จดหมาย​จาก​เปาโล​เขียน​เถิง​หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ใน​เมือง
โครินธ์
ฉบับ​ตี้​นึ่ง
ผู้​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​คือ​เปาโล ได้​เขียน​ขึ้น​ประมาณ​ปี๋ ค.ศ. 55 เปาโล​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ไป​เถิง​หมู่​ผู้เจื้อ​ใน​เมือง​โครินธ์ ต้าน​เขียน​ต๋อน​ตี้​ยัง​อยู่​ใน​เมือง​เอเฟซัส หมู่​ผู้เจื้อ​ใน​เมือง​โครินธ์​ส่วน​ใหญ่​เป๋น​คน​ต่างจ้าด ตี้​ได้ฮับ​เจื้อ​โดย​ได้​ฟัง​กำ​เตสนา​ของ​เปาโล (​กิจก๋าน 18:1-18​) แต่​ฮีต​เก่า​ฮอย​เดิม​ของ​เมือง​โครินธ์​นั้น​ยัง​มี​อิทธิพล​ต่อ​ความ​เจื้อ​ของ​หมู่​ผู้เจื้อ​อยู่ จึง​เยียะ​หื้อ​มี​ปั๋ญหา​เกิด​ขึ้น​ภาย​ใน​คริสตจักร​เมือง​โครินธ์ ย้อน​ว่า​มี​หมู่​ผู้เจื้อ​ยัง​ใจ๊​จีวิต​ต๋าม​ฮีต​เก่า​ฮอย​เดิม​ของ​เมือง​โครินธ์​อยู่ เปาโล​จึง​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​เปื้อ​จะ​อู้​เถิง​ก๋าน​แก้ไข​ปั๋ญหา​ตี้​เกิด​ขึ้น​ใน​คริสตจักร​หั้น
เปาโล​สอน​ว่า​แผ่นดิน​ของ​พระคริสต์​ได้​มา​เถิง​โลก​นี้​แล้ว แต่​ยัง​บ่สมบูรณ์​แบบ​เตื้อ แต่​จะ​สมบูรณ์​แบบ​ใน​ยุค​สุดต๊าย​เมื่อ​พระคริสต์​จะ​ปิ๊ก​มา​เป๋น​เตื้อ​ตี้​สอง เปื้อ​จะ​ปกครอง​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง ผู้เจื้อ​กู้​คน​จะ​ได้​ฮับ​ตั๋ว​ใหม่ ความ​ต๋าย​จะ​ถูก​ทำลาย
เปาโล​ได้​เขียน​บอก​แหม​ว่า หมู่​ผู้เจื้อ​ก็​เผียบ​เหมือน​ตั๋ว​ของ​พระคริสต์ ตี้​แต่​ละ​คน​ก็​เป๋น​ส่วน​นึ่ง​ใน​ตั๋ว​นี้ โดย​มี​พระคริสต์​เป๋น​หัว ผู้เจื้อ​ก็​เป๋น​เหมือน​พระวิหาร​ของ​พระเจ้า​ได้​โดย​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ตี้​อยู่​ใน​ใจ๋​ของ​เขา ย้อน​จาอั้น​ผู้เจื้อ​ต้อง​ใจ๊​จีวิต​อย่าง​บริสุทธิ์​เซิ่ง​เป๋น​ก๋าน​หื้อ​เกียรติ​พระเจ้า เปาโล​เขียน​เกี่ยว​กับ​ระเบียบ​ใน​ก๋าน​นมัสก๋าน​พระเจ้า กับ​อู้​เถิง​ของ​ประทาน​ฝ่าย​วิญญาณ​ตี้​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​มอบ​หื้อ​กับ​ผู้เจื้อ สิ่ง​ตี้​สำคัญ​ตี้​สุด​คือ ของ​ประทาน​นี้​ควร​จะ​เยียะ​หื้อ​ตั๋ว​ของ​พระคริสต์​เติบโต​ขึ้น บ่ใจ้​แตก​แยก​กั๋น
