จดหมาย​จาก
เปโตร
ฉบับ​ตี้​นึ่ง
ผู้​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​คือ เปโตร​ผู้​เป๋น​อัครทูต​ต๋าม​ตี้​ต้าน​บอก​ใน​กำ​ตั๊กตวาย​ของ​จดหมาย คริสตจักร​สมัย​ยุค​แรก​ยอมฮับ​ว่า​เปโตร​เป๋น​ผู้​เขียน ใน​บท​ตี้ 5:12 มี​เขียน​บอก​ว่า เปโตร​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ผ่าน​ตาง​ลายมือ​ของ​สิลวานัส (​ฮ้อง​แหม​จื้อ​ว่า สิลาส​) เขา​เป๋น​เปื้อน​ของ​เปาโล​ผู้​เป๋น​อัครทูต กับ​เกย​เตียว​ตาง​กับ​เปาโล​ใน​ก๋าน​ไป​บอก​ข่าวดี​เป๋น​บาง​เตื้อ (​กิจก๋าน 15:40​) เปโตร​คง​จะ​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​หละหว่าง​ปี๋ ค.ศ. 64 เถิง 68
เปโตร​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ไป​เถิง​หมู่​ผู้เจื้อ​ตี้​อยู่​ใน​แคว้น​ปอนทัส แคว้น​กาลาเทีย แคว้น​คัปปาโดเซีย แคว้น​เอเชีย กับ​แคว้น​บิธีเนีย แคว้น​หมู่​นี้​อยู่​ใน​ภาค​ตะวันตก​เฉียง​เหนือ​ของ​แคว้น​เอเชีย ติด​กับ​ทะเล​ดำ เซิ่ง​สมัย​นี้​เป๋น​ส่วน​นึ่ง​ใน​ประเทศ​ตุรกี หมู่​ผู้เจื้อ​หมู่​นี้​ส่วน​ใหญ่​เป๋น​คน​ต่างจ้าด เปโตร​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​โดย​หื้อ​สิลวานัส​เขียน​ต๋าม​ตี้​เปโตร​อู้ ต๋อน​ตี้​ตึง​สอง​อยู่​ใน​กรุง​โรม
เปโตร​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​หมู่​ผู้เจื้อ​หื้อ​ใจ๊​จีวิต​อย่าง​บริสุทธิ์​ตี้​เยียะ​หื้อ​พระเจ้า​เปิงใจ๋​แม้ว่า​จะ​อยู่​ต้ามก๋าง​ความ​ตุ๊กยาก เปโตร​ตักเตื๋อน​หมู่​เขา​ว่า หมู่​เขา​มี​ความ​หวัง​อัน​ยิ่งใหญ่​แล้ว ย้อน​ได้​เจื้อ​วางใจ๋​พระเยซู​คริสต์ ต้าน​ก็​ตักเตื๋อน​ตวย​แหม​ว่า จีวิต​ของ​คน​ตี้​ซื่อสัตย์​ต่อ​พระเยซู​คริสต์ ก็​จะ​ปะ​กับ​ความ​ตุ๊กยาก อย่าง​ความ​ตุ๊กยาก​ตี้​พระเยซู​ได้​ปะ​นั้น​เป๋น​ตั๋วอย่าง​หื้อ​กับ​ผู้เจื้อ เปโตร​ตักเตื๋อน​หมู่​เขา​ว่า พระคริสต์​จะ​ปิ๊ก​มา แล้ว​ผู้เจื้อ​ต้อง​เกียม​พร้อม​สำหรับ​ก๋าน​ปิ๊ก​มา​ของ​พระองค์ โดย​ฮับใจ๊​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ กับ​หื้อ​ฮัก​กั๋น
1
กำตั๊กตวาย
