4
Timoteo, Hẽwandam Jesucristo dʌ̈i nʌm dak'ĩir mua pʌrʌgan, Cristoou maach peerdʌ haaujem hiek jaau nʌmta warag pënaa ha chirʌm. Pua k'ap'ʌ sim, hich mag Cristoouta hõor pörk'aan bëem hed t'umaam k'ʌʌnag jaauju, hich haar hauju wa haubaju. Mag sim dak'ĩirta pʌrʌgan, hõrau mag pʌchdëu jaau nʌm hiek hũrmap'a hawiajã, hichiita jaaubá ha chirʌm. Cristo hiekta hõrag hʌ̈k'api hauju hẽk'abá; k'aigba wënʌrrʌm k'ʌʌnag hik'ʌaba hiek'abá; har Hẽwandam hiek hat'ee k'a t'ũu nʌm k'ʌʌnjã k'ĩir honee hapibá. Magnaa nem jaauwaijã hit'ũuta nem jaaubá. Mʌʌgwaiweran hagt'a hõrau hũrju nʌm. Mamʌ mʌg hatag paawai chan mʌg hiek wajap'am jaauwaijã hõrau bʌ̃ʌrjã k'õchk'abaju. Hiek wajap'am jaau nʌm k'ʌʌn hiek hũrju k'ãyau, warag hamach maestronaan hamach k'ĩetta jʌr hauwi hamachdëu hũrm k'õsimpaita hamachig jaaupiju. Mag nʌm gaaimua chadcharam hiek'agta warag hoojã hooba, sĩi parhoobam hiek jaau nʌmʌgta hee haju. Mamʌ pʌ chan hoob magʌm k'ʌʌnjö chitam; magju k'ãai t'umaam k'ʌʌn dak'ĩir hagpierraata chitá. P'it'urg hau chitawi k'ãijã hãwatbá. Tagam nem wauju k'ãai, Jesucristo hiek maach peerdʌajem jaau nʌm gaaipaita chitʌmua pʌchig p'idag jaautarrta wajap'a wau chitá.
Timoteo, warrgar Hẽwandam hat'ee nemchaain k'eechjerrjö mʌʌn ya hamau juauta t'õopʌ̈iju dak'a pamaawai mʌg hatag jöpcha mua tag pʌ juag hoobaju. Hẽwandam hi jaau nʌmta sĩi k'ajap jãau chaar jãau nʌmjö hʌdʌʌr mʌch deeba, mʌʌn ya hag hiek kõit woun hat'eemjö wërbʌbarm. Woun hãb k'ap'ig nʌrrʌmua hich barju hatarr haar barbaimamjö, muajã hĩchab Hẽwandamau mʌchig p'idag deetarr t'um waubapʌ̈im. Maach Pör Jesucristo hiek mʌchdëu hʌ̈k'atarrjã hisegba hagt'a hich mag hʌ̈k'a chitʌm.
Mʌch mʌg p'idk'abarm jũrran, jãg k'ap'ig nʌm haig chi ganbarm k'ʌʌg pörsir deejemjö, mʌrʌgjã hʌ̃gt'ar pabaimaawai maach Pör Jesucristooucha, “Pʌ hʌ̈u mʌ na hajap'a chitajim” hawi nem deeb k'aba deeju, hichdëuta t'umaam k'ʌʌn dʌ̈i hagcha hich jua k'ap nem waaujeewai. Mamʌ mag hirua nem deeju chan mʌrʌgpai k'aba, har t'um chadcha hi deeu bëepim k'õsi nʌ durrum k'ʌʌnagjã hirua deeju.
