จดหมาย​จาก​เปาโล​เขียน​เถิง​หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ใน​เมือง
โครินธ์
ฉบับ​ตี้​สอง
เปาโล​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​ตี้​สอง​นี้​ไป​เถิง​หมู่​ผู้เจื้อ​ใน​เมือง​โครินธ์ ใน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ต้าน​ได้​อู้​เถิง​สิ่ง​ตี้​เกิด​ขึ้น​ใน​จีวิต​ของ​ต้าน จดหมาย​ฉบับ​นี้​เขียน​ขึ้น​ประมาณ​ปี๋ ค.ศ. 57
เปาโล​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ไป​เถิง​คริสตจักร​ใน​เมือง​โครินธ์ ย้อน​ว่า​มี​หมู่​อัครทูต​ตั๋ว​ป๋อม​มา​ตี้​เมือง​โครินธ์ หมู่​เขา​ได้​จุล่าย​หมู่​ผู้เจื้อ​โดย​กำ​สอน​ตี้​ผิดๆ เปาโล​จึง​อยาก​ตี้​จะ​อธิบาย​กำ​สั่งสอน​หมู่​นั้น​ว่า​เป๋น​สิ่ง​ตี้​ผิด หมู่​อัครทูต​ตั๋ว​ป๋อม​หมู่​นั้น​ได้​บอก​ว่า​เปาโล​บ่ใจ้​อัครทูต​แต๊ แต่​เปาโล​ก็​ได้​เขียน​สิ่ง​ตี้​เกิด​ขึ้น​กับ​จีวิต​ของ​ต้าน​เปื้อ​แสดง​หื้อ​หัน​ว่า​ต้าน​เป๋น​อัครทูต​แต๊ๆ เปาโล​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ต๋อน​ตี้​ก่ำลัง​แอ่ว​หา​หมู่​ผู้เจื้อ​ใน​แคว้น​มาซิโดเนีย
เปาโล​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​เปื้อ​อธิบาย​เถิง​เหตุผล​ตี้​เปาโล​เปี่ยน​แผนก๋าน​ตี้​จะ​เตียว​ตาง​ไป​แอ่ว​หา​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตี้​หั้น อย่าง​ใด​ก็​ดี​ต้าน​ได้​เขียน​บอก​หมู่​เขา เถิง​สิ่ง​ตี้​สำคัญ​คือ ก๋าน​เก็บ​ฮอม​สตางค์​เปื้อ​จ้วย​เหลือ​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตี้​ตุ๊กยาก​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม ต้าน​สอน​ว่า​ผู้เจื้อ​ควร​จะ​จ้วย​เหลือ​เซิ่ง​กั๋น​และ​กั๋น โดย​เฉพาะ​คน​ตี้​ก่ำลัง​ตุ๊ก ต้าน​ได้​เขียน​เตื๋อน​หมู่​ผู้เจื้อ​ใน​เมือง​โครินธ์​บ่หื้อ​เจื้อ​กำ​ของ​หมู่​อัครทูต​ตั๋ว​ป๋อม​หมู่​นั้น​ตี้​เข้า​มา​สอน​ผิด​ใน​เมือง​โครินธ์ เปาโล​ได้​เน้น​ย้ำ​ว่า ต้าน​สามารถ​ตี้​จะ​เยียะ​ก๋าน​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ใน​ก๋าน​บอก​ข่าวดี​โดย​อำนาจ​ของ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ตี้​อยู่​ใน​ตั๋ว​ต้าน​เต้าอั้น
1
กำ​ตั๊กตวาย
จดหมาย​ฉบับ​นี้​จาก​ข้าพเจ้า​เปาโล ผู้​เป๋น​อัครทูต​ของ​พระเยซู​คริสต์ ต๋าม​ความ​ต้อง​ก๋าน​ของ​พระเจ้า กับ​จาก​ทิโมธี​น้อง​บ่าว​ใน​ความ​เจื้อ​ของ​เฮา​ตวย
เถิง​ผู้​เจื้อ​ใน​คริสตจักร​ของ​พระเจ้า​ตี้​เมือง​โครินธ์ กับ​คน​ของ​พระเจ้า​กู้​คน​ตี้​อยู่​ใคว่​แคว้น​อาคายา ขอ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ได้​ฮับ​พระคุณ​ตึง​สันติสุข จาก​พระเจ้า​พระบิดา​ของ​เฮา​กับ​จาก​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​เต๊อะ
สรรเสริญ​พระเจ้า พระบิดา​ของ​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​เฮา พระเจ้า​เป๋น​พระบิดา​ตี้​มี​เมตต๋า​กับ​เป๋น​ผู้​ตี้​จ้วย​เฮา​กู้​อย่าง ตี้​พระองค์​หื้อ​ก๋ำลัง​ใจ๋​เฮา​ใน​ความ​ตุ๊ก​ยาก​ของ​เฮา​กู้​เรื่อง ก็​เปื้อ​หื้อ​เฮา​หื้อ​ก๋ำลัง​ใจ๋​คน​ตังหลาย​ตี้​มี​ความ​ตุ๊กยาก​ได้ เหมือน​ตี้​พระองค์​ได้​หื้อ​กับ​เฮา ย้อน​ว่า​ยิ่ง​เฮา​ฮ่วม​ตุ๊ก​ยาก​กับ​พระคริสต์​นัก​เต้าใด เฮา​ก็​ได้ฮับ​ก๋ำลัง​ใจ๋​จาก​พระเจ้า​ผ่าน​ตาง​พระคริสต์​นัก​เต้าอั้น ตี้​เฮา​ได้ฮับ​ความ​ตุ๊ก​ยาก ก็​เปื้อ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ได้ฮับ​ก๋ำลัง​ใจ๋​กับ​ได้ฮับ​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ กับ​ตี้​เฮา​ได้ฮับ​ก๋ำลัง​ใจ๋ ก็​เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​ได้ฮับ​ก๋ำลัง​ใจ๋​ตวย เซิ่ง​จะ​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​อดทน​ต่อ​ความ​ยาก​ลำบาก​อย่าง​เดียว​กับ​ตี้​หมู่​เฮา​อดทน​อยู่​นั้น เฮา​เลย​มั่นใจ๋​หมู่​ต้าน​ได้​อย่าง​เต๋มตี้ ย้อน​ฮู้​ว่า​หมู่​ต้าน​มี​ส่วน​ใน​ความ​ตุ๊ก​ยาก​ของ​เฮา​จาใด หมู่​ต้าน​ก็​มี​ส่วน​ได้ฮับ​ก๋ำลังใจ๋​อย่าง​ตี้​เฮา​ได้ฮับ​จาอั้น
ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตังหลาย เฮา​ใค่​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฮู้​เถิง​ความ​ตุ๊ก​ยาก​ลำบาก​ตี้​เฮา​ได้ฮับ​ใน​แคว้น​เอเชีย เซิ่ง​เป๋น​ความ​ตุ๊ก​ยาก​อย่าง​หนัก​เกิ๋น​ก๋ำลัง​ของ​เฮา​ตี้​จะ​ทน​ได้ เฮา​ปอ​หมด​หวัง​ตี้​จะ​เอา​จีวิต​รอด แต๊ๆ เฮา​กึ๊ด​ว่า​ถูก​ตัดสิน​หื้อ​เถิง​ตี้​ต๋าย​แล้ว แต่​ตี้​เป๋น​จาอี้​ก็​เปื้อ​ว่า​เฮา​จะ​ได้​เปิ้ง​พระเจ้า ผู้​ตี้​เยียะ​หื้อ​คน​ต๋าย​เป๋น​ขึ้น​มา​ใหม่ บ่ใจ้​เปิ้ง​ตั๋ว​เก่า 10 พระองค์​จ้วย​เฮา​หื้อ​ป๊น​ภัย​ตี้​ใหญ่​หลวง​มา​แล้ว กับ​พระองค์​จะ​จ้วย​เฮา​แหม เฮา​มี​ความ​หวัง​กับ​พระองค์​ว่า​พระองค์​จะ​จ้วย​เฮา​แหม​ต่อ​ไป​แน่ๆ 11 ย้อน​หมู่​ต้าน​ฮ่วมใจ๋​กั๋น​อธิษฐาน​เปื้อ​เฮา พระเจ้า​ก็​จะ​ตอบ​กำ​อธิษฐาน​หมู่​นั้น​ของ​ต้าน​กับ​จะ​ปั๋น​ปอน​เฮา แล้ว​คน​จ๋ำนวน​นัก​ก็​จะ​ขอบคุณ​พระเจ้า​ย้อน​เฮา
เปาโล​เปี่ยน​แผน​ก๋าน​เตียว​ตาง