1
กำ​ตั๊กตวาย
จดหมาย​ฉบับ​นี้​จาก​ข้าพเจ้า​เปาโล​ผู้​ตี้​พระเจ้า​ได้​เลือก​ฮ้อง​มา​เป๋น​อัครทูต​ของ​พระเยซู​คริสต์ กับ​จาก​โสสเธเนส​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ของ​เฮา เถิง​คริสตจักร​ของ​พระเจ้า​ตี้​อยู่​ใน​เมือง​โครินธ์ พระเจ้า​ได้​เยียะ​หื้อ​ต้าน​บริสุทธิ์​โดย​ตาง​พระเยซู​คริสต์ กับ​ได้​ฮ้อง​ต้าน​หื้อ​เป๋น​คน​ของ​พระองค์​ฮ่วม​กับ​กู้​คน​ใน​กู้ๆ ตี้ ตี้​อธิษฐาน​ใน​นาม​ของ​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​หมู่​เขา​กับ​ของ​เฮา ขอ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ได้​ฮับ​พระคุณ​ตึง​สันติสุข จาก​พระเจ้า​พระบิดา​ของ​เฮา​กับ​จาก​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​เต๊อะ
เปาโล​ขอบคุณ​พระเจ้า
ข้าพเจ้า​ขอบพระคุณ​พระเจ้า​สำหรับ​หมู่​ต้าน​ตลอด ตี้​พระองค์​ได้​หื้อ​พระคุณ​แก่​หมู่​ต้าน​ผ่าน​ตาง​พระเยซู​คริสต์ ย้อน​โดย​พระเยซู​คริสต์​หมู่​ต้าน​ได้ฮับ​ก๋าน​ปั๋น​ปอน​อย่าง​เต๋มตี้​ใน​ฝ่าย​จิตวิญญาณ บ่ว่า​จะ​เป๋น​ใน​ด้าน​กำ​อู้​กาว่า​ความ​ฮู้​กู้​อย่าง ตี้​เป๋น​จาอี้​ก็​ย้อน​ว่า​กำ​พยาน​เกี่ยวกับ​พระคริสต์​นั้น​ฝัง​เลิ็ก​อยู่​ใน​จิตใจ๋​หมู่​ต้าน​แล้ว จาอั้น​ใน​หว่าง​นี้​ตี้​ต้าน​ก่ำลัง​กอง​ถ้า​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​เฮา​ปิ๊ก​มา ต้าน​ตังหลาย​ก็​บ่ได้​ขาด​ของ​ประทาน​ฝ่าย​จิตวิญญาณ​อะหยัง​สัก​อย่าง พระองค์​จะ​จ้วย​หื้อ​ต้าน​ตั้ง​มั่นคง​อยู่​ใน​ความ​เจื้อ​จ๋น​เถิง​ตี้สุด เปื้อ​ต้าน​จะ​ได้​บ่มี​ตี้​ติ​ใน​วัน​ตี้​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​เฮา​ปิ๊ก​มา พระเจ้า​นั้น​สัตย์ซื่อ พระองค์​ได้​ฮ้อง​หมู่​ต้าน​เข้า​มา​มี​สามัคคีธรรม​กับ​พระบุตร​ของ​พระองค์ คือ​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​เฮา
ก๋าน​แตกแยก​ใน​คริสตจักร
