2 PEDRO
Biek numiim hẽsap Pedroou p'ã deepʌ̈itarr
K'aíu p'ãjĩ maimua chijã k'ʌʌn hat'eeta p'ãjĩ. Chamʌjã hĩchab jöoi Simón Pedroouta p'ãjim. Warrcha comenzaabaadëwe chan jaauba sim k'aíg deepäaigta mʌg hẽsap p'ãjĩ, mamʌ hök'ar hoomaawai 3:1 gaaita “mʌg k'urau ya biek numí pam pãrag hẽsap p'ã deepʌ̈i chirʌm” ha sim. Mag sim haawai magan nacha hichdëu deepʌ̈itarr k'ʌʌnagpaita deeu deepʌ̈i sim, har 1 Pe. 1:1 gaai hichdëu jaau sim k'ʌʌnagma.
K'an jawaag hajĩ. Pedroou hũwaai hamag mʌg hẽsap p'ã deepʌ̈itarran, Hẽwandam hiek jawaag maestronaan hanʌmjã sĩi parhoob nem jaau nʌrrjëem k'ʌʌn dʌ̈i k'ĩir k'ap'ʌ naaju haai nʌm ha jaaupäaig hajim haajem. Mak'ʌʌn maestronaan hanʌm k'ʌʌnau hamachdëupain hamauta tagam k'ʌʌn k'ãaijã k'apcha nʌm haajeejim haajem. Hamau jaauwai parta hagpierraa wënʌrraju haai nʌm hajim hanaabá. Cristo bëeju hanʌmjã sëuk'a par bëebamta nawe mag bëejujuk'am haajeejim hanʌm. Mag sëuk'a nem jaau nʌrrjëem gaaimua hʌ̈u chi hʌ̈k'a durrarr k'ʌʌndam k'ũgurpimaaugauta ham wawijim.
Chamʌg carta gaai, Juanau dau t'ãrjup p'ãk'atarr k'ʌʌn gaai, maimua Judas gaaijã hagjö hamach t'umaam k'ʌʌnau mag Hẽwandam hiek gaai t'ʌwi parhoob nem jaau wënʌrrarr k'ʌʌn dʌ̈i chi hʌ̈k'a durrarr k'ʌʌn k'ĩir k'ap'ʌ haju haai narrta jaau nʌm. Mag jaar mag nʌrrjëe harr k'ʌʌn nem t'ʌnarrjö, Pedroou hich hẽsap gaai jaauwai hĩs hewag pawiajã hich jãgta t'ʌnaaju hajim (3:3).
1
Salud
Mʌʌn Simón Pedroou, hich Jesucristooucha hich hi jaaumk'ĩir jʌr hautarr; muata pãrag mʌg hẽsap p'ã deepʌ̈i chirʌm, pãraujã maach hich Jesucristooucha jʌr hautarr k'ʌʌnau hʌ̈k'a nʌm hiekpaita hʌ̈k'a naawai. Pãrau mag hʌ̈k'a nʌmʌn, maach Hẽwandam hanaa maach peerdʌ haaujem Jesucristo t'umaam k'ʌʌn dʌ̈i nem hagcha haajeewai, hiwiir hãbam k'ʌʌnagpaita mag hich hiek hʌ̈k'apim k'õsi k'aba, t'umaam k'ʌʌnagta hagdaujö hʌ̈k'apim k'õsi haajeewaiu. Magua maach hich Jesucristo dʌ̈icha wënʌrraajerr k'ʌʌn k'aibag chugpatarrjö pãar maar k'ãai hẽudeecha hʌ̈k'atarr k'ʌʌn k'aibagjã hichdëuchata chugpatarr haawai, maach t'umaam k'ʌʌn honeg hãbata nʌm, hãbam hiekta hʌ̈k'a naawai. Pãar kõit jëeu chiraajem, jãg pãachdëu warag Hẽwandam k'aug wëtum dʌ̈i maach Pör Jesujã k'ap'ʌcha paauk'amam gaaimua hʌ̈u pãar dʌ̈rrcha heeg hoonaa pãar k'õinaa p'ë wai sĩemk'ĩir.
