Yikinika amatlajkuiloli tlen Pablo okijkuilili in
Timoteo
1
Ne niPablo, nitiotlatitlanili de Jesucristo. Ne nika kemi nitiotlatitlanili ika itlanavatil in toYejwatzi toTemakixti iva ika itlanavatil in toTeko Jesucristo tlen inavak tikpiah nechialistli. Nimitzijkuililia nin amatlajkuiloli, Timoteo, te tlen tika kemi yi neli tinokone itech tlaneltokalistli. Xikseli iknomachilistli, iknomatilistli iva yolsevilistli de toTajtzin Dios ivan de toTeko Cristo Jesús.
Ma se motlachili de tlen amo kuali tlamachtili
Ijkó kemi yonimitztlatlavtijka ijkuak onia para Macedonia, moneki ximokava kan siudad de Éfeso. Nikneki ijkó xikchiva porke ompa kateh sekimeh tlakah tlen tlamachtiah oksé tlamantli tlamachtili tlen amijtok. Xikinmilvi ayakmo ijkó ma kichivakah. Xikinmilvi amo ma kipolokah intiempo ika kuentos iva de yen lista tlen amo semi tlami de inkojkolvah. Nochi yejonmeh tlamantih san ik se motlatlajtolnamiki iva amo tlapaleviah para ma mochiva itekiv in toYejwatzi, porke itekiv in toYejwatzi veli mochiva tla se tlaneltoka inavak.
Nimitznavatia ijkó xikchiva, para ke in tlaneltokakeh ma motlasojtlakah se ivan oksé, ika se tlasojtlalistli tlen kisa de itech inyolo chipavak, de itech intzonteko tlen amo kinteilvia de itla iva de itech intlaneltokalis tlen yi neli melajka. Sekimeh yokikajkeh nin tlamantli, iva kipolojtinemih tiempo ika tlajtoltih tlen amitla inpati. Kinekih yeskeh tlamachtijkeh de itlanavatil Moisés, pero nion yejvah amo kimatih tlen kijtovah ivan nion amo kajsikamatih tlen yejvah kijtovah yompa.
Kuali tikmatih ke in tlanavatili neli kuali, tla se kinejneki kemi moneki. Noijki tikmatih ke nion se tlanavatili amo omochi para tlen kichivah tlen kuali, sino para tlen kichivah tlen amo kuali. Para tlen amo kimatih tlakakih iva amo tlavelkakeh, para tlen amo kimakasih toYejwatzi iva tlen tlajtlakolejkeh, para tlen amo kitlakitah toYejwatzi iva nion itla tiotlamachtili, para tlen kinmiktiah inpapa o noso inmama, para nochtin tlen temiktijkeh, 10 para tlen avilnemih itech tlajtlakoli, para tlen kuiltemeh, para tlen kinmichtekih gentejtih para kinnemakah, para tlen tlakajkayajkeh, iva para tlen kijtovah itla yi neli maski amo neli. Kijtosneki, in tlanavatiltih omochijkeh para nochtin tlen amo kitlakitah in kuali tlamachtilistli. 11 Iva yen nin tlen tlamachtia in yankuik kuali tlajtoli tlen toYejwatzi onechmotenmachi ma nitetlapovi. Nin yankuik kuali tlajtoli tlen kipia mavistilistli vitz de toYejwatzi tlen tiochitok.
Pablo omotlasojkamatki inavak toYejwatzi
12 Niktlasojkamachilia in toTeko Jesucristo, tlen onechmakak chikavalistli, pues onechitak nitenmachtli iva onechtlali ma nieto niitekipano. 13 Achto ne onitlapovaya fiero de Cristo, onikinchochololtiaya in tlaneltokakeh iva san tlen amo onikinpoviliaya. Pero toYejwatzi onechiknomatki, porke amo onikmatia tlen onikchivaya iva ayamo onikneltokaya in Cristo. 14 Iva toTeko sa tekitl miek iiknomachilis okipixki por ne. Onechtemiti de tlaneltokalistli iva de tlasojtlalistli tlen vitz de Cristo Jesús.
15 Nin tlajtoli yi neli melajka iva nochtin moneki kineltokaskeh: ke Cristo Jesús ovala itech nin tlaltikpaktli para kinmakixtis in tlajtlakolejkeh, iva ne okachi nitlajtlakole de nochtin. 16 Pero toYejwatzi onechiknomatki. Ijkó okichi nova para ke itech ne, tlen okachi nitlajtlakole de nochtin, Jesucristo okiteititi nik sa tlawel tlaxikovani. Ye ijkó onechxikoli para ke oksekimeh notech ma kittakah iva ijkó ma tlaneltokakah inavak iva ma kiselikah nemilistli para semijkak. 17 Ika, ma tikmakakah tetlakitalistli iva mavistilistli para semijkak in towei tlanavati tlen nochipa yolitok, tlen amo keman ixpolivi, tlen amo veli mottah, tlen san Ye se Dios onka iva tlen kipia nochi tlamatilistli. Ijkó ma yeto.
18 Timoteo, nokone itech tlaneltokalistli, in tlamantih tlen nimitzilvia xikinchiva, nimitzilvia ijkó kemi tlen okijtojkeh in tlayakankeh tlaneltokakeh ijkuak otiotenejmachtijkeh de te. Tla ijkó tikchivas, tietos kemi se soldado tlen veli tlamaga por toTeko. 19 Xitlaneltokato inavak Cristo iva motzonteko amo ma mitzteilvi de itla. Sekimeh amo okikakilijkeh tlen okinmilviaya intzonteko ke amo kuali tlen kichivah, iva intlaneltokalis oijtlakavik. 20 Kemi Himeneo ivan Alejandro, tlen ne onikinkixti de innavak in tlaneltokakeh, para ke in Amo Kuali Tlakatl ma kintokti san tlen ye kinekis, para ma kimatikah amo ma tlajtokah fiero de toYejwatzi.