10 ปี้น้อง​ตังหลาย ข้าพเจ้า​วิงวอน​ขอ​หมู่​ต้าน​ใน​นาม​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​เฮา ขอ​หื้อ​เป๋น​น้ำนึ่ง​ใจ๋เดียว​กั๋น​ไว้ บ่ดี​แบ่ง​แยก​กั๋น แต่​หื้อ​มี​กำกึ๊ด​กับ​เป้าหมาย​ตี้​ไป​ใน​ตาง​เดียว​กั๋น​เน่อ 11 ปี้น้อง​ตังหลาย ข้าพเจ้า​ฮู้​จาก​คน​ใน​ครอบครัว​ของ​นาง​คะโลเอ​ว่า หมู่​ต้าน​ผิดหัว​กั๋น 12 ข้าพเจ้า​หมายความ​ว่า​หมู่​ต้าน​ต่าง​คน​ต่าง​อู้​ว่า “ข้าพเจ้า​เป๋น​ลูกศิษย์​ของ​เปาโล” “ข้าพเจ้า​เป๋น​ลูกศิษย์​ของ​อปอลโล” “ข้าพเจ้า​เป๋น​ลูกศิษย์​ของ​เคฟาส” กาว่า “ข้าพเจ้า​เป๋น​ลูกศิษย์​ของ​พระคริสต์” 13 พระคริสต์​ถูก​แยก​ออก​เป๋น​หลาย​องค์​แล้ว​กา เปาโล​ถูก​เขิง​บน​ไม้​ก๋าง​เขน​เปื้อ​หมู่​ต้าน​กาว่า​ใด หมู่​ต้าน​ฮับ​บัพติศมา​เปื้อ​จะ​เป๋น​ของ​เปาโล​จาอั้น​กา
14 ขอบคุณ​พระเจ้า​ตี้​ข้าพเจ้า​บ่ได้​หื้อ​บัพติศมา​กับ​หมู่​ต้าน​คน​ใด​เลย​นอก​จาก​คริสปัส​กับ​กายอัส 15 จาอั้น​เลย​บ่มี​ใผ​อู้​ได้​ว่า​เขา​ฮับ​บัพติศมา​เปื้อ​เป๋น​ลูกศิษย์​ของ​ข้าพเจ้า 16 (​ข้าพเจ้า​ได้​หื้อ​บัพติศมา​กับ​ครอบครัว​สเทฟานัส​ตวย นอก​นั้น​ข้าพเจ้า​จ๋ำ​บ่ได้​แล้ว​ว่า​ได้​เยียะ​หื้อ​ใผ​แหม​พ่อง​) 17 ย้อน​พระคริสต์​บ่ได้​ส่ง​ข้าพเจ้า​มา​หื้อ​บัพติศมา​กับ​ใผ แต่​ส่ง​มา​หื้อ​บอก​ข่าวดี ข้าพเจ้า​บ่ได้​บอก​โดย​ใจ๊​กำ​อู้​ตี้​หลวก​ต๋าม​ปั๋ญญา​ของ​คน เปื้อ​ว่า​ก๋าน​ต๋าย​ของ​พระเยซู​บน​ไม้​ก๋าง​เขน​จะ​บ่เสี้ยง​ฤทธิ์​เดช​ไป
พระคริสต์​คือ​อำนาจ​กับ​พระ​ปั๋ญญา​ของ​พระเจ้า
18 คน​ตี้​ก่ำลัง​จะ​ฉิบหาย​นั้น​ก็​ถือ​ว่า​เรื่อง​ก๋าน​ต๋าย​บน​ไม้​ก๋าง​เขน​ของ​พระเยซู​เป๋น​เรื่อง​ง่าว แต่​เฮา​ตี้​ก่ำลัง​จะ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ถือ​ว่า​เป๋น​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระเจ้า 19 อย่าง​ตี้​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ว่า
“เฮา​จะ​ทำลาย​ปั๋ญญา​ของ​คน​หลวก
เฮา​จะ​เยียะ​หื้อ​ความ​เข้าใจ๋​ของ​ผู้​มี​ความ​ฮู้​นัก​เสีย​ไป” 1:19 อสย. 29:14
20 ไหน​หมู่​คน​หลวก ไหน​หมู่​ธรรมาจ๋ารย์ ไหน​หมู่​นัก​ปราชญ์​สมัย​นี้ พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​หัน​แล้ว​บ่ใจ้​กา ว่า​ปั๋ญญา​ของ​โลก​นี้​มัน​ง่าว 21 ย้อน​พระเจ้า​ได้​ใจ๊​พระ​ปั๋ญญา​ของ​พระองค์​วางแผน​ไว้​แล้ว​ว่า โลก​จะ​บ่สามารถ​ฮู้จัก​พระองค์​โดย​ก๋าน​เปิ้ง​ปั๋ญญา​ของ​ตั๋ว​เก่า