SAN MARCOS
Maach peerdʌ haaujem Jesucristo higwia jöoi Marcoou p'ã pʌatarr
Chi p'ãtarr. Marcos chan Mateojö Jesús dʌ̈i hãba hiyʌ̈ʌ t'ach k'öba, hirua nem jaaumamjã t'um hich jʌ̃gʌucha hũrba, ni hirua hõor dauderraa nem waaujerrjã t'um hoobajim hich daúacha. Magua chi mʌg maach meúa traduciitarr k'ʌʌnau pöd sĩi negöon meúa simjö t'um hich daúa hootarrjö p'ãbajim, hichdëujã chi Jesús dʌ̈icha wënʌrraajerr k'ʌʌnag jëeu hoowi hamau jaaumamta p'ãtarr haawai. Mamʌ Jerusalenpierr harr haawai tale hirua chi hoon hich daúacha Jesús hoojim. Mamʌ maagwai hagt'a chi jöoicha k'aba sĩi hẽwan sĩejim. Hõrau k'ĩirjuawai hich k'ãijã hajim haajem Jesús t'õopäaig pʌr hautarr hedaar hẽwan hãb börrjöou höpʌʌrnaa hi hẽudee matarr (14:51-52).
Simón Pedro k'apeer hanaa (1 Pe. 5:13) Bernabé k'od hajim haajem (Col. 4:10), hich Marcos. Mag Pedro k'apeer harr haawai hirua hõrag jaau nʌrrarr hũurjerrta jũrr hichdëu p'ãjim hanaabá. Hich mʌg Marcopai hĩchab Juan ha t'ʌ̃ʌrjeejim; hajapcharan Juan Marcos hajim hi t'ʌ̃r (Hch. 12:12).
K'an jawaag hajĩ. Chadcha Marcoou Jesuu hiek'amatarrta jaau sim, mamʌ hʌ̃rcha hõrag jaaum hig simʌn hirua nem waumatarrta dawaacha hoopi sim. Magua Marcoou hoowai Jesús chadcha hich Hẽwandam Hiewaa hatarrta sĩi hich Haai chogk'a bëejim; mag hi chog haawai hich Jöoirau nem waupim k'õsimpierr wawaagta bëejim. Magua chadcha hichdëu ley jaaunaa, mepeenjã hõor mor heemua dau daau höbeerpʌ̈inaa, hamag meeurrau haadëp'ʌm haig hirua dawaata hich jua t'eeg hõrag hoopiejeejim. Mag hirua nem waumatarr gaai hich jua t'eeg hoopijieb mamʌ, chik'amnau hi juau t'õotarrjã deeu hiiu p'iidʌbarm gaaita hʌ̃rcha hõrau hi jua t'eeg hoojierram. Maguata peer libro jãrrchapaím Marcoou haata jaau sim (11:1–16:18).
1
Juan hõor pör choomieu Hẽwandam hiek jaau nʌrrarr
(Mt 3:1-12; Lc 3:1-9; Jn 1:19-28)
Warrcha maach peerdʌajem hiek jawaag Jesucristo Hẽwandam Hiewaa bëetarran mʌgta hajim haajem: Warr jöoingar Hẽwandam hi jaaumie Isaías k'ararrag Hẽwandamau hich hiek p'ãpiewai hich Chaai pʌ̈ijuuta jaaujim hanaabá. Pari mag hich Chaai pʌ̈iju na deeum higwia hich Chaairagta magjim hanʌm:
“Hiewaa, mua pʌ na mʌch hiek jaaujem pʌ̈iju.
Mag wounauta pʌ na pʌ maju hee hõrag pʌ barju jajawagmaju, t'umaam k'ʌʌnau pʌ hiek hũrm k'õsi sĩi pʌ nʌ naamk'ĩir” hajim hanʌm. (Mal. 3:1)
“Mag woun hajappai hõor barba haajem haar sĩejemuata hich haar hõor barbaimaawai pʌ jaaumamua, ‘Ya maach Pör bëeimʌʌ sim’ ha jaaumaju, pʌ higwia.
Mag pʌ higmamua, ‘Hi bëeju nawe pãach t'ãar k'ĩir k'augbat’ ha jaaumaju, t'ãraucha k'õsi pʌ hiek hʌ̈k'amk'ĩir.” (Is. 40:3)
Magta hajim haajem Hẽwandamau hich Hiewaag, Juan higwia.
