16
Pika 7-pa Nintintjatjarra
Nyangka-rna kulirnu tjurrtju purlkanyanguru lingkirrpa wangkarranyangka. Tjiinya yayintjulpa 7-ta-tjananya ngaapirinypa watjaranytja, “Mapitja-ya pawultatjanya tjutila mantangka. Tjiinyamarntu Mama Kuurrnga mirrparnpa purlkanya nyinarra-tjanampa yarnangu pirniku.”
Nyangka yayintjulpa ngarnmanytjatjalunku pawultatja tjutirnu. Nyangka tjarrngaku wanalpayi pirninya-ya purrtjutjarrarringu. Pika purlkanya-tjananya kaarrngaralanytja. Tjiinya-ya kutjulpirtulpi tjarrngaku walkatjarra nyinarranytja. Puru-ya purli yarnangu tjarrngapirinynga pupakatirra marninypungkulanytja. Palunyatjanu-ya purrtjutjarrarringu.
Nyangka yayintjulpa nampa 2-lunku pawultatja tjutirnu kapi yuru purlkanyangka. Nyangka palyamunurringu, yirrami yurnapirinyarringu. Tjiinyakurlu yirrami mirringkatja yurnarriwa, palunyapirinypa. Nyangka-ya kapingkatja pirninya mirrirringu.
Nyangka yayintjulpa nampa 3-lunku pawultatja tjutirnu kapi tjikilpayi pirningka. Nyangka-ya yirramirringu. Nyangka-rna kulirnu yayintjulpa kapi kanyilpayilu watjannyangka, “Yuwa Mama, nyuntulukutjun walykumunu nyinarra. Nyuntulun tjukarurrulu kulira palyara. Ngarnmanypalpin nyinarranytjatjanu tirtu nyinarra. Nyuntuku katja yurntalpirti puru wangka kulira tjakultjunkupayi pirninya-ya pungu yirrami wiilytjingarnu. Nyangka ngaparrtjika-tjanampan yirrami nintira tjikiltjaku-ya. Nyangka-ya purtu mukurringama kapi tjikilkitjalu.” Nyangka-rna kulirnu waru nyarra parnti walykumunu kampapayilanguru watjannyangka, “Yuwa Mama, Puurrpa purlkanyan nyinarra. Tjukarurrulun kuliralpi-tjananya pikatjarrarnu.”
Nyangka yayintjulpa nampa 4-lunku pawultatja tjutirnu tjirntungka. Nyangka yarnangu pirninya-tjananya kampangu. Pika purlkanya-tjananya kampangu. Nyangka-ya mirrparnarrirralpi Mama Kuurrnga warrkingu pika purlkanya-tjanampa nintinnyangka. Tjinguru-ya pinkurraara Mamanya marninypungama. Ngaanya-partu-ya tungun-tunguntu palyamunu tirtu palyaranytja.
10 Nyangka yayintjulpa nampa 5-lunku pawultatja tjutirnu tjarrngaku tjiyangka. Tjiinya tjiya palunyangka nyinarranytjalu yarnangu pirninya puurrarringkula kanyiranytja. Nyangka pawultatja tjutinnyangka tjarrngaku ngurrawana mungalurraarnu ngaralanytja. Nyangka palunyanya kulilpayi pirnilu-yanku pika purlkanya mirara yarnkuranytja. 11 Pika purrtju purlkanya kanyiranytjalu-ya mirrparnarrirralpi Mama Kuurrnga warrkingu tjiinya-tjananya pikatjarrannyangka. Parturtu-ya pinkurraantjamaaltu palyamunu tirtu palyaranytja.
12 Nyangka yayintjulpa nampa 6-tjunku pawultatja tjutirnu kapi yuru yini Purayitila. Nyangka tikirlarringu ngaralanytja tjiinya-ya puurrpa pirni kakarraranguru mantawana pitjatjaku. 13 Palunyangka-rna nyangu mamu marnkurrpa ngarnngipirinypa yutirrinyangka. Tjiinya-ya warnampiku tjaanguru, tjarrngaku tjaanguru, puru mayura watjalpayiku tjaanguru pakara pitjangu. 14 Mamu palunyalu-ya yayirninytjulu kutjupa-kutjupa palyaranytja. Palunyalu-ya yanu puurrpa pirni manta lipingkatja yarltirra katingu pika-yanku pungkutjaku. Tjiinya tayimirrinyangka Mama Kuurrtu tjiinya Puurrpa purlkanyalu watjarnu pika-yanku pungkutjaku.
15 Nyangka Puurrpa Tjiitjalu watjarnu, “Kulila-ya. Ngayulu-rna tjulurrku tjarungaraku. Nyangka-ya walykumunu nyinarranytjalu kuliltjarra nyinama. Palunyalanguru-rniyan kurntamaaltu nyaku ngayulu-rna pitjanyangka.”
16 Nyangka mamu marnkurrtu-ya puurrpa pirninya yarltirra katingu ngurra yini Yaamakitanku. Tjiinya Yiipuru wangkapayilu-ya yini palunyanya tjapilpayi.
17 Nyangka yayintjulpa nampa 7-tunku pawultatja tjutirnu yilkaringurulu. Nyangka nyarra tjiya walykumunungka nyinarranytjalu tjiinya tjurrtju purlkanyangurulu watjarnu, “Yuwa, palunya wiyarringu.” 18 Nyangka kapipirinypa tuturanytja. Nyangka wanangara paka-pakaranytja. Nyangka manta lipiwana yurri-yurrirralpi wartunarrara-wanarnu. Kutjulpirtulpi palunyapirinypa yutirringkutjamunurtu. 19 Nyangka-ya yiwarla ngurra pirningkatja purlparraarnu ngarrirranytja. Nyangka yiwarla purlkanya Papulannga yurri-yurringu wartunarraralpi marnkurrarringu ngaralanytja. Tjiinya yiwarla palunyangka-ya palyamunu palyaranytja. Nyangka Mama Kuurrtu ruukuliralpi mirrparnarringu. Palunyalu-tjananya mirrirntanu. 20 Nyangka-ya manta kurlunypa pirninya kapilu ngururrtjura kanyiranytjanya wiyarringu. Nyangka-ya purli wararra pirninyartu wiyarringu. 21 Nyangka kunarta pirni purli murilypirinypa punka-punkarnu. Nyangka pirnilu-ya mirrparnarrirralpi Mama Kuurrnga warrkingu tjiinya-tjananya pika purlkanya pikatjarrannyangka.