จดหมาย​จาก​เปาโล​เขียน​เถิง
ทิโมธี
ฉบับ​ตี้​สอง
เปาโล​เป๋น​ผู้​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ไป​เถิง​ทิโมธี​เป๋น​ฉบับ​ตี้​สอง ต๋อน​ตี้​เปาโล​ติด​คอก​อยู่​ใน​กรุง​โรม​ประมาณ​ปี๋ ค.ศ. 66 เปาโล​กึ๊ด​ว่า ต้าน​ใก้​จะ​ต๋าย​แล้ว ก็​เลย​เขียน​จดหมาย​ลา​หื้อ​ทิโมธี ต้าน​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​ทิโมธี​หื้อ​มี​ความ​มั่นคง​ใน​ความ​เจื้อ​ตี้​ตึง​สอง​คน​มี​ฮ่วม​กั๋น ทิโมธี​เป๋น​เหมือน​ลูก​บ่าว​ใน​ความ​เจื้อ​ของ​ต้าน เซิ่ง​ต๋อน​นั้น​ทิโมธี​ยัง​อยู่​ตี้​เมือง​เอเฟซัส​ผ่อกอย​คริสตจักร​ตี้​หั้น
เปาโล​อ้อนวอน​ทิโมธี​หื้อ​ซื่อสัตย์​กับ​มั่นคง​กับ​ข่าวดี​อย่าง​ตี้​เปาโล​เกย​สอน​ไว้ ต้าน​อ้อนวอน​ทิโมธี​หื้อ​ยอม​ตี้​จะ​ถูก​ค่ำ​เปื้อ​ข่าวดี กับ​สอน​คน​อื่นๆ เรื่อง​ข่าวดี​ตี้​แต๊​จริง เปื้อ​ผู้เจื้อ​จะ​ได้​สอน​ต่อๆ กั๋น​ไป​ใน​คริสตจักร ใน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​เปาโล​สอน​ว่า พระคัมภีร์​กู้​ต๋อน​พระเจ้า​ดลใจ๋​หื้อ​เขียน บ่ใจ๋​เป๋น​ก๋าน​สอน​จาก​คน​บ่ดาย พระคัมภีร์​เป๋น​ประโยชน์​ใน​ก๋าน​สอน​ความ​จริง​กับ​ก๋าน​อบรม​คน​หื้อ​ใจ๊​จีวิต​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม
1
กำ​ตั๊กตวาย
จดหมาย​ฉบับ​นี้​จาก​ข้าพเจ้า​เปาโล​ผู้​เป๋น​อัครทูต​ของ​พระเยซู​คริสต์ ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระเจ้า พระองค์​ใจ๊​ข้าพเจ้า​ไป​บอก​คน​ตังหลาย​เกี่ยวกับ​จีวิต​นิรันดร์​ตี้​พระเจ้า​สัญญา​ว่า​จะ​หื้อ โดย​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​พระเยซู​คริสต์
เถิง​ลูก​ทิโมธี​ตี้​ข้าพเจ้า​ฮัก ขอ​หื้อ​ต้าน​ได้​ฮับ​พระคุณ ความ​เมตต๋า​กรุณา​ตึง​สันติสุข จาก​พระเจ้า​พระบิดา​ของ​เฮา​กับ​จาก​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​เต๊อะ
ก๋าน​ขอบคุณ​พระเจ้า​กับ​ก๋าน​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋
ข้าพเจ้า​ขอบ​พระคุณ​กับ​อธิษฐาน​เผื่อ​ต้าน​ตึง​เมื่อวัน​เมื่อคืน​บ่เกย​ขาด​ต่อ​พระเจ้า ผู้​ตี้​ข้าพเจ้า​ฮับใจ๊​ด้วย​จิต​สำนึก​ตี้​บริสุทธิ์ เหมือน​ป้อ​อุ๊ย​แม่​หม่อน​ตังหลาย​ของ​ข้าพเจ้า​ฮับใจ๊​พระองค์ เมื่อ​กึ๊ด​เถิง​น้ำต๋า​ไหล​ของ​ต้าน​เมื่อ​จาก​กั๋น เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​ใค่​ไป​ปะ​ต้าน​นัก​ขึ้น จะ​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​จื้นจม​ยินดี​เป๋น​ตี้​สุด ข้าพเจ้า​ยัง​จ๋ำ​ได้​เถิง​ความ​เจื้อ​ตี้​จริงใจ๋​แต๊ๆ ของ​ต้าน เป๋น​ความ​เจื้อ​ตี้​โลอิส​แม่อุ๊ย​กับ​ยูนีส​แม่​ของ​ต้าน​มี​มา​ก่อน ข้าพเจ้า​เจื้อ​ว่า​บ่าเดี่ยวนี้​ต้าน​ก็​มี​ความ​เจื้อ​จาอั้น​ตวย ย้อน​จาอี้​ขอ​เตื๋อน​หื้อ​ฟื้นฟู​ของ​ประทาน​ตี้​พระเจ้า​หื้อ ต๋อน​ตี้​ข้าพเจ้า​วาง​มือ​บน​หัว​ต้าน​นั้น ย้อน​ว่า​พระเจ้า​บ่ได้​หื้อ​เฮา​มี​จิตใจ๋​ตี้​ขี้กั๋ว แต่​หื้อ​มี​จิตใจ๋​ตี้​เข้มแข็ง มี​ความ​ฮัก​กับ​ก๋าน​บังคับ​ต๋น​เอง
