จดหมาย​จาก​เปาโล​เขียน​เถิง​หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ใน​เมือง
เอเฟซัส
เปาโล​เป๋น​ผู้​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้ ต้าน​เขียน​ขึ้น​ประมาณ​ปี๋ ค.ศ. 61 ใน​หละหว่าง​นั้น​ต้าน​ติด​คอก​อยู่​ตี้​กรุง​โรม จดหมาย​ฉบับ​เอเฟซัส ฟีลิปปี โคโลสี​กับ​ฟีเลโมน ต้าน​ก็​เขียน​ขึ้น​หละหว่าง​นั้น​ตวย ย้อน​จาอั้น​จดหมาย​หมู่​นี้​บาง​เตื้อ​ก็​ฮ้อง​ว่า จดหมาย​จาก​คอก เปาโล​ติด​คอก​อยู่​ตี้​กรุง​โรม​ก็​ย้อน​บอก​ข่าวดี
ผู้​เชี่ยว​ชาญ​พระคัมภีร์​ส่วน​ใหญ่​ถือ​ว่า​เปาโล​ได้​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​บ่ใจ้​เขียน​เถิง​ก้า​ผู้เจื้อ​ใน​เอเฟซัส​เต้าอั้น แต่​ได้​เขียน​เถิง​ผู้เจื้อ​คน​อื่นๆ ใน​เมือง​อื่นๆ ใน​แคว้น​เอเชีย​ตวย เปาโล​ได้​อยู่​ใน​เมือง​เอเฟซัส​สอง​ปี๋​ป๋าย กับ​ได้​บอก​ข่าวดี​ต๋อน​ตี้​อยู่​ตี้​หั้น (​กิจก๋าน 19:10​) เอเฟซัส​คือ​เมือง​ตี้​สำคัญ เซิ่ง​อยู่​ตัง​วัน​ตก​ติด​กับ​ทะเล​ใน​แคว้น​เอเชีย ใน​สมัย​นี้​แคว้น​เอเชีย​จะ​อยู่​ใน​ประเทศ​ตุรกี คาด​ว่า​ผู้เจื้อ​ใน​เมือง​เอเฟซัส​อาจ​จะ​เอา​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ของ​เปาโล​ไป​หื้อ​กับ​ผู้เจื้อ​ใน​ตี้​ต่างๆ ใน​แคว้น​เอเชีย​ได้​อ่าน​ตวย
เปาโล​ได้​เขียน​เถิง​ความ​สัมพันธ์​ของ​คริสตจักร​กับ​พระเยซู​คริสต์ พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระองค์​ตี้​ตั้งใจ๋​ไว้​ตั้งแต่​เก๊า​นั้น​สำเร็จ​โดย​ผ่าน​ก๋าน​ต๋าย​กับ​ก๋าน​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​ของ​พระเยซู​คริสต์ ย้อน​จาอั้น​พระคริสต์​จึง​เป๋น​ผู้​นำ​กับ​ผู้​ปกครอง​คน​ของ​พระเจ้า ก็​คือ​คริสตจักร จาว​ยิว​กับ​คน​ต่างจ้าด​ก็​มี​สันติสุข​ตวย​กั๋น​ได้​ผ่าน​ก๋าน​ต๋าย​บน​ไม้​ก๋าง​เขน​ของ​พระเยซู​คริสต์ กับ​หมู่​เขา​ก็​ได้​เป๋น​หมู่​เดียว​กั๋น คือ​คริสตจักร ก๋าน​ต๋าย​ของ​พระเยซู​คริสต์​เยียะ​หื้อ​ผู้เจื้อ​กู้​คน​สามารถ​ฮับ​ปอน​ฝ่าย​จิต​วิญญาณ​กู้​อย่าง​จาก​พระเจ้า ก๋าน​ฮับ​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​เป๋น​ของ​ประทาน​จาก​พระเจ้า บ่ใจ้​ขึ้น​อยู่​กับ​สิ่ง​ตี้​คน​เยียะ พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ก็​มา​อยู่​ใน​ใจ๋​ของ​ผู้เจื้อ​กู้​คน กับ​พระองค์​ก็​หื้อ​ของ​ประทาน​ฝ่าย​วิญญาณ​เปื้อ​ผู้เจื้อ​กู้​คน​จะ​สามารถ​จ้วย​หื้อ​ตั๋ว​ของ​พระคริสต์​แข็งแฮง​ขึ้น กับ​เติบโต​เป๋น​คน​ใหญ่​ใน​ความ​เจื้อ แล้ว​ใจ๊​จีวิต​อย่าง​บริสุทธิ์​กับ​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม
1
กำ​ตั๊กตวาย
จดหมาย​ฉบับ​นี้​จาก​ข้าพเจ้า​เปาโล ผู้​เป๋น​อัครทูต​ของ​พระเยซู​คริสต์​ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระเจ้า
