24
Jesús hiiu p'iidʌtarr
(Mt 28:1-10; Mr 16:1-8; Jn 20:1-10)
Maimua mag jua hʌ̃i k'ëutarr noram, domighed hedp'erre hagt'a k'ĩk'ĩsu nʌwe, hʌʌin wëtjierram haajem chi jẽbdi haar hoon, hamachdëu hi k'a p'uraag jʌ̃gdee wau wai narr dʌ̈i. Mag ham wëtum dʌ̈i deeum hʌʌinjã ham dʌ̈i wëtjim haajem. Maimua hooimaawai, mokpör pömk'amua chi jẽbdi hi hee joot'ʌ p'ãar sĩerrta chawag pʌrëupʌ̈i t'ʌnaajim hanaabá. Magbaawai warag hag hee dubnaa hoowai, maach Pör Jesús mordam hich hauk'ërtarr hee chukk'u t'ʌnaajim hanaabá. Mag hamachdëu hooba habaawai, “Keena, ¿jãga habarmta mʌg maadëu hoochëba habarma?” hanaajim hanʌm. Mag nʌm hee hoowai, hemk'ooin numí sĩi k'ajũa bʌ̃ʌmjö jũa sĩsidʌmta ham k'ĩirp'ee dʌnʌʌutk'abaichëjim hanaabá. Magbaawai jãp'ierr hajaugau pöd ham k'ĩir heerpaba sĩi heeg hʌ̃t'ʌ p'öbaadeewai mak'ʌʌnau hamach garmua hamag magjierram hanʌm:
—¿Chi monak'amta k'ant'ee pãrau hi jʌr wënʌrrʌmma hajierram hanʌm, mʌg jẽbdi hõor k'ëraag watarr hee? 6-7 Hi ya hiiu p'iidʌwia petabahab. Magua mʌig k'aba simgui hajim hanʌm. K'ĩir heyaa habat hajim hanʌm, Galilea durr haawaiwe hichdëu pãachig, Hemk'ooi Hiewaa pekau pömk'am k'ʌʌnau hi pʌr haunaa pakuls gaai hi meerppʌ̈iju jaaujerr; mamʌ k'ãai t'ãrjupam hee deeu hich hiiu p'iidʌju jaautarrjã k'ĩir heyaa habat hajim hanʌm hamag.
Magbaawaita chadcha hi hiek'atarr k'ĩir hee dʌhnʌisijierram hanaabá. Magbaa chi jẽbdi haigmua wëtwia, chi dʌ̈i wënʌrraajerr once narr k'ʌʌnag t'um hamachdëu hootarrjöo jaauwimajierram haajem. Hich mag t'um haig narr k'ʌʌnagjã hich hagjö jaaujierram haajem. 10 Mag chi hʌʌin hich Jesuu once jʌr hautarr k'ʌʌn haar hiek jaauwimarr k'ʌʌnan, María Magdalena hajim haajem, Juana dʌ̈i, María Santiago hãdpa, mag tag hĩchab tagam hʌʌinpa. 11 Mamʌ hʌʌinau nem hĩgk'a nʌm chi Jesús k'apeenau hũurwai sëuk'a nʌmjöo haawai hʌ̈k'abajierram haajem. 12 Mamʌ Pedroou mag hũrbaawai p'iidʌbaadëwia jẽbdiig k'ap'igbaadëjim hanʌm. Maimua hag hee hierr hooimaawai, hãba hi pʌrëu sĩerr put happaita hooimajim hanaabá. Hichdëu mag hoobaawai hich diig mamua hich hödegpain, “¿Jãga hawiata jãg hich hauk'ërtarr hee chukk'u t'ʌnʌ́ma?” ha k'ĩirjubaadëjim hanʌm.
Emaús k'ʌd hee hich hoopitarr
(Mr 16:12-13)
13 Maimua hich hag hedpai hõor numí p'öbör Emaús hanʌmʌg wëtjim haajem. Mag Emaús p'öbör Jerusalenmua once kilómetros sĩejim haajem chi warp'ag. 14 Mag hërëubaadëwia k'ʌd hee Jesús higwia, “¿Jãgataa hi hauk'ërtarr heejã jãg sĩi k'ãidu parii t'ʌnʌ́ma?” ha hiyʌ̈ʌ wëtmajim hanʌm. 15 Mamʌ ham mag hiyʌ̈ʌ jũrr chik'am hi jũrr jaaupʌ̈pʌ̈ig wëtumta, hamau hig narr Jesuhchata bëewia ham wëtum dʌ̈i maa hajim hanʌm. 16 Mamʌ hamach bigaau mag nʌrrʌmjã pöd k'aug hauba, sĩi deeum k'ʌʌnpiita naajim hanaabá. 17 Mag wëtumua hich garmuata, —Keena, ¿pãar k'andam jaauwaita mʌg hiyʌ̈ʌ wënʌrrʌ́ma? ¿Jãga jãg pãar hök'ĩirjuumjö wëtmá? hajim hanʌm.
