Idi ʌrʌgotordadʌ oojai ismaacʌdʌ ooji Paavora ʌvaavoitudadami Coriintoʌrʌ oidacami
1
Aanʌ ʌrPaavora dai Suusi Cristo ʌcovai giñvusaitu ansaidʌ ʌrootosadʌcana. Poduucai ipʌli Diuusi cascʌdʌ. Aanʌ ʌʌmadu gʌraduñi Timoteo gʌmviaatuldi. Dai aanʌ gʌnoojidi idi oojai aapimʌ gʌraaduñi vaavoitudadami mʌsmaacʌdʌ Coriintoʌrʌ oidaga dai gʌnʌmpaidiña dai siaa duutudaiña Diuusi. Dai idi oojai ʌrgʌraaduñi vaavoitudadami Acaayʌrʌ oidacami vʌʌtarʌ ʌʌpʌ. Aanʌ ipʌlidi isDiuusi gʌrooga ʌʌmadu Suusi Cristo gʌrtʌaanʌdamiga apiacʌʌgacʌrʌ gʌnnʌijadagi dai apiagʌniibʌstudacan tadacagi.
―――
Diuusi ʌgai dai vʌʌscʌrʌ soigʌʌlidi aatʌmʌcʌdʌ dai gʌrbaiʌʌliatudai cascʌdʌ cʌʌga ñioocai aatʌmʌ Diuusi vui. Ʌgai ʌgai daidʌ ʌroogadʌ gʌrtʌaanʌdamiga Suusi Cristo. Siuu duucu soimaa taatamadagi aatʌmʌ Diuusi baigʌrʌʌliatudai dai poduucai istutuidi aatʌmʌ isbaiʌʌliatudadagi aa ismaacʌdʌ soimaasi taatamai. Aatʌmʌ aliʌ soimaa taatamai vaavoitudaitai Suusi Cristo poduucai isduucai soimaasi taata Suusi Cristo. Dai ʌgai vaa Suusi Cristo sʌʌlicʌdʌ baigʌrʌʌliatudai. Aatʌmʌ soimaasi taatamai gʌnaagiditai sai Suusi Cristo ʌrcʌʌgacʌrʌ vuviadami dai poduucai istutuidi aatʌmʌ isbaigʌnʌʌliatudadagi. Dai Diuusi baigʌrʌʌliatudai aatʌmʌ dai poduucai aapimʌ baigʌnʌʌlidiña ʌʌpʌ. Dai poduucai cʌʌga istutuidi aapimʌ issoimaa taatamadagi poduucai isduucai soimaa taatamai aatʌmʌ maivui ñioocaitai Diuusi. Dai sʌʌlicʌdʌ vaavoitudai aanʌ isapiavaavoitudadamu aapimʌ. Cʌʌ maatʌ aanʌ issoimaasi taatamu aapimʌ poduucai isduucai soimaasi taatamai aanʌ. Dai cʌʌ maatʌ aanʌ isDiuusi baigʌnʌʌliatudamu aapimʌ poduucai isduucai baigiñʌʌliatudai ʌgai aanʌ.
Gʌraaduñi ipʌlidi aatʌmʌ ismaatia aapimʌ siʌʌsi soimaa taatamaiña aatʌmʌ Aasia dʌvʌʌriʌrʌ. Aliʌsi cavami soimaasi taatamaiña aatʌmʌ dai camaitistui isvaamioma soimaasi taatagi. Dai asta poʌliditadai aatʌmʌ mʌsgʌrcooda agai. Sʌʌlicʌdʌ poʌliditadai aatʌmʌ iscacoiya ʌragai aatʌmʌ. Diuusi dagito ispoduucai ʌpʌduuñiagi tʌsai aatʌmʌ maatʌna isducatai vaamioma cʌʌga vaavoitudagi Diuusi dai maisiu poʌliada aatʌmʌ isʌʌgi istutuidi isgʌrsoicʌdagi. Diuusi ʌgai dai ʌpan duduaacaldi ʌcoidadʌ. 10 Dai Diuusi gʌrsoi tʌtai camaitʌrcooditu aatʌmʌ dai Diuusi quiaa gʌrsoicʌi. Daidʌ cʌʌ maatʌ aatʌmʌ isvʌʌscʌrʌ gʌrsoicʌdamu ʌgai. 11 Aliʌsi gʌaagai isdaanʌda aapimʌ Diuusi sai gʌrsoicʌiña. Dai siʌʌscadʌ muidutai daanʌdagi Diuusi sai gʌrsoicʌiña muidutai pocaitiada agai ʌʌpʌ sai baigʌnʌlidi Diuusicʌdʌ maatʌcatai isDiuusi gʌrsoicʌi.
