SAN MATEO
Maach peerdʉ aaujem Jesucristo igwia jöoi Mateoou phã pʉatarr
Chi phãtarr. Ich mʉg libro phãtarr wounpaita Mateo a thʉ̈rnaa ĩchab Leví a thʉ̈r sĩejim, Jesús dʉ̈i i bʉ̈ ogdʉba wënʉrraajerr khʉʉn eem ãb. Jesús dʉ̈i khapeerkhaju naweran sĩi Romaam gobierno athee õrag dëbpaar jëeujem phidagta wai sĩejim.
Chijã khʉʉn atheeta phãjĩ. Mateoou mʉg libro phãtarran judionaan atheeta phãjim, ajapcharan ich meeun atheema. Judionaanau warrgarwe Ẽwandamau woun ãb am ee Reikhamkhĩir pʉ̈iju jaaujerr khaphʉ narr aawai aata nʉajeejim aajem. Ich maata judionaanau amach meúa “Mesías” aajeejim, maimua griegonaan meúa “Cristo” aajeejim.
Mamʉ mag amau i nʉajerrta ya Jesús Mesíaskha pierrwaijã judionaan chi pörnaanau pöd bʉ̈ʉrjã i khaug aubajierram. Maguata sĩi jũrram khʉʉnaun, “Jã sĩi maestro khabahab” aawai, deeum khʉʉnau jũrr, “Jã sĩi Ẽwandamau ich i jaaupibaawai õrag jaaujem khabahab” aajeejim. Mamʉ mag nʉm ee ãaur khʉʉnaun chadcha Mesías gaai i thʉajeejim aajem. Õrau mag khaugba i jaaujerr aawaita Mateoou mʉg ẽsap phãjim, ag gaai ich meeunag Jesuun chadcha mag amau Mesías nʉajerrau a khap jawaag.
Khan jawaag ajĩ. Mateon ich Ẽwandam Iewaa Jesús dʉ̈icha nʉrrarr aawai irua mag nem jaaumamjã chadcha ich jʉ̈gʉucha ũrwi irua nem wau nʉrrarr ich daúacha oojerrta jũrr jaau sim. Mag ich jʉ̈gʉucha Jesuu iekhamatarr ũurjerr aawai aata ich meeunag khap amkhĩir phãjim (5:1–7:29; 10:1-42; 13:1-53; 18:1-35; 24:1–25:46). Mamʉ ʉ̈rcha irua õrag khap apim khõsi sĩerran Jesuuta chadcha õrau nʉajerr Reikha bëetarr aawai i iek ʉ̈kha nʉmuata ichdëu jaaujerrjö Ẽwandamagta ʉdʉraa dich thãar ee chi Pörkhapiju aai nʉm ajim. Maata ʉ̈rcha thumaam khʉʉnag khap apim khõsi sĩejim.
1
Jöoin Jesucristo dau naweram khʉʉn
(Lc 3:23-38)
Mua pãrag ĩgkhakhim, jãga warrgar David reikha sĩerrjö, Ẽwandamau jũrr ich Iewaa Jesucristoogta mʉg durr gaai chi Pörkhamkhĩir ichdëucha pʉ̈ijĩ. Mag Jesucristojã mag rey David khararr ag chaain ewagam khʉʉn dën ajim a khap amkhĩir, ag nawe jöoi Abrán khararr sĩejerr aigmua ewag pawi khĩeb chi Jesús thaabatarr aig pãrag jaaukhim.
Maataa, ich jöoi Abrán, Isá aai ajim anaabá;
maagwai, Isá jũrr Jacob aai;
Jacob jũrr Judá aai.
Mamʉ mag Judá ich appai khaba, tagam ich khodnaanpa doce naajim aajem, ich khurau, ich jöoi Jacob chaainpai.
Mag ich Judá, Fares aai anaa ĩchab Zara aai ajim aajem; am ãd, Tamar a thʉ̈r sĩejim aajem.
Mag Fares, Esrom aai ajim;
maagwai chi Esrom jũrr Aram aai.
Ich Aram, Aminadab aai ajim aajem;
maagwai chi Aminadab jũrr Naasón aai.
Naasón jũrr Salmón aai ajim aajem.
Chi Salmón, Booz aai ajim aajem, Rahab dʉ̈ím;
maagwai chi Booz, Obed aai, Rut dʉ̈ím.
Obed jũrr Isaí aai ajim aajem;
maagwai chi Isaí jũrr mag rey David khararr ag aai ajim aajem.
Mag chi rey David, Salomón aai ajim aajem, Urías jua eem ʉʉi khecheu autarr dʉ̈ím.
Salomón, Roboam aai ajim aajem;
maagwai Roboam jũrr Abías aai;
maimua chi Abías jũrr Asa aai.
Ich Asa, Josafat aai ajim aajem;
maagwai Josafat jũrr Joram aai;
maimua chi Joram jũrr Uzías aai.
Uzías, Jotam aai ajim aajem;
maagwai chi Jotam jũrr Acaz aai;
maimua Acaz jũrr Ezequías aai.