18 Magbaawai hãb Cleofas haajerrau hirig, —Maadëu k'an hiek hagájã hamap'a simgui hajim hanʌm. T'umaam k'ʌʌnau k'ak'apdö t'ʌnʌm, jãgajĩ Jerusalén p'öbör hee. Pʌjã hĩchab hag p'öbör hee mʌg nemk'oo dichtarrta, ¿hãba pʌchdëupaita k'augba chirʌ́? hajim hanʌm.
19 Magbaawai hich Jesuu hamag, —¿K'ani jãgjierráma hajim hanʌm, mʌg nemk'oo hee?
Magbaa hamachdëu hirig jaaumamua, —Jesús Nazaretpierrma hajierram hanʌm, Hẽwandam hi jaaumie. Hirua Hẽwandam jua t'eegau nem k'ĩir pogk'e waaujeejim. Maimua jãga Hẽwandamau maach peerdʌ haaujẽ ha jaauwaijã hõrau k'ak'apdö haajeejimgui hajim hanʌm, chadcha Hẽwandam hiekta jaau sim. 20 Mamʌ mag k'itarrta p'adnaan chi pörnaanau chi t'et'em k'ʌʌn dʌ̈imua Pilatoog pʌr deebajieb hajim hanʌm, jũrr hich soldaaunag pakuls gaai meerp'ë t'õopi jaaumk'ĩir. 21 Hamau hi jãgbajupii hawia marau k'ĩirjuawai hichdëuta israelnaan t'um Romapien jua heemua pör höbeer haujupii naajimgui hajim hanʌm. Mag k'ĩirju naajieb mamʌ, viernes hi t'õotarr ya k'ãai t'ãrjup pamgui hajim hanʌm, hĩsim k'urau hi dau hap'ʌʌ habarm. 22-23 Mag nʌm hee warag hʌʌin maarjö hi higar hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌnau hĩs hedaup'erre k'ĩsu nʌwe jẽbdi haar hoot'urwia maach jʌ̃gderraata jaauchëjierramgui hajim hanʌm. Ham hiek k'abá mag chi hauk'ërtarr hee hooimaawai, chukk'u, sĩi Hẽwandam chognaanta haig naajim hanʌm. Mak'ʌʌnau hamag jaauwai, Jesús hiiu sim haajem. 24 Mag jaaubaichëm hũrwia hagjö maach heem k'ʌʌnaucha chi jẽbdi haar hoon weetwai chadcha hʌʌinau jaau narrjö sĩi k'ãidu parta hooimajierram haajem ha hĩgk'amajierram hirig.
25-26 Magbaawaita jũrr hichdëu hamag, —Pãarta k'ĩirjug chukk'u nʌmá hajim hanʌm. Hẽwandam hi jaaumienau p'ãtarr gaai t'um hich magta höbëbërg maju ha jaaujierram, cha pãachdëu mʌrʌg jaau nʌmjö; mamʌ pãrau hʌ̈k'amap'ata naabahab hajim hanʌm. Pãrau k'ĩirjuawai, ¿hí hich Hẽwandamaucha jʌr hautarr haawai hich jãg dau hap'ʌʌ haju haai k'aba sĩejĩ? Mag k'abamgui hajim hanʌm. Ya nawe hich mag p'ã sĩerr haawai hich mag dau hap'ʌʌ haju haai sĩebajieb hajim hanʌm. Mamʌ hĩchab chi jʌr hautarr k'ʌʌu deeu hiiupiwia hichta t'umaam k'ʌʌn Pörk'apiju ha simjã hagjö mag Hẽwandam hi jaaumienau jaaubajieb hajim hanʌm hamag.
27 Maimua jũrr hichdëuta warag hamag jaaubaadëjim hanaabá. Nacha Moiseeu p'ãtarr gaaimua jaaupʌ̈pʌ̈ig k'ĩeb chi Hẽwandam hi jaaumienau p'ã pʌatarr gayam magwe, hich higwia bëeju ha jaau sĩsidʌm t'um hajap'a jaaudubjim haajem hamag. 28 Mag hiyʌ̈ʌ wëtumua p'öbördam Emaús hanʌm hee hamach di haar barimajierram haajem. Mamʌ mam pabaimaawai hich Jesuu warag ham dak'ĩir sĩi dicham hig sĩejim hanʌm, juau hich t'ʌamk'ĩirjö. 29 Magbaawai hamachdëu hirig, —Maar haig k'ãibajë. Ya hatcha hedau k'eeuraa sĩebahab; k'ʌd pʌ k'ëujuwai hajierram hanʌm.
