Idi oojai ooji Paavora ʌvaavoitudadami Coloosasiʌrʌ oidacami
1
1-2 Aanʌ ʌrPaavora. Dai aanʌ ʌʌmadu Timoteo gʌmviaatuldi aapimʌ gʌraaduñi vaavoitudadami ismaacʌdʌ vaavoitudai Suusi Cristo. Dai aanʌ gʌnoojidi aapimʌ Coloosasiʌrʌ oidacami ismaacʌdʌ Diuusi ʌcovai vuvaida. Aanʌ ʌrootosadʌ Suusi Cristo, Diuusi ipʌlidi cascʌdʌ. Aatʌmʌ ipʌlidi sai Diuusi gʌrooga cʌʌgacʌrʌ gʌnnʌijadana dai gʌniibʌstudacan tadacana. Diuusi ʌroogadʌ Suusi Cristo gʌrtʌaanʌdamiga.
―――
Vʌʌscʌrʌ baigʌrʌlidi aatʌmʌ Diuusicʌdʌ daanʌitai sai gʌnsoicʌiña aapimʌ mʌsai cʌʌgacʌrʌ oidacana. Baigʌrʌlidi aatʌmʌ Diuusicʌdʌ maatʌcatai isaapimʌ cʌʌga vaavoitudai Suusi Cristo dai issʌʌlicʌdʌ oigʌdai aapimʌ aa vaavoitudadami, nʌnʌracatai aapimʌ istuigaco iimi agai tʌvaagiamu dai Diuusi ʌʌmadu oidaca agai tomastuigaco. Aidʌsi tucamidʌrʌ maí aapimʌ isʌrvaavoi isSuusi Cristo ʌrcʌʌgacʌrʌ vuviadami, aapimʌ vaavoitu isʌmo imidagai iimi agai Diuusi ʌʌmadu. Dai idi vaa ñiooqui cʌʌgaducʌdʌ ismaacʌdʌ maí aapimʌ gaaagidi Suusi Cristo ojootosadʌ vʌʌsi oidigʌrʌ dai muidutai vaavoitu dai aa quiaa vaavoitudaimi dai ʌma duucai gʌntʌtʌgitoimi vai camaisoimaasi ivueeyi poduucai isduucai ʌpʌdui aapimʌcʌdʌ. Aapimʌ maí isDiuusi sʌʌlicʌdʌ oigʌdai oodami. Vʌʌsi gomaasi gʌnmamaatʌtuli gʌraduñi Epaafarasi. Ʌgai ivueeyi Suusi Cristo aa duiñdadʌ ʌpan duucai aatʌmʌ dai aliʌ oigʌdai aatʌmʌ ʌgai. Ʌgai sʌʌlicʌdʌ gʌnsoicʌiña mʌsai vaamioma cʌʌga maatʌna Diuusi ñiooquidʌ. Ʌgai vaa Epaafarasi gʌraagidi mʌsai aapimʌ aliʌsi gʌnoigʌdai aipacoga gʌnʌʌmadu daacatai Diuusi Ibʌadʌ.
