Idi oojai ooji Paavora Filemón
1
Aanʌ ʌrPaavora, dai aagidiña aanʌ oodami sai Suusi Cristo ʌrcʌʌgacʌrʌ vuviadami mai cascʌdʌ giñmaisaca. Aanʌ ʌʌmadu Timoteo gʌoojidi idi oojai aapi gʌraduñi Filemón aapi gʌrsoicʌi gʌraa duiñdagʌrʌ. Dai idi oojai ʌrʌvaavoitudadami vʌʌtarʌ ʌʌpʌ ismaacʌdʌ gʌnʌmpaidi gʌquiiyʌrʌ dai siaa duutudai Diuusi, dai gʌraduñi Apia vʌʌtarʌ dai gʌraduñi Aquipo vʌʌtarʌ ismaacʌdʌ gʌrsoicʌi gʌraa duiñdagʌrʌ ʌʌpʌ. Aatʌmʌ ipʌlidi isDiuusi gʌrooga ʌʌmadu qʌrtʌaanʌdamiga Suusi Cristo cʌʌgacʌrʌ gʌnnʌijadagi dai gʌniibʌstudacan tadacagi.
―――
4-5 Maí aanʌ isaliʌ cʌʌga vaavoitudai aapi dai oigʌdai Suusi Cristo dai oigʌdai aapi vʌʌsi ʌvaavoitudadami ʌʌpʌ cascʌdʌ aliʌ baigiñʌlidi aanʌ Diuusicʌdʌ daanʌitai sai gʌsoicʌiña. Daanʌi aanʌ Diuusi sai soicʌiña ʌgai ismaacʌdʌ vaavoitu Suusi Cristo aidʌsi aapi aagidi Diuusi ñiooquidʌ. Daanʌi aanʌ Diuusi sai soicʌiña ʌgai iscʌʌga maatʌna vʌʌsi istumaasi cʌʌgaducami ismaacʌdʌ Suusi Cristo ivueeyi vʌʌsi vaavoitudadami vʌʌtarʌ. Maí aanʌ isaapi Filemón aliʌ oigʌdai ʌvaavoitudadami vai poduucai gʌniibʌstacan tada ʌgai dai poduucai baigiñʌliatudai aapimʌ.
―――
8-12 Vʌʌsi imaasicʌdʌ aanʌ ñiooquiagi gʌpiooñigabaru Onésimo vʌʌtarʌ. Tomasi aliʌ oigʌdai aanʌ goovai vʌʌscʌrʌ movi angʌootosdi pai cʌʌga miaadʌgida. Aanʌ ʌrootosadʌ Suusi Cristo cascʌdʌ viaa aanʌ sʌʌlicami isgʌtʌaañiagi aapi pʌsai cʌʌga miaadʌgidana Onésimo dai aapi sʌʌlicʌdʌ gʌaagai pʌsivuaadagi istumaasi gʌaagida aanʌ. Dʌmos aliʌsi gʌroigʌdai aatʌmʌ cascʌdʌ maitʌtʌaanʌi aanʌ dai baiyoma gʌdaanʌi pʌsai cʌʌga miaadʌgidana Onésimo. Aanʌ Paavora casi ʌrcʌlimudadʌ dai apiagaaagidiña sai Suusi Cristo ʌrcʌʌgacʌrʌ vuviadami cascʌdʌ maisapi aanʌ. Ʌʌquioma Onésimo maicʌʌga gʌsoicʌiña dai sivi gia ʌrsoiñi goovai aapi gʌvʌʌtarʌ dai aanʌ giñvʌʌtarʌ. Onésimo giñdiviji tami maisacarʌrʌ dai aidʌsi aanʌ aagidi isSuusi Cristo ʌrcʌʌgacʌrʌ vuviadami goovai vaavoitu dai cascʌdʌ giñmara gʌducami goovai. 13 Aliʌ baigiñʌldamudai aanʌ istanasi viimudai goOnésimo dai giñsoicʌdamudai tami maisacaruana poduucai isduucai giñsoicʌdamudai aapi istanai daacamudai. 