จดหมาย​จาก
ยากอบ
กำ​ตั๊กตวาย​ใน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​บอก​ว่า เขียน​โดย​ยากอบ เถิง​แม้​ว่า​ใน​พระคัมภีร์​พันธสัญญา​ใหม่​จะ​มี​คน​จื้อ​ยากอบ​หลาย​คน แต่​คริสตจักร​สมัย​ยุค​แรก​ก็​ได้​ยอมฮับ​ว่า​จดหมาย​ฉบับ​นี้​เขียน​โดย​ยากอบ น้อง​บ่าว​ของ​พระเยซู แม้​ว่า​ยากอบ​บ่เจื้อ​ว่า​พระเยซู​เป๋น​พระคริสต์​ต๋อน​ตี้​พระองค์​มี​จีวิต​อยู่ แต่​ต้าน​มา​เจื้อ​ใน​ปาย​หลัง แล้ว​ก็​ได้​มา​เป๋น​ผู้​นำ​ใน​คริสตจักร​ตี้​กรุง​เยรูซาเล็ม ยากอบ​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ขึ้น​ก่อน​ปี๋ ค.ศ. 49
ใน​จดหมาย​ฉบับ​นี้ ยากอบ​ได้​บอก​ว่า ต้าน​เขียน​เถิง​สิบ​สอง​ผะกุ๋น​ของ​จาว​ยิว​ตี้​แตก​ขะแล​ขะแจ​ไป​กู้​ตี้​กู้​ตาง หมาย​เถิง​ว่า​ต้าน​เขียน​เถิง​ปี้น้อง​ผู้​เจื้อ​ตี้​เป๋น​จาว​ยิว​ตี้​โดน​ค่ำ​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม แล้ว​ได้​แตก​ขะแล​ขะแจ​ไป ยากอบ​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ต๋อน​ตี้​เป๋น​ผู้​นำ​คริสตจักร​ตี้​อยู่​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม ต้าน​เขียน​เปื้อ​หื้อ​ก๋ำลัง​ใจ๋​หมู่​ผู้​เจื้อ​หื้อ​มั่น​คง​ใน​ความ​เจื้อ หื้อ​อดทน​ต้าม​ก๋าง​ก๋าน​ทดลอง​ใจ๋ กับ​แสดง​ความ​มั่น​คง​ใน​ความ​เจื้อ​ของ​หมู่​เขา​โดย​ก๋าน​เยียะ​สิ่ง​ต่างๆ ของ​เขา
ยากอบ​สอน​ว่า​จ๋ำเป๋น​ตี้​จะ​ต้อง​อดทน​ต้าม​ก๋าง​ก๋าน​ทดลอง​ใจ๋​กับ​ก๋าน​ทดสอบ​ความ​เจื้อ​ย้อน​ว่า​นี่​เป๋น​วิธี​ตี้​จะ​เยียะ​หื้อ​ความ​เจื้อ​นั้น​เข้ม​แข็ง​ขึ้น กับ​ต้าน​ได้​สอน​แหม​ว่า​ผู้​เจื้อ​บ่ควร​ก้า​อู้​บ่ดาย​ว่า​มี​ความ​เจื้อ​แต่​ควร​เยียะ​ต๋าม​ความ​เจื้อ​นั้น​โดย​แสดง​ความ​เมตต๋า โดย​เฉพาะ​ต่อ​คน​ตุ๊ก​คน​จ๋น กับ​ใจ๊​จีวิต​ตี้​บริสุทธิ์​กับ​ซื่อสัตย์​ต่อ​พระเจ้า
1
จดหมาย​ฉบับ​นี้​จาก​ข้าพเจ้า ยากอบ ผู้​ฮับใจ๊​ของ​พระเจ้า​ตึง​ของ​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า ขอ​ตั๊กตวาย​คน​ของ​พระเจ้า​กู้​คน​ตี้​แตก​ขะแล​ขะแจ​ไป​ใคว่​โลก
ก๋าน​ขอ​โดย​ความ​เจื้อ
ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตังหลาย เมื่อ​หมู่​ต้าน​ปะ​กับ​ก๋าน​ทดลองใจ๋​ใน​เรื่อง​ต่างๆ ก็​หื้อ​ถือ​ว่า​เป๋น​เรื่อง​ตี้​น่า​จื้นจมยินดี​แต๊ๆ ย้อน​ว่า หมู่​ต้าน​ฮู้​อยู่​แล้ว​ว่า ก๋าน​ทดลองใจ๋​นั้น​จะ​ทดสอบ​ความ​เจื้อ​ของ​หมู่​ต้าน เซิ่ง​จะ​จ้วย​หื้อ​หมู่​ต้าน​มี​ความ​อดทน​ได้ หื้อ​หมู่​ต้าน​เฮียน​ฮู้​ตี้​จะ​อดทน​กับ​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง เปื้อ​จะ​เป๋น​คน​ตี้​สมบูรณ์​กับ​ดี​พร้อม​กู้​อย่าง
แต่​ถ้า​ใผ​คน​ใด​ใน​หมู่​ต้าน​ขาด​ผญา​ปั๋ญญา ก็​หื้อ​เขา​ขอ​จาก​พระเจ้า แล้ว​พระเจ้า​จะ​หื้อ ย้อน​พระองค์​ใจ๋​กว้าง​กับ​จะ​หื้อ​กู้​คน​โดย​บ่ว่า​ใผ​เลย แต่​เขา​จะ​ต้อง​ขอ​โดย​ความ​เจื้อ​กับ​บ่อิกขะหลิก​ใจ๋ ย้อน​ว่า​คน​ตี้​อิกขะหลิก​ใจ๋​ก็​เป๋น​เหมือน​คลื่น​ใน​ทะเล​ตี้​ถูก​ลม​ปั๊ด​ไป​ปั๊ด​มา คน​จาอั้น​บ่ต้อง​หวัง​ว่า​จะ​ได้​ฮับ​อะหยัง​จาก​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​เลย ย้อน​เขา​เป๋น​คน​บ่มั่นคง เอาแน่​เอานอน​บ่ได้​สัก​อย่าง
ความ​มั่งคั่ง​ตี้​แต๊​จริง
ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตี้​เป๋น​คน​ตุ๊ก​ควร​จะ​ภูมิใจ๋ ตี้​พระเจ้า​โผด​ยก​หมู่​เขา​ขึ้น 10 คน​ตี้​ร่ำรวย​ก็​หื้อ​ภูมิใจ๋​ตั๋ว​เก่า​เหมือน​กั๋น​เมื่อ​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​เขา​ตก​ต่ำ​ลง ย้อน​ว่า​คน​ร่ำรวย​ก็​จะ​เหี่ยวแห้ง​ต๋าย​ไป​เหมือน​ดอก​หญ้า 11 ย้อน​ว่า​เมื่อ​ตะวัน​ขึ้น แดด​ก็​เผา​หญ้า แล้ว​ดอก​มัน​ก็​จะ​เหี่ยว​แห้ง​หลวะ​ออก​จาก​ต้น แล้ว​ความ​งาม​ของ​มัน​ก็​เสี้ยง​หมด คน​ร่ำรวย​ก็​จะ​เป๋น​จาอั้น​เหมือน​กั๋น หมู่​เขา​จะ​ต๋าย​ไป​ใน​ต๋อน​ตี้​ก่ำลัง​วุ่น​วะ​วุ่นวาย​กับ​ก๋าน​งาน​ของ​หมู่​เขา
ห้าม​หื้อ​ใผ​ล่อลวง​เฮา​ได้
12 พระเจ้า​จะ​ปั๋นปอน​คน​ตี้​อดทน​ต่อ​ก๋าน​ทดลองใจ๋ ย้อน​ว่า​เมื่อ​เขา​ผ่าน​ก๋าน​ทดสอบ​นี้​ได้​แล้ว เขา​ก็​จะ​ได้​ฮับ​มงกุฎ​แห่ง​จีวิต​ตี้​พระเจ้า​สัญญา​ว่า​จะ​หื้อ​กับ​คน​ตี้​ฮัก​พระองค์ 13 ห้าม​หื้อ​ใผ​คน​ใด​ตี้​ถูก​ล่อลวง​นั้น​อู้​ว่า “พระเจ้า​ล่อลวง​เฮา” ย้อน​บ่มี​ใผ​ล่อลวง​พระเจ้า​หื้อ​เยียะ​บ่ดี​ได้ กับ​พระเจ้า​ก็​บ่ล่อลวง​ใผ​คน​ใด​เหมือน​กั๋น 14 แต่​หมู่​เขา​ถูก​ล่อลวง​โดย​ตั๋ณหา​ของ​หมู่​เขา​เอง​ตี้​นำ​ปา​หมู่​เขา​หลง​ตาง​ไป​จาก​พระเจ้า 15 เมื่อ​เกิด​ตั๋ณหา​ฟัก​ตั๋ว​ขึ้น​ใน​ใจ๋​แล้ว ก็​เยียะ​หื้อ​เกิด​บาป เมื่อ​บาป​อยู่​ใน​ใจ๋​สมบูรณ์​แล้ว​ก็​นำ​ไป​เถิง​ความ​ต๋าย