ก็​เลย​บ่ดี​อาย​ตี้​จะ​บอก​คน​ตังหลาย​เกี่ยวกับ​เรื่อง​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​เฮา กาว่า​อาย​ใน​ตั๋ว​ข้าพเจ้า​ตี้​เป๋น​นักโต้ษ​ถูก​ขัง​คอก​ย้อน​ฮับใจ๊​พระองค์ แต่​หื้อ​เปิ้ง​ฤทธิ์​ของ​พระเจ้า แล้ว​ยอม​ทน​ตุ๊ก​ตวย​กั๋น​กับ​ข้าพเจ้า เปื้อ​ข่าวดี​นั้น​ดี​กว่า พระเจ้า​ได้​จ้วย​หื้อ​เฮา​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ กับ​ฮ้อง​เฮา​หื้อ​มี​จีวิต​ตี้​บริสุทธิ์ บ่ใจ๊​ตี้​เฮา​เยียะ แต่​เป๋น​ต๋าม​แผนก๋าน​กับ​พระคุณ​ของ​พระเจ้า พระคุณ​นี้​พระเจ้า​หื้อ​เฮา​ผ่าน​ตาง​พระเยซู​คริสต์​ตั้งแต่​เก๊า​เหง้า​มา​แล้ว 10 บ่าเดี่ยวนี้​พระเจ้า​เปิด​เผย​หื้อ​หัน​พระคุณ​นี้​แล้ว โดย​ก๋าน​มา​ของ​พระเยซู​คริสต์​พระ​ผู้​จ้วย​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ของ​เฮา ผู้​ตี้​ทำลาย​อำนาจ​ของ​ความ​ต๋าย แล้ว​หื้อ​เฮา​ได้​หัน​จีวิต​ตี้​บ่มี​วัน​ต๋าย​ผ่าน​ตาง​ข่าวดี 11 ข้าพเจ้า​ได้​ฮับ​แต่งตั้ง​หื้อ​เป๋น​ผู้​บอก​ข่าวดี​นี้ เป๋น​อัครทูต กับ​เป๋น​ครู 12 ย้อน​จาอี้​ข้าพเจ้า​จึง​ฮับ​ความ​ตุ๊ก​ทรมาน​อย่าง​ตี้​เป๋น​อยู่​นี้ แต่​ข้าพเจ้า​ก็​บ่อาย ย้อน​ข้าพเจ้า​ฮู้จัก​ผู้​ตี้​ข้าพเจ้า​เจื้อ​วางใจ๋ กับ​มั่นใจ๋​ว่า​พระองค์​สามารถ​ฮักษา​สิ่ง​ตี้​ข้าพเจ้า​มอบ​หื้อ​พระองค์ จ๋น​กว่า​วัน​สุดต๊าย​มา​แผว
13 หื้อ​ยึดถือ​กำสอน​ตี้​ถูกต้อง​ตี้​ต้าน​เฮียน​จาก​ข้าพเจ้า​นี้​เป๋น​แบบ​อย่าง กับ​หื้อ​มั่นคง​ใน​ความ​เจื้อ​ตึง​ความ​ฮัก​ตี้​เฮา​มี​ย้อน​เป๋น​น้ำนึ่ง​ใจ๋เดียว​กั๋น​กับ​พระเยซู​คริสต์ 14 หื้อ​ฮักษา​สิ่ง​ดี​ตี้​พระเจ้า​มอบ​ไว้​หื้อ​ต้าน โดย​ฮับ​ก๋าน​จ้วยเหลือ​จาก​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ตี้​อยู่​ตวย​เฮา​ตังหลาย
15 ต้าน​ก็​ฮู้​ว่า​คน​ตังหลาย​ใน​แคว้น​เอเชีย​หนี​ละ​ข้าพเจ้า​ไป​หมด รวม​ตึง​ฟีเจลัส​กับ​เฮอร์โมเกเนส​สอง​คน​นี้​ตวย
16 ขอ​หื้อ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​เมตต๋า​ต่อ​ครอบครัว​ของ​โอเนสิโฟรัส​ตวย​เต๊อะ ย้อน​ว่า​เขา​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​จื้นใจ๋​เป๋น​ประจ๋ำ กับ​บ่อาย​ตี้​ข้าพเจ้า​ติด​คอก​อยู่​จาอี้ 17 ต๋อน​ตี้​เขา​มา​แผว​กรุง​โรม เขา​ก็​ยัง​อุตส่าห์​ตวย​เซาะหา​ข้าพเจ้า​จ๋น​ปะ 18 ต้าน​ก็​ฮู้​ดี​อยู่​แล้ว​ว่า ต๋อน​ตี้​ข้าพเจ้า​อยู่​ตี้​เมือง​เอเฟซัส​นั้น เขา​จ้วย​ข้าพเจ้า​นัก​ขนาด ขอ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​โผด​เมตต๋า​แก่​เขา​ใน​วัน​สุดต๊าย​นั้น