Magbaawai chadcha ham dʌ̈i sĩsijim haajem. 30 Mag ham dʌ̈i t'ʌbawia, hãba hohoodö t'ach k'oogpamua pan hich jua hee hauwia, Hẽwandamag hʌ̈u hajim hanaa, t'orreuwia, hamag hʌapʌ̈ijim haajem, hag na hichdëu haajerrjö. 31 Magbaawaita dau heerdʌ p'öbaadëmjö warre hi k'aug hat'ajierram hanaabá. Mamʌ mag hich k'aug hat'am hee, dau përbarmjö harrau, ham jãrr sĩerrta dëgölp chukk'u haadëjim hanʌm. 32 Magbaawai hamach wir haigpai, —Keen, jãguata mʌch t'ãar heepain muan hich k'ãijãa ha chirajimgui hajim hanʌm hãbmua; maimua hĩchab maach dʌ̈i k'ʌd hee hiyʌ̈ʌ hurumua Hẽwandam hiekpa t'umaa hajap'a jaaupʌ̈pʌ̈igmam hũrwiajã mua k'augaa haadëjimgui hajim hanʌm hich k'aperag.
33 Mag hamach hap hiyʌ̈ʌ naawia hich hag bʌ̈rre deeu bëejierram haajem Jerusalén p'öbörög, hamach k'apeen narr haar jawaan. Maimua hoocheewai, chi Jesús k'apeen hi dʌ̈i hogdʌba wënʌrraajerr k'ʌʌn once t'umaa hãbam haig podpa t'ʌnʌm hoochëjierram haajem, tagam k'ʌʌn hĩchab Jesús higar hʌ̈k'a narr k'ʌʌnpa hãba. 34 Maigjã hũrimaawai hamach t'umaam k'ʌʌnau, “Keena, chadchata maach Pörön hiiu p'iidʌbarmwai; ya Simonagjã hich hoopibarm” ha jaau nʌmta hũrimajierram hanaabá. 35 Mag hamachig jaaubaawai, hamachdëujã jũrr warm k'ʌʌnag maguimajierram haajem:
—Keena, magan maraujã pãrag jaauk'imgui hajierram hanʌm, maachdëu hi hootarr: Hirua k'abá maar hẽk'a hauwia k'ʌd hee maar hi dʌ̈i hãba wëtjima hajim hanʌm. Mamʌ mag k'ʌd hee hãba wëttarrjã marau pöd hi k'aug hauba, sĩi hãba t'ach k'ö nʌm haig pan t'orreuwia hichdëu hag na jiigjerrjö jigbaadëm haigta, marag hich k'augpimjö k'augpibaawai, marau hi k'aug haujimgui hajierram hanʌm jũrr hamach k'apeenag.
Jesuu hich bʌ̈ dʌ̈ii haajerr k'ʌʌnagcha hich hoopitarr
(Mt 28:16-20; Mr 16:14-18; Jn 20:19-23)
36 Mag hagt'a ham hich hag hiekpai jũrr jaaup'öo t'ʌnʌm hee chi Jesús ham jãrr dʌnʌʌuchëwia, —¿Jãgpai nʌ keena? Hoob jãp'ierrmiet, mʌ k'abahab haichëjim hanʌm hamag.
37 Mag sĩi dëgölp hamach jãrr dʌnʌʌubaicheewai jãp'ierr nʌm hiek'au sĩi hi hak'aarta hoo nʌmpii naajim hanʌm. 38 Mamʌ mag jãp'ierr nʌm hoobaawai hichdëu hamag, —¿K'ant'ee pãrau pãach k'ĩirjug heepai “mʌʌta hak'aar” hanʌ́? hajim hanʌm. 39 Pãar hiek mag mʌ hak'aar hanʌm, pãadë hoobat mʌ jua maimua mʌ bʌ̈jã hagjö. Chadcha mʌch k'abahab hajim hanʌm. Mʌ gaaicha pʌrbahut, magnaa hajap'a hoobat hajim hanʌm. ¿Pãrau hak'aar gaai pʌrju haai nʌ, mʌ gaai pʌr nʌmjö? Hak'aar chan mor chuk'u sĩerrʌmgui hajim hanʌm, woun k'aba haawai.
40 Magnaa chadcha hamag hich juajãjã hoopinaa, hich bʌ̈jã hoopijim hanaabá, chadcha mag gaaimua hichta chik'amnau pakuls gaai meerp'ë t'õotarr hag wounau ha k'ap hamk'ĩir. 41 Mamʌ mag hichcha hoo nʌmjã sĩi warag honegnaa dauderraamjö nʌm gaaimua hʌ̈k'aba narr haawai hich Jesús garmuata deeu hamag, —¿Keena, pãrau nem hinagdam k'oog chuk'u nʌwi? hajim hanʌm.
