2
Hõor jua pʌr nʌm hee Jesuu dö vinoog paatarr
Magtarr k'ur k'ãai t'ãrjup nʌm hee, Galilea durr p'öbördam Caná hanʌm hee hõor jua pʌr naajim. Maig Jesús hãdjã dʌ̈i sĩejim. Mag jua pʌr nʌm hee, hich Jesujã t'ʌ̃rpʌ̈iwia haig sĩerr haawai hi hãdau hirigta, —Vino t'umaa höbaadëmwai hajim.
Magbaa chi chaairau hirig, —¿Pua k'ant'ee mʌrʌg mag sĩ? Mʌch nem wau chitʌm gaaimua hagt'a hõrag mʌch k'augpiju hora k'aba sĩebahab hajim hich hãdag.
Pari hich hiewaau hichig magbaawai chi p'iejãb wau narr k'ʌʌnagta warag hich hũan Mariaau, —Hirua pãachig nem mag haawai hi hipierraa habat hajim.
Judionaan hamach hi haawai Hẽwandam na hamach wajap'a nʌm haag jua dʌ̈i bʌ̈pa hʌpʌ̈pʌ̈i haajeejim. Magua, magaag hat'ee döjã hiigjerr haawai mag p'iesta hee t'ũr mokdau dën dʌ̈rrcha k'it'ëem seis wai naajim. Mak'ʌʌn t'ũr hee de cincuenta a setenta litros dʌ̈rr haajeejim, dö. Maimua Jesuu mag chi p'iejãb wau narr k'ʌʌnag mak'ʌʌn t'ũr döou hipiirk'api jaaujim. Mag chadcha hich hipierr hipiirk'abapäaiwai hamag, —Jãimua hag heem jöi harrwia chi p'iesta hee nʌm k'ʌʌn pörk'a simʌg dö hoopibamit hajim.
Magbaa chadcha hichdëu jaautarrjö hi hipierr dö hoopijierram. Pari mag chi p'iesta hee nʌm k'ʌʌn pöröu mag dö hatarrta vinoog paa simjã k'augbata dö sĩejim. Hãba chi p'iejãb wau narr k'ʌʌnaupaita k'ap'ʌ naajim, hamach dak'ĩir harr haawai. Mag dö hoowi chi pörk'a sĩerrau chi jua pʌr chirarr woundam t'ʌ̃r hauwi 10 hirig magjim:
—T'umaam k'ʌʌnau vino chi wajapcharamta nacha hõrag jiigjerram; maimua mag dö nʌʌ hawiata jũrr parhoobam vino jiigjerramgui hajim. Pari pua magba hewaata chi wajapcharam jigaagpamgui hajim hirig, mag dö hatarrta vinoog paa simjã k'augba.
11 Mag Galilea durr p'öbördam Caná hanʌm hee dö vinoog paatarrta warrpem hõrau nem hooba haajem Jesuu wautarr hajim, mag wau sim gaaimua hich jua t'eeg hoopieg. Mag, maach hi dʌ̈i wënʌrraajerr k'ʌʌnaujã warag wajapcha hi k'ap'ʌ nʌisijim, chadcha Hẽwandamau warrgarwe pʌ̈iju ha jaaujerr dʌ̈ita maach wënʌrrʌm. Magta marau warag hi hiek hʌ̈k'a nʌisijim.
12 Maimua magtarr k'ur hich hag Galilea durr heepai deeum p'öbördam Capernaum hanʌmʌg maar p'ë harrjim, hich hãd dʌ̈i hich heeugpeenpa. Mag p'öbördam hee k'ãaidam k'apanaa maar naaimajim.