เถิง​คน​ของ​พระเจ้า​ตี้​สัตย์ซื่อ​ใน​เมือง​เอเฟซัส ผู้​ตี้​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​พระเยซู​คริสต์ ขอ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ได้​ฮับ​พระคุณ​ตึง​สันติสุข​จาก​พระเจ้า​พระบิดา​ของ​เฮา​กับ​จาก​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​เต๊อะ
ปอน​ตี้​มา​จาก​พระเยซู​คริสต์
สรรเสริญ​พระเจ้า​ผู้​เป๋น​พระเจ้า​ตึง​พระบิดา​ของ​พระเยซู​คริสต์ องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​เฮา พระองค์​ปั๋น​ปอน​ฝ่าย​จิตวิญญาณ​ของ​เฮา​กู้​อย่าง​ใน​สวรรค์ โดย​พระคริสต์ ก่อน​สร้าง​โลก​นี้​พระเจ้า​ก็​ได้​เลือก​เฮา​เป๋น​คน​ของ​พระองค์​แล้ว ใน​ตาง​ความ​สัมพันธ์​กับ​พระคริสต์ เปื้อ​หื้อ​เฮา​เป๋น​คน​บริสุทธิ์ บ่มี​ตี้​ติ​ใน​สายต๋า​พระเจ้า ย้อน​พระองค์​ฮัก​เฮา พระองค์​จึง​ได้​ก๋ำหนด​เฮา​ไว้​ก่อน​แล้ว​ว่า หื้อ​เฮา​เป๋น​ลูก​ของ​พระองค์​โดย​ตาง​พระเยซู​คริสต์ นี่​เป๋น​สิ่ง​ตี้​พระองค์​ปอใจ๋​กับ​เป๋น​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระองค์ เปื้อ​เฮา​จะ​ได้​สรรเสริญ​พระคุณ​อัน​ยิ่งใหญ่​ของ​พระองค์​ตี้​หื้อ​เฮา​บ่ดาย ผ่าน​ตาง​พระบุตร​ผู้​ตี้​พระองค์​ฮัก โดย​ก๋าน​ต๋าย​ของ​พระเยซู เลือด​ของ​พระองค์​ก็​ไถ่​เฮา​แล้ว คือ​เฮา​ได้ฮับ​ก๋าน​ยกโต้ษ​บาป ย้อน​พระคุณ​อัน​ใหญ่​หลวง​ของ​พระองค์ พระเจ้า​หื้อ​พระคุณ​อย่าง​เหลือล้น​กับ​เฮา ตึง​หื้อ​เฮา​มี​ผญา​ปั๋ญญา​กับ​ความ​เข้าใจ๋​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง พระองค์​โผด​หื้อ​เฮา​ฮู้​เถิง​แผนก๋าน​ล้ำเลิ็ก​ตี้​พระองค์​ตั้งใจ๋​เยียะ​หื้อ​สำเร็จ​ใน​พระคริสต์ ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระองค์ 10 แผนก๋าน​นั้น​ก็​คือ เมื่อ​เถิง​เวลา​ตี้​เหมาะสม​ใน​สายต๋า​ของ​พระองค์ พระองค์​จะ​ต้อม​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง ตึง​ตี้​อยู่​ใน​สวรรค์ กับ​ใน​โลก เข้า​ตวย​กั๋น​แล้ว​หื้อ​พระคริสต์​ปกครอง
11 พระองค์​ได้​เลือก​เฮา​หื้อ​เป๋น​คน​ของ​พระองค์ โดย​ตี้​หื้อ​เฮา​มี​ความ​สัมพันธ์​กับ​พระคริสต์ ย้อน​นี่​เป๋น​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระองค์​ตี้​พระองค์​ได้​ตั้งใจ๋​ไว้​ตั้งแต่​เก๊า 12 เปื้อ​หื้อ​หมู่​เฮา​จาว​ยิว เซิ่ง​เป๋น​หมู่​แรก​ตี้​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​พระคริสต์ จะ​สรรเสริญ​ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​พระเจ้า 13 หมู่​ต้าน​ก็​มี​ความ​สัมพันธ์​กับ​พระคริสต์​เหมือน​กั๋น เมื่อ​หมู่​ต้าน​ได้​ฟัง​ถ้อยกำ​ตี้​เป๋น​ความ​จริง คือ​ข่าวดี​เรื่อง​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ หมู่​ต้าน​ก็​ได้​วางใจ๋​ใน​ข่าวดี​นั้น​แล้ว