Idi ʌrʌoojai gotordadʌ ismaacʌdʌ ooja Piiduru
1
Aanʌ ʌrSimuñi Piiduru Suusi Cristo ootosadʌ daidʌ ʌrpiooñigadʌ. Aanʌ gʌnoojidi idi oojai aapimʌ vaavoitudadami ismaacʌdʌ cʌʌga vaavoitudai gʌrʌpan duucai. Diuusi gʌrooga ʌʌmadu Suusi Cristo cʌʌgacʌrʌ gʌrvuviadamiga sʌʌlicʌdʌ ivueeyi ʌmo istumaasi cʌʌgaducami aatʌmʌcʌdʌ gʌrsoiñacai tʌsai ʌʌpan duucai vaavoitudana. Cascʌdʌ gʌmaatʌ isʌgai ʌmadugan duucai gʌrnʌidi. Aanʌ ipʌlidi isDiuusi vaamioma cʌʌgacʌrʌ gʌnnʌijadagi vai vaamioma gʌniibʌstacan tadacagi gʌniibʌdaga maatʌcatai Diuusi ʌʌmadu Suusi gʌrtʌaanʌdamiga.
―――
Diuusi aliʌ viaa guvucadagai. Dai ʌgai casi gʌrmaa vʌʌsi istumaasi tʌgito aatʌmʌ dai cʌʌgacʌrʌ oidacagi dai siaa duutuadagi ʌgai. Diuusi gʌrsoi tʌsai maatʌna Suusi Cristo. Ʌgai ʌcovai gʌrvuvaitu. Dai ʌgai aliʌ viaa guvucadagai daidʌ idui naana maasi istumaasi gʌgʌrducami. Gomaasicʌdʌ cʌʌ maatʌ aatʌmʌ isDiuusi vaamioma mui naana maasi istumaasi gʌgʌrducami iduñia agai aatʌmʌ gʌrvʌʌtarʌ. Vai poduucai mosʌcaasi cʌʌga ivuaada aatʌmʌ isduucai Diuusi mosʌcaasi cʌʌga ivueeyi. Dai poduucai istutuidi aatʌmʌ isgajiaadʌrʌ viaagi ʌsoimaascami dai maiʌpan duucai ivuaadagi ʌmaivaavoitudadami ismaacʌdʌ ivueeyi mosʌcaasi istumaasi ʌʌgi ʌgai ipʌlidi isivuaadagi. Cascʌdʌ aliʌsi gʌaagai iscʌʌgacʌrʌ oidacagi aapimʌ cavaavoitudacai Diuusi. Dai aliʌsi gʌaagai ʌʌpʌ isvaamioma cʌʌga matia ʌliadagi istumaasi Diuusi ipʌlidi isivuaadagi, dai aliʌsi gʌaagai ʌʌpʌ ismaitivuaadagi istumaasi aapimʌ ʌʌgi ipʌlidi, dai siʌʌscadʌ soimaasi taatamadagi aapimʌ aliʌsi gʌaagai isapiacʌʌga vaavoitudadagi Diuusi ñiooquidʌ, dai aliʌsi gʌaagai ʌʌpʌ isivuaadagi vʌʌsi istumaasi Diuusi ipʌlidi, dai aliʌsi gʌaagai ʌʌpʌ mʌsaipacoga gʌnoigʌadagi aapimʌ vaavoitudadami dai isoigʌadai vʌʌsi oodami ʌʌpʌ.
Isivuaadagi aapimʌ vʌʌsi gomaasi aidʌ gia vaamioma cʌʌgacʌrʌ oidacamu aapimʌ dai vaamioma cʌʌga ivuaadamu Diuusi aa duiñdadʌ ʌʌgiditai maatʌcatai aapimʌ Suusi Cristo gʌrtʌaanʌdamiga. Dʌmos ismaitivuaadagi aapimʌ gomaasi aidʌ gia maiquiaa cʌʌ maatʌ aapimʌ istumaasi ʌrcʌʌgaducami maitʌtʌgitoitai isDiuusi caoigʌli gʌnsoimaascamiga. 10 Cascʌdʌ giñaaduñi vaavoitudadami cʌʌgacʌrʌ avʌr oidaca vai poduucai cʌʌga gʌmaatʌcana isDiuusi ʌcovai gʌnvuvaitu dai gʌmaamara duucai gʌnnʌidi. Iscʌʌgacʌrʌ oidacagi aapimʌ aidʌ gia maigajiaadʌrʌ viaamu aapimʌ gʌnvaavoidaraga. 11 Poduucai viaacamu aapimʌ oigaragai isiimiagi tʌvaagiamu siaaco gatʌaanʌi Suusi Cristo gʌrtʌaanʌdamiga tomastuigaco. Ʌgai ʌgai daidʌ ʌrcʌʌgacʌrʌ gʌrvuviadami.