Haai hi jëeujem degmua Jesuu hõor jʌrk'ʌʌitarr
(Mt 21:12-13; Mr 11:15-18; Lc 19:45-46)
13 Judionaan p'iesta Pascua haajem burrju gayaa harr haawai Jesús Jerusalenag majim. 14 Maimua hirua hooimaawai, Haai hi jëeujem degta sĩi p'akjã përnaa, ovejajã përnaa, duburjã përnaa maimua sĩi hõrag p'atk'on cambie nʌm k'ʌʌnpata hohood t'ʌnʌm hooimajim. 15 Hichdëu mag hoobaimaawai maar dak'ĩraa haig jʌ̃gad werba sĩsid harr jãaupʌrnaa hagua bobojog t'um hamach p'ak dʌ̈i ovejapa dawag jʌrk'ʌʌipʌ̈ijim. Magnaa chi p'atk'on cambie narr k'ʌʌn mesjã jẽk'ʌt sĩek'ʌʌipʌ̈pʌ̈i k'abaadeewai ham p'atk'onjã sĩi parhooba k'uyiupʌ̈imajim. 16 Magnaa chi dubur për narr k'ʌʌnag, —Jöpk'aa pãach nemchaain mʌigmua p'ë hat'aadët; mʌ Haai di chan sĩi pãrau merrkaúg paapäaig k'abamgui hajim hamag.
17 Hirua mag hiek'abaawai maar k'ĩir hee dʌhnʌisijim, Hẽwandam hiek p'ã sim gaai, “Hẽwandam, pʌrʌg jëeujem di kõitan mʌʌn nem haneeme chitaawai hag gaaimua mʌʌn hõor jua hãwatab k'aba hãwatju” ha p'ã sim.
18 Mag hamach dak'ĩir dawag hõor jʌrk'ʌʌibapʌ̈im hoobaawai judionaan chi pörnaanau hirig, —Pʌchdëu Hẽwandam di kõit jãg chirʌpí, pʌ hiek mag pʌʌta Hẽwandamau warrgarwe pʌ̈iju ha jaaujerr hanaawai magan maar dak'ĩir hag na marau nem hooba haajem hich Hẽwandam dënjö waubá hajierram hirig.
19 Magbaawai hich Jesuu warag hamag, —Pãrau magta hoom k'õsi nʌm k'ai, magan mʌg di chʌyëubapʌ̈it; magbaa k'ãai t'ãrjup nʌm hee mua deeu hëu dʌnʌʌujugui hajim.
20 Magbaawai chi judionaanau hirig, —Mʌg Haai hi jëeujem di hëu hawaag cuarenta y seis años p'idk'atarrta, ¿puata mag k'ãai t'ãrjuppaim hee deeu hëu dʌnʌʌujũu? hajierram.
21 Pari Jesuu mag hamag di ha simjã chi di chaar higwia k'aba, hich mor higwiata mag sĩejim. 22 Hi mag hiek'atarr haawaita, hamau hi t'õowia deeu hiiu p'iidʌtarr k'urjã maach chi hi dʌ̈i hogdʌba wënʌrrarr k'ʌʌnaun hi hiek'atarr k'ĩir heyaa naajim. Mag warag warrgarwe Hẽwandam hiek p'ã sĩsidʌm gaai Jesús higwia p'ã sĩsidʌmjã wajapcha k'ap'ʌnaa hich Jesuu hich hiiucha maachig nem jaaujerrjã warag marau k'ap'ʌ nʌisijim.
Jesuu t'umaam k'ʌʌn k'ap'ʌ sĩerrʌm
23 Mag Jerusalenag mawia ham p'iesta Pascua hee simua hich hiiu haawai hag na hõrau nem hooba haajempa wautarr hoowia hõor k'apanaam k'ʌʌnau hi hiek hʌ̈k'ajierram. 24 Pari mag hõrau hich hiek hʌ̈k'a nʌm hanʌmjã hichdëu wajap'a k'ap'ʌ sĩejim, hõrau chadcha t'ãraucha hich hiek hʌ̈k'aba nʌm. 25 Pari mag k'aug haumamjã hõrau hichig jaaubamta sĩi hichdëupaita hõor t'umaam k'ʌʌn t'ãar k'aug haumaajeejim.