadcha pʉ aarmuata mʉ bëejim, pʉchdëu mʉ pʉ̈iwia.
Mag iekhakhagmamua warag, ’Tata, mʉg mʉch dʉ̈i durrum khʉʉn kõitta muan pʉrʉg jëeu chirʉmgui ajim. Mua chan sĩi mʉg durr gaai sĩi mʉch iekjã ʉ̈khaba nʉm khʉʉn kõit jëeuba, pʉchdëu mʉrʉg deewia pʉch iek ʉ̈khapi autarr khʉʉn kõitta jëeu chirʉmgui ajim, amjã ĩchab pʉ dënkha durraawai. 10 Pua khaphʉ chirʉmgui ajim, mʉ õor thum pʉ dënkha thʉnʉm; maagwai thum pʉ õorkha thʉnʉm khʉʉnjã mʉ dënkha thʉnʉm. Maguata amau pua khõsimjö wënʉrrʉm gaaimua, pʉ thö iekhamam dʉ̈i mʉjã õrau wajapha thö iekhaajemgui ajim.
11 Magnaa, ’Tata, mʉ chan tag mʉg durr gaai chitabajugui ajim, deeu pʉ dʉ̈i ãba chiraag ũwaai pʉ aar maagpaawai. Pari mʉ khapeen chan wëtba, ich mʉig eegar nʉisijugui ajim, maar igwia. Maagwai pʉrʉgta am kõit mua jëeu chirʉmgui ajim, pʉchpaita thumaam khʉʉnau ee aju aai naawai. Pʉch iekhau pua am chig apiba, pʉchdëu mʉrʉg deetarr jua theegau am thʉa wai chirsí ajim, ich jãg maach numijã ö ãba nʉmjö amjã ich mag ö ãba wënʉrramkhĩir. 12 Mʉg jẽb gaai mʉchta am kha ogdʉba chitaawain pua mʉrʉg jua theeg deetarrau mua am chig apiba thʉa wai chitajimgui ajim, magamkhĩirta pua amag mʉ iek ʉ̈khapitarr aawai. Mag am thʉa wai chitaawai ãbjã okhooba, ãba ya ag nawe chi okhoom arr appaita okhoobarmgui ajim. Dau ãb jãgbarmʉn, jãan pʉch iek phã sim gaai jaau simjö ich jãgju arr aawai ajimgui ajim, Judas igwia.
13 Mag ich Ayag jëeumamua, ’Tata, mʉ ũwaai deeu pʉ aar mam, pari mua mag am kõit jëeu chirʉmgui ajim, amach dakhĩircha. Mʉig agtha am dʉ̈i eegar chirʉwe mag jëeu chirʉmgui ajim, amach jʉ̈gʉucha ũr naawai mʉch onee chirʉmjö ĩchab amjã onee nʉisimkhĩir. 14 Pua amag pʉch iek jaaupitarr ya mua amag jaauwia ʉ̈khatarr aawai ya am maach dënëugui ajim. Mag gaaimua pʉ iek ʉ̈khaba nʉm khʉʉnau jũrr am kha khõchkhaba wai nʉmgui ajim, tag amach igar khaba naawai. 15 Mua chan pʉrʉg, mʉg durr gaaimua warre am chawag phë athaad aba, muan sĩita pʉrʉg, am thʉabá a chirʉmgui ajim, dösãtau am khũgurwia amachdëu ʉ̈khatarr iekta deeu isegam ugua. 16 Tata, pua khaphʉ simgui ajim, mʉ mʉig eegarm khaba chirʉm. Magua mʉ khapeenjã ya sĩi mʉig eegar parhoobam khʉʉnjö khaba thʉnʉm, am mʉ dʉ̈ita wënʉrraawai. 17 Magua mua pʉrʉgta am kõit jëeu chirʉmgui ajim, pʉch iek jaau nʉm phidag gaaita am phë wai chitamkhĩir. Magnaa, Tata, ãba pʉch iekta chadam iekhaugui ajim. 18 Ich jãg pʉch iekta mʉg durr gayam khʉʉnag jaaumkhĩir pʉchdëu mʉ pʉ̈itarrjö, ich agjö pʉch iek ʉ̈khaba thʉnʉm khʉʉnag ich ag iek jaaumkhĩirta muajã jũrr am pʉ̈i chirʉmgui ajim. 19 Mʉchdëu mag pʉrʉg pʉch iek jaau nʉm phidag gaaita am phë wai chitapi chirʉmʉn, mʉg pʉ ipierraa am kõit ʉdʉraa mʉch thõopi chirʉm gaaimuata magpi chirʉmgui ajim, magbaawai amaujã mʉchdëu amag jaaupi chirʉmjö chadcha pʉ iekta jaau wënʉrramkhĩir.