Mag chi Hẽwandam Hiewaa maju na hi jaau nʌrrarr Juan hajim haajem, chi hõor pör choomie. Warrgarwe chi Juan higwia mag nʌrraju jaautarr haawaita chadcha t'um hich hagjöo höbëbërgmamua Juanau hõrag, “Pãach k'aibag hãsie hewag k'ĩirjuwia, Hẽwandamag chugpaapi jëeuwia, mʌrʌg pãach pör choopibat; magbaawai Hẽwandamau chadcha pãar k'aibag chugpaapʌ̈iju” ha jaaujeejim hanaabá.
Mag hirua jaau nʌrrʌm hũrbaawai bëejeejim haajem: Judea durram k'ʌʌn dʌ̈i Jerusalén p'öbör heem k'ʌʌnpa, hi hiek hũraan. Mag hamach jʌ̃gʌucha hũrwia, hãsie hewag hamach k'aibag k'ĩirjuwia, meerba jaaunaa hamach pör choopibaawai, Juanau ham pör choopʌ̈imajim haajem, döjã Jordán hee.
Juan chi hõor pör choomie k'ajũan camello hëu dënta k'a sĩejim haajem. Hi hãi jʌ̃ajemjã nemhëu dën hajim haajem. Maagwai hirua k'oojerr, hasp'it hajim hanaabá pamiel dʌ̈i. Mag wounau hõrag jaauwai, “Mʌg hed gaai mʌ hẽudee jöpcha woun hãb bëejugui” haajeejim hanʌm. “Ma mʌ k'ãaijã hʌ̃rcha hiek t'eeg sim. Mag mʌ k'ãaijã hʌ̃rʌʌcha hiek t'eeg sĩewaita mʌ chan mʌg chirʌm haig sĩi hi chogk'aagpaijã serbiiba chirʌm. Muan sĩi dödamaupai pãar pör choo chirʌm. Pari hichcha bëem hed gaai hichdëun pãrag hich Hẽwandam Hak'aarchata deejugui” haajeejim haajem hõrag, mag Jesús bëeju higwia.
Juanau Jesús pör chootarr
(Mt 3:13-17; Lc 3:21-22)
Mag Juanau hõor pör choo nʌrrʌm jaarta Jesucristo Hẽwandam Hiewaa bëejim haajem, Galilea durram p'öbör Nazaretmua. Mag hich haig pierrwai Juanau döjã Jordán hee hi pör choopʌ̈ijim haajem. 10 Mag pör choowia dö heemua höbëraau hoowai, hedaujãata weeudʌbaadëm heemua Hẽwandam Hak'aarta duburjöo k'itʌm hi gaai jupcheeg wëwëwë hurum hoojim hanʌm. 11 Magbarm hee hĩchab hʌ̃gt'armua hõor hiekjö, “Hiewaa, pʌʌta mʌ Chaai mʌchdëu jãsehne wai chitʌmʌu; pʌ gaaimua mʌ honee chiraajem” habarmjã hũrjim haajem.
Dösãtau Jesús k'ũgurju hẽk'atarr
(Mt 4:1-11; Lc 4:1-13)
12 Mag pör choo haaipawi hi durrpabaadëm hee, hich Hẽwandam Hak'araucha warp hõor chukag hee hi warrjim haajem. 13 Mag mam mawia cuarenta días sĩejim hanaabá, durr warp hõor chukag hee, maach k'oojem nemk'am hee. Mag hi sim haigta dösãtau bëewia hirig sëuk'abaichëjim hanaabá, hi k'ũgur hawaag. Maigmua chi dösãt petarr hẽudee jũrr Hẽwandam chognaanauta hʌ̃gt'armua bëewia hi k'ĩir jãsenk'achëjierram haajem.
Jesuu warrpem Galilea durr Hẽwandam hiek jaaubaaderr
(Mt 4:12-17; Lc 4:14-15)
14 Mag k'ur Jesús majim haajem Galilea durr, hõrag “Hẽwandamau hõor t'umta hich dënk'a haum k'õsi sim” ha jawaan. Mag hi maawai rey Herodeeu Juan pʌr hauwi cárcel deg pʌ̈itarr k'ur hajim haajem. 15 Mag Hẽwandam hiek jawaanta marr haawai hichpai higwia jaaumamua, “Warrgurwe Hẽwandamau Juan hẽudee woun hãb pʌ̈iju ha jaaujerr hĩsta barbaichëmgui” hajim hanʌm. “Maagwai hĩsin chad Hẽwandamau t'umaam k'ʌʌn hich dënk'a haum k'õsita sim. Pari magaagan pãach k'aibag hãsie hewag k'ĩirjunaa hiseg nʌm dʌ̈i t'ãraucha maach peerdʌajem hiekta hʌ̈k'abat” haajeejim haajem hich Jesuucha hõrag.