16 ปี้น้อง​ตี้​ข้าพเจ้า​ฮัก​เหย ห้าม​หื้อ​ใผ​จุล่าย​ได้​เน่อ 17 ของ​ตี้​ดี​กับ​ดี​พร้อม​กู้​อย่าง​ก็​มา​จาก​สวรรค์ คือ​มา​จาก​พระเจ้า ผู้​ตี้​สร้าง​กู้​อย่าง​ตี้​ส่อง​แสง​ใน​ต๊องฟ้า แต่​พระองค์​บ่เปี่ยนแปลง บ่เหมือน​กับ​สิ่ง​หมู่​นั้น​กาว่า​เงา​ของ​มัน​ตี้​เปี่ยน​ไป​เปี่ยน​มา 18 เป๋น​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระองค์ ตี้​หื้อ​เฮา​เกิด​ใหม่​โดย​ถ้อยกำ​ตี้​เป๋น​ความ​จริง เปื้อ​หื้อ​เฮา​ได้​เป๋น​เก๊า​เหง้า​ของ​กู้​อย่าง​ตี้​พระองค์​สร้าง​ขึ้น
ก๋าน​เจื้อฟัง​กับ​ก๋าน​เยียะ​ต๋าม
19 ปี้น้อง​ตังหลาย​ตี้​ข้าพเจ้า​ฮัก จ๋ำ​ไว้​เต๊อะ​ว่า หื้อ​ว่อง​ใน​ก๋าน​ฟัง หื้อ​จ๊า​ใน​ก๋าน​อู้ กับ​จ๊า​ใน​ก๋าน​โขด 20 ย้อน​ว่า​ความ​โขด​ของ​คน บ่ได้​จ้วย​หื้อ​ใผ​คน​ใด​มี​จีวิต​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ของ​พระเจ้า​เลย 21 จาอั้น​หื้อ​เลิก​ใจ๊​จีวิต​ตี้​สกปรก​ลามก​กู้​อย่าง กับ​ก๋ำจัด​ความ​บาป​ต่างๆ ใน​จีวิต​หื้อ​หมด แล้ว​น้อม​ฮับ​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​ตี้​ฝัง​ไว้​ใน​จิตใจ๋​ของ​หมู่​ต้าน เซิ่ง​ถ้อยกำ​นั้น​จ้วย​หื้อ​หมู่​ต้าน​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ได้
22 หื้อ​เยียะ​ต๋าม​กำ​สั่ง​สอน​ของ​พระเจ้า บ่ใจ้​ก้า​ฟัง​บ่ดาย ถ้า​เยียะ​จาอั้น​ก็​เป๋น​ก๋าน​จุ​ตั๋วเก่า 23 ย้อน​ว่า​คน​ตี้​ได้​ก้า​ฟัง​แล้ว​บ่เยียะ​ต๋าม เขา​ก็​เป๋น​เหมือน​คน​ส่อง​ผ่อ​หน้า​ตั๋ว​เก่า​ใน​แว่น 24 ส่อง​เสร็จ​แล้ว​ก็​ไป​เหีย แล้ว​ก็​ลืม​บ่าเดี่ยว​นั้น​ว่า​หน้า​ตั๋ว​เก่า​เป๋น​จาใด 25 แต่​คน​ตี้​เอา​ใจ๋​ใส่​บท​บัญญัติ​ตี้​ดี​พร้อม​ของ​พระเจ้า เซิ่ง​เป๋น​บท​บัญญัติ​ตี้​เยียะ​หื้อ​คน​มี​อิสระ แล้ว​เอาใจ๋​ใส่​เยียะ​ต๋าม​ต่อไป บ่ใจ้​ก้า​ฟัง​แล้ว​ก็​ลืม แต่​เยียะ​ต๋าม​กำ​สั่ง​สอน​นั้น พระเจ้า​ก็​จะ​ปั๋นปอน​ใน​สิ่ง​ตี้​เขา​เยียะ
26 ถ้า​ใผ​กึ๊ด​ว่า​ตั๋ว​เก่า​เป๋น​คน​เคร่ง​ศาสนา แต่​ถ้า​บ่ควบคุม​ลิ้น​ตั๋ว​เก่า​หื้อ​ดี เขา​ก็​จุ​ล่าย​ตั๋ว​เขา​เอง ก๋าน​เคร่ง​ศาสนา​ของ​เขา​ก็​บ่มี​ประโยชน์​อะหยัง​เลย 27 ศาสนา​ตี้​บริสุทธิ์​กับ​ตี้​แต๊​จริง​ใน​สายต๋า​ของ​พระเจ้า​พระบิดา ก็​คือ ก๋าน​จ้วยเหลือ​หละอ่อน​ก่ำพร้า​กับ​หมู่​แม่​หม้าย​ตี้​ได้ฮับ​ความ​ตุ๊กยาก และ​ฮักษา​ตั๋ว​หื้อ​ป๊น​จาก​บาป​ของ​โลก​นี้