Dichdëu hʌ̈k'atarr hiek gaaita warag hubʌ paauk'amaju haai nʌm
Hẽwandamaun maachig chadcha hich hiek hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌnjö hich hat'eepai nem hajap'a wau wënʌrrajuuta k'ap hapim k'õsi sim. Magaag hat'eyan hich hiiu haawai maadëu nem higju t'um warre k'ĩir k'aug sĩubarmjöta hajim: Nacha maachig Cristota hajap'a k'ap'ʌ hapijim, har hichdëu nem hajap'am happai waunaa hich hajaugjã hoopi nʌmua maach hichig paa hautarr hag Cristo. Cristo hich mag sim gaaimuata Hẽwandamau maachigjã k'ap'ʌ hapi sim, jãga mʌg hatag paawai maachjã hichjö nʌisiju; mag hichjö hajaug paauk'aju k'ĩirjugjö chan tag k'ĩirjug hajap'am chuk'um. Magta maachjã warm k'ʌʌnjö k'aibag waum k'õchgau warag heeg paauk'amatarrta hʌ̈u Hẽwandamau maach peerdʌ haujim, magbarmua mʌg hatag paawai hichjö hajaug paapʌ̈iwi hich dʌ̈i wënʌrramk'ĩir. Maguata muan pãragan, pãachdëu hʌ̈k'a nʌm hiekta warag hogdʌba t'ãraucha hʌ̈k'anaa Jöoi dau na hagchata wënʌrrat ha chirʌm. Mag hi dau na hagcha wënʌrranaa k'ĩirjug paraa haajeet, k'ani Hẽwandamau waupim k'õsi sĩ maimua k'ani waupiba sĩ. Mag k'ĩirjug paraanaa pãach k'ĩirjug hee nem k'aigbam wauju k'ĩirjug bëe nʌm waum k'õchgau p'irir t'ʌnaawiajã hoob magʌm k'ĩirjugta warag pãach gaai hʌ̃rpapimiet. Magju k'ãai magʌm k'ĩirjug dich garmuata mag pödpʌ̈pʌ̈ik'am dʌ̈i, p'it'urg hauwiajã, sĩi k'ĩuta jʌmpʌ̈pʌ̈i habat. Mag sĩi k'ĩu hãwatpʌ̈pʌ̈ik'am dʌ̈ita Hẽwandam dau na nem k'aigbam waujujã hök'önaa hi dawagaam nempaita waubat. Magnaa dichjö Hẽwandam hiek hʌ̈k'a durrum k'ʌʌnjã k'a k'õsinaa bigaaum k'ʌʌnjã t'umaa daupii habat.
Cha mʌchdëu pãrag jaau chirʌmjö, chadcha mag hajap'a nem wau nʌmuata warag pãachdëu hʌ̈k'atarr hiek gaai hubʌ paauk'amamʌn, magan pãar serbiibajã k'aba, ni sĩi parta maach Pör Jesucristo k'augjierramjã habaju. Mamʌ har mag hʌ̈k'atarrjã magʌm nem hajap'am wauju hẽk'aba haawai k'ĩirjug bãaubamjö sim woun chan, sĩi dau k'ĩsu wa dausĩ warpp'a nem hoo nʌm k'ʌʌnau wajap nem wauju k'augba haajemjöta sim, hich pekau hee nʌrraajerrta hʌ̈u maach Pör Hẽwandamau hich k'aibag chugpaatarrjã k'ĩirjuba. 10 Cristo gaaimua k'odamnaan, mag Hẽwandamau pãar hichdëucha jʌr hauwi hich dënk'a hautarr haawaita hi dau na mag nem hajap'a wau nʌmta k'ajap'am bënjö hidëu pãach gaai t'ierrpapibat. Magta nem hajap'am happai wau nʌm chan, meperau k'ujʌrchëwiajã, pãrau pãach hʌdʌʌr deebaju. 11 Pãrau magta hamʌn, maach peerdʌ hautarr hanaa maach Pör Jesucristo haar barimam hedjã hirua pãrag “Pãar hʌ̈u bëejim” hawi, hich mag hich durr hich dʌ̈i hajap'a p'ë wai sĩsiju.
