จดหมาย​จาก​เปาโล​เขียน​เถิง​หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ใน​เมือง
ฟีลิปปี
เปาโล​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ต๋อน​ตี้​ติด​คอก​อยู่​ตี้​กรุง​โรม ต้าน​ติด​คอก​ย้อน​ได้​บอก​ข่าวดี ต้าน​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ขึ้น​ประมาณ​ปี๋ ค.ศ. 61
เปาโล​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ไป​เถิง​หมู่​ผู้เจื้อ​ตี้​อยู่​ใน​เมือง​ฟีลิปปี ตี้​ต้าน​เกย​ได้​บอก​ข่าวดี​หื้อ​ฟัง​ก่อน​หน้า​นั้น เมือง​ฟีลิปปี​เป๋น​เมือง​สำคัญ​ใน​แคว้น​มาซิโดเนีย มาซิโดเนีย​อยู่​ใน​ทวีป​ยุโรป หลัง​จาก​ผู้เจื้อ​จาว​ฟีลิปปี​ได้ยิน​ว่า​เปาโล​ติด​คอก หมู่​เขา​ก็​หื้อ​เอปาโฟรดิทัส​เอา​ของ​ฝาก​ไป​หื้อ เปาโล​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​เปื้อ​ขอบคุณ​หมู่​เขา​สำหรับ​ของ​ฝาก กับ​เขียน​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​หมู่​เขา​หื้อ​มี​ความ​มั่นคง​ใน​ความ​เจื้อ
เปาโล​สอน​หื้อ​ผู้เจื้อ​จาว​ฟีลิปปี​ถ่อมใจ๋​เหมือน​อย่าง​พระเยซู พระเยซู​ยอม​ตี้​จะ​สละ​ต๋ำแหน่ง​ตี้​สูง​สุด​ใน​สวรรค์​ลง​มา​อยู่​ใน​โลก​นี้ แล้ว​ก็​ต๋าย​บน​ไม้​ก๋าง​เขน​เปื้อ​จ้วย​หื้อ​กู้​คน​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ เปาโล​มี​เพลง​สรรเสริญ​ใน​บท​ตี้ 2 เป๋น​เพลง​เกี่ยว​กับ​สิ่ง​ตี้​พระเยซู​ได้​เยียะ ต้าน​ยัง​ได้​เขียน​บอก​หื้อ​ผู้เจื้อ​จาว​ฟีลิปปี​บ่หื้อ​เจื้อ​ฟัง​กำสอน​ตี้​ผิด แต่​บอก​หื้อ​หมู่​เขา​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​พระเยซู​แตน​ตี้​จะ​เจื้อ​ว่า ก๋าน​เยียะ​ของ​คน​จะ​เยียะ​หื้อ​เขา​ได้​จีวิต​นิรันดร์
1
กำ​ตั๊กตวาย
จดหมาย​ฉบับ​นี้​จาก​ข้าพเจ้า​เปาโล​ตึง​ทิโมธี​ผู้​ฮับใจ๊​พระเยซู​คริสต์ เถิง​คน​ของ​พระเจ้า​ตี้​อยู่​ใน​เมือง​ฟีลิปปี ผู้​ตี้​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​พระเยซู​คริสต์ ตึง​หมู่​ผู้ปกครอง​กับ​หมู่​มัคนายก ขอ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ได้​ฮับ​พระคุณ​ตึง​สันติสุข จาก​พระเจ้า​พระบิดา​ของ​เฮา​กับ​จาก​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​เต๊อะ
เปาโล​อธิษฐาน​เผื่อ​จาว​ฟีลิปปี