พระองค์​ก็​ได้​จ๊ำ​ก๋า​เป๋น​เจ้าของ​หมู่​ต้าน​โดย​หื้อ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​กับ​หมู่​ต้าน​ต๋าม​ตี้​พระองค์​สัญญา​ไว้ 14 พระวิญญาณ​นั้น​เป๋น​ก๋าน​มัดจ๋ำ​สำหรับ​มรดก​ของ​หมู่​เฮา กับ​เป๋น​ก๋าน​รับรอง​ว่า พระเจ้า​จะ​หื้อ​หมู่​เฮา ตี้​เป๋น​คน​ของ​พระองค์ ได้ฮับ​ก๋าน​ไถ่​จาก​โต้ษ​บาป ตึง​หมด​นี้​ก็​เปื้อ​หื้อ​หมู่​เฮา​สรรเสริญ​ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​พระองค์
เปาโล​อธิษฐาน​เปื้อ​จาว​เอเฟซัส
15 ย้อนจาอี้ ตั้งแต่​ตี้​ข้าพเจ้า​ได้ยิน​ว่า​หมู่​ต้าน​เจื้อ​วางใจ๋​พระเยซู​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า กับ​ฮัก​คน​ของ​พระเจ้า​ตังหลาย 16 ข้าพเจ้า​จึง​อธิษฐาน​เผื่อ​หมู่​ต้าน​บ่เกย​ขาด ตึง​ขอบคุณ​พระเจ้า​สำหรับ​หมู่​ต้าน​อยู่​ตลอด 17 เฮา​อธิษฐาน​ขอ​พระเจ้า​ของ​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​เฮา ตี้​เป๋น​พระบิดา​ผู้​ยิ่งใหญ่ โผด​หื้อ​พระวิญญาณ​กับ​หมู่​ต้าน ตี้​จะ​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​มี​ผญา​ปั๋ญญา กับ​เปิดเผย​เรื่อง​ของ​พระเจ้า​หื้อ​หมู่​ต้าน เปื้อ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฮู้จัก​พระองค์​นัก​ขึ้น 18 ขอ​พระองค์​จ้วย​เปิดต๋า​เปิดใจ๋​ของ​หมู่​ต้าน เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​ได้​ฮู้​ว่า พระองค์​ฮ้อง​หื้อ​หมู่​ต้าน​มา​มี​ความ​หวัง​อะหยัง กับ​ฮู้​ว่า​ปอน​ตี้​พระองค์​สัญญา​ว่า​จะ​หื้อ​กับ​คน​ของ​พระองค์​นั้น​ดีเลิศ​มอก​ใด 19 กับ​ฮู้​ว่า​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระองค์ ตี้​จ้วย​เฮา​ตี้​เป๋น​หมู่​ผู้เจื้อ​นั้น ยิ่งใหญ่​ขนาด​ไหน ฤทธิ์​อำนาจ​นี้​ก็​เป๋น​อย่าง​เดียว​กั๋น​กับ​ฤทธิ์​อำนาจ​อัน​ยิ่งใหญ่​ของ​พระองค์ 20 ตี้​พระองค์​ใจ๊​เมื่อ​เยียะ​หื้อ​พระเยซู​คริสต์​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย กับ​หื้อ​นั่ง​อยู่​ตัง​ขวา​มือ​ของ​พระองค์​ใน​สวรรค์ 21 มี​อำนาจ​เหนือ​วิญญาณ​ตี้​เป๋น​ผู้​ปกครอง ตี้​เป๋น​ผู้​มี​สิทธิ​อำนาจ ตี้​เป๋น​เจ้า​เป๋น​นาย กาว่า​ตี้​มี​ฤทธิ์​เดช​อำนาจ​สูงสุด​ใน​สวรรค์ พระคริสต์​อยู่​เหนือ​กู้​ต๋ำแหน่ง​ตี้​แสดง​เถิง​อำนาจ​ตึงหมด​ตี้​ตั้ง​ขึ้น บ่ใจ้​ก้า​ยุค​บ่าเดี่ยว​นี้​เต้าอั้น แต่​ใน​ยุค​ตี้​ก่ำลัง​จะ​มา​ตวย 22 พระเจ้า​ได้​หื้อ​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​อยู่​ใต้​อำนาจ​ของ​พระคริสต์ กับ​ตั้ง​หื้อ​พระองค์​เป๋น​เหมือน​หัว​ตี้​ปกครอง​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ใน​คริสตจักร 23 คริสตจักร​นั้น​ก็​เป๋น​เหมือน​ตั๋ว​ของ​พระคริสต์ คริสตจักร​นั้น​ก็​สมบูรณ์​โดย​พระองค์ ผู้​ตี้​เยียะ​หื้อ​กู้​สิ่ง​สมบูรณ์