―――
12 Aliʌsi baigʌrʌlidi aatʌmʌ maatʌcatai gʌrtʌgitoidagʌrʌ iscʌʌ tuutuiga aatʌmʌ tomasiaacoga sioon cʌʌga aapimʌ gʌnsaagida vʌʌscʌrʌ ipʌlidiña aatʌmʌ iscʌʌga ivuaadagi tomastumaasi. Aatʌmʌ ʌʌgi maitistutuidi isivuaadagi gomaasi baiyoma Diuusi ʌgai dai gʌrsoicʌi cascʌdʌ cʌʌga ivueeyi aatʌmʌ. 13-14 Dai gʌnoojidi aatʌmʌ mosʌcaasi istumaasi cʌʌga istutuidi ismaatʌ nʌijadagi dai maatʌ caʌcagi aapimʌ. Dai aanʌ ipʌlidi sai siʌʌscadʌ ajiagi istuigaco Suusi Cristo gʌrvaidaquiagi tʌvaagiamu baigʌnʌliadamu aapimʌ aatʌmʌcʌdʌ poduucai isduucai aatʌmʌ baigʌrʌliadamu aapimʌcʌdʌ ismaacʌdʌ vaavoitu ʌSuusi Cristo gʌnaagiditai aatʌmʌ isʌgai ʌrʌcʌʌgacʌrʌ vuviadami.
15-16 Dai vaavoitudai aanʌ isaliʌ baigʌnʌlidi aapimʌ aanʌcʌdʌ, aanʌ gʌndivida iñʌliditadai aidʌsi Masedooñia maacoga daivusai aanʌ dai ʌpan baigo vacoga daivunucai dai poduucai goocoaja gʌndividamudai aanʌ dai aapimʌ baigʌnʌliadamudai giñnʌiditai, dai aapimʌ cʌʌga istutiadamudai isgiñsoiñiagi naana maasicʌdʌ istumaasi tʌgitocatadai aanʌ voiyʌrʌ Judeea maacoga imʌitai. Dʌmos maí aanʌ isquiaa soimaasi ivuaadatadai aapimʌ dai aanʌ maisoigʌnʌʌliatuda iñʌliditadai gʌnbagaidacai cascʌdʌ maiii. 17 Aidʌsi aagai aanʌ sai gʌndivida iñagaitadai aanʌ sʌʌlicʌdʌ gʌndivida iñʌliditadai. Aanʌ maitʌrʌpan ducami ʌʌmoco ismaacʌdʌ pocaitiña sai duuñiagi ʌmo istumaasi tomasi maatʌ ʌgai ismaitistutuidi. 18 Diuusi cʌʌ maatʌ iñsaanʌ gʌndivida iñʌliditadai cascʌdʌ aagaitadai aanʌ. 19 Aanʌ ʌʌmadu Timoteo ʌʌmadu Silvanu casi gʌnaagidi isSuusi Cristo Diuusi maradʌ ismaacʌdʌ tʌvai tʌvaagiaiñdʌrʌ ʌrcʌʌgacʌrʌ vuviadami. Ʌgai maiaagai ʌmo istumaasi dai ʌma maasi ivueeyi. Ʌgai vʌʌscʌrʌ ivueeyi vʌʌsi istumaasi aagai. 20 Dai Suusi Cristo ʌgai daidʌ ivueeyi vʌʌsi istumaasi aagai Diuusi saidʌ iduñia agaitadai oodami vʌʌtarʌ. Dai Suusi Cristo gʌrsoicʌi tʌsai cʌʌga ñioocaiña aatʌmʌ Diuusi vui. 21 Dai Diuusi ʌgai daidʌ gʌrsoicʌi isapiacʌʌga vaavoitudada aatʌmʌ Suusi Cristo. Dai Diuusi ootoi gʌIbʌdaga sai gʌrʌʌmadu daacana, 22 sai poduucai maatʌna aatʌmʌ isDiuusi sʌʌlicʌdʌ iduñia agai vʌʌsi istumaasi aagai saidʌ iduñia agai. Diuusi Ibʌadʌ ʌgai dai gʌrmaacai gʌguvucadagai tʌsai cʌʌga ivuaadana Diuusi aa duiñdadʌ.
23 Dʌmos maatʌ Diuusi ismaiquiaa ii aanʌ Coriintoamu maitʌnbagaida iñʌliditai soimaasi ivuaadatai aapimʌ. 24 Siʌʌscadʌ gʌndadida aatʌmʌ, aatʌmʌ maitipʌlidi isgʌnaagidiagi mʌsai ʌma maasi vaavoitudana. Aapimʌ cacʌʌga vaavoitudai istumaasi ʌrvaavoi cascʌdʌ. Baiyoma gʌnsoiña ʌrʌlidi aatʌmʌ mʌsai vaamioma baigʌnʌlidiña.