Idi ʌrʌʌpʌgadadʌ oojai ismaacʌdʌ ooji Paavora Timoteo
1
Aanʌ Paavora ʌrootosadʌ Suusi Cristo. Diuusi cʌʌgacʌrʌ gʌrvuviaadami ʌʌmadu Suusi Cristo gʌrtʌaanʌdamiga giñtʌjai cascʌdʌ. Cʌʌ maatʌ aatʌmʌ isSuusi Cristocʌdʌ viaaca ragai naana maasi istumaasi cʌcʌʌgaducami istumaasi nʌnʌra aatʌmʌ isDiuusi gʌrmaquia agai. Gʌoojidi aanʌ aapi Timoteo. Aapi giñmara gʌducami vaavoitudaitai aapi Suusi Cristo. Aanʌ ipʌlidi sai Diuusi gʌrooga ʌʌmadu Suusi Cristo gʌrtʌaanʌdamiga cʌʌgacʌrʌ gʌnʌijadagi, dai soigʌnʌliadagi aapicʌdʌ, dai ibʌstudacan tadacagi gʌibʌdaga.
―――
Aidʌsi ii aanʌ Efeesoaiñdʌrʌ Masedonio dʌvʌʌriamu aanʌ gʌaagidi pʌsai movaasi viʌʌna. Dai sivi ipʌlidi aanʌ isquiaa movaasi daaca aapi dai aagiadagi ʌmamaatʌtuldiadami yaatavogami sai camaitamamaatʌtuldiña cuentogadʌ ʌjudidíu ismaacʌdʌ gamamaatʌtuldi ʌgai Diuusi ñiooquidʌ duucai. Gamamaatʌtuldi ʌgai mui naana maasi istumaasi istumaasi ivuaadana ʌʌqui aaduñdʌcardu. Vʌʌsi gomaasi maitʌrsoiñi ismaatʌcagi oodami isducatai Diuusi cʌʌgacʌrʌ vuvaidi oodami baiyoma mosgʌnvupui ñioocaiña ʌgai.
Gomaasi gʌaagidi aanʌ ipʌliditai isʌgai aipacoga gʌnoigʌadagi gajiaadʌrʌ viaacai vʌʌsi soimaascami, ivuaadatai mosʌcaasi istumaasi ʌrcʌʌgaducami poduucai isduucai cʌʌga maatʌ isgʌaagai isivuaadagi, daidʌ sʌʌlicʌdʌ cʌʌga vaavoitudaitai Diuusi. Dʌmos ʌʌmoco cagajiaadʌrʌ viaa istumaasi gʌnaagidi aanʌ dai baiyoma mosaatagaiña istumaasi maitʌrsoiñi. Ʌgai ipʌlidi isʌoodami poʌliadagi isʌgai cʌʌga gamamaatʌtuldi Moseesacaru mamaatʌtuldaragadʌ. Ʌgai guvucadagai viaacami duucai ñioocai maimaatʌcatai tomali ʌgai ʌʌgi istʌiya ʌlidi istumaasi gamamaatʌtuldi ʌgai.
Cʌʌ maatʌ aatʌmʌ isMoseesacaru sʌʌlicamigadʌ aliʌ cʌʌgadu dʌmos gʌaagai ismaatʌ caʌcagi istʌiya ʌlidi. Cʌʌ maatʌ aatʌmʌ sai gomaa sʌʌlicami maitʌrʌcʌʌga ivuaadami vʌʌtarʌ baiyoma ʌrʌmaicʌʌga ivuaadami vʌʌtarʌ ismaacʌdʌ vuidʌrʌ vʌʌtʌ dudunucami, dai maiʌʌgidi dudunucami tomali maiʌʌgidi Diuusi, daidʌ ʌrsoimaasi ivuaadami, dai maisiaa duutudai Diuusi tomali Diuusi mamaatʌtuldaragadʌ, dai coodai gʌdʌʌdʌ siʌpʌ aa oodami, 10 daidʌ ʌrgoogosi gʌnducami, dai gaʌʌsidi oodami, daidʌ ʌryaatavogami, dai vʌʌscatai ismaacʌdʌ vuidʌrʌ vʌʌtʌ Diuusi ñiooquidʌ. 11 Diuusi ñiooquidʌ gʌraagidi cʌʌgacʌrʌ vuvaidaragai ismaacʌdʌ Diuusi giñtʌjai sai aagidana aanʌ oodami. Diuusi ʌgai dai sʌʌlicʌdʌ viaa guvucadagai dai sʌʌlicʌdʌ cʌʌ tuiga.
