จดหมาย​จาก​เปาโล​เขียน​เถิง​หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ใน​เมือง
เธสะโลนิก๋า
ฉบับ​ตี้​สอง
จดหมาย​ฉบับ​นี้​เขียน​โดย​เปาโล ต้าน​เขียน​หลัง​จาก​ตี้​ส่ง​จดหมาย​ฉบับ​แรก​ไป​เถิง​ผู้เจื้อ​ใน​เมือง​เธสะโลนิก๋า​บ่เมิน​เต้าใด จดหมาย​ฉบับ​นี้​เขียน​ขึ้น​ประมาณ​ปี๋ ค.ศ. 50-51 ต๋อน​ตี้​เปาโล​ยัง​อยู่​ตี้​เมือง​โครินธ์
เปาโล​ได้ยิน​ข่าว​ว่า​มี​สิ่ง​ตี้​ผู้เจื้อ​เข้าใจ๋​ผิด​เกี่ยว​กับ​เรื่อง​ก๋าน​มา​เป๋น​เตื้อ​ตี้​สอง​ของ​พระเยซู​คริสต์ ต้าน​อาจ​จะ​ได้ยิน​ข่าว​นี้​จาก​ทิโมธี​ตี้​ปิ๊ก​มา​จาก​เมือง​โครินธ์​หลัง​จาก​ตี้​ไป​แอ่ว​หา​เมือง​เธสะโลนิก๋า เปาโล​เลย​เขียน​จดหมาย​เถิง​หมู่​ผู้เจื้อ​ใน​เธสะโลนิก๋า​แหม​เตื้อ​เปื้อ​อธิบาย​เถิง​สิ่ง​ตี้​หมู่​เขา​เข้าใจ๋​ผิด
เปาโล​บอก​เถิง​เรื่อง​วัน​ตี้​พระเยซู​คริสต์​จะ​ปิ๊ก​มา​ยัง​มา​บ่เถิง​เตื้อ ต้าน​บอก​เถิง​สิ่ง​ตี้​จะ​ต้อง​เกิด​ขึ้น​ก่อน​พระเยซู​คริสต์​จะ​ปิ๊ก​มา​เป๋น​เตื้อ​ตี้​สอง บ่มี​ใผ​ฮู้​ได้​ว่า​พระเยซู​คริสต์​จะ​ปิ๊ก​มา​เมื่อ​ใด ย้อน​จาอั้น​ผู้เจื้อ​ควร​จะ​เยียะ​ก๋าน​อย่าง​ซื่อสัตย์ เปื้อ​จะ​เลี้ยง​ดู​ตั๋ว​เก่า​ได้ บ่ควร​ถ้า​รอ​พระเยซู​คริสต์​ปิ๊ก​มา​โดย​อยู่​บ่ดาย แต่​ควร​จะ​เยียะ​ต๋าม​แบบ​อย่าง​ของ​เปาโล​ตี้​เยียะ​ก๋าน​เปื้อ​จะ​ผ่อกอย​ตั๋ว​เก่า​แม้​แต่​ต๋อน​ตี้​บอก​ข่าวดี​ตวย
1
กำ​ตั๊กตวาย
จดหมาย​ฉบับ​นี้​จาก​ข้าพเจ้า​เปาโล กับ​สิลวานัส​ตึง​ทิโมธี
เถิง ปี้น้อง​ใน​คริสตจักร​เมือง​เธสะโลนิก๋า เซิ่ง​เป๋น​ของ​พระเจ้า​พระบิดา​ของ​เฮา​ตึง​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า ขอ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ได้​ฮับ​พระคุณ​ตึง​สันติสุข​จาก​พระเจ้า​พระบิดา​กับ​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ตวย​เต๊อะ
ก๋าน​ตัดสิน​ใน​วัน​ตี้​พระเยซู​ปิ๊ก​มา
ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตังหลาย เป๋น​ก๋าน​สมควร​อยู่​แล้ว ตี้​หมู่​เฮา​ต้อง​ขอบพระคุณ​พระเจ้า​สำหรับ​หมู่​ต้าน​อยู่​ตลอด ย้อน​ว่า​ความ​เจื้อ​ของ​ต้าน​จ๋ำเริญ​ขึ้น​ติกๆ ขอบคุณ​พระเจ้า​ตี้​ความ​ฮัก​ของ​ต้าน​ตี้​มี​ต่อ​กั๋น​ก็​จ๋ำเริญ​นัก​ขึ้น​ติกๆ ตวย หมู่​เฮา​อวด​ต้าน​ตังหลาย​หื้อ​คริสตจักร​หลาย​ตี้​หลาย​แห่ง​ฟัง​ว่า หมู่​ต้าน​อดทน​กับ​เจื้อ​วางใจ๋​พระเจ้า​ต้ามก๋าง​ก๋าน​โดน​ค่ำ กับ​ความ​ตุ๊กยาก​ตี้​หมู่​ต้าน​ทน​อยู่​นั้น