20 ’Tata, mua mʉg pʉrʉg jëeu chirʉm chan sĩi cha mʉch dʉ̈i wënʉrrʉm khʉʉn kõitpai khaba, mʉg atag amau jaau wëtum ũrwia mʉch iek ʉ̈khaju khʉʉn kõitpata pʉrʉg jëeu chirʉmgui ajim. 21 Tata, jãg maach numijã ö ãba naajemjö, ich agjö ĩchab amjã maach dʉ̈i ö ãbata phë wai chitapim khõsi chirʉmgui ajim. Mag amʉn magan bigaaum khʉʉnaujã mag oowia khaphʉ aju, puata mʉ pʉ̈ijim. 22 Pʉchdëu mʉ pʉ̈iwia mau eegar chirʉmjã agtha pʉch dʉ̈i ãba ʉ̈gthar chirʉmjö apitarrjö, ya amjã mua mʉch dʉ̈i õor ãbpaimjöta phë wai chitʉmgui ajim, maachjö ö ãba ich mag naamkhĩir. 23 Magua, mʉ am dʉ̈i chirʉm aig, pʉjã mʉ dʉ̈i sim, mag nʉmua maach thum ö ãba naag. Maagwai pʉ iek ʉ̈khaba nʉm khʉʉnaujã khaphʉ aju, puata chadcha mʉ pʉ̈ijim. Mag gaaimua ĩchab khaphʉ ajugui ajim, ich jãg pʉchdëu mʉ khõsi simjö amjã pua khõsi chirʉm.
24 Magnaa deeu ũwaai, ’Tata, mua khaphʉ chirʉmgui ajim, mʉ ũwaai pʉ aar chiraimaawai ich jãg warr mʉg jẽb ompaaju nawe pua chadcha mʉ khõsi pʉch dʉ̈i ãba chi jua thierrkha wai chirarrjö deeu pua mʉrʉg ich ag jua theeg deeju. Pari mag pʉ aar chiraimaawai mʉch khapeenjã ĩchab mʉch chirʉm aigta mʉch dʉ̈i phë wai chitam khõsi chirʉmgui ajim, mag jua theeg pua deeu mʉrʉg deebarm amag oomkhĩir. 25 Tata, puata thumaam khʉʉn dʉ̈i chadcha nem agcha waaujeewai pʉrʉgta jëeu chirʉmgui ajim. Ar pʉ iek ʉ̈khaba nʉm khʉʉnau chan pʉ khaugba nʉm, mag amachdëu ʉ̈khaba nʉm gaaimua. Pari õor pöm sĩi pʉ khaugba thʉnʉm daar, muan pʉ khaphʉ chitʉm; maagwai cha mʉ dʉ̈i durrum khʉʉnaujã puata mʉ pʉ̈itarr khaphʉ nʉmgui ajim ĩchab. 26 Ya mua amag jaaujim, pʉ jãga sĩerrʉ́. Pari ichiita warag mua amag ich jãg jaau chitajugui ajim, ich jãg pʉchdëu mʉ daupii wai simjö amaujã jũrr agdaujö amach khapeen kha khõsi amkhĩir. Amag magamkhĩran, mʉchta am dʉ̈i chitajugui” a iekhamajim ich Ayag maar kõit.