จดหมาย​จาก​เปาโล​เขียน​เถิง​หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ใน​เมือง
เธสะโลนิก๋า
ฉบับ​ตี้​นึ่ง
ผู้​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​คือ​เปาโล ต้าน​เขียน​เถิง​ผู้เจื้อ​ใน​เมือง​เธสะโลนิก๋า ต้าน​เขียน​ขึ้น​ประมาณ​ปี๋ ค.ศ. 50-51 นี่​เป๋น​จดหมาย​ฉบับ​แรก​ตี้​เปาโล​เขียน​เปื้อ​หื้อ​ก๋ำลัง​ใจ๋​คริสตจักร
เปาโล​บอก​ข่าวดี​หื้อ​กับ​คน​ใน​เมือง​เธสะโลนิก๋า​หลัง​จาก​ตี้​ออก​จาก​เมือง​ฟีลิปปี เธสะโลนิก๋า​เป๋น​เมือง​ใหญ่​กับ​สำคัญ​ตี้​สุด​ใน​แคว้น​มาซิโดเนีย เซิ่ง​อยู่​ใน​อาณาจักร​โรม สมัย​นี้​อยู่​ประเทศ​กรีก เปาโล​เกย​บอก​ข่าวดี​ใน​ตี้​อื่นๆ แต่​ได้ฮับ​ข่าว​เกี่ยว​กับ​คริสตจักร​เธสะโลนิก๋า​ต๋อน​ตี้​ต้าน​ก่ำลัง​อยู่​ตี้​เมือง​โครินธ์ แล้ว​เปาโล​ก็​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ขึ้น​เปื้อ​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​หมู่​เขา กับ​ได้​อธิบาย​เถิง​บาง​สิ่ง​บาง​อย่าง​ตี้​หมู่​เขา​เข้าใจ๋​ผิด
เปาโล​เขียน​หื้อ​ผู้เจื้อ​จาว​เธสะโลนิก๋า​กึ๊ด​เถิง​เรื่อง​ความ​ฮัก​กับ​ความ​ห่วงใย​ของ​เปาโล​ตี้​มี​ต่อ​หมู่​เขา​ตั้งแต่​ต๋อน​ตี้​ต้าน​ได้​บอก​ข่าวดี​กับ​เขา​จ๋น​เถิง​ต๋อน​ตี้​ต้าน​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้ ต้าน​ต้อง​ออก​จาก​เมือง​เธสะโลนิก๋า​ตันที ย้อน​ว่า​ใน​เมือง​มี​ก๋าน​จลาจล (​กิจก๋าน 17:1-10​) แต่​ต้าน​ยัง​ห่วง​หมู่​เขา​อยู่ ต้าน​เตื๋อน​หมู่​ผู้เจื้อ​หื้อ​ใจ๊​จีวิต​อย่าง​บริสุทธิ์​กับ​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม ต้าน​สอน​ว่า​พระเยซู​คริสต์​จะ​มา​เป๋น​เตื้อ​ตี้​สอง เปื้อ​จะ​มา​ฮับ​หมู่​ผู้เจื้อ​หื้อ​ไป​อยู่​กับ​พระองค์ แต่​จะ​บ่มี​ใผ​ฮู้​ว่า​จะ​เกิด​ขึ้น​เมื่อ​ใด ย้อน​จาอั้น​ผู้เจื้อ​ต้อง​มี​ความ​เจื้อ​ต่อไป​อย่าง​มั่นคง กับ​ใจ๊​จีวิต​อย่าง​ตี้​พระเจ้า​เปิงใจ๋ เปื้อ​หมู่​เขา​จะ​พร้อม​ตี้​จะ​ได้​อยู่​กับ​พระเจ้า เมื่อ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ปิ๊ก​มา
1
กำ​ตั๊กตวาย
จดหมาย​ฉบับ​นี้​จาก​ข้าพเจ้า​เปาโล กับ​สิลวานัส 1:1 สิลวานัส กับ สิลาส เป๋น​คน​เดียว​กั๋น กิจก๋าน 15:12,40; 18:5 ตึง​ทิโมธี ขอ​แสดง​ความ​นับถือ​มา
เถิง​ปี้น้อง​ของ​คริสตจักร​ใน​เมือง​เธสะโลนิก๋า เซิ่ง​เป๋น​ของ​พระเจ้า​พระบิดา​ตึง​พระเยซู​คริสต์ ขอ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ได้​ฮับ​พระคุณ​ตึง​สันติสุข​เต๊อะ