Dö hʌamien jayap Jesuu hich dʌ̈i t'ʌ̃rp'ë harrtarr
(Mt 4:18-22; Lc 5:1-11)
16 Biek hãb Jesús t'ʌrrdö Galilea hanʌm higaau nʌrrʌmua hõor numí dö hʌrëu nʌm hooimajim haajem. Mak'ʌʌn Simón hajim haajem hich naam Andrés hanʌm dʌ̈i. Hich mak'ʌʌn dö hʌamien hajim haajem. 17 Mak'ʌʌnag Jesuu, —Hidëu pãach red pʌawia mʌ dʌ̈ita wëttarrau hajim hanʌm. Hich jãg pãach mʌg sĩi dö hʌa gaaipai nʌmjö, mʌg hatag jũrr mʌ hiek hõrag jaau gaaipaita nʌisijugui hajim hanʌm hamag.
18 Mag chadcha hamachig magbarm bʌ̈rre hamach red pʌawia Jesús dʌ̈i hërëujim haajem. 19 Mag hërëubaadeeu hag hatk'ajãrpai deeu hõor numí botedam hee hamach red t'ʌrrdʌ sĩsidʌm k'a nʌm hooimajim haajem. Mak'ʌʌn jöoi Zebedeo chaain hajim haajem, Santiago Juan dʌ̈i. 20 Mak'ʌʌnjã Jesuu hëeurrjim hanaabá hich dʌ̈i. Magbaa hamach haai Zebedeo hich p'idk'aajem k'ʌʌn dʌ̈i bote hee pʌawia hi dʌ̈i wëtjim haajem.
Jesuu woun hãb dösãt bënëu baarjerr monaautarr
(Lc 4:31-37)
21 Mag wëtwi, Capernaum p'öbör hee barwia, jua hʌ̃ʌijem hed haadeewai, judionaan Hẽwandam hiek jaaujem hee mawia, hõrag Hẽwandam hiek jaaubaadëjim haajem, hich Jesuu. 22 Mag hirua jaaumam hũrwia, haig hõor hi hiek hũr narr k'ʌʌn jʌ̃gderraa naajim haajem, hamachdëu hũurwai Jesuu jũrr Moiseeu ley p'ã pʌarr jawaag chi k'ap'ʌm k'ap'ʌm haajem k'ʌʌn k'ãyaujã jaau k'apcha jaaumam hũrwia. 23 Mag Jesuu Hẽwandam hiek jaau sim haig woun hãb mor hee bën k'aigbam wai sim sĩejim haajem. 24 Mag wounau Jesús hoo hat'aawai chi bën hi mor hee simuata t'et häa hanaa hirig, —¡Jesús Nazaretpierr! Hidëu maar sĩi k'ajap'a sĩubá hajim hanʌm. Puan sĩi maar höpäainta hurum. Mua pʌ k'ap'ʌ chirʌmgui hajim hanʌm, pʌ jammua hurú. Pʌ Hẽwandam Hiewaa hʌ̃gt'armua bëetarr k'abahab, warrgurwe Hẽwandamau pʌ̈iju ha jaaujerr hajim hanaabá hirig chi mepeer garmua.
25 Magbaawai jũrr Jesuu chi meperagta meeuk'anaa, —K'ĩu habá. Pʌchta warag jãg woun mor heemua höbërbaad hajim hanʌm.
26 Jesuu mag hiek'abaa, chi mepeer mag woun mor heemua wiwiug höbërbaadeeu, warre jẽk'ʌt p'ʌp'ʌrgpʌ̈iwia, chi wounta hiek chuk pʌajim hanaabá. 27 Hõrau hamach daúa mag hoobaawai dauderraa nʌm hiek'au hamach wir haigpai, “¿Jãga jãg wounau hiek'aawai meperaupa hi hipierraa nʌma?” hanaajim haajem. 28 Jesuu mag woun mor heem mepeer jʌrbapʌ̈im jöpchata Galilea durr hee maimua hag bigaau p'öbördam nʌnʌidʌm heem magwe k'ak'apdö jöisijim haajem.
Simón p'aauhũan Jesuu monaaupʌ̈itarr
(Mt 8:14-15; Lc 4:38-39)
29 Mag judionaan Hẽwandam hiek jaaujem deg Jesuu hõrag Hẽwandam hiek jaau sĩewia höbëraau higbaadëjim haajem, Simón Andrés dʌ̈i joobaajerr di haar. Mag hi mam dʌ̈i hi k'apeen numí wëtjim haajem. Mak'ʌʌn, Santiago hajim haajem Juan dʌ̈i. 30 Mag wëtwia Jesús deg pabaimaawai haiguim k'ʌʌnau hirig jaaujim haajem, Simón p'aauhũan put hee k'ʌʌumieu mor mas sim. 31 Hichig mag jaaubaa, haar dubwia, hi jua gaai pʌrnaa hʌ̃gt'aag p'iriu haujim hanaabá. Mag p'iriu hat'am bʌ̈rre chi k'ʌʌumiejã t'umbabaadeewai warag p'iidʌwia ham jãhogjim haajem.
