Tjiramayiku Tjukurrpa
1
1-3  Yuwa, tjukurrpa ngaanya wati yini Tjiramayilu watjarnu wantitjanya. Tjiinya Mama Kuurrtu-lu tjukurrpa watjarnu puurrpa Tjutjayinya nyinarranyangka. Palunyalu tjukurrpa tirtu watjaranytja Tjutjayiku katja puurrpa nyinarranyangka puru Tjatikayinya puurrpa nyinarranyangka. Nyangkalta-ya warrmarla pirni Papulantanguru pitjangu-tjananya yarnangu Tjurutjamala nyinapayi pirninya karrpira katingu ngurra palunyakutu.
Mama Kuurrtu Tjiramayinya Ngurrkarntanu
Nyangka Mama Kuurrtu-rni watjarnu, “Yuwa Tjiramayi, kutjulpirtu-rnanta nintilu nyakulanytja parrkangkan ngaralanyangka. Ngurrkarntanu-rnanta yarnangu kutjupa-kutjupangkan tjukurrpa watjaratjaku. Yuwa, kutjulpirtu-rnanta ngurrkarntanu. Palunyalu-rnanta marla palyarnu nyuntuku ngunytjuku tjuningka.”
Nyangka-rna watjarnu, “Wiya puurr, ngayulu-rna ngurrpa. Nyaapirinypa-rna watjalku? Ngayulu-rna wati kurlunypa.”
Nyangka-rni Mama Kuurrtu watjarnu, “Palunyapirinypa watjantjamaaltu wanti. Palyan wati kurlunypa nyinarra. Nyangka ngayulu-rnanta kanyilku. Nyangkan yanku ngayuku tjukurrpa watjalku yarnangu pirningka. Tjiinyamarntu ngayulu-rnanta witura. Ngayulu-rnanta watjannyangkan wangka palunyanyartu mawatjanma. Ngurlurringkutjamaaltu-tjananya kurrurnpa rapalu watjanma, tjiinyamarntu-rnanta ngayulu maralu kanyiranyangka. Tjiinya-rnanta ngayulu Mama Kuurrtu watjarnu wantingu.”
Palunyalu mara wirrmirarringkulalpi-rni muni pampurnu watjarnu, “Kulila. Ngayulu-rnanta wangka tjarrpatjunu tjaangka. Nyangkan wangka palunyanyartu mawatjanma. 10 Yuwa, ngayulu-rnanta tjunu ngayuku wangka mawatjaratjaku. Nyangka wangka kutjupatjarralu nintitjunku tjiinya yarnangu kutjupa-kutjupa pirninya wiyarritjaku. Nyangka wangka kutjupatjarralu nintitjunku yarnangu kutjupatjarra marlaku purlkarritjaku.”