12 Chadcha maach peerdʌajem hiek pãachig jaautarr pãrau hʌ̈k'awi hag hiek gaai hubʌ nʌm hawiajã hichiita cha mʌchdëu jaau chirʌm hiek'an pʌaba hich jãg pãrag jaau wai chitaju, k'ĩir heyaa wai wënʌrramk'ĩir. 13 Mua k'ĩirjuawai mʌʌta hʌ̈u hagt'a hiiu pʌʌrba chitʌm haiguin hich jãg pãar wawí hiek'a chitaju haai chirʌm. 14 Maach Pör Jesucristoou mʌchigcha jaauwai hi hiek ya mʌ pöm chitabaju haajem. 15 Maguata mʌch meeju nawe mua pãrag hajap'a k'ap'ʌ hapiju hẽk'a chirʌm, maagwai ya mʌ meebaadëwiajã mag mʌchdëu pãach wawitarr hiekta k'ĩir heyaa wai nʌisimk'ĩir.
Hich Jesuucha jʌr hautarr k'ʌʌnau chadam hiekta jaau wënʌrrarr
16 Ya mua mʌch k'apeen hagjö hich Jesuucha jʌr hautarr k'ʌʌn dʌ̈imua pãrag jaaujim, jãga maach Pör Jesucristo jua t'eeg sĩerrʌ́, maimua jãga deeu hi bëeju. Jãg marau pãrag nem jaau nʌm chan sĩi sëuk'a maach k'ĩirjug heepaim nem hĩgk'aa k'abam. Maran maachta maach Pör Jesuu hich dʌ̈i Hẽwandam durrsĩ gaai p'ë harrtarr haawai maraun maach daúacha hi jua t'eeg hoowi hi hajaugjã maach daúacha hootarr haawaita mag hi jaau nʌm. 17 Maar dak'ĩir hajim Hẽwandam chi Hayau hich Hiewaa k'ĩir hajaugau sĩi bʌ̃ʌmjö hapiwi hich Hẽwandam t'umaam k'ʌʌn k'ãai hʌ̃rʌʌcha sĩerrʌmuata hi higwi jʌʌnt'umiejö bau wëjöm heemua, “Chamʌʌta mʌ Hiewaa, mʌchdëucha jʌr hautarrau; hiita mʌ t'ãrau” ha hiek'atarr. 18 Hich mag hed mag Hẽwandamau hich juapá hoopiewai, maachta maach Pör Jesús dʌ̈i mag durrsĩ gaai narr haawai, mag hedjã heemua woun hiekjö hiek'abarmjã maach jʌ̃gʌuchata marau hũrjim.
19 Mag, warrgarwe Hẽwandam hi jaaumienau bëeju jaaujerr wounta chadcha marau maach daúacha hootarr haawai marau k'ap'ʌ nʌm, chadcha tagam nem hamau jaaujerrjã hag hee höbërju. Mua k'ap'ʌ chirʌm, pãraujã hagjö hamau jaaujerr hiek k'ap'ʌ nʌm; mag Hẽwandam hiek hamau jaaujerran hĩs hewag pawiajã k'ĩchag hee hõtdau paa dʌnʌmjöta sim. Mag hõtdaujö sĩewai, hag bʌ̈ʌg hoo nʌmjö Hẽwandamau k'õsimjöta wënʌrraju haai nʌm, Cristo chi hedp'err garm p'ĩdag dʌnʌʌuchë nʌm hora. Mag hich dʌnʌʌubaichëm hedta, hedau hãspa t'ʌnʌisiewai hag bʌ̈ʌg nem hoo nʌmjö, maach k'ĩirjugjã haardʌbaadeewai warrgar Hẽwandam hi jaaujerr k'ʌʌnau p'ã pʌatarrjã t'umaa k'ap'ʌ nʌisiju. 20 Magua k'ap habat: Hẽwandam hiek hichdëucha hich hi jaaumienag hichdëu nem wauju jaaumamua p'ãpitarr chan hãbmuajã hichdëu k'ĩirjuawai magjöo habaawai sĩi hich k'õchagpierr jaauju k'aba sim. 21 ¿Jãgwi? Warr p'ãawaijã hich Hẽwandam Hak'arau jaaumamta p'ãtarr haawaima. Hẽwandam hi jaaumienau bʌ̃ʌrjã sĩi hamach k'õchagpierr p'ãm k'õchgauta p'ãbajierram. Hamaun hich Hẽwandamau hamachig k'ĩirjug deemampierrta p'ãmaajeejim.