Hãbmiecha Timoteoog nem jaautarr
Timoteo, mʌ hap chitʌm jöpcha mʌ hoobahur. 10 Mʌʌn mʌch happaita chirʌm, Demaaujã Tesalonicaag mam k'õchgau mʌ barpʌabajeewai. Sĩi mʌg jẽb gayam nemegta hʌ̃rcha hee ham k'õchgau mʌrʌgjã hooba petajim. Crescentejã Galaciaag petaawai Titoou jũrr Dalmaciaag petajim. 11 Mʌiguin Lucas happaita mʌ dʌ̈i sim. Marcos jʌr haunaa hirig jaauwi pʌch dʌ̈i haipidú; mua mau hi higju mʌch juag hoomk'ĩir. 12 Tiquicoon chadau mʌchdëuta Efesoog pʌ̈ijim. 13 Mag pʌch bëewai Troas p'öbör hee Carpo di haig mʌ capote pʌatarr haipidú. Mag dʌ̈i hĩchab mʌ hẽsapjã p'ëpidú. T'um p'ëbëeba hawiajã har pergamino gaai p'ã sĩsidʌm chan hoob p'ëpʌam.
14 Alejandro chi jierr dën nem waaujemuan wajapta mʌ k'aibag waubarm. Hirua mʌ dʌ̈i jãgtarr jũrr maach Pör Hẽwandamauta k'ap chirʌm, hichdëu hampierr hi dʌ̈i haag. 15 Timoteo, jãg dʌ̈i k'ai k'ĩir k'ap'ʌ chitá. Jãgua chan maachdëu Hẽwandam hiek jaau wënʌrrʌm k'õchk'aba, warag chaaurta hiek'a sĩerrʌm.
16 Nacha chi t'et'emnaanau mʌ hamach haar t'ʌ̃rpʌ̈iwi hiek'at'uurwai, ni hãbjã mʌ bigaau chuk'u hajim, mʌ hipierr dʌ̈i mʌ kõit hiek'aag. Magju k'ãai sĩi t'umaam k'ʌʌnau mʌrʌg hoobamjö hajierram. Hamau jãgtarr paar Hẽwandamau hamag hag hiek hëudʌba hak'iin hʌ̈u hak'am. 17 Hamau bʌ̃ʌrjã mʌ k'aigpërbajierrab mamʌ, maach Pör Jesuuta chadcha hʌ̈u mʌ heeg hoowia mʌrʌg hich juapadamjã deejim. Mag gaaimua hʌ̈u mua k'ĩirdam hubʌ maach peerdʌajem hiekjã jaauwi parhooba judionaan k'abam k'ʌʌnaupa hũrjierram. Mag, maach Pör Hẽwandamau hʌ̈u mʌrʌg juapadam deewiata, k'um hi hee chirʌmjö chirarrjã, hʌ̈u mʌ peerdʌjim. 18 Mua k'ap'ʌ chirʌm hĩchab, mʌg durr gaai mʌg k'aibag pöm t'ʌnʌm heemuajã hirua mʌ peerdʌ hauwia mʌ t'ʌa wai nʌrraju, k'aigbam k'ʌʌnag chig hapiba hʌ̃gt'ar hichta t'umaam k'ʌʌn Pörk'a sim haar barmk'ĩir. T'umaam k'ʌʌnau hiita t'ö hiek'aju haai nʌm, hichta hich mag wajaug k'itaawai.
Pabloou salud deepʌ̈itarr
19 Timoteo, mʌ salud Priscaag jaaubá, Aquiloog maimua Onesíforoogjã hagjö, t'um hich chaain dʌ̈i hich hʌʌiragpa. 20 Erasto Corinto p'öbör hee t'ʌbajim, maagwai Trófimo mor mas sim mua werpʌajim Mileto p'öbör hee. 21 Hed k'õrg jaar paju nawe pʌchdëujã jöpcha mʌ hoobahur. Pʌrʌg salud deepʌ̈i nʌm Eubuloou, Pudenteeu, Linoou, Claudioou maimua t'um Cristo gaaimua maach k'odk'a t'ʌnʌm k'ʌʌnaujã hagjö pʌrʌg salud deepʌ̈i nʌm.
22 Timoteo, maach Pör Jesucristoou pʌ t'ʌa wai nʌrrapim k'õsi chirʌm dʌ̈i tagam k'ʌʌn dʌ̈ijã Hẽwandamau hʌ̈u hapim k'õsi chirʌm. Hayoo kakë,
Pablo