จดหมาย​ฉบับ​นี้​จาก เปโตร​อัครทูต​ของ​พระเยซู​คริสต์ เถิง​คน​ตี้​เป๋น​เหมือน​คน​ต่างด้าว​ของ​โลก​นี้​ตี้​พระเจ้า​ได้​เลือก​ไว้ ตี้​ได้​แตก​ขะแล​ขะแจ​ไป​อยู่​ต๋าม​แคว้น​ปอนทัส แคว้น​กาลาเทีย แคว้น​คัปปาโดเซีย แคว้น​เอเชีย กับ​แคว้น​บิธีเนีย ต๋าม​ตี้​พระเจ้า​พระบิดา​ได้​ก๋ำหนด​ไว้​เมิน​แล้ว พระองค์​หื้อ​พระวิญญาณ​ซ่วย​ล้าง​หมู่​ต้าน​หื้อ​บริสุทธิ์ เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​ได้​เจื้อฟัง​พระเยซู​คริสต์ กับ​ได้​เข้า​เป๋น​คน​ของ​พระองค์​โดย​เลือด​ของ​พระเยซู​คริสต์ 1:2 อพย. 24:3-8
ขอ​พระเจ้า​โผด​หื้อ​พระคุณ​ตึง​สันติสุข​กับ​หมู่​ต้าน​นัก​ขึ้น​เต๊อะ
เฮา​มี​ความ​หวัง
สรรเสริญ​พระเจ้า​พระบิดา​ของ​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​เฮา ย้อน​ความ​เมตต๋า​อัน​ยิ่งใหญ่​ของ​พระองค์​ตี้​เยียะ​หื้อ​เฮา​ได้​เกิด​ใหม่​โดย​ก๋าน​เยียะ​หื้อ​พระเยซู​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย จีวิต​ของ​เฮา​จึง​มี​ความ​หวัง​ตี้​แน่นอน กับ​พระเจ้า​ได้​เก็บ​มรดก​ไว้​หื้อ​กับ​หมู่​ต้าน​แล้ว​ใน​สวรรค์ เป๋น​มรดก​ตี้​บ่มี​วัน​เสียหาย เน่า​เปื่อย กาว่า​จ๋าง​หาย​ไป ย้อน​หมู่​ต้าน​เจื้อ​วางใจ๋​พระเจ้า พระองค์​จึง​ปกป้อง​หมู่​ต้าน​โดย​ฤทธิ์​เดช​อัน​ยิ่งใหญ่​ของ​พระองค์ จ๋น​กว่า​หมู่​ต้าน​จะ​ได้ฮับ​ความ​รอด​ตี้​จะ​เปิดเผย​ใน​วัน​สุดต๊าย​นั้น เรื่อง​นี้​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​มี​ความ​จื้นจมยินดี​นัก​ขนาด เถิงแม้​ว่า​บ่าเดี่ยว​นี้​จ๋ำเป๋น​จะ​ต้อง​ปะ​กับ​ความ​ตุ๊กยาก​ใน​ก๋าน​ทดลอง​ต่างๆ สัก​หว่าง​นึ่ง เปื้อ​ทดสอบ​ว่า​หมู่​ต้าน​มี​ความ​เจื้อ​แต๊ๆ เซิ่ง​ความ​เจื้อ​ตี้​แต๊​จริง​ก็​มี​ก้า​นัก​เหลือ​คำ ขนาด​คำ​ตี้​เสื่อม​สลาย​ได้ ยัง​ต้อง​ถูก​เผา​ไฟ​เปื้อ​หื้อ​เป๋น​คำ​ตี้​บริสุทธิ์ ความ​เจื้อ​ของ​หมู่​ต้าน​ก็​ต้อง​ถูก​ทดสอบ​เหมือน​กั๋น เมื่อ​ผ่าน​ก๋าน​ทดสอบ​ได้​แล้ว หมู่​ต้าน​ก็​จะ​ได้​ฮับ​ก๋าน​ยกย่อง ความ​ยิ่งใหญ่ กับ​เกียรติ​ใน​วัน​ตี้​พระเยซู​คริสต์​ปิ๊ก​มา​สำแดง​ตั๋ว​หื้อ​กู้​คน​หัน เถิงแม้​ว่า​หมู่​ต้าน​บ่เกย​หัน​พระเจ้า แต่​หมู่​ต้าน​ก็​ยัง​ฮัก​พระองค์ ต๋อน​นี้​หมู่​ต้าน​ก็​ยัง​บ่หัน​พระองค์ แต่​หมู่​ต้าน​ก็​เจื้อ​วางใจ๋​พระองค์​กับ​มี​ความ​สุข ตึง​ความ​จื้นจมยินดี​จ๋น​เสี้ยง​สุด​กำ​อู้​ใด​จะ​มา​เผียบ ย้อน​ว่า​หมู่​ต้าน​ก่ำลัง​ได้ฮับ​เป้าหมาย​ของ​ความ​เจื้อ​แล้ว คือ​ก๋าน​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ
10  ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ได้​ตวายตั๊ก​เถิง​พระคุณ​ของ​พระเจ้า​ตี้​หมู่​ต้าน​จะ​ได้ฮับ หมู่​เขา​ก็​ฮิ​เซาะ​หา​เกี่ยวกับ​ความ​รอด​นี้​อย่าง​ละเอียด​ถี่​ถ้วน 11 พระวิญญาณ​ของ​พระคริสต์​ตี้​อยู่​ใน​ตั๋ว​หมู่​เขา​บอก​หมู่​เขา​ไว้​ล่วงหน้า​ว่า พระคริสต์​จะ​มี​ความ​ตุ๊ก​ทรมาน แล้ว​ปาย​หลัง​พระองค์​จะ​ได้​ฮับ​เกียรติ หมู่​เขา​อยาก​จะ​ฮู้​ว่า​เรื่อง​นี้​จะ​เกิด​ขึ้น​จาใด แล้ว​เวลา​นั้น​จะ​เกิด​ขึ้น​เมื่อ​ใด 12 แต่​พระเจ้า​ได้​เปิดเผย​หื้อ​หมู่​เขา​ฮู้​ว่า สิ่ง​ตี้​หมู่​เขา​อู้​เถิง​ตึงหมด​นั้น​ก็​บ่ใจ้​เปื้อ​หมู่​เขา แต่​เปื้อ​หมู่​ต้าน แล้ว​บ่าเดี่ยว​นี้​ก็​มี​คน​บอก​ข่าวดี​นี้​กับ​หมู่​ต้าน​โดย​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ตี้​พระเจ้า​หื้อ​จาก​สวรรค์ ขนาด​ทูตสวรรค์​ยัง​ใค่อยาก​จะ​ฮู้​เรื่อง​นี้​เลย
หื้อ​มี​จีวิต​ตี้​บริสุทธิ์​เหมือน​พระเจ้า
13 ย้อน​จาอั้น​หมู่​ต้าน​ต้อง​เกียม​ตั๋ว​เกียม​ใจ๋​หื้อ​ดี หื้อ​ควบคุม​ตั๋ว​เก่า​ไว้ กับ​หื้อ​ตั้ง​ความ​หวัง​ตึงหมด​ไป​ตี้​พระคุณ​ของ​พระเจ้า​ตี้​หมู่​ต้าน​จะ​ได้ฮับ​ใน​วัน​ตี้​พระเยซู​คริสต์​ปิ๊ก​มา​สำแดง​ตั๋ว​หื้อ​กู้​คน​หัน 14 หื้อ​เป๋น​เหมือน​ลูกๆ ตี้​เจื้อฟัง​ป้อแม่ ห้าม​เยียะ​ต๋าม​ตั๋ณหา​เหมือน​อย่าง​ต๋อน​ตี้​หมู่​ต้าน​ยัง​บ่ฮู้จัก​พระเจ้า​ตะก่อน 15 แต่​หื้อ​จีวิต​ของ​ต้าน​บริสุทธิ์​กู้​อย่าง​เหมือน​พระเจ้า ผู้​ตี้​ฮ้อง​ต้าน​มา​เป๋น​คน​บริสุทธิ์​นั้น 16 เหมือน​ตี้​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ว่า “หื้อ​หมู่​ต้าน​เป๋น​คน​บริสุทธิ์ ย้อน​ว่า​เฮา​บริสุทธิ์” 1:16 ลนต. 11:44-45; 19:2 17 หมู่​ต้าน​ฮ้อง​พระเจ้า​ว่า “พระบิดา” พระองค์​เป๋น​ผู้​ตี้​ตัดสิน​ต๋าม​สิ่ง​ตี้​คน​เยียะ​โดย​บ่หัน​แก่​หน้า​ใผ จาอั้น​ก็​หื้อ​หมู่​ต้าน​ใจ๊​จีวิต​อย่าง​เก๋งกั๋ว​พระเจ้า ใน​ต๋อน​ตี้​ยัง​อยู่​ใน​โลก​นี้ 18 หมู่​ต้าน​ฮู้​ว่า​พระองค์​บ่ได้​ใจ๊​สิ่ง​ตี้​เสื่อม​สลาย​ได้​อย่าง​เงิน กาว่า​คำ​เป๋น​ก้า​ไถ่​หื้อ​หมู่​ต้าน​มี​อิสระ​จาก​ก๋าน​ใจ๊​จีวิต​ตี้​บ่มี​ประโยชน์ ตี้​สืบ​ต่อๆ กั๋น​มา​จาก​ป้อ​อุ๊ย​แม่​หม่อน 19 แต่​ใจ๊​เลือด​ของ​พระคริสต์​ตี้​มี​ก้า​นัก​ขนาด ตี้​เป๋น​เหมือน​เลือด​ของ​ลูก​แกะ​ตี้​บ่มี​ตี้​ติ​เลย 20 พระเจ้า​ได้​เลือก​พระองค์​ไว้​ก่อน​สร้าง​โลก​นี้​แล้ว แต่​ตี้​ก้าหา​หื้อ​พระองค์​มา​แสดง​ตั๋ว​ใน​ยุค​สุดต๊าย​นี้ ก็​เปื้อ​หมู่​ต้าน 21 โดย​ตาง​พระคริสต์​นี้​ละ หมู่​ต้าน​จึง​มา​เจื้อ​วางใจ๋​พระเจ้า ผู้​ตี้​เยียะ​หื้อ​พระคริสต์​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​กับ​หื้อ​เกียรติ​พระองค์​ตวย จาอั้น​ความ​เจื้อ​กับ​ความ​หวัง​ของ​หมู่​ต้าน​ก็​เลย​อยู่​ใน​พระเจ้า
22 เมื่อ​หมู่​ต้าน​ได้​เจื้อ​ฟัง​ความ​จริง​นั้น 1:22 ความ​จริง​นั้น อ้างเถิง ก๋าน​สอน​เรื่อง​พระเยซู​ตี้​เป๋น​ความ​จริง หมู่​ต้าน​ก็​ได้​ซ่วย​ล้าง​ตั๋ว​เก่า​หื้อ​บริสุทธิ์​แล้ว ก็​เลย​มี​ความ​ฮัก​หื้อ​กับ​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​อย่าง​จริงใจ๋ ย้อน​จาอั้น​หื้อ​ฮัก​กั๋น​จาก​ใจ๋​แต๊ๆ เน่อ 23 ย้อน​ว่า​หมู่​ต้าน​ได้​เกิด​ใหม่​แล้ว​จาก​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​ตี้​มี​จีวิต​ตลอด​ไป บ่ใจ้​จาก​คน​ตี้​มี​วัน​ต๋าย 24 เหมือน​กับ​ตี้​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ว่า
“​คน​กู้​คน​ก็​เป๋น​เหมือน​หญ้า
เกียรติ​ของ​หมู่​เขา​ก็​เป๋น​เหมือน​ดอก​หญ้า
หญ้า​ต๋าย ดอก​มัน​ก็​หลุด​หลวะ​ไป
25 แต่​ถ้อยกำ​ของ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​จะ​อยู่​ตลอดไป​” 1:25 อสย. 40:6-8
ถ้อยกำ​นี้​ก็​คือ ข่าวดี​ตี้​มี​คน​มา​บอก​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฮู้​แล้ว

1:2 1:2 อพย. 24:3-8

1:16 1:16 ลนต. 11:44-45; 19:2

1:22 1:22 ความ​จริง​นั้น อ้างเถิง ก๋าน​สอน​เรื่อง​พระเยซู​ตี้​เป๋น​ความ​จริง

1:25 1:25 อสย. 40:6-8