Idi ʌrʌʌpʌgadadʌ oojai ismaacʌdʌ ooji Paavora ʌvaavoitudadami Tesaloniicʌrʌ oidacami
1
Gʌraaduñi vaavoitudadami ismaacʌdʌ gʌnʌmpaidi Tesaloniicʌrʌ siaa duutudaragai vʌʌtarʌ Diuusi gʌrooga ʌʌmadu Suusi Cristo gʌrtʌaanʌdamiga, gʌmviaatuldi aanʌ ʌʌmadu Silvaano dai Timoteo. Aanʌ anʌrPaavora. Aatʌmʌ ipʌlidi isDiuusi gʌrooga ʌʌmadu gʌrtʌaanʌdamiga Suusi Cristo cʌʌgacʌrʌ gʌnnʌijadagi dai gʌniibʌstudacan tadacagi.
―――
Aatʌmʌ vʌʌscʌrʌ aliʌ baigʌrʌlidiña Diuusicʌdʌ gʌntʌtʌgitoitai aapimʌ. Dai siʌʌscadʌ gamamadada aatʌmʌ daanʌi aatʌmʌ Diuusi sai gʌnsoicʌiña. Dai vʌʌscʌrʌ tʌtʌgitoiña aatʌmʌ isducatai ivueeyi aapimʌ Diuusi aa duiñdadʌ vaavoitudaitai Suusi Cristo, dai isducatai aipaco gʌnsoicʌi aapimʌ gʌnoigʌdaitai, dai isducatai apianʌnʌra aapimʌ siʌʌscadʌ diviagi Suusi Cristo ʌpamu. Giñaaduñi Diuusi aliʌsi gʌnoigʌdai aapimʌ dai maatʌ aatʌmʌ isʌgai ʌʌcovai gʌnvuvaitu. Aidʌsi gʌnaagidi aatʌmʌ isSuusi Cristo ʌrʌcʌʌgacʌrʌ vuuviadami, aatʌmʌ maisiu tomasduucai gʌnaagidi, aatʌmʌ Diuusi guvucadadʌcʌdʌ gʌnaagidi. Gʌrʌʌmadu daacatai Diuusi Ibʌadʌ dai cʌʌga maatʌ aatʌmʌ sai vʌʌsi ismaacʌdʌ gʌnaagidi aatʌmʌ ʌrvaavoi. Aapimʌ cʌʌga maatʌ isducatai daraajatadai aatʌmʌ gʌnsaagida aidʌtʌsi gʌndadiji mʌsai poduucai oidacana aapimʌ ʌʌpʌ.
Daidʌ ʌrvaavoi mʌspoduucai idui aapimʌ dai ʌpan duucai oidacana aapimʌ gʌrtʌaanʌdamiga Suusi Cristo ʌʌpʌ. Diuusi Ibʌadʌ gʌnsoicʌiña mai aapimʌ baigʌnʌliaracʌdʌ caʌcana Diuusi ñiooquidʌ tomasi aa soimaasi gʌntaatamituldiña. Aidʌsi maí ʌvaavoitudadami Masedooniʌrʌ dai Acaiyʌrʌ mʌsducatai oidacatadai aapimʌ poduucai maí ʌgai isducatai gʌaagai isoidacagi. Dai poduucai aapimʌcʌdʌ maí Masedooniʌrʌ oidacami dai Acaiyʌrʌ oidacami ʌtʌaanʌdami Suusi Cristo ñiooquidʌ, Dai maisiu mosʌca ami vʌʌsi aipaco gʌaagai gʌnvaavoidaraga. Cascʌdʌ aatʌmʌ camaiviaa isgaaagiadagi siaaco casi gʌmaatʌ gomaasi. Baiyoma ʌgai vaa ismaacʌdʌ maí gomaasi aagaiña aidʌtʌsi gʌndadiji mʌsai aliʌ cʌʌga gʌrmiaadʌgi, dai mʌsducatai dagito ʌmoomono dai vaavoitu ismaacʌdʌ sʌʌlicʌdʌ ʌrDiuusi dai duaaca daidʌ ivuaada agai istumaasi Diuusi ipʌlidi. 10 Dai isducatai nʌnʌra aapimʌ isdiviagi Suusi Diuusi maradʌ tʌvaagiaiñdʌrʌ. Ʌgai vaa Suusi ismaacʌdʌ duaacali Diuusi coidadʌ saagidaiñdʌrʌ. Dai ʌgai ʌgai dai cʌʌgacʌrʌ gʌrvuvaida agai soimaasi ivuaadami gʌgʌvituldaragadʌaiñdʌrʌ.