12 จิต​สำนึก​ของ​เฮา​ยืนยัน​กับ​หมู่​เฮา​ว่า กู้​สิ่ง​ตี้​เฮา​เยียะ​ใน​โลก​นี้​เฮา​เยียะ​โดย​ความ​บริสุทธิ์​ใจ๋​กับ​น้ำ​ใส​ใจ๋​จริง​ตี้​มา​จาก​พระเจ้า โดย​เฉพาะ​ใน​ความ​สัมพันธ์​กับ​หมู่​ต้าน เฮา​ได้​เยียะ​จาอั้น​โดย​พระคุณ​ของ​พระเจ้า บ่ใจ้​โดย​ปั๋ญญา​ของ​คน สิ่ง​นี้​ละ​ตี้​เยียะ​หื้อ​เฮา​ภูมิใจ๋ 13 ย้อน​ว่า​เฮา​บ่ได้​เขียน​ปิดบัง​อะหยัง​ไว้​เลย กู้​สิ่ง​ตี้​เฮา​เขียน​เป๋น​สิ่ง​ตี้​หมู่​ต้าน​อ่าน​เข้าใจ๋​ได้ ข้าพเจ้า​หวัง​ว่า​หมู่​ต้าน​จะ​เข้าใจ๋​เฮา​ตึงหมด 14 ย้อน​หมู่​ต้าน​เข้าใจ๋​เฮา​อยู่​พ่อง​แล้ว ตี้​ว่า​ใน​วัน​ตี้​พระเยซู​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​เฮา​ปิ๊ก​มา​นั้น หมู่​ต้าน​จะ​ได้​ภูมิใจ๋​ใน​ตั๋ว​เฮา เหมือน​กับ​ตี้​เฮา​จะ​ภูมิใจ๋​ใน​ตั๋ว​หมู่​ต้าน​ตวย
15 ข้าพเจ้า​มั่นใจ๋​ว่า​หมู่​ต้าน​ภูมิใจ๋​ใน​ตั๋ว​เฮา ข้าพเจ้า​จึง​กะ​ว่า​จะ​ไป​แอ่ว​หา​หมู่​ต้าน​ก่อน​เปิ้น เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​ได้​ปอน​เถิง​สอง​เต้า 16 ข้าพเจ้า​จะ​แว่​ไป​แอ่ว​หา​หมู่​ต้าน​ต๋อน​ตี้​ก่ำลัง​เตียวตาง​ไป​แคว้น​มาซิโดเนีย กับ​จะ​แว่​แอ่ว​หา​แหม​เตื้อ​ต๋อน​ขา​ปิ๊ก​จาก​แคว้น​มาซิโดเนีย เปื้อ​จะ​ขอ​หื้อ​หมู่​ต้าน​จ้วย​ข้าพเจ้า​เตียวตาง​ไป​แคว้น​ยูเดีย​ต่อไป 17 ต๋อน​ตี้​ข้าพเจ้า​วางแผน​ไว้​จาอี้ แล้ว​บ่ได้​ไป หมู่​ต้าน​จะ​ว่า​ข้าพเจ้า​เหลาะแหละ​เอาแน่​เอานอน​บ่ได้​กา กาว่า​ข้าพเจ้า​วางแผน​อย่าง​คน​ใน​โลก​เยียะ​กั๋น​กา อย่าง​ตี้​กำเดียว​ก็​บอก​ว่า “ไป” กำ​เดียว​ก็​บอก​ว่า “บ่ไป” 18 พระเจ้า​สัตย์ซื่อ​แต๊ๆ จาใด กำ​ของ​เฮา​ตี้​อู้​กับ​หมู่​ต้าน​ก็​บ่ใจ้​เป๋น​กำ​แต๊​กับ​บ่แต๊ พร้อม​กั๋น​จาอั้น 19 ย้อน​ว่า พระเยซู​คริสต์​พระบุตร​ของ​พระเจ้า ผู้​ตี้​ข้าพเจ้า กับ​สิลวานัส ตึง​ทิโมธี ได้​บอก​กับ​หมู่​ต้าน ก็​บ่ใจ้​เป๋น “แต๊” กับ “บ่แต๊” แต่​กู้​อย่าง​ตี้​พระองค์​บอก​นั้น​ก็​เป๋น “แต๊”​หมด 20 ย้อน​ว่า​พระ​สัญญา​ของ​พระเจ้า​กู้​ข้อ​ก็​เป๋น “แต๊”​โดย​พระคริสต์ ย้อน​จาอี้​หมู่​เฮา​จึง​อู้​กำ​ว่า “อาเมน” ผ่าน​ตาง​พระคริสต์ เซิ่ง​เป๋น​ก๋าน​หื้อ​เกียรติ​พระเจ้า 21 พระเจ้า​นี้​ละ เป๋น​ผู้​ตี้​หื้อ​เฮา​กับ​หมู่​ต้าน​ตั้ง​มั่นคง​อยู่​ใน​พระคริสต์ กับ​เป๋น​ผู้​ตี้​เลือก​เฮา 22 พระองค์​ได้​จ๊ำก๋า​เฮา​เป๋น​คน​ของ​พระองค์​ไว้ กับ​หื้อ​พระวิญญาณ​อยู่​ใน​ใจ๋​เฮา​เปื้อ​เป๋น​ก๋าน​มัดจ๋ำ​พระสัญญา​ของ​พระองค์
23 ขอ​พระเจ้า​เป๋น​พยาน​ว่า ตี้​ข้าพเจ้า​ตัดสินใจ๋​บ่ไป​เมือง​โครินธ์​นั้น ก็​เปื้อ​บ่อยาก​หื้อ​หมู่​ต้าน​จ๊ำใจ๋​นัก​ขึ้น​แหม 24 เฮา​บ่ได้​บังคับ​ความ​เจื้อ​ของ​หมู่​ต้าน ย้อน​หมู่​ต้าน​มี​ความ​เจื้อ​ตี้​มั่นคง​ดี​อยู่​แล้ว แต่​เฮา​ฮ่วม​ฮับใจ๊​กับ​หมู่​ต้าน เปื้อ​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​มี​ความ​สุข