ความ​เจื้อ​กับ​แบบ​อย่าง​ของ​จาว​เธสะโลนิก๋า
หมู่​เฮา​ขอบพระคุณ​พระเจ้า​สำหรับ​ต้าน​ตังหลาย​อยู่​ตลอด กับ​อธิษฐาน​เผื่อ​ต้าน​ตังหลาย​เป๋น​ประจ๋ำ เมื่อ​หมู่​เฮา​อธิษฐาน​ต่อ​พระเจ้า​พระบิดา​ของ​เฮา​เผื่อ​หมู่​ต้าน หมู่​เฮา​กึ๊ด​เถิง​ก๋านงาน​ของ​หมู่​ต้าน​ตี้​เกิด​จาก​ความ​เจื้อ ตึง​กึ๊ด​เถิง​ตี้​ต้าน​เต๋มใจ๋​เยียะ​ก๋าน​หนัก​ย้อน​ความ​ฮัก กับ​กึ๊ด​เถิง​ความ​อดทน​ของ​ต้าน​ตี้​เกิด​จาก​ความ​หวัง​ใน​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​เฮา
ปี้น้อง​ผู้​เจื้อ​ตังหลาย ผู้​ตี้​พระเจ้า​ฮัก หมู่​เฮา​ฮู้​ว่า​พระเจ้า​ฮัก​ต้าน​ตังหลาย แล้ว​เลือก​ต้าน​มา​เป๋น​คน​ของ​พระองค์ ย้อน​ต๋อน​ตี้​หมู่​เฮา​นำ​ข่าวดี​มา​บอก​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย ก็​บ่ใจ้​มา​ก้า​อู้​บ่ดาย แต่​มา​ด้วย​ฤทธิ์​อำนาจ​กับ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ตึง​ความ​มั่นใจ๋​แต๊ๆ ต้าน​ตังหลาย​ก็​ฮู้​แล้ว​ว่า​หมู่​เฮา​ใจ๊​จีวิต​จาใด​พ่อง​ต้ามก๋าง​หมู่​ต้าน เปื้อ​เป๋น​ประโยชน์​ต่อ​ต้าน​ตังหลาย ส่วน​ต้าน​ตังหลาย​ก็​ได้​เอา​จีวิต​ของ​หมู่​เฮา​ตึง​ของ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​เป๋น​แบบ​อย่าง แม้​ต้าน​ปะ​ความ​ตุ๊กยาก​นัก​ก็​ยัง​ฮับ​ถ้อยกำ​นั้น​ด้วย​ความ​จื้นจมยินดี ตี้​มา​จาก​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ ย้อนจาอั้น​ต้าน​ตังหลาย​จึง​ก๋าย​เป๋น​แบบ​อย่าง​แก่​ผู้เจื้อ​ใน​แคว้น​มาซิโดเนีย ตึง​ผู้เจื้อ​ใน​แคว้น​อาคายา​ตวย ย้อน​ต้าน​ตังหลาย ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​จึง​ได้​เล่าลือ​ออก​ไป​จาก​เมือง​เธสะโลนิก๋า บ่ใจ้​ก้า​แคว้น​มาซิโดเนีย​กับ​แคว้น​อาคายา​เต้าอั้น แต่​ได้​เล่าลือ​ไป​แผว​หลายๆ ตี้ จ๋น​หมู่​เฮา​บ่ต้อง​อู้​อะหยัง​เกี่ยวกับ​ความ​เจื้อ​ของ​ต้าน​แหม​แล้ว ย้อน​คน​หมู่​นั้น​เล่า​เรื่อง​ตี้​ต้าน​ต้อนฮับ​หมู่​เฮา​ดี​ขนาด ตึง​อู้​เรื่อง​ตี้​ต้าน​ตังหลาย​บิ่นหลังต๋ำ​ฮูป​เคารพ​ปิ๊ก​มา​หา​พระเจ้า เปื้อ​ฮับใจ๊​พระองค์​ผู้​เป๋น​พระเจ้า​เตี้ยงแต๊​กับ​มี​จีวิต​อยู่ 10 ตึง​อู้​เถิง​เรื่อง​ต้าน​ตังหลาย​กองถ้า​บุตร​ของ​พระเจ้า​จาก​สวรรค์ คือ​พระเยซู​คริสต์​ผู้​ตี้​พระเจ้า​ได้​โผด​หื้อ​ปิ๊ก​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย ผู้จ้วย​หื้อ​เฮา​ป๊น​จาก​โต้ษ​ตี้​จะ​มา​ปาย​หน้า​นั้น

1:1 1:1 สิลวานัส กับ สิลาส เป๋น​คน​เดียว​กั๋น กิจก๋าน 15:12,40; 18:5