สิ่ง​หมู่​นี้​แสดง​เถิง​ก๋าน​ตัดสิน​อัน​ยุติธรรม​ของ​พระเจ้า ย้อน​โดย​ความ​ตุ๊ก​ตี้​หมู่​ต้าน​ได้​อดทน พระเจ้า​ก็​จะ​นับ​ต้าน​ตังหลาย​ว่า สมควร​ตี้​จะ​เข้า​อยู่​ใน​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า ตี้​หมู่​ต้าน​ก่ำลัง​ฮับ​ความ​ตุ๊กยาก​เปื้อ​อาณาจักร​นั้น พระเจ้า​จะ​เยียะ​ต๋าม​ความ​ยุติธรรม ก็​คือ​คน​หมู่​นั้น​ตี้​ได้​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​มี​ความ​ตุ๊ก พระเจ้า​ก็​จะ​เยียะ​หื้อ​หมู่​เขา​ฮับ​ความ​ตุ๊ก​เหมือน​กั๋น พระเจ้า​จะ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ตี้​เดือดฮ้อน​อยู่​บ่าเดี่ยวนี้ ป๊น​ตุ๊ก​กับ​หมู่​เฮา​ตวย นี่​จะ​เกิด​ขึ้น​ใน​วัน​ตี้​พระเยซู​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ปิ๊ก​มา​จาก​สวรรค์​ด้วย​เปล๋วไฟ​ฮ้อน​ขนาด พร้อม​กับ​หมู่​ทูตสวรรค์​ของ​พระองค์​ตี้​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​ตวย พระเจ้า​จะ​ลงโต้ษ​คน​ตี้​บ่ฮู้จัก​พระองค์ ตึง​ตี้​บ่ยอม​เจื้อ​ฟัง​ข่าวดี​ของ​พระเยซู​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​เฮา คน​หมู่​นั้น​จะ​ฉิบหาย​ตลอด​ไป จะ​ถูก​แยก​ออก​หื้อ​ป๊น​จาก​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​กับ​อำนาจ​อัน​ยิ่งใหญ่​ของ​พระองค์ 10 นี่​จะ​เกิด​ขึ้น​ใน​วัน​ตี้​พระเยซู​จะ​ปิ๊ก​มา​ฮับ​เกียรติ​ตึง​ความ​อัศจ๋รรย์​ใจ๋​จาก​หมู่​ผู้​บริสุทธิ์​ตังหลาย หมู่​ต้าน​ก็​จะ​อยู่​ใน​หมู่​นั้น​ตวย ย้อน​ว่า​ได้​เจื้อ​เรื่อง​เกี่ยวกับ​พระองค์​ตี้​หมู่​เฮา​ได้​บอก​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฟัง
11 หมู่​เฮา​ก็​หมั่น​อธิษฐาน​เผื่อ​ต้าน​ตังหลาย​บ่ขาด เฮา​ขอ​พระเจ้า​จ้วย​ต้าน​ใจ๊​จีวิต​หื้อ​เปิง​กับ​จีวิต​ตี้​พระองค์​ฮ้อง​เฮา​มา​ติดต๋าม กับ​จ้วย​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​โดย​อำนาจ​ของ​พระองค์ หื้อ​เยียะ​ก๋าน​ดี​กู้​สิ่ง​ตี้​ใค่​เยียะ ตึง​เยียะ​ก๋าน​งาน​ตี้​เกิด​จาก​ความ​เจื้อ​ของ​ต้าน​หื้อ​ได้ 12 แล้ว​จื้อ​ของ​พระเยซู​คริสต์​ของ​เฮา​จะ​ได้​ฮับ​เกียรติ ย้อน​สิ่ง​ตี้​พระองค์​เยียะ​ใน​จีวิต​ของ​ต้าน ตึง​ต้าน​ก็​จะ​ได้ฮับ​เกียรติ​ตวย โดย​พระคุณ​ของ​พระเจ้า​กับ​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​เฮา