จดหมาย​จาก​เปาโล​เขียน​เถิง
ทิตัส
เปาโล​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​เถิง​ทิตัส​ประมาณ​ปี๋ ค.ศ. 65 ต๋อน​ตี้​เปาโล​อยู่​ใน​เมือง​นิโคบุรี​ใน​ประเทศ​กรีก
ทิตัส​เป๋น​จาว​กรีก เป๋น​คน​ตี้​จ้วย​เปาโล​บอก​ข่าวดี​หื้อ​คน​ตี้​อยู่​ใน​เมือง​โครินธ์ ต่อ​มา​เขา​ได้​เตียว​ตาง​ไป​กับ​เปาโล​เถิง​เกาะ​ครีต กับ​เปาโล​ขอ​หื้อ​เขา​อยู่​ตี้​หั้น​ต่อไป​เปื้อ​จะ​ได้​จ้วย​หมู่​ผู้เจื้อ​ตี้​หั้น เปาโล​ถือ​ว่า​ทิตัส​เป๋น​ลูก​บ่าว​ใน​ความ​เจื้อ​แต๊ๆ ต๋อน​ตี้​ทิตัส​ได้ฮับ​จดหมาย​จาก​เปาโล เขา​ยัง​อยู่​ตี้​เกาะ​ครีต​เซิ่ง​อยู่​ตาง​ใต้​แผ่นดิน​ใหญ่​ของ​ประเทศ​กรีก
เปาโล​เตื๋อน​ทิตัส​เรื่อง​ก๋าน​สอน​ผิด กับ​บอก​หื้อ​ต่อต้าน​ผู้​ตี้​สอน​ผิด ครู​สอน​ผิด​หมู่​นี้​ได้​สอน​ว่า ผู้​เจื้อ​ต้อง​เยียะ​ต๋าม​กฎเก๋ณฑ์​ต่างๆ เปื้อ​จะ​ได้ฮับ​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ แต่​เปาโล​บอก​ว่า​กฎเก๋ณฑ์​หมู่​นี้​ก็​ขัดแย้ง​กับ​ข่าวดี​ตี้​แต๊​จริง เปาโล​สอน​เกี่ยว​กับ​คุณสมบัติ​ของ​ผู้นำ​คริสตจักร​ต้อง​เป๋น​จาใด กับ​ต้าน​ยัง​สอน​หื้อ​ผู้เจื้อ​ฮู้​ว่า ควร​อู้​กับ​ควร​เยียะ​ตั๋ว​ต่อ​ผู้นำ​รัฐบาล​กับ​คน​ตี้​บ่ใจ้​ผู้เจื้อ​อย่างใด​ดี
1
กำ​ตั๊กตวาย
จดหมาย​ฉบับ​นี้​จาก​ข้าพเจ้า​เปาโล ผู้​ฮับใจ๊​ของ​พระเจ้า ผู้​เป๋น​อัครทูต​ของ​พระเยซู​คริสต์ เปื้อ​จ้วย​คน​ตี้​พระเจ้า​เลือก​ไว้​หื้อ​มี​ความ​เจื้อ​นัก​ขึ้น กับ​จ้วย​หื้อ​เข้าใจ๋​ความ​จริง​ใน​ตาง​ของ​พระเจ้า
เซิ่ง​ความ​จริง​นี้​เยียะ​หื้อ​หมู่​เขา​มี​ความ​มั่นใจ๋​จะ​ฮับ​จีวิต​นิรันดร์ ตี้​พระเจ้า​ผู้​บ่เกย​จุ​สัญญา​ไว้​ก่อน​สร้าง​โลก​มา​แล้ว​ว่า​จะ​หื้อ กับ​เมื่อ​เถิง​เวลา​ตี้​พระเจ้า​ผู้​จ้วย​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ของ​เฮา​ก๋ำหนด​ไว้ พระองค์​ก็​เปิดเผย​ถ้อยกำ​นี้​แล้ว โดย​สั่ง​หื้อ​ข้าพเจ้า​ไป​บอก​หื้อ​คน​อื่น​ฮู้
เถิง ทิตัส ลูก​แต๊ๆ ใน​ความ​เจื้อ​อัน​เดียว​กั๋น ขอ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ได้​ฮับ​พระคุณ​ตึง​สันติสุข​จาก​พระเจ้า​พระบิดา ตึง​พระเยซู​คริสต์​ผู้​จ้วย​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ของ​เฮา​เต๊อะ
พันธกิจ​ของ​ทิตัส​บน​เกาะ​ครีต