10 Chi Ezequías, Manasés aai ajim aajem;
maagwai Manasés jũrr Amón aai;
maimua chi Amón jũrr Josías aai.
11 Chi Josías, Jeconías aai ajim aajem.
Mag chi Jeconías khod ãbam khʉʉn khapan sĩejim anaabá, maach jöoin israelnaan Babiloniapienau amach durrag pʉrkha arr nʉm jaar.
12 Mag am chikhamnau amach durr pʉrkha arrtarr khur, Jeconías chaai paarpajim aajem.
Ma, Salatiel a thʉ̈rjim aajem, Zorobabel aai.
13 Ich Zorobabel, Abiud aai ajim aajem;
maagwai chi Abiud jũrr Eliaquim aai;
maimua chi Eliaquim jũrr Azor aai.
14 Ich Azor, Sadoc aai ajim aajem;
maagwai chi Sadoc, Aquim aai;
maimua chi Aquim jũrr Eliud aai.
15 Chi Eliud, Eleazar aai ajim aajem;
maagwai chi Eleazar, Matán aai;
maimua chi Matán jũrr Jacob aai.
16 Chi Jacob, José aai ajim aajem.
Mag Joseeta, María jaai ajim anaabá;
maimua chi María, Jesús ãd.
Mag Jesuuta maadëu ich Ẽwandamaucha pʉ̈iwia bëejim aajem ag Jesuu,
amach peerdʉ aumkhĩir warrgarwe õrau nʉajerr.
17 Wajapcharan, mag jöoi Abrán khararr sĩerr aigmua ewag pawi David reikha sĩsiju jaar pa nʉm aar, catorce generaciones dichjim anaabá. Mag David sĩsiewaim aigmua ewag nassi pawi maach jöoin israelnaan Babiloniapienau pʉrkha arrtarr jaar pa nʉm aar agjö catorce generaciones dichjim aajem. Mag maach jöoin Babiloniapien durr narr aigmua ich Ẽwandamaucha pʉ̈iju jaaujerr ewag nassi pawi thaabachë nʉm jaar pa nʉm ora agjö catorce generaciones dichjim anaabá; ajapcharan maach Pör Jesús thaabachë nʉm jaarma.
Jesucristo thaabatarr
(Lc 2:1-7)
18 Mag Jesucristo thaabatarran mʉgta ajim aajem:
Chi María, ewag pawi i ãdpaju, ya Joseeu iek dee wai sĩejim aajem, ag dʉ̈i paag. Pari mag sĩi iek dee wai sĩewai agtha ag dʉ̈ijã khaba nʉmta bi ee pabaadëjim anaabá. Pari ma chan chikham dënjã khaba, ich Ẽwandam Akharauta ich iiu aawai mag i bi ee papijim anaabá. 19 José chi jaaipajuun Ẽwandam dau na nem agchata waaujerr aawai, sĩi warre ich ʉʉi chi thethemnaanag jaauju khãyau, ichta warag sĩi khĩuu öbërju khĩirjubaadëjim aajem. 20 Ya irua mag pʉaju khĩirjubaadëmta, Ẽwandam chog ʉ̈gtharmua bëewi irig, —José, David khararr chaain ewagam khʉʉn bi eem, oob pʉch ʉʉi pʉaju khĩirju chiram ajim anʉm. Jãg chaai irua bi ee wai sim chan deeum dën khaba, ich Ẽwandam Akharauta jõorpitarr khabahab ajim anʉm. 21 Mariaau jãg chaaidam athaawai i thʉ̈rdam Jesús a thʉ̈rbá. I thʉ̈r magta thʉ̈rju, ichdëuta ich phöbör amach pekau ee thʉnʉm peerdʉ auju aawai a jaaumajim anaabá chi Ẽwandam chogau.
22 Mamʉ thum mamagkharran, ich i jaaujem khʉʉnag maach Pör Ẽwandamau phãpitarr gaai jaau simjöo öbëbërg mamkhĩirta magpibajieb. Mag irua phãpitarr gaai mag sim:
23 “Ʉʉi õor meraa khitʉm bi ee pawi chaai ooju.
Mag chaai thʉ̈rdam Emanuel a thʉ̈rju” a phã sim. (Is. 7:14)
Mag Emanuel a simʉn, “Ẽwandam maach dʉ̈i sim” aawaiu.
24 Maimua mag chi José khãi werba thʉnaawi daukhanpawi phiidʉbaadeeu, Ẽwandam chogau ichig jaautarrjö tag María pʉaju khĩirjuba, ich mag ag dʉ̈i sĩsijim aajem. 25 Pari mag ag dʉ̈i ya ich ʉʉikha wai sĩerrjã, chi chaai auba nʉwe chan José bʉ̈ʉrjã ich ʉʉi dʉ̈i khapes aba aajeejim anaabá. Ya maimua chadcha chi Ẽwandam chogau jaautarrjö chi chaaidam athaawai, Joseeu i thʉ̈rdam Jesús a thʉ̈rjim aajem, ichig thʉ̈rpi jaautarrjö.