จดหมาย​จาก
ยอห์น
ฉบับ​ตี้​นึ่ง
คริสตจักร​สมัย​ยุค​แรก​ยอมฮับ​ว่า ผู้​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​คือ ยอห์น​ผู้​เป๋น​อัครทูต ต้าน​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​เมื่อ​ต๋อน​เฒ่า​แล้ว กับ​อยู่​ตี้​เมือง​เอเฟซัส ต้าน​คง​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ขึ้น​หละหว่าง​ปี๋ ค.ศ. 85-90
ยอห์น​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ไป​เถิง​หมู่​ผู้เจื้อ​ใน​คริสตจักร​ต่างๆ ตี้​อยู่​รอบ​เมือง​เอเฟซัส​ใน​แคว้น​เอเชีย เซิ่ง​เขา​เป๋น​ศิษยาภิบาล​อยู่​ตี้​หั้น
ยอห์น​เน้น​ความ​สำคัญ​ของ​ความ​ฮัก​ใน​จีวิต​ของ​ผู้เจื้อ ต้าน​สอน​ว่า​เป๋น​สิ่ง​ตี้​สำคัญ​นัก​ขนาด ตี้​ผู้เจื้อ​ต้อง​ฮัก​กั๋น ต้าน​ก็​ได้​ตักเตื๋อน​ผู้​ตี้​ได้​อ่าน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ว่า เรื่อง​ตี้​พระเยซู​คริสต์​เป๋น​พระบุตร​ของ​พระเจ้า​แต๊ๆ นั้น ก็​เป๋น​ความ​จริง กับ​ก๋าน​ตี้​พระเยซู​ต๋าย​บน​ไม้​ก๋าง​เขน​ก็​เยียะ​หื้อ​คน​ตังหลาย​ได้​คืนดี​กับ​พระเจ้า กับ​มี​ความ​สัมพันธ์​กับ​พระองค์ ยอห์น​สอน​หื้อ​หัน​ว่า​ใผ​เป๋น​ผู้เจื้อ​แต๊ๆ ก็​คือ คน​นั้น​จะ​ยอมฮับ​ว่า​พระเยซู​เป๋น​พระบุตร​ของ​พระเจ้า กับ​ใจ๊​จีวิต​อย่าง​บริสุทธิ์
1
ถ้อยกำ​แห่ง​จีวิต
หมู่​เฮา​ขอ​บอก​เรื่อง​ของ​ผู้​นึ่ง เซิ่ง​มี​มา​ตั้งแต่​เมื่อ​เก๊าหัวที​แล้ว เซิ่ง​หมู่​เฮา​ได้ยิน กับ​หัน​มา​กับ​ต๋า ได้​แยง​ผ่อ​อย่าง​ละเอียด กับ​ได้​หยุบ​ได้​ซวาม​มา​กับ​มือ​ของ​หมู่​เฮา คือ​ผู้​ตี้​ฮ้อง​กั๋น​ว่า​ถ้อย​กำ​ตี้​หื้อ​จีวิต เมื่อ​จีวิต​ของ​ผู้​นั้น​มา​ป๋ากฏ หมู่​เฮา​ก็​ได้​หัน กับ​เป๋น​พยาน​บอก​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฟัง​เถิง​ผู้​ตี้​เป๋น​จีวิต​นิรันดร์ เซิ่ง​เกย​อยู่​กับ​พระบิดา​และ​ได้​มา​ป๋ากฏ​หื้อ​หมู่​เฮา​หัน หมู่​เฮา​ก็​บอก​สิ่ง​ตี้​หมู่​เฮา​ได้​หัน​กับ​ได้ยิน​นั้น​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฟัง​ตวย เปื้อ​ว่า​หมู่​ต้าน​จะ​ได้​มี​สามัคคีธรรม​กับ​หมู่​เฮา สามัคคีธรรม​นี้​คือ​ก๋าน​สามัคคีธรรม​ตี้​หมู่​เฮา​มี​กับ​พระบิดา​ตึง​กับ​พระเยซู​คริสต์​พระบุตร​ของ​พระองค์​ตวย หมู่​เฮา​จึง​เขียน​เรื่อง​หมู่​นี้​มา​เถิง​หมู่​ต้าน เปื้อ​หมู่​เฮา 1:4 สำเนา​โบราณ​บาง​ฉบับ​เป๋น หมู่​ต้าน​จะ​ได้​มี​ความ​จื้นจมยินดี​อย่าง​เต๋ม​ตี้
พระเจ้า​เป๋น​ความ​เป่งแจ้ง
นี่​คือ​เรื่อง​ตี้​หมู่​เฮา​ได้ยิน​จาก​พระเยซู​คริสต์ กับ​บอก​หมู่​ต้าน​หื้อ​ฮู้ คือ​พระเจ้า​เป๋น​ความ​เป่งแจ้ง ตึง​บ่มี​ความ​มืด​ใน​พระองค์​เลย ถ้า​เฮา​อู้​ว่า​เฮา​มี​สามัคคีธรรม​กับ​พระเจ้า แต่​เฮา​ยัง​ใจ๊​จีวิต​อยู่​ใน​ความ​มืด เฮา​ก็​จุ​กับ​บ่ได้​เยียะ​ต๋าม​ความ​จริง​แต๊ๆ แต่​ถ้า​เฮา​ใจ๊​จีวิต​อยู่​ใน​ความ​เป่งแจ้ง​เหมือน​กับ​ตี้​พระเจ้า​อยู่​ใน​ความ​เป่งแจ้ง เฮา​ก็​มี​สามัคคีธรรม​กั๋น เลือด​ของ​พระเยซู​พระบุตร​ของ​พระเจ้า​ตี้​ต๋าย​นั้น​ก็​ซ่วย​ล้าง​ความ​บาป​กู้​อย่าง​ของ​เฮา​จ๋น​หมด​จ๋น​เสี้ยง
ถ้า​เฮา​อู้​ว่า​เฮา​บ่มี​บาป เฮา​ก็​จุ​ตั๋ว​เก่า กับ​เฮา​ก็​บ่ได้​ฮู้จัก​ความ​จริง แต่​ถ้า​เฮา​สารภาพ​บาป​ของ​เฮา พระเจ้า​ผู้​สัตย์ซื่อ​กับ​เยียะ​ใน​สิ่ง​ตี้​ถูกต้อง​ตลอด จะ​ยกโต้ษ​บาป​หื้อ​เฮา พระองค์​จะ​ซ่วย​ล้าง​เฮา​หื้อ​หมด​ใส​จาก​บาป​กู้​อย่าง​ตวย 10 แต่​ถ้า​เฮา​อู้​ว่า เฮา​บ่ได้​เยียะ​บาป ก็​เต้า​กับ​เฮา​อู้​ว่า​พระเจ้า​ขี้​จุ กับ​กำ​สั่ง​สอน​ของ​พระองค์​ก็​บ่ได้​อยู่​ใน​ใจ๋​เฮา​เลย

1:4 1:4 สำเนา​โบราณ​บาง​ฉบับ​เป๋น หมู่​ต้าน