Cascʌdʌ aidʌ abiaadʌrʌ simaí aatʌmʌ gomaasi apiadaanʌiña Diuusi sai ʌgai gʌnsoicʌiña mʌsai cʌʌga maatʌna istumaasi ʌgai ipʌlidi isivuaada aapimʌ dai mʌsai cʌʌga maatʌ caʌcana vʌʌsi ñiooquidʌ dai mʌsai cʌʌga maatʌna isducatai gʌaagai isoidacagi. 10 Mai poduucai sʌʌlicʌdʌ cʌʌgacʌrʌ oidacagi ivuaadatai istumaasi Diuusi ipʌlidi poduucai isduucai gʌaagai isivuaadagi vʌʌsi vaavoitudadami. Poduucai iduñia agai aapimʌ naana maasi cʌcʌʌgaducami dai vaamioma cʌʌga maatʌmu Diuusi. 11 Dai daanʌi aatʌmʌ Diuusi, ʌgai sʌʌlicʌdʌ viaa guvucadagai, sai ʌgai gʌnmaacana guvucadagadʌ vai poduucai siʌʌscadʌ oodami soimaasi gʌntaatamituldadagi istutiada aapimʌ issoimaasi taatamadagi dai apiacʌʌgacʌrʌ oidacagi. 12 Diuusi gʌroigʌli gʌrsoimaascamiga cascʌdʌ viaa aatʌmʌ sʌʌlicami ʌʌmadu vʌʌsi aa vaavoitudadami isiimiagi tʌvaagiamu dai isDiuusi cʌʌgacʌrʌ gʌrnʌijadagi. Cascʌdʌ baigʌrʌlidi aatʌmʌ Diuusi gʌroogacʌdʌ. 13 Ʌgai cʌʌgacʌrʌ gʌrvuvaitu saidʌ ʌDiaavora camaitʌaanʌiña gʌriibʌdaga vai poduucai camaiʌʌgidi aatʌmʌ ʌDiaavora baiyoma ʌʌgidi aatʌmʌ Suusi Cristo. Ʌgai ʌrDiuusi maradʌ dai Diuusi sʌʌlicʌdʌ oigʌdai ʌgai. 14 Suusi Cristo ʌgai daidʌ cʌʌgacʌrʌ gʌrvuvaitu muucucai curusiaba vai Diuusi oigʌldi gʌrsoimaascamiga.
―――
15 Tomali ʌmaadutai mainʌidi Diuusi. Dʌmos Diuusi ootoi gʌmara tʌvaagiaiñdʌrʌ tami oidigi daama vai poduucai oodami maatʌna istuiga Diuusi. Ʌgai ʌrSuusi Cristo dai ʌpan tuiga Diuusi gʌooga. Suusi Cristo ʌgai dai vaamioma viaa guvucadagai sitomasioorʌ.
16 Suusi Cristo idui vʌʌsiaʌcatai tʌvaagiʌrʌ dai oidi daama siʌʌsi istumaasi maasi, ʌcaasi istumaasi maimaasi poduucai isduucai Diuusi ipʌli. Dai Diuusi maradʌ idui vʌʌsi Diuusi tʌtʌaañicarudʌ sai ʌgai siaa duutudaiña. 17 Diuusi maradʌ tomastuigaco oidaga Diuusi ʌʌmadu. Dai ʌgai cʌʌga nuucada vʌʌsiaʌcatai sai maiugitʌna tomali oidigi, tomali tasai, tomali sisiaavugai, tomali ʌmo istumaasi. 18 Dai Cristo ʌrtʌaanʌdamigadʌ vʌʌsi vaavoitudadami. Ʌgai maa ibʌdagai utudui ʌvaavoitudadami. Dai ʌgai ʌrʌbaitʌcʌaacamigadʌ vʌʌscatai ismaacʌdʌ ʌpamu duduaaca agai coidadʌ saagidaiñdʌrʌ dai ʌgai vaamioma tʌaanʌda agai istomasioorʌ. 19 Ʌgai poduucai ivueeyi. Ʌgai ʌrDiuusi cascʌdʌ. Diuusi ipʌli isʌCristo ʌpan tuigacagi ʌgai. 20 Diuusi ootoi gʌmara tami oidi daama tʌvaagiaiñdʌrʌ sai ʌgai muucuna curusiaba sai poduucai cʌʌgacʌrʌ vuvacʌna oodami dai Diuusi oigʌldi soimaascamigadʌ. Dai muucucai Suusi Cristo poduucai vʌʌscatai oidigi daama oidacami istutuidi iscamaivui vʌʌtʌcagi Diuusi. Dai vʌʌsiaʌcatai oidigi daama dai tʌvaagiʌrʌ Diuusi utulda agai sai ʌpa maascana aidʌsi tucamidʌrʌ idui ʌgai.
