4
Yilkaringka-ya Mamanya Marninypungkulanytja
Nyangka-rna puru nyangu yilkaringka tuu yarlarringu ngaralanyangka. Palunyalu-rna kulirnu turampirrpirinypa lingkirrpa wangkarranyangka. Nyarra kuwarripatjarra-rna kulirnu, palunyapirinypa. Nyangka-rni watjarnu, “Pitja ngaatja nyangka-rnanta nintitjurra kutjupa-kutjupa ngula ngaratjaku.” Nyangka-rni Kuurti Walykumunulu waarrpungkula yilkarikutu katingu. Nyangka-rna nyangu kutjupanya tjiya walykumunungka nyinarranyangka. Nyangka palunyaku yiiku kirlarrmaranytja. Tjiinyakurlu puturlpa kirlarrmanama tjirntulu kamparranyangka, palunyapirinypa. Nyangka tjurtirangu kala yukiri-yukirilu tjiya walykumununya ngururrtjunu kanyiranytja. Puru yirna 24-lu-ya tjiya walykumunu pirningka nyinarranytjalu ngururrtjunu kanyiranytja. Warntu pirntaltjarra-ya parranyinarranytja. Puru-ya yakirri kawurltjarra katawanalu kanyiranytja. Nyangka-rna kulirnu tjiya walykumununguru kapipirinypa tuturanytja. Nyangka wanangara paka-pakaranytja. Nyangka tjiya walykumunungka kalkurni tjangi 7-pa-ya kamparranytja. Palunyanya-ya tjiinya Mama Kuurrku kuurti 7-nga. Tjiinya tjiya walykumununya munkarra ngaralanytja. Nyangka kalkurni mantamaalpa, wiya kirlarrpirinypa ngaralanytja.
Puru yanamulpa kutjarra-kutjarralu-ya tjiya palunyanya ngururrtjunu kanyiranytja. Nyangka-tjananya kuru pirni ngaralanytja wirtapingka puru tjuningkatarra. Nyangka yanamulpa kutjupa layinpirinypa, puru kutjupanya pulukapirinypa, puru kutjupanya yiiku watipirinypa, nyangka kutjupanya warlawurrupirinypa. Tjiinyakurlu warlawurru katu parrapitjalayinma, palunyapirinypa. Nyangka yanamulpa kutjarra-kutjarralu-ya nyarlpi marnkurrpa-marnkurrpa kanyiranytja. Puru-tjananya kuru pirni ngaralanytja tjuningka, wirtapingkatarra. Nyangka-ya karlarla puru mungangka tirtu yinkapayi ngaapirinypa:
“Mama Kuurrnga Puurrpa purlkanya nyinarranytjanya walykumunu mularrpa.
Ngarnmanypalpi nyinarranytjatjanu kuwarrinyatarrartu nyinarra.
Nyinarrayilku, tirtu nyinama.”
Nyangka yanamulpa kutjarra-kutjarralu-ya pukurltu yinkarra marninypungkulanytja tjiya walykumunungka nyinarranytjanya. Yinkarra-ya ngaapirinypa watjaranytja, “Wiya, Mama Kuurrnga wanka tirtu nyinapayinya walykumunu mularrpa.” 10 Yinkarra-ya marninypungkulanyangka yirna 24-nya-ya pupakatipayi tjiya walykumunungka nyinapayila. Palunyalu-ya marninypungkupayi Mamanya tjiinya wanka tirtu nyinarranytjanya. Palunyalu-yanku yakirri yarraralpi warnipayi tjiya walykumunukutu. Palunyalu-ya watjalku,
11 “Yuwa Mama, nyuntulun ngayuku-lampatju puurrpa nyinarra.
Walykumunu tjiinya yarnangu pirnilunta-ya marninypungkula.
Tjiinyamarntun ngarnmanypalpi pirnipurlka palyarnu.
Palurukurrurntun kuliralpi palyarnu mantangka-ya nyinarratjaku.”