Idi ʌrʌoojai ʌpʌgadadʌ ismaacʌdʌ ooji Vuaana gʌaaduñi vaavoitudadami
1
Aanʌ ʌrVuaana daidʌ gʌnoojidi aanʌ aagaitai Suusi Cristo. Suusi Cristo ʌgai daidʌ gʌrmaa ibʌdagai utudui. Aidʌsi abiaadʌrʌ maiquiaa cʌquiva oidigi Suusi Cristo caoidacatadai tʌvaagiʌrʌ Diuusi ʌʌmadu. Dai aidʌsi divia ʌgai tami oidigi daama nʌidi aanʌ ʌgai, dai caʌcana aanʌ ñiooquidʌ, dai taata aanʌ tuucugadʌ. Dai sioorʌ maatʌ istuiga Suusi Cristo poduucai maatʌ istuiga Diuusi. Suusi Cristo divia ami siaaco daraajatadai aatʌmʌ cascʌdʌ gʌnaagidi aatʌmʌ sai nʌidi. Dai sivi gʌraagidi aatʌmʌ sai Suusi Cristo ʌgai dai gʌrmaacai ibʌdagai utudui dai ʌgai tomastuigaco oidaga. Ʌgai Diuusi gʌrooga ʌʌmadu oidacatadai dai gooquiʌrʌ divia tami oidi daama dai aatʌmʌ nʌidi ʌgai. Dai aatʌmʌ gʌnaagidi istumaasi nʌidi dai caʌ vai poduucai aapimʌ ʌʌpʌ gʌrʌpan duucai tʌtʌgitodagi dai vʌʌscatai ʌpan duucai tʌtʌgitodagi aatʌmʌ Diuusi gʌrooga ʌʌmadu Suusi Cristo Diuusi maradʌ. Gomaasi gʌnoojidi aanʌ mʌsai vaamioma baigʌnʌlidiña.
―――
Sivi gʌnaagidamu aatʌmʌ istumaasi Suusi Cristo gʌrmaatʌtuli sai Diuusi aliʌ cʌʌ tuiga dai tomali ʌmo imidagai maitivueeyi istumaasi soimaascami. Ispocaitiada aatʌmʌ tʌsai ʌpan duucai tʌtʌgitoi Diuusi dai maitivuaadagi istumaasi ʌrcʌʌgaducami aidʌ gia yaatagʌi aatʌmʌ dai sʌʌlicʌdʌ soimaasi ivueeyi. Dʌmos iscʌʌgacʌrʌ oidaca aatʌmʌ dai cʌʌga ivuaadagi poduucai isduucai ivueeyi Diuusi aidʌ gia ʌmo tʌgitoidagai viaacamu aatʌmʌ. Dai Diuusi gʌroigʌldi gʌrsoimaascamiga muucucai Suusi Cristo Diuusi maradʌ curusiaba.
Ispocaitiadagi aatʌmʌ tʌsai maitʌrsoimaasi ivuaadami aidʌ gia gʌrvupuiirumadai aatʌmʌ ʌʌgi daidʌ ʌryaatavogami aatʌmʌ. Dʌmos isaagiada aatʌmʌ Diuusi ʌsoimaascami ismaacʌdʌ ivuaadagi aidʌ gia Diuusi iduuñimu aatʌmʌcʌdʌ istumaasi ʌrsʌʌlicami. Ʌgai gʌroigʌldamu gʌrsoimaascamiga dai cʌʌgacʌrʌ gʌrnʌijadamu ducami istomali ʌmo imidagai maisoimaasi iduuñimudai aatʌmʌ. 10 Dʌmos ispocaitiadagi aatʌmʌ tʌsai maisoimaasi ivueeyi aidʌ gia ducami ispocaitiada aatʌmʌ isDiuusi yaatavoga dai poduucai maivaavoitudai Diuusi ñiooquidʌ.