20
Tjukurrpa Kurli 1,000-tjarra
Nyangka-rna nyangu yilkaringuru yayintjulpa kutju tjarungaralanytja. Palunyalu kii puru rankapu purlkanya marangka kanyiranytja. Tjiinya kii palunyanya kanyiranytja liirrpa pirti purlkangkatjanya lakapungkukitjalu. Palunyalu pitjangu warnampi tjulyaralpi rankapungka karrpirnu wantingu nyinarra kurli 1,000-tjanu pakaltjaku. Warnampi nyarra lirru ngarnmanypalpi nyinarranytja, palunyanya mamu yini Tjayitinnga. Nyangka-lu yayintjultu pirti purlkanyangka warningu tjarrpatjunu. Palunyalu liirrpa lakapungkulalpi nganytjatjunu wantingu. Tjiinya lingkirrtu yangatjunu pakara yarnangu ngurra pirningkatja-tjananya parramayuratjakutarra. Nyangka pirti palunyangka rawa nyinarrayilku kurli 1,000-tjanu pakalku. Nyangkalta-lu yayintjultu walatjunku. Nyangka puru pakara mantawana parrapitjalayilku, rawamunurtu wiyarriku.
Nyangka-rna nyangu yarnangu pirni-ya tjiya walykumunungka nyinarra-warninytja. Nyangka-tjanampa nintirnu yarnangu pirninya-ya puurrarringkula kanyiltjaku. Nyangka-rna puru nyangu kuurti pirni nyarra kutjulpirtulpi mirri pungu wantitjanya-ya ngaralanytja. Tjiinya-tjananya pungu Mama Kuurrku wangka-ya watjaranyangka, puru-ya tjukurrpa Tjiitjalu yutintjanya tjukarurrulu watjaranyangka. Tjiinya wankalulpi-ya tjarrnga puru purli tjarrngapirinynga pupakatirra marninypungkulanytjamunu. Puru-ya tjarrngaku walka kanyiranytjamunu ngalyangka puru marangka. Palunyanya-ya mirritjanu wankarringkulalpi Kurayitjala lurrtjurringu. Palunyalu-ya yarnangu pirninya puurrarringkulalpi rawalu kanyiranytja, kurli 1,000-ta. Ngarnmanyarringu-ya wankarringu nyinarranytja. Tjiinya kutjupatjarra-ya wankarringkutjamaalpa kuwarripa mirri ngarrirranytja kurli 1,000-pa ngarala-wanara wiyarringkutjaku. Nyarra mirritjanu-ya ngarnmanyarriku nyinama, palunyanya-ya walykumunu puru pukurlpa mularrpa nyinama. Tjiinya Mama Kuurrtu-tjananya warungka tjarrpatjunkukitjamunu. Nyangka-ya palunyaku puru Kurayitjaku tjurrtjungka waarka palyanma. Nyangka Kurayitjanya-ya lurrtjurtu puurrpa nyinarrayilku kurli 1,000-tjanu wiyarriku.
Tjayitinnga Warungka Tjarrpatjunku
Nyangkalta kurli 1,000-tjanulu Mama Kuurrtu Tjayitinnga walatjunku. Nyangka pirtinguru pakara yanku palyamunu pirninya ngurra pirningkatjanya mayura muku-mukulkitja. Palunyaku-tjanampa yini kamparntalpa ngarala ngaapirinypa, Kuukanya puru Mayikuukanya. Tjayitintu-tjananya mingapirinypa yarltirra kutjungkanku pika-yanku purlkanya pungkulatjaku. Nyangka-ya ngurra pirninguru pitjaku manta lipiwanartu ngaraku. Palunyalu-ya ngururrtjunku Puurrpa Tjiitjaku wanalpayi pirninya ngurrangka-ya nyinarranyangka. Yiwarla nyarra Mamalu mukulyanytjulu kanyiranytjanya-ya ngururrtjunku pika pungkukitjalu. Parturtu-tjananya waru yilkaringurulu kampaku wiyalku. 10 Nyangkalta Mama Kuurrtu mamu mayulpayinya mantjiralpi tjarrpatjunku waru parnti palyamunutjarrangka. Nyarra kutjulpirtu-pulanya tjarrnga puru wati mayura watjalpayinya tjarrpatjunu wantingu, palunyangka tjarrpatjunku. Nyangka-ya lurrtjurringkulalpi rawalu-yanku pika miranma karlarla mungangkatarra.
Yarnangu Pirninya Kuurrta Ngaratjunku
11 Nyangka-rna nyangu Mama Kuurrnga tjiya pirntalta tjiinya purlkanyangka nyinarranyangka. Nyangkalta manta puru yilkaritarrartu wiyarringu. 12 Palunyangka-rna nyangu yarnangu pirni mirritjanu pakaralpi ngaralanytja tjiya palunyangka. Wati minyma tjilku pirninyartu-ya ngaralanytja. Nyangka pukpa pirni kanyiranytjalu wirlkara-wanarnu wantingu. Palunyalu pukpa kutjupa puru wirlkarnu tjiinya palunyangka walkatjunu wantingu wanka-ya tirtu nyinarratjaku. Nyangka Mama Kuurrtu pukpa pirningkatja nyakula tjukarurrulu-tjananya watjaranytja. Tjiinya pukpangka ngarala mantangkalpi-ya kutjupa-kutjupa palyaranytja, palunyanya. 13 Mirritjanu pirni-ya pakarnu ngaralanytja. Tjiinya-ya kapi yuru purlkanyangka mirri ngarrirranytjatjanu, puru pirtingka ngarrirranytjatjanu pakarnu ngaralanytja. Nyangka Mama Kuurrtu pukpangka nyakulanytja tjiinya mantangkalpi-ya kutjupa-kutjupa palyaranytjanya. Palunyalu tjukarurrulu-tjananya watjaranytja. 14-15 Palunyalu watjarnu wantingu mirrirringkulanytjanya puru mirri pirtingka ngarrirranytjanya wiyarringkutjaku. Palunyalu nyakulanytja pukpa yini pirnitjarranya tjiinya-ya wanka tirtu nyinarratjaku. Palunyalu yiniku purtu nyakulalpi tjarrpatjunu-tjananya waru purlkanyangka. Tjiinya-ya mirritjanu pakaralpi waru palunyangka puru mirrirriku.