―――
12 Baigiñʌlidi aanʌ Suusi Cristo gʌrtʌaanʌdamigacʌdʌ. Ʌgai cʌʌgacʌrʌ giñnʌidi daidʌ giñmaacai guvucadagai ansai gaaagidiña ñiooquidʌ. Ʌgai ʌgai dai ʌcovai giñvuusaitu ansaidʌ ʌrootosadʌcana 13 tomasi ʌʌquioma cʌʌdaiña aanʌ, dai galñaasi ñioocaiña aanʌ ʌgai vui, dai soimaasi taatamituldiña aanʌ ʌgai ismaacʌdʌ ʌʌgidiña ñiooquidʌ. Dʌmos Diuusi soigʌʌli aanʌcʌdʌ. Aanʌ maiquiaa vaavoitudaiña, cascʌdʌ maimaatʌcana aanʌ istuma vueeyi. 14 Sʌʌlicʌdʌ cʌʌgacʌrʌ giññʌidi Diuusi dai giñsoi ansai cʌʌga vaavoitudaiña aanʌ dai cʌʌga oigʌdaiña Diuusi dai giñaaduñi vaavoitudadami vaavoitudacai aanʌ Suusi Cristo.
15 Sʌʌlicʌdʌ ʌrvaavoi istumaasi gʌnaagidi aanʌ dai vʌʌscatai aliʌsi gʌaagai isvaavoitudadagi. Suusi Cristo divia tami oidi daama dai cʌʌgacʌrʌ vuvaida agai soimaasi ivuaadami. Dai aanʌ vaamioma soimaasi ivuaadana sivʌʌscatai. 16 Dʌmos Diuusi soigʌʌli aanʌcʌdʌ sai poduucai gʌmaatʌna sai Suusi Cristo aliʌ cʌʌ tuiga dai maitiñoojogi tomasi aanʌ aliʌsi soimaasi ivuaadana ʌgai vui. Dai poduucai gʌmaatʌ ʌʌpʌ sai Diuusi istutuidi iscʌʌgacʌrʌ vuvaidagi tomasioorʌ sioorʌ vaavoitudagi Suusi Cristo dai ʌgai istutuidi isiimiagi tʌvaagiamu. 17 Cascʌdʌ aliʌsi gʌaagai issiaa duutuadagi dai cʌʌga ñioocadagi Diuusi vʌʌtarʌ tomastuigaco. Ʌgai tomastuigaco tʌaanʌi vʌʌsiaʌcatai dai tomastuigaco oidaga dai tomali ʌmaadutai mainʌidi. Tiipu tomali ʌmaadutai sioorʌ ʌpan tuigacagi ʌgai. Dai ʌgai vaamioma cʌʌga tʌtʌgitoi sitomasioorai.
18 Timoteo, aapi giñmara gʌducami dai aapi Diuusi sandaarugadʌ gʌducami. Aliʌsi gʌaagai ismaiduaadicuitai ivuaada aapi Diuusi aa duiñdadʌ. Aliʌsi gʌaagai isapiacʌʌga vaavoitudadagi aapi Diuusi ñiooquidʌ dai aliʌsi gʌaagai iscʌʌga ivuaada aapi istumaasi cʌʌgadu ʌliada aapi poduucai isduucai aagai Diuusi ñiñiooquituldiadamigadʌ ʌʌquioma pʌsaidʌ ivuaadana aapi. 19 Ʌʌmoco maitivuaadana istumaasi maatʌ iscʌʌgadu cascʌdʌ camaicʌʌga vaavoitudai. 20 Poduucai ʌpʌdui Imeneocʌdʌ dai Alejandrocʌdʌ. Dai aanʌ potʌtʌdai saidʌ ʌDiaavora soimaasi taatatuldana sai poduucai camaigalñaasi ñioocaiña Diuusi vui.