K'ëubaadëm hee Jesuu hõor pöm monaaupʌ̈itarr
(Mt 8:16-17; Lc 4:40-41)
32 Maimua ya hedau k'ëubaadëm hee, hõrau hamach haaunaan k'amor machag k'ĩirpierr wai narr k'ʌʌn dʌ̈i dösãt bënëu sĩsidʌmpa Jesús haig waibëemajim haajem. 33 Mag warag t'um p'öbör heem k'ʌʌn bëewia hi sim di haig puertdi higaauta daaugajãrm magwe pos hap'öbaadëjim hanaabá. 34 Mag, sĩi k'ajap'am k'amor machag k'ĩirpierr wai sĩsidʌm hich haig haubëemarr k'ʌʌn monaaumam dʌ̈i hĩchab mepeenpa hõor mor hee sĩsid harr jʌr wërpmajim haajem. Chi mepeenau hi k'ap'ʌ naajim hanaabá, hi chadcha Hẽwandam Hiewaak'a sim. Mamʌ hich Jesuu bʌ̃ʌrjã hamag hiek'apiba haajeejim haajem.
Jesuu Galilea durr Hẽwandam hiek jaau p'ʌʌrdʌ nʌrrarr
(Lc 4:42-44)
35 Jesuu hichdëu mag hõor pöm monaautarr hag noram hedaraawe p'iidʌwia p'öbör higaau warp'aapai hich hap majim haajem, hõor chukag hee, Hẽwandamag jëwaan. 36 Magbaawai Simonau tagam k'ʌʌn hich k'apeen dʌ̈imua hi jʌr wënʌrrawi hoobaimaawai 37 hirig jaaujierram haajem, hõor t'umaam k'ʌʌnau mag hi jʌr wënʌrrʌm.
38 Mamʌ magbaawai jũrr hichdëu hamag magjim hanʌm:
—Chawag dewam p'öbör dak'apaim haarta wëttarrau, jũrr mamaam k'ʌʌnagjã Hẽwandam hiek hagjö jawaag. Warrjã mag jawaanta mʌ bëejimgui hajim hanaabá.
39 Hich mag Jesuu Galilea durr hõor nʌnʌidʌmpierr Hẽwandam hiek jaau nʌrranaa judionaan Hẽwandam hiek jaaujem degjã jaaujeejim haajem. Mag nʌrrʌmua hõor mor hee mepeer k'aigbam wai sĩsidʌmjã warre dau daau höbeerpʌ̈i maajeejim hanaabá.
Jesuu woun hãb kokobé bënëu bar sĩerr monaaupʌ̈itarr
(Mt 8:16-17; Lc 4:40-41)
40 Biek hãb woun p'ĩe k'a dodoso sim Jesús haig bëewia hi k'ĩirp'ee kanieu p'õbk'achëwia hirig, —Pua k'õs chirʌm k'ai, mʌg p'ĩedau warre mʌ gaaimua chugpaabapʌ̈i haichëjim hanʌm hirig.
41-42 Magbaa Jesuu hi dau haug k'augwi hi gaai pʌrnaa hirig, —Mua pʌ monaaupʌ̈im k'õsi chirʌm. Monaau chirsí magan hajim hanʌm hirig. 43-44 Magwia Jesuu hirig, Mua mʌg pʌch monaaubarm hoob hõrag jawam hajim hanʌm. Magju k'ãai nacha Jerusalén mawia Haai hi jëeujem degam p'adëg pʌch mor hoopibaimá. Maimua Moiseeu hiek p'ãtarr gaai jaau simjö pʌch monaaubarm paar nemchaain ofrendak'a deebá hajim hanʌm, pʌch mʌg monak'a chirsim hõrag k'ap hamk'ĩir.
45 Mamʌ Jesuu mag hich monaautarr hõrag jaaupiba harrta hich nʌrrʌmpierr jaaubaadëjim hanaabá. Mag gaaimua Jesús tag p'öbör hee parhooba höbërju k'aba, hõor chukag chʌʌita sĩsijim haajem. Mamʌ magʌm hãba, mam p'öbör higaau hi sim haar durrpierram k'ʌʌn hi haar baarjeejim hanaabá.