3
Pigamaiguemari ira cogatsi imegaigaimi jorío.
Yamai, nopiguemisantacagane, pinganinabentaigueri Atingomi. Teni natsirisimaro oca nasanguenataiguëmica aroquenta omitocotaiguëmi. Pigamaiguemari ira cogatsi ingantacagaiguemi ibega jorío. Yogomeanti quero yogabisaicotiri Tosorintsi ira te iritotima. Itsoigani. Itotabeca iriro carari quero poganinatineri iraneingomento. Aroca ototima eiro quero poganinatái aneingomentoquë. Quero ogabisaicota Orari Isëre Tosorintsi pogometajái cara antingomintaiguëmari Jesoquirisito, cara anguemisanqueri, aro iragabisaicotajái Tosorintsi, iraganinasëretáiro aneingomento. Aro anganinabentaiguëri Jesoquirisito. Quero ogueiro cara iragabisaicotajái cara angante caninasati. Arome abisaicoontimaro cara anganquero ora caninaro, querome yaretina naro basini matsiguenga. Nobataiguëri aroquenta tojai nacantabecaro naro. Cara nogabisë 7 cataguiteri itoitëna. Naro joríosonori. Naro ebereo imatsiguenga Isirael ira timanënguitsi cara jirai. Aisati nomatsiguengatacari Benjamín itomi Isirael. Naquemisantasantëro ora isanguenaque Moisés jirai naronta bariseo. Aroquenta tojai nocoque nanguemisanqueri Tosorintsi, tojai nacatsimaque nocogabeca nógaiguerime ira quemisantaiguëri Quirisito. Jirai najique icantocotaguetasitari Tosorintsi cara yogometocotaiguëri Jesos Itomi Tosorintsi. Jirai nacanta negaca. Najitabeca naro caninari, carari yamai nigóque omagaro ora nacanque jirai te omitocotina tenta oganinasëretina naneingomentoquë. Jirai nacantasitaro ora te omitocotina carari yamai naquemisanqueri Quirisito. Yamai nacanquero ora caninaro. Naquianca yamai antagaisati ora najique jirai iroonti te ongomeite. Nobatabeca jirai cara najique aintaca caninari sërari, naro caninarisonori. Nigótinta yamai quero yogabisaicotajina Tosorintsi naronta joríosonori querootisati nacantabetaro ora caninari. Yamai patiro nocoguini nogótanëri Jesoquirisito Natingomi. Naquianquero ora najique jirai aisa ocantaro pibega cajara. Nojocanëro. Nojocanëneri Quirisito arota naguiatasantiri aisa nogótasantiri aisati irasintina. Cara naquemisanquero ora isanguenaque Moisés jirai, te oganinasëretina naneingomentoquë, carari yamai naquemisanqueri Quirisito, iniacaninatëna Tosorintsi aisati yoganinatainaro naneingomento. 10 Aisa ocanta yoniaganquero Tosorintsi itasorintsite sintsirosonori cara yoganiatairi Itomi, nocoguini iritosongobentajina naro aisati arota iromitocotasantina nantimobiqueri. Aisa ocanta itsipiriobitaigacái Quirisito, nocoguini aisa nanganquimari Iriro natsipiriaque ibiaca Iriro cara nanguemisantacaguiri matsiguenga. Aisa ocanta icamobicái, nocoguini nangamobiquero omagaro ora nacantagueti te onganinate. Nocoguini nanganque antagaisati ora icogui Tosorintsi. 11 Nocogasanti nogótiri Quirisito intimaque naneingomentoquë përosati. Nocogui ingabiriquina aisati nanganquimari ibega Quirisito icaniatanai.
Cara icomantëgotaa iriati Paboro.
12 Terai nogótasantiri Quirisito carari nocogui nogótiri. Terai naretima nangantimari ibega Iriro, carari coshoni noguiatiri nanintini nanganque antagaisati ora icogui Tosorintsi. Iroro ora yogabisaicotaguëquina Quirisito. 13 Nopiguemisantacagane, teraijengari nangantimari ibega Iriro, carari teni nanguengairo ora nacanque cara jirai arota aiquero najátanëtigue nogótasantanëri Quirisito. 14 Nantasantineri arota nogótasantiri. Icaimënani Tosorintsi canta Jonogaguitequë. Cara najáque canta narequimari Iriroquë aisati imënaro nanganquimari ibega Quirisito. 15 Obirojegui pameigaro piquenga omagaro aisa ocanta iquenguiro Tosorintsi piquemisantaiguiri. Yamai pinguenguema iroro aisonori ora nasanguenaquimi yamaica. Teca pinguenguema, ironijaaquemiro Tosorintsi ora catingaro, 16 carari negaraca areca, intsome anguemisantanëro oca pogometáica Irinibare Tosorintsi.
Icogui Paboro angantimari eiro ibega iriro.
17 Nopiguemisantacagane, aisati pingantaiguena nibega naro. Aisati pinetsaigueri ira aguiataiguina arota piguiataiguena antagaisati obirojegui. Pinguemisantasantanëri Quirisito. 18-19 Jirai nocomantapinintaiguëmi ainta obirojeguiquë quisaneinqueri Quirisito. Aisati yamai niraicoquemi nacamanaaicotaiguëmi, tenta iraninte iriro ongomantëgotaiguëri Quirisito icamobicái cara corosiquë. Te intingomintimari Tosorintsi. Iroonti ininti ora ocogui ibatsa ora ijitosorintsitasita. Inibatëgotaiguiro ora icanque, iroonti ora pasiguitagantsi. Iroonti iquengaigui ora inatsi yaca quibatsica. Iriáiguë Sharincabeniquë. 20 Carari teni aisa angantaiguemari ibega irirojegui eironta ianiquite Tosorintsi. Ajáque aiquero Jonogaguitequë cara Iriroquë. Yamai aguiaqueri iribocapae Atingomi cara iraguëpë cara Jonogaguitequë Ira Jesoquirisito Agabisaicoontatsiri. 21 Iriro sintsirisonori inganque pairorapagueraca ora icogui cara itinaanaa icaniatanai ipasiniatitanai ibatsaquë. Cara iribocapae aisati, imasiniatipáiro asiati obatsa cara ojanaitë ongamaque, aisati ongantajimaro pibega irasi ibatsa caninarosonori. Itasorintsitequë imasiniatipáiro, quero acamaji aisati.