ข้าพเจ้า​ขอบพระคุณ​พระเจ้า​กู้​เตื้อ​เมื่อ​กึ๊ด​เติง​หา​ต้าน​ตังหลาย กู้​เตื้อ​ตี้​ข้าพเจ้า​อธิษฐาน ก็​อธิษฐาน​เผื่อ​หมู่​ต้าน​กู้​คน ข้าพเจ้า​อธิษฐาน​อย่าง​จื้นจมยินดี ย้อน​ว่า​หมู่​ต้าน​ได้​จ้วย​ข้าพเจ้า​ใน​ก๋าน​บอก​ข่าวดี​ของ​พระเจ้า ตั้งแต่​เก๊า​ตี้​หมู่​ต้าน​ฮับเจื้อ​จ๋น​แผว​บ่าเดี่ยวนี้ ข้าพเจ้า​ก็​แน่ใจ๋​ว่า​พระเจ้า​ผู้​ตี้​ตั้งเก๊า​เยียะ​สิ่ง​ดี​ไว้​ใน​หมู่​ต้าน จะ​เยียะ​สิ่ง​ดี​นั้น​ต่อ​ไป จ๋น​กว่า​จะ​แล้ว​ใน​วัน​ตี้​พระเยซู​คริสต์​จะ​ปิ๊ก​มา ตี้​ข้าพเจ้า​กึ๊ด​ใน​ใจ๋​เกี่ยวกับ​หมู่​ต้าน​จาอี้ ก็​สมควร​แล้ว ย้อน​ว่า​หมู่​ต้าน​กู้​คน​อยู่​ใน​ใจ๋​ของ​ข้าพเจ้า ต้าน​ตังหลาย​ก็​เกย​มี​ส่วน​ฮ่วม​กับ​ข้าพเจ้า​ใน​งาน​ตี้​พระเจ้า​โผด​หื้อ​ข้าพเจ้า​เยียะ โดย​พระคุณ​ของ​พระองค์ บ่ว่า​ตี้​ข้าพเจ้า​ติด​คอก กาว่า​ต๋อน​ตี้​ข้าพเจ้า​ปกป้อง​กับ​ยืนยัน​ความ​จริง​ของ​ข่าวดี พระเจ้า​เป๋น​พยาน​ได้​ว่า​ข้าพเจ้า​กึ๊ด​เติง​หา​ต้าน​นัก อย่าง​ตี้​พระเยซู​คริสต์​ฮัก​เฮา​ตังหลาย
ข้าพเจ้า​อธิษฐาน​ขอ​หื้อ​ต้าน​ฮัก​กั๋น​นัก​ขึ้น​ติกๆ กับ​มี​ความ​ฮู้ ความ​เข้าใจ๋​นัก​ขึ้น​ตวย 10 เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​สามารถ​ฮู้​ว่า​ควร​จะ​เยียะ​ตั๋ว​จาใด​ตี้​จะ​ดี​ตี้สุด เปื้อ​ต้าน​จะ​เป๋น​คน​บริสุทธิ์ กับ​บ่มี​ความ​ผิด จ๋น​แผว​วัน​ตี้​พระคริสต์​จะ​ปิ๊ก​มา 11 พระเยซู​คริสต์​จะ​เยียะ​หื้อ​จีวิต​ของ​หมู่​ต้าน​เต๋ม​ไป​ด้วย​ความ​ดี​งาม เซิ่ง​จะ​เยียะ​หื้อ​พระเจ้า​ได้ฮับ​เกียรติ​กับ​ได้ฮับ​ก๋าน​สรรเสริญ
12 ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตังหลาย​เหย​ข้าพเจ้า​ใค่​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ฮู้​ว่า​สิ่ง​ต่างๆ ตี้​เกิด​กับ​ข้าพเจ้า​นั้น ก๋าย​เป๋น​สิ่ง​ดี​ตี้​เยียะ​หื้อ​คน​ได้ยิน​ข่าวดี​นัก​ขึ้น 13 ย้อนจาอั้น​หมู่​ทหาร​ตี้​ฮักษา​วัง​ของ​จักรพรรดิ​กับ​คน​อื่นๆ ฮู้​หมด​แล้ว​ว่า​ตี้​ข้าพเจ้า​ถูก​ขัง​คอก​นั้น ก็​ย้อน​ว่า​ข้าพเจ้า​ฮับใจ๊​พระคริสต์ 14 ตี้​ข้าพเจ้า​ถูก​ขัง​คอก​อยู่​นี้​ก็​เยียะ​หื้อ​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ส่วน​ใหญ่​มี​ความ​มั่นใจ๋​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า กับ​มี​ใจ๋​ก้า​ตี้​จะ​บอก​เรื่อง​ข่าวดี​ของ​พระเจ้า​อย่าง​บ่กั๋ว​ใผ
ข่าวดี​เรื่อง​พระคริสต์​เยียะ​หื้อ​เปาโล​ดีใจ๋
15 มี​บาง​คน​บอก​เรื่อง​พระคริสต์ ย้อน​ขอย​กั๋น​กับ​ผิด​หัว​กั๋น แต่​ก็​มี​บาง​คน​บอก​อย่าง​ใจ๋​ซื่อ 16 เป๋น​หมู่​คน​ตี้​บอก​เรื่อง​พระคริสต์​ย้อน​ฮัก​ข้าพเจ้า หมู่​เขา​ฮู้​ว่า​ตี้​พระเจ้า​แต่งตั้ง​ข้าพเจ้า​หื้อ​อยู่​ตี้​นี่​ก็​เปื้อ​ปกป้อง​ข่าวดี 17 แต่​แหม​หมู่​นั้น​บอก​เรื่อง​พระคริสต์​ย้อน​แก่งแย่ง​ชิงดี​กั๋น บ่ใจ๊​ย้อน​ใจ๋​ซื่อ ตั้งใจ๋​จะ​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​มี​ความ​ตุ๊ก​นัก​ขึ้น​ต๋อน​ตี้​อยู่​ใน​คอก