14 Dʌmos aanʌ maitipʌlidi isviiagi goovai maiquiaa giñmaacacai aapi oigaragai isviaa aanʌ cascʌdʌ baiyoma gʌootosdi aanʌ. Dʌmos sivi aapi istutuidi isgiñootosdagi pʌsipʌliadagi maisiu guvucadagaicʌdʌ. 15 GoOnésimo vaasʌqui ii gʌquiiyaiñdʌrʌ maitʌaagidacai. Dʌmos sivi ʌpamu gʌʌʌmadu daacamu goovai. Aanʌ poʌlidi sai Diuusi poduucai idui sai vaavoitudana goovai dai sivi tomastuigaco gʌʌʌmadu daacamu 16 maisiu ʌmo piooñi duucai baiyoma ʌmo gʌaduñi duucai dai aliʌ oigʌadamu aapi cavaavoitudacai ʌgai. Dai poduucai siooma ʌrcʌʌgai aapi gʌvʌʌtarʌ. Aanʌ gia aliʌ oigʌdai, dʌmos aapi gia gʌaagai isvaamioma oigʌadagi, maisiu tomastuma cʌʌli duucai sivi gia ʌrgʌaduñi vaavoitudadami goovai.
17 Pʌsaapi gʌaduñi duucai giñnʌijadagi pai miaadʌgida goOnésimo ducami iñsiʌraanʌcagi. 18 Issoimaasi gʌduñi goovai aidʌsidʌ ʌrgʌpiooñiacatadai siʌʌpʌ isgʌvuatuldiada goovai aanʌ angʌaa namʌquidagi. 19 Aanʌ Paavora angʌoojidi giñnoovicʌdʌ dai aanʌ gia gʌaa namʌquidamu. Aanʌ gʌmaatʌtuli isSuusi Cristo ʌrcʌʌgacʌrʌ gʌrvuviadami pʌtai poduucai cʌʌgacʌrʌ vuusai aapi goovai ʌrʌmo istumaasi ismaacʌdʌ tomali ʌmo imidagai maitistutuidi aapi isgiñaa namʌquidagi. 20 Sʌʌlicʌdʌ giñaduñi aanʌ ipʌlidi isgiñsoiña aapi giñootosdacai Onésimo. Aatʌmʌ ʌrgʌraadunumʌ vaavoitudadami cascʌdʌ. Iduuñiñi aapi istumaasi gʌaagidi aanʌ sipoduucai baigiñʌliadamu aanʌ.
21 Aanʌ maatʌ isgiñʌʌgida agai aapi cascʌdʌ gʌoojidi. Dai maatʌ aanʌ isvaamioma iduñia agai aapi maisiu mosʌcaasi istumaasi gʌaagidi aanʌ. 22 Dai baigi duuca siaaco giñuuliña aanʌ. Aapimʌ daanʌi Diuusi ansai vuusaiña aanʌ tabiaadʌrʌ dai aanʌ poʌlidi isDiuusi giñmaquia agai oigaragai isvusia aanʌ tabiaadʌrʌ.
―――
23 Diuuscʌdʌ gʌviaatuldi giñaduñi Epaafarasi ismaacʌdʌ giñʌʌmadu maisapi gaaagiditai ʌʌpʌ isSuusi Cristo ʌrcʌʌgacʌrʌ gʌrvuviadami. 24 Dai Diuuscʌdʌ gʌviaatuldi ʌʌpʌ Marcusi, dai Aristarco, dai Deemasi, dai Ruucasi ismaacʌdʌ giñsoicʌi aa duiñdagiʌrʌ.
25 Vai qʌrtʌaanʌdamiga Suusi Cristo cʌʌgacʌrʌ gʌnnʌidiña.
Mosʌcaasi.