พระเจ้า​จึง​ตั้งใจ๋​ตี้​จะ​จ้วย​คน​ตี้​เจื้อ​วางใจ๋​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ โดย​กำ​เตสนา​ง่าวๆ ของ​หมู่​เฮา​หมู่​นี้​แตน 22 จาว​ยิว​ฮ้อง​ขอ​หมายสำคัญ ส่วน​จาว​กรีก​ก็​เซาะ​หา​ปั๋ญญา 23 แต่​หมู่​เฮา​บอก​ข่าวดี​เรื่อง​ของ​พระคริสต์​ตี้​ถูก​เขิง​บน​ไม้​ก๋าง​เขน เรื่อง​นี้​เยียะ​หื้อ​จาว​ยิว​โขด กับ​คน​ต่างจ้าด​ก็​ถือ​ว่า​เป๋น​เรื่อง​ง่าวๆ 24 แต่​สำหรับ​คน​ตี้​พระเจ้า​ได้​ฮ้อง​มา​หื้อ​เป๋น​คน​ของ​พระองค์​นั้น บ่ว่า​จะ​เป๋น​จาว​ยิว​กาว่า​จาว​กรีก​ก็​หัน​ว่า​พระ​คริสต์​เป๋น​ฤทธิ์​อำนาจ​กับ​พระ​ปั๋ญญา​ของ​พระเจ้า 25 ย้อน​ความ​ง่าว​ของ​พระเจ้า​ก็​ยัง​มี​ปั๋ญญา​นัก​เหลือ​ปั๋ญญา​ตึงหมด​ของ​มนุษย์​แหม​ก่อน กับ​ความ​อ่อนแอ​ของ​พระเจ้า​ก็​ยัง​มี​ก๋ำลัง​นัก​เหลือ​ความ​เข้มแข็ง​ของ​มนุษย์​ก่อน
26 ผ่อ​เต๊อะ​ปี้น้อง​ตังหลาย เมื่อ​พระเจ้า​ฮ้อง​หมู่​ต้าน​มา​นั้น หมู่​ต้าน​เป๋น​คน​จาใด​กั๋น มี​บ่กี่​คน​ตี้​เป๋น​คน​หลวก​ต๋าม​ปั๋ญญา​ของ​โลก มี​บ่กี่​คน​ตี้​เป๋น​ผู้​มี​อำนาจ กับ​มี​บ่กี่​คน​ตี้​มา​จาก​ผะกุ๋น​ตี้​สูง 27 แต่​พระเจ้า​ได้​เลือก​หมู่​ตี้​โลก​หัน​ว่า​ง่าว เปื้อ​เยียะ​หื้อ​หมู่​ตี้​หลวก​ขาย​ขี้หน้า กับ​เลือก​หมู่​ตี้​โลก​ถือ​ว่า​ขี้เปี้ย​เปื้อ​เยียะ​หื้อ​หมู่​ตี้​มี​ก๋ำลัง​ได้​อาย 28 พระเจ้า​ได้​เลือก​หมู่​ตี้​โลก​ถือ​ว่า​ต่ำต้อย กับ​หมู่​คน​ตี้​โดน​ดูถูก​ดู​แควน​กับ​หัน​ว่า​บ่สำคัญ เปื้อ​เยียะ​หื้อ​สิ่ง​ตี้​โลก​ถือ​ว่า​สำคัญ เป๋น​สิ่ง​บ่สำคัญ 29 เปื้อ​จะ​บ่มี​ใผ​มา​อวด​ต่อ​หน้า​พระเจ้า​ได้ 30 เฮา​มี​ความ​สัมพันธ์​กับ​พระเยซู​คริสต์​ได้​ก็​โดย​พระองค์​นี้​ละ พระเจ้า​ตั้ง​หื้อ​พระองค์​เป๋น​พระปั๋ญญา​จาก​พระเจ้า​เปื้อ​เฮา เป๋น​ผู้​ตี้​เยียะ​หื้อ​เฮา​เป๋น​คน​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​กับ​เยียะ​หื้อ​เฮา​บริสุทธิ์ กับ​เป๋น​ผู้​ตี้​ไถ่​เฮา​หื้อ​มี​อิสระ​จาก​บาป 31 อย่าง​ตี้​มี​เขียน​ใน​พระคัมภีร์​ว่า “ใผ​ใค่​อวด​ก็​หื้อ​อวด​ใน​สิ่ง​ตี้​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​เยียะ​เต๊อะ” 1:31 ยรม. 9:24

1:19 1:19 อสย. 29:14

1:31 1:31 ยรม. 9:24