18 จ้าง​มัน​เต๊อะ บ่ว่า​หมู่​เขา​จะ​เยียะ​อย่าง​ใจ๋ซื่อ​กาว่า​บ่ซื่อ หมู่​เขา​ก็​ได้​บอก​เรื่อง​พระคริสต์ เซิ่ง​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​ดีใจ๋ กับ​จะ​ดีใจ๋​ต่อไป 19 ข้าพเจ้า​ฮู้​ดี​ว่า โดย​กำ​อธิษฐาน​ของ​หมู่​ต้าน กับ​ความ​จ้วยเหลือ​ของ​พระวิญญาณ​ของ​พระเยซู​คริสต์ จะ​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​ได้ฮับ​อิสระ 20 ข้าพเจ้า​คาดหวัง​อย่าง​ยิ่ง​กับ​หวัง​ว่า​จะ​บ่เลิก​เยียะ​หน้าตี้ แต่​จะ​มี​ความ​ก้า​ปอ​ตี้​จะ​หื้อ​พระคริสต์​ได้ฮับ​เกียรติ​อยู่​ตลอด โดย​จีวิต​ของ​ข้าพเจ้า แม้​แต่​บ่าเดี่ยวนี้ บ่ว่า​จะ​ต๋าย​กาว่า​มี​จีวิต​อยู่ 21 ย้อน​ว่า​ส่วน​ข้าพเจ้า​ถ้า​มี​จีวิต​อยู่​ก็​เปื้อ​พระคริสต์ แต่​ถ้า​ต้อง​ต๋าย​ก็​ถือ​ว่า​ได้​ก่ำไฮ ย้อน​จะ​ได้​อยู่​กับ​พระองค์ 22 ถ้า​ข้าพเจ้า​ยัง​มี​จีวิต​อยู่​ต่อ​ไป ก็​จะ​เกิด​ผล​ใน​ก๋าน​ฮับใจ๊​พระคริสต์ แต่​ข้าพเจ้า​ก็​บ่ฮู้​ว่า​จะ​เลือก​จาใด​ดี 23 สอง​อย่าง​นี้​ข้าพเจ้า​เลือก​ยาก​เหลือ​เกิ๋น ใจ๋​นึ่ง​ก็​ใค่​อยาก​ต๋าย​ไป​อยู่​กับ​พระคริสต์ เซิ่ง​กึ๊ด​ว่า​จะ​ดี​นัก​เหลือ 24 แต่​แหม​ใจ๋​นึ่ง​ก็​กึ๊ด​ว่า ถ้า​มี​จีวิต​อยู่​ต่อ​ไป​ก็​จะ​จ๋ำเป๋น​กว่า​สำหรับ​ต้าน​ตังหลาย 25 เมื่อ​ข้าพเจ้า​แน่ใจ๋​จาอี้​แล้ว ก็​ฮู้​ว่า​สมควร​จะ​มี​จีวิต​อยู่​กับ​ต้าน​ตังหลาย​ต่อ​ไป เปื้อ​ต้าน​จะ​จ๋ำเริญ​ขึ้น​กับ​มี​ความ​ยินดี​ใน​ความ​เจื้อ 26 เปื้อ​ว่า​เมื่อ​ข้าพเจ้า​ปิ๊ก​มา​อยู่​ตวย​หมู่​ต้าน​แหม จะ​เยียะ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ภูมิใจ๋​พระเยซู​คริสต์​นัก​ขึ้น​ย้อน​ข้าพเจ้า
27 บ่ว่า​จะ​เกิด​อะหยัง​กับ​ข้าพเจ้า ขอ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ใจ๊​จีวิต​ฮ่วม​กั๋น​อย่าง​สมควร​กับ​คน​ตี้​ฮับเจื้อ​ข่าวดี​เกี่ยวกับ​พระคริสต์ แล้ว​บ่ว่า​ข้าพเจ้า​จะ​มา​หา​หมู่​ต้าน​กาว่า​บ่มา ก็​จะ​ได้ยิน​ว่า​หมู่​ต้าน​ยัง​ยึดมั่น​เป๋น​น้ำนึ่ง​ใจ๋เดียว​กั๋น กับ​ฮ่วม​ต่อสู้​ด้วย​จิตใจ๋​เดียว​กั๋น เปื้อ​ความ​เจื้อ​ตี้​เกิด​จาก​ข่าวดี​นั้น 28 บ่ดี​กั๋ว​คน​ตี้​ขัดขวาง​ต้าน​เน่อ ย้อน​ว่า​ความ​ก้า​ของ​ต้าน จะ​เยียะ​หื้อ​หัน​ว่า​เขา​หมู่​นั้น​จะ​ถูก​ทำลาย แต่​พระเจ้า​จะ​จ้วย​หมู่​ต้าน​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ 29 พระเจ้า​ได้​หื้อ​สิทธิ​พิเศษ​นี้​แก่​ต้าน​เปื้อ​พระคริสต์ บ่ใจ้​ก้า​เปื้อ​ต้าน​จะ​เจื้อ​ใน​พระองค์​เต้าอั้น แต่​เปื้อ​ต้าน​จะ​ได้​ทน​ตุ๊ก​ทรมาน​เปื้อ​พระองค์​ตวย 30 ต๋อน​นี้​หมู่​ต้าน​ก่ำลัง​ต่อสู้​เหมือน​กับ​ตี้​หัน​ข้าพเจ้า​ต่อสู้​เมื่อ​ตะก่อน กับ​ได้ยิน​ว่า​ข้าพเจ้า​ยัง​ต่อสู้​อยู่​บ่าเดี่ยวนี้