SAN MATEO
Maach peerdʌ haaujem Jesucristo higwia jöoi Mateoou p'ã pʌatarr
Chi p'ãtarr. Hich mʌg libro p'ãtarr wounpaita Mateo ha t'ʌ̃rnaa hĩchab Leví ha t'ʌ̃r sĩejim, Jesús dʌ̈i hi bʌ̈ hogdʌba wënʌrraajerr k'ʌʌn heem hãb. Jesús dʌ̈i k'apeerk'aju naweran sĩi Romaam gobierno hat'ee hõrag dëbpaar jëeujem p'idagta wai sĩejim.
Chijã k'ʌʌn hat'eeta p'ãjĩ. Mateoou mʌg libro p'ãtarran judionaan hat'eeta p'ãjim, hajapcharan hich meeun hat'eema. Judionaanau warrgarwe Hẽwandamau woun hãb ham hee Reik'amk'ĩir pʌ̈iju jaaujerr k'ap'ʌ narr haawai haata nʌajeejim haajem. Hich maata judionaanau hamach meúa “Mesías” haajeejim, maimua griegonaan meúa “Cristo” haajeejim.
Mamʌ mag hamau hi nʌajerrta ya Jesús Mesíask'a pierrwaijã judionaan chi pörnaanau pöd bʌ̃ʌrjã hi k'aug haubajierram. Maguata sĩi jũrram k'ʌʌnaun, “Jã sĩi maestro k'abahab” haawai, deeum k'ʌʌnau jũrr, “Jã sĩi Hẽwandamau hich hi jaaupibaawai hõrag jaaujem k'abahab” haajeejim. Mamʌ mag nʌm hee hãaur k'ʌʌnaun chadcha Mesías gaai hi t'ʌajeejim haajem. Hõrau mag k'augba hi jaaujerr haawaita Mateoou mʌg hẽsap p'ãjim, hag gaai hich meeunag Jesuun chadcha mag hamau Mesías nʌajerrau ha k'ap jawaag.
K'an jawaag hajĩ. Mateon hich Hẽwandam Hiewaa Jesús dʌ̈icha nʌrrarr haawai hirua mag nem jaaumamjã chadcha hich jʌ̃gʌucha hũrwi hirua nem wau nʌrrarr hich daúacha hoojerrta jũrr jaau sim. Mag hich jʌ̃gʌucha Jesuu hiek'amatarr hũurjerr haawai haata hich meeunag k'ap hamk'ĩir p'ãjim (5:1–7:29; 10:1-42; 13:1-53; 18:1-35; 24:1–25:46). Mamʌ hʌ̃rcha hirua hõrag k'ap hapim k'õsi sĩerran Jesuuta chadcha hõrau nʌajerr Reik'a bëetarr haawai hi hiek hʌ̈k'a nʌmuata hichdëu jaaujerrjö Hẽwandamagta hʌdʌraa dich t'ãar hee chi Pörk'apiju haai nʌm hajim. Maata hʌ̃rcha t'umaam k'ʌʌnag k'ap hapim k'õsi sĩejim.
1
Jöoin Jesucristo dau naweram k'ʌʌn
(Lc 3:23-38)
Mua pãrag hĩgk'ak'im, jãga warrgar David reik'a sĩerrjö, Hẽwandamau jũrr hich Hiewaa Jesucristoogta mʌg durr gaai chi Pörk'amk'ĩir hichdëucha pʌ̈ijĩ. Mag Jesucristojã mag rey David k'ararr hag chaain hewagam k'ʌʌn dën hajim ha k'ap hamk'ĩir, hag nawe jöoi Abrán k'ararr sĩejerr haigmua hewag pawi k'ĩeb chi Jesús t'aabatarr haig pãrag jaauk'im.
Maataa, hich jöoi Abrán, Isá haai hajim hanaabá;
maagwai, Isá jũrr Jacob haai;
Jacob jũrr Judá haai.
Mamʌ mag Judá hich happai k'aba, tagam hich k'odnaanpa doce naajim haajem, hich k'urau, hich jöoi Jacob chaainpai.
Mag hich Judá, Fares haai hanaa hĩchab Zara haai hajim haajem; ham hãd, Tamar ha t'ʌ̃r sĩejim haajem.
Mag Fares, Esrom haai hajim;
maagwai chi Esrom jũrr Aram haai.
Hich Aram, Aminadab haai hajim haajem;
maagwai chi Aminadab jũrr Naasón haai.
Naasón jũrr Salmón haai hajim haajem.
Chi Salmón, Booz haai hajim haajem, Rahab dʌ̈ím;
maagwai chi Booz, Obed haai, Rut dʌ̈ím.
Obed jũrr Isaí haai hajim haajem;
maagwai chi Isaí jũrr mag rey David k'ararr hag haai hajim haajem.
Mag chi rey David, Salomón haai hajim haajem, Urías jua heem hʌʌi k'echeu hautarr dʌ̈ím.
Salomón, Roboam haai hajim haajem;
maagwai Roboam jũrr Abías haai;
maimua chi Abías jũrr Asa haai.
Hich Asa, Josafat haai hajim haajem;
maagwai Josafat jũrr Joram haai;
maimua chi Joram jũrr Uzías haai.
Uzías, Jotam haai hajim haajem;
maagwai chi Jotam jũrr Acaz haai;
maimua Acaz jũrr Ezequías haai.