21 Dʌmos aapimʌ ʌʌquioma maitʌrmamaaradʌcatadai Diuusi baiyoma vuidʌrʌ vʌʌtʌcatadai aapimʌ Diuusi soimaasi ivuaadatai. 22 Dʌmos sivi camaivuidʌrʌ vʌʌtʌ aapimʌ Diuusi muucucai Suusi Cristo curusiaba dai poduucai Suusi Cristo gʌnvaidacaimu Diuusi vuitapi caoigʌldacai gʌnsoimaascamiga dai camaisoimaasi duucamicamu dai ʌcovai vuvaidadʌcamu mʌsaidʌ ivuaadana Diuusi aa duiñdadʌ. 23 Suusi Cristo iduñia agai gomaasi isaapimʌ apiavaavoitudadagi ʌgai dai cʌʌga vaavoitudadagi ismaitiipu ʌmai vʌʌsi oidigʌrʌ ismaacʌdʌ viaa guvucadagai iscʌʌgacʌrʌ vuviaadagi oodami dai apiavaavoitudadagi vʌʌsi Diuusi ñiooquidʌ. Ʌgai vaa ñiooqui cʌʌgaducʌdʌ ʌgai ismaacʌdʌ gaaagidi ʌvaavoitudadami vʌʌsi oidigi daama dai ismaacʌdʌ camaí aapimʌ dai ismaacʌdʌ aanʌ Paavora gaaagidi tomasiaacoga.
―――
24 Baigiñʌlidi aanʌ soimaasi taatamaitai aapimʌ gʌnvʌʌtarʌ. Suusi Cristo soimaa taata vaavoitudadami vʌʌtarʌ. Dai poduucai isduucai ʌgai soimaasi taata aanʌ ʌʌpʌ soimaasi taatamai soicʌitai vaavoitudadami. 25 Diuusi giñmaa ʌmo sʌʌlicami ansai aanʌ gʌnsoicʌiña aapimʌ ʌʌmadu aa vaavoitudadami mʌsai vaamioma cʌʌga maatʌna Diuusi ñiooquidʌ 26 ismaacʌdʌ ʌʌquioma maitʌmaatʌcatadai. Dʌmos sivi Diuusi gʌrmaatʌtuli vʌʌsi gomaasi. Aatʌmʌ ʌrʌcovai vuvaidadʌ ʌgai. 27 Diuusi ipʌli isvʌʌsi vaavoitudadami maatʌcana isSuusi Cristo gʌrʌʌmadu daja aatʌmʌ ismaacʌdʌ vaavoitudai ʌgai, dai cascʌdʌ cʌʌ maatʌ isiimia ragai Diuusi ʌʌmadu. Goñiooqui sʌʌlicʌdʌ cʌʌgadu daidʌ ʌrʌgai vʌʌtarʌ ʌʌpʌ ismaacʌdʌ maitʌrjudidíu. Ʌʌquioma maimaatʌcatadai oodami goñiooqui dʌmos sivi casi gʌmaatʌ.
28 Tomasiaaco siaaco ajioopada aatʌmʌ aagidiña aatʌmʌ vʌʌsi oodami sai Suusi Cristo ʌrcʌʌgacʌrʌ vuviaadami. Aagidiña aatʌmʌ oodami sai gʌaagai isgajiaadʌrʌ viaagi vʌʌsi soimaascami dai cʌʌga mamaatʌtuldi aatʌmʌ vʌʌscatai sai Suusi Cristo cʌʌgacʌrʌ vuvaidi tomasioorʌ sioorʌ vaavoitudagi. Aatʌmʌ ipʌlidi issoicʌdagi oodami sai vaamioma cʌʌga vaavoitudana dai sai vaamioma maatʌna Diuusi ñiooquidʌ dai sai vaamioma cʌʌga ivuaadana istumaasi Diuusi ipʌlidi vaavoitudaitai Suusi Cristo. 29 Gomaasi ʌrgiñaa duiñdaga naidʌ povueeyi aanʌ vʌʌsi giñguvucadagacʌdʌ ismaacʌdʌ giñmaacai Suusi Cristo.