3
Poul me Apolos na toking tamatang kalekinale Kristo
Ro uanotoug, inggo ahik pahu kila tamiuoum pare, o tamatang tar Iabena Dedeil, bo inggoum misiana haraha tasir tamata gera uakeluk puk tar nimalara uasang tar tukunus, a guama haraha remi nitagorong mana tang Kristo. * Hib 5.12-13; 1Pi 2.2Inggo ku heir puk tamiuoum tar huh, ahik pah ku heir tamiuoum me niein popokoh, teeit inggoum halana tung matotong ein taninin. Gine pe daan, inggoum halana harahampe tung matot. * 1Ko 1.10-11Teeit inggoum mung uangoul sira harahampe tasir tamata gera uakeluk puk teres nimalara uasang tar tukunus, ge o ueluelgehe pe, karo ueluelnimalian o moko haraha tamiuoum, ahik me inete re uatur uakalahara tamiuoum pare, kung de manas tar nimalara uasang tar tukunumiu. Inggoum mung uangoul sira harahampe tasir tamata gera uakeluk puk teres nimalara uasang tar tukunun. * 1Ko 1.12Gete kula me kalamiuoum pare, “Inggo u uakeluk tang Poul,” kare kula me tang giamehe pare, “Inggo u uakeluk tang Apolos,” Inggoum hero tamatang gane harahampe i kot?
* Apo 18.4,11,27-28Maionene Apolos? Maionene Poul? Raeim na toking tamatang kalekinale kompe God tekung tagorong mana turoum toro Uelhire Uaia. A Tamata Nomana ke heir kahakaha tenamira kalekinale raeim. Inggo ku lebe tar uatun, Apolos teke pikpikur uamolo taninin, bo God teke guata, maeit ke tungaranin kare hua. Temaeit ahik me namana tang mai ke lebe ue tang mai ke pikur uamolo tar kodomo te God puk manasampe ke guat, maeit re huar inet. * Mat 16.27; Epe 2.20-22Ahik me inete re uagiamehe sioko tang mai geke leb, kare tang mai geke pikur uamolo tar kodom, a siokono komper inete kura guatain, doh rasina ra turung bulaua kahakahampeis tar haua kura guatain. Ge raeim pe na toking tamatang kalekinale God, doh inggoum ter iom, kare na uma God.
10 Tar nipoulur nang God ger hamhamas geke heirin totoguo, inggo te misiana tasir tamatang atentiehe tun tar tuhanar um. Inggo ku uakodkodoho manasa tar uatabil, karu uamalataha manasa tar butur re me toko uaponolainir um, song me tang giamehe kalehe re me tuha tar um. Bo gisina kahakaha puk ra kapil uaia tun hape ra tuha pe. 11  * Ais 28.16; 1Pi 2.4-6Ge ahik pe me tamata re matotong uapono polukula i rana me uatabila tar butur ger niur uakodkodoho manas. Ge Iesu Kristo pe tero uatabil. 12 Mai gere tuha uaponola i rana tar buturuono me goul ue me palaua ger abeaba ue me palaua ger i ranar bulauan ue me inete ueltebeir puk, me douk ue me garasa ger mat ue me usir, 13  * 1Ko 4.5na kalekinaleon e turung ualasira uakalaharampein, hape re baka peon, binaka re pokosor mareining kedang. Ge a marein peono tere uakalahara taninina tar paden, inggon e pokoso keip toro hue, roono ro hue toro me uedanga tenas kalekinaler tamata ge para uiampe. 14 Gete popokoho deder haua ke tuhaion, inggon e turung kale tar bulauan. 15 Bo gete luh uakapon, inggon e turung hagou uasa, kare rouo na mamang inetelik, bo ra turung uelkarus pukin, kare udeil misiana tar tamata geke lukup tur toro hue.
Inggoum na umang lotu God
16  * 1Ko 6.19; 2Ko 6.16Inggoum ahik pah mung naman manate pare, inggoum uakapa tun tena umang lotu God, kare na Iabena Dedeil God e uangoul teil tamiuoum? 17 Ge me tang sioko re mamantouo tena umang lotu God, God e mamantouo pono tatanon. Ge na umang lotu pe God a dedeil, inggoum tena umang lotu God.
Ahik me uauairana tasir tamat
18 Ahik pah mung bohboho katongosioum. Gete kula me tang sioko tamiuoum pare, e atentiehe uakapa tun tar mamang niate uaialikane i kot, inggono paka tuktukar, song re atentiehe uaia tunon. 19 Ge a niate uaiang gane pe i kot a tuktukara re banga pe God, ge a puh pe ka boloin tono uelhire God sioun pare,
 
“God ke uatara keip tasir tamatang ate uaiantiehe tun,
teres niate uaia katong.” Job 5.13
20 Doho giamehe ka boloin pare,
 
“A Tamata Noman e ate teres ninamanar tamatang ate uaiantiehe tunane i kot,
a tabo tengkan.” Ker 94.11
 
21 Temaeit ahik me tang sioko re uairana me tamat. A mamang inetelikinine a namiuoum, 22 Poul, Apolos, Pita, a kot, a nitua, o mat, kara inetene daan ue gaatala i uoum, ginin a siokor namiuoum uakapa tun. 23 Inggoum uakapa tun o nang Kristo, doh Kristo a nang God.

*3:2: Hib 5.12-13; 1Pi 2.2

*3:3: 1Ko 1.10-11

*3:4: 1Ko 1.12

*3:5: Apo 18.4,11,27-28

*3:8: Mat 16.27; Epe 2.20-22

*3:11: Ais 28.16; 1Pi 2.4-6

*3:13: 1Ko 4.5

*3:16: 1Ko 6.19; 2Ko 6.16