ตี้​ข้าพเจ้า​ละ​ต้าน​ไว้​ตี้​เกาะ​ครีต​นั้น ก็​เปื้อ​หื้อ​ต้าน​เยียะ​ก๋าน​ตี้​ยัง​บ่แล้ว​หื้อ​แล้ว​เหีย กับ​หื้อ​ตั้ง​ผู้ปกครอง​ใน​เมือง​ต่างๆ ตี้​มี​คริสตจักร ต๋าม​ตี้​ข้าพเจ้า​สั่ง​ย้ำ​ต้าน​ไว้​แล้ว ผู้ปกครอง​นั้น​จะ​ต้อง​บ่มี​ตี้​ติ มี​เมีย​คน​เดียว มี​ลูก​ตี้​เจื้อ​พระเยซู​คริสต์ บ่มี​ใผ​ว่า​เป๋น​คน​ฮ้าย​กับ​หลึ่ง​บ่เจื้อฟัง​ใผ ย้อน​ว่า​ผู้ปกครอง​คริสตจักร​เป๋น​ผู้​ตี้​ฮับ​มอบ​งาน​ของ​พระเจ้า จะ​ต้อง​บ่มี​ตี้​ติ​ใน​จีวิต บ่หยิ่ง​จ๋องหอง บ่ขี้โขด บ่เป๋น​ขี้​เหล้า บ่เป๋น​คน​ขี้หมิ้ง บ่เซาะ​หา​สตางค์​โดย​ก๋าน​โก๋ง แต่​ผู้ปกครอง​นั้น​จะ​ต้อง​มี​น้ำใจ๋​ซอบ​ฮับ​แขก ฮัก​ความ​ดี ควบคุม​ตั๋ว​เอง​ได้​ดี มี​วินัย บริสุทธิ์​กับ​ยุติธรรม เขา​จะ​ต้อง​เป๋น​คน​ตี้​ยึดมั่น​ใน​กำสอน​เรื่อง​พระเยซู ต๋าม​ตี้​เฮียน​ฮู้​มา เปื้อ​สามารถ​ใจ๊​หลักกำสอน​ตี้​ถูกต้อง​ไป​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​คน​อื่น​ได้ กับ​จี๊แจ๋ง​หื้อ​กับ​คน​ตี้​ต่อต้าน​กำสอน​นั้น
10 ข้าพเจ้า​อู้​เรื่อง​นี้ ย้อน​ว่า​มี​คน​จ๋ำนวน​นัก​ตี้​หลึ่ง​บ่ยอม​เจื้อ​ฟัง อู้​ก้า​เรื่อง​บ่มี​สาระ​กับ​จุล่าย คน​หมู่​นี้​ส่วน​นัก​จะ​เป๋น​จาว​ยิว​ตี้​มา​ฮับเจื้อ​พระเยซู​แต่​ยืนยัน​ว่า​ต้อง​เข้า​พิธี​สุหนัต 11 จะ​ต้อง​เยียะ​หื้อ​คน​หมู่​นี้​ย้าง​ปาก​เหีย ย้อน​ว่า​หมู่​เขา​เยียะ​หื้อ​หลาย​ครอบครัว​หลง​จาก​ความ​จริง​โดย​ก๋าน​สอน​ตี้​บ่ควร​ดี​สอน​เปื้อ​เงินคำ​ก่ำ​แก้ว 12 ตะก่อน​มี​ผู้​ตวายตั๊ก​จาว​เกาะ​ครีต​คน​นึ่ง เกย​อู้​ไว้​ว่า “จาว​ครีต​กู้​คน​เป๋น​คน​ขี้​จุ เป๋น​เหมือน​สัตว์​ฮ้าย เป๋น​คน​ขี้ค้าน กับ​เป๋น​คน​ขี้​กละ” 13 แล้ว​เขา​หมู่​นั้น​ก็​เป๋น​อย่าง​ตี้​อู้​มา​นี้​แต๊ๆ ต้าน​จึง​ต้อง​ว่า​หื้อ​หมู่​เขา​แฮงๆ เปื้อ​หมู่​เขา​จะ​มี​ความ​เจื้อ​ตี้​ถูกต้อง 14 กับ​จะ​บ่ไป​สนใจ๋​นิยาย​ของ​จาว​ยิว​กับ​กฎ​ข้อ​บังคับ​ต่างๆ ของ​คน​ตี้​บ่ยอมฮับ​ความ​จริง 15 คน​ตี้​ใจ๋​บริสุทธิ์ ของ​กู้​อย่าง​ก็​บริสุทธิ์​สำหรับ​เขา ส่วน​คน​ตี้​มี​มลทิน​กับ​บ่เจื้อ​ก็​บ่มี​อะหยัง​บริสุทธิ์​สำหรับ​เขา​สัก​อย่าง ย้อน​ว่า​กำกึ๊ด​กับ​จิต​สำนึก​ของ​เขา​ก็​มี​มลทิน​ไป​หมด​แล้ว ย้อน​ว่า​จิตใจ๋​กับ​จิต​สำนึก​ของ​หมู่​เขา​ก็​เสื่อม​ทราม​ไป​หมด​แล้ว 16 คน​หมู่​นี้​อ้าง​ว่า​ฮู้จัก​พระเจ้า​ดี แต่​สิ่ง​ตี้​หมู่​เขา​เยียะ​แสดง​ว่า แต๊ๆ แล้ว บ่ฮู้จัก​พระเจ้า​เลย คน​หมู่​นี้​น่า​ขี้จ๊ะ บ่เจื้อฟัง​ใผ บ่เปิง​ตี้​จะ​เยียะ​ความ​ดี​อะหยัง​สัก​อย่าง