42 Magbaawai hamachdëu hãwarrdam wai narr haawai chi p'aamdam hirig deejierram haajem. 43 Mag hichig deebaawai hauwia ham dak'ĩir k'öpʌ̈ijim haajem. 44 Mag hãwarrdam k'ö haaipawiata hamag, —Keena, mʌg mʌch hõrau t'õojuuta mua pãrag jaaujeejimgui hajim hanʌm, hagt'a maach hãba wënʌrraajeewaijã. Moiseeu Hẽwandam hiek p'ãtarr gaai mʌ higwia jaau simjö, hichiita hich jãg mʌch dau hap'ʌʌ hajujã jaaujeejimgui hajim hanʌm, mua pãrag. Maimua Hẽwandam hi jaaumienau p'ãtarr gaaijã jaaunaa Daviiu hẽsap Salmos hanʌm p'ãtarr gaaijã mʌ higwia hich mag p'ã sĩsid haawai, chadcha hichdëu jaautarrjöo t'um hag heyaa höbërjimgui hajim hanʌm hamag. 45 Maimua mag hichdëu Hẽwandam hiek gaai p'ã sĩsidʌm jaautarr k'ap hamk'ĩir, hichdëupai ham pör höp'ërg hapijim hanaabá. Magbaawain chadau hi higwia Hẽwandam hiek gaai p'ã sĩsidʌmjã t'um k'ap'ʌ nʌisijim haajem. 46 Magnaa hamag magjim haajem hich Jesuupai:
—Hich magta p'ã sim Hẽwandam hiek gaai. Maguata chadcha mʌch chi Cristo hich Hẽwandamaucha jʌr hautarr hawiajã dau hap'ʌʌ meeju haai chirajimgui hajim hanʌm. Mamʌ hĩchab k'ãai t'ãrjupam hee hiiu p'iidʌju harrjã jaau simgui hajim hanʌm. 47 Mag mʌch chi Cristo hiiu p'iidʌbarm hootarr k'ʌʌnauta hamachdëu hootarr nacha Jerusalenpienag jaaunaa hĩchab durrpierram k'ʌʌnagjã jaaujugui hajim hanʌm, jãgata k'ĩirjug hajap'am jʌrbaawai Hẽwandamau hamach k'aibag chugpaaju haai sim t'umaam k'ʌʌnag k'ap hamk'ĩir. 48 Mag pãrauta mʌ meewia hiiu p'iidʌtarrjã pãach daúacha hootarr haawai pãarta chi jaauju k'ʌʌnaugui hajim hanʌm. 49 Mag jaaumamua hich Jesuucha hamag, Pari magaagan mʌgtarr k'ur jöpcha murua pãar hat'ee pʌ̈ijugui hajim hanʌm Hẽwandam Hak'aar, hich mʌ Hayaucha deeju ha jaautarr. Mamʌ mʌig Jerusalén p'öbör heepai nʌisit hajim hanʌm, mag Hak'aar bëe nʌm hora. Hʌ̃gt'armua hich Hẽwandamau pʌ̈ibapʌ̈im hedta pãar gaai p'ẽs sĩeichëjugui hajim hanʌm, pãachdëu hootarr t'umaam k'ʌʌnag jaau k'ap'ʌ jaau wënʌrramk'ĩir.
Jesús hʌ̃gt'ar matarr
(Mr 16:19-20)
50 Maimua hãbmiecha paawai p'öbör heemua hich Jesuu ham p'ë harrjim haajem p'öbör Betania hanʌmʌg k'ʌdau ma sim hee. Mam p'öbör higaau pabaimaawai hʌ̃gt'aag jua hʌanaa Hẽwandamag jëeumamua, —Tata, puata mʌg hatagjã mʌk'ʌʌn wounaan hich jãg hʌ̈u ham p'ë wai chitajugui hajim hanʌm.
51 Mag ham k'ĩir honee hiek'amamua, ham dak'ĩraa hedjã baug hee hʌ̃gt'aa papagmamua, warag hoohba pamamua Hẽwandamau hich haar hʌ̃gt'ar hat'ajim hanaabá. 52 Mag hi hʌ̃gt'aag mam hoobaawai jẽb gaai kanieu p'õbk'anaa hirig, —Pʌjöm chan wounaan mʌg hatagjã marau hoobam. Pʌchta chadcha hãba maar Pöröu hajierram haajem.
Mag jëeu durrawia, deeu Jerusalenag honee wëtjim haajem, hamachig jaautarrjö. 53 Maimua Jerusalén p'öbör hee pawiajã hich mag hed hëepierr Haai hi jëeujem deg wëtwia jëeu durraajeejim haajem.