10 Chi Ezequías, Manasés haai hajim haajem;
maagwai Manasés jũrr Amón haai;
maimua chi Amón jũrr Josías haai.
11 Chi Josías, Jeconías haai hajim haajem.
Mag chi Jeconías k'od hãbam k'ʌʌn k'apan sĩejim hanaabá, maach jöoin israelnaan Babiloniapienau hamach durrag pʌrk'a harr nʌm jaar.
12 Mag ham chik'amnau hamach durr pʌrk'a harrtarr k'ur, Jeconías chaai paarpajim haajem.
Ma, Salatiel ha t'ʌ̃rjim haajem, Zorobabel haai.
13 Hich Zorobabel, Abiud haai hajim haajem;
maagwai chi Abiud jũrr Eliaquim haai;
maimua chi Eliaquim jũrr Azor haai.
14 Hich Azor, Sadoc haai hajim haajem;
maagwai chi Sadoc, Aquim haai;
maimua chi Aquim jũrr Eliud haai.
15 Chi Eliud, Eleazar haai hajim haajem;
maagwai chi Eleazar, Matán haai;
maimua chi Matán jũrr Jacob haai.
16 Chi Jacob, José haai hajim haajem.
Mag Joseeta, María jaai hajim hanaabá;
maimua chi María, Jesús hãd.
Mag Jesuuta maadëu hich Hẽwandamaucha pʌ̈iwia bëejim haajem hag Jesuu,
hamach peerdʌ haumk'ĩir warrgarwe hõrau nʌajerr.
17 Wajapcharan, mag jöoi Abrán k'ararr sĩerr haigmua hewag pawi David reik'a sĩsiju jaar pa nʌm haar, catorce generaciones dichjim hanaabá. Mag David sĩsiewaim haigmua hewag nassi pawi maach jöoin israelnaan Babiloniapienau pʌrk'a harrtarr jaar pa nʌm haar hagjö catorce generaciones dichjim haajem. Mag maach jöoin Babiloniapien durr narr haigmua hich Hẽwandamaucha pʌ̈iju jaaujerr hewag nassi pawi t'aabachë nʌm jaar pa nʌm hora hagjö catorce generaciones dichjim hanaabá; hajapcharan maach Pör Jesús t'aabachë nʌm jaarma.
Jesucristo t'aabatarr
(Lc 2:1-7)
18 Mag Jesucristo t'aabatarran mʌgta hajim haajem:
Chi María, hewag pawi hi hãdpaju, ya Joseeu hiek dee wai sĩejim haajem, hag dʌ̈i paag. Pari mag sĩi hiek dee wai sĩewai hagt'a hag dʌ̈ijã k'aba nʌmta bi hee pabaadëjim hanaabá. Pari ma chan chik'am dënjã k'aba, hich Hẽwandam Hak'arauta hich hiiu haawai mag hi bi hee papijim hanaabá. 19 José chi jaaipajuun Hẽwandam dau na nem hagchata waaujerr haawai, sĩi warre hich hʌʌi chi t'et'emnaanag jaauju k'ãyau, hichta warag sĩi k'ĩuu höbërju k'ĩirjubaadëjim haajem. 20 Ya hirua mag pʌaju k'ĩirjubaadëmta, Hẽwandam chog hʌ̃gt'armua bëewi hirig, —José, David k'ararr chaain hewagam k'ʌʌn bi heem, hoob pʌch hʌʌi pʌaju k'ĩirju chiram hajim hanʌm. Jãg chaai hirua bi hee wai sim chan deeum dën k'aba, hich Hẽwandam Hak'arauta jõorpitarr k'abahab hajim hanʌm. 21 Mariaau jãg chaaidam hat'aawai hi t'ʌ̃rdam Jesús ha t'ʌ̃rbá. Hi t'ʌ̃r magta t'ʌ̃rju, hichdëuta hich p'öbör hamach pekau hee t'ʌnʌm peerdʌ hauju haawai ha jaaumajim hanaabá chi Hẽwandam chogau.
22 Mamʌ t'um mamagk'arran, hich hi jaaujem k'ʌʌnag maach Pör Hẽwandamau p'ãpitarr gaai jaau simjöo höbëbërg mamk'ĩirta magpibajieb. Mag hirua p'ãpitarr gaai mag sim:
23 “Hʌʌi hõor meraa k'itʌm bi hee pawi chaai hooju.
Mag chaai t'ʌ̃rdam Emanuel ha t'ʌ̃rju” ha p'ã sim. (Is. 7:14)
Mag Emanuel ha simʌn, “Hẽwandam maach dʌ̈i sim” haawaiu.
24 Maimua mag chi José k'ãi werba t'ʌnaawi dauk'anpawi p'iidʌbaadeeu, Hẽwandam chogau hichig jaautarrjö tag María pʌaju k'ĩirjuba, hich mag hag dʌ̈i sĩsijim haajem. 25 Pari mag hag dʌ̈i ya hich hʌʌik'a wai sĩerrjã, chi chaai hauba nʌwe chan José bʌ̃ʌrjã hich hʌʌi dʌ̈i k'apes haba haajeejim hanaabá. Ya maimua chadcha chi Hẽwandam chogau jaautarrjö chi chaaidam hat'aawai, Joseeu hi t'ʌ̃rdam Jesús ha t'ʌ̃rjim haajem, hichig t'ʌ̃rpi jaautarrjö.