12 Cascʌdʌ apiagʌntʌtʌgitoldiadamu aanʌ gomaasi tomasi camaatʌ aapimʌ dai cʌʌga vaavoitudai Diuusi ñiooquidʌ ismaacʌdʌ caviaa aapimʌ dai gomaasi gia ʌrvaavoi. 13 Dai aanʌ poʌlidi iscʌʌga ivueeyi aanʌ gʌnmaacaitai idi ñiooqui sivi maiquiaa muucucai. 14 Suusi Cristo gʌrtʌaanʌdamiga casi giñaagidi sai caotoma muquia iñagai aanʌ. 15 Cascʌdʌ gʌnoojidi aanʌ vai poduucai siʌʌscadʌ camuuquiagi aanʌ vʌʌscʌrʌ tʌtʌgitoda aapimʌ gomaasi.
―――
16 Casi gʌnaagidi aanʌ sai Suusi Cristo gʌrtʌaanʌdamiga aliʌ viaa guvucadagai dai sai ʌpamu divia agai tami oidigi daama. Gomaasi gia sʌʌlicʌdʌ ʌrvaavoi. Gomaasi maitʌrcueentogadʌ oodami yaatavogami. Aatʌmʌ ʌʌgi gʌrvuupuquicʌdʌ nʌidi gʌrtʌaanʌdamiga issʌʌlicʌdʌ viaa guvucadagai. 17-18 Aatʌmʌ caʌ aidʌsi Diuusi gʌrooga tʌvaagiaiñdʌrʌ cʌʌga ñioo ʌgai vʌʌtarʌ dai pocaiti; “Idi Suusiava ʌrgiñmara nai aanʌ aliʌ oigʌdai dai baigiñʌlidi aanʌ goovaicʌdʌ”, caiti Diuusi. Dai aatʌmʌ ʌʌmadu daraajatadai gʌrtʌaanʌdamiga ʌgiidiʌrʌ ismaacʌdʌ Diuusi ʌcovai vuvaitu vai ami dadadacʌi Suusi sicoli. Cascʌdʌ nʌidi aatʌmʌ aidʌsi Suusi sicoli dadadacʌi.
19 Istumaasi nʌidi aatʌmʌ dai caʌ caaagaitadai Diuusi ñiñiooquituldiadamigadʌ ʌʌquioma cascʌdʌ aidʌsi nʌidi aatʌmʌ dai caʌ, maí issʌʌlicʌdʌ ʌrvaavoi. Dai aapimʌ ʌʌpʌ aliʌsi gʌaagai mʌsʌʌgiadagi goñiooqui. Diuusi ñiooquidʌcʌdʌ maatʌ oodami mui naana maasi istumaasi maimaatʌcatadai. Aapimʌ aliʌsi gʌaagai mʌscʌʌga ʌʌgiditai caʌcagi Diuusi ñiooquidʌ asta siʌʌscadʌ ʌpamu diviagi Suusi Cristo dai aapimʌ ʌʌmadu daraajamu. 20 Dʌmos siooma cʌʌga gʌaagai mʌsmaatʌcagi sai tomali ʌmaadutai maiʌʌgi istutuidi isaagagi istʌiya ʌlidi istumaasi aagai Diuusi ñiñiooquituldiadamigadʌ Diuusi ñiooquidʌrʌ. 21 Diuusi ñiñiooquituldiadamigadʌ tomali ʌmo imidagai maiaagai istumaasi ʌʌgi ʌgai ipʌlidi baiyoma ʌgai ʌrcʌcʌʌli ismaacʌdʌ Diuusi ʌcovai vuvaitu dai ʌgai ñiooquituldiña Diuusi. Diuusi Ibʌadʌ mamaatʌtuldiña istumaasi aagadagi ʌgai.