Kristo Kpilala Baŋ Tom
Kpilala
1
Kegyia Teyofilose, maŋ Luka ne ŋmarase na tɔne kei mee yelee neŋ. Me tɔne gyaŋgbate keŋ man nɛ, ma wola abɔɔ ŋan pou Yesu be yɛɛ na ŋan ɔ ba wolo debaŋ keŋ ɔ be fi ɔ tom asɛɛ, mo kelii wee keŋ Wurubuarɛ ba mo e laŋ adido nɛ. Pɛ Wurubuarɛ ka mo Yesu gyu adido nɛ, Wurubuarɛ feliŋ ŋon tɛɛwɔ ŋon Yesu dɔɔ wola ɔ kpilala baŋ ɔ ba lese nɛ tom keŋ baa yɛɛ. Yesu Kristo ka yeŋ wɔle weeya sɔŋola man nɛ, ɔ lese ɔ wose wola ɔ kaseela baŋ agbaatee agbaatee lee gbɛɛneŋ burum man wola nyi ɔ delena, keŋ nyi ŋolo be tale lɛɛ ka aŋmaareŋ ya. Be naa e na be sia, te ɔ kolosiwɔ fa wɔ lee Wurubuarɛ gyoorobiiri keŋ wose man. Ba kekyaa man nɛ, wee daale ɔ faree ɔ kaseela baŋ nyi “Ɛ na lee Gyerusalɛm donɔɔ man ya, mɔna ɛ kyaa botɔɔ daa kpene keŋ me kya be yako see nyi waa fa ŋon nɛ.” Me wulaa yako ŋon ka wose man nombia nyi, loŋ te Gyɔn moowɔ sɔ ŋon Wurubuarɛ loŋ, mɔna weeya akalansɛɛ ŋaale wɔle na Wurubuarɛ waa mo ɔ feliŋ ŋon bo sɔ ŋon Wurubuarɛ loŋ.
Yesu adido kegyu
Maake 16:19-20; Luka 24:50-53
Debaŋ keŋ Yesu na ɔ kpilala baŋ be yilaa nɛ te be bɔɔse e nyiaa, “De Gbeŋgyoo, mena dɔɔ nɛnɛɛ n ka besena gyoori keŋ fa Iseraetena?” Botɔɔ te Yesu tiranɔɔ fa wɔ nyi, “Ka te yɛɛ kpene keŋ nyi ɛ ka gyeŋ debaŋ keŋ ya, nawolo nyi debaŋ keŋ na wee keŋ mena nombii kei gyae ke kɔŋ dɔɔ, kyae me kya gyaŋ. Ɔ doŋ dɔɔ te ɔ see ŋa. Mɔna debaŋ keŋ Wurubuarɛ waa mo ɔ feliŋ ŋon do ɛ man nɛ, ɛ ke nyiŋ doŋ. Na ɛ ka bese ma adansɛɛtena Gyerusalɛm donɔɔ man, na Gyudia na Samaria tɛɛlese pou dɔɔ mo kelii tɛɛle pou ɔto.” Ɔ kekolosi kɛŋa pou taŋ na, te Wurubuarɛ mo e laŋ adido be popou siaman ka gyoo ŋɔma man. Mena dɔɔ ba te naa e bela ya. 10 Be ka seŋ botɔɔ be sɛɛ bɛɛ kɛɛ adido fee nɛ, karatetee na tewulɛɛ bala baale seŋɛɛ laa ba yenaŋ na ba doona abɔɔ wolomɛɛ. 11 Te be bɔɔse Yesu kpilala baŋ nyi, “Galeliatena, weera te ɛ seŋɛɛ ɛ ne kɛɛ adido fee mena? Yesu kei, ŋon Wurubuarɛ ba mo e lee ɛ gyaŋ laŋ adido nɛ, mena ke te waa bese kɔŋ ŋgba mena keŋ ɛ be naa e ɔ ne gyu adido nɛ.”
Ba lese Matiase nyi waa kyaa Gyudase nawɔɔ man
12 Te ɔ kpilala baŋ besewɔ lee oliifi bula keŋ dɔɔ kɔŋ Gyerusalɛm. Lee botɔɔ kɔŋ Gyerusalɛm donɔɔ keŋ man benaa na dɔŋa. Gyae ke yɛɛ ŋgba wɔɔ ŋmeeseŋ sao na kufu nɛ. 13 Ba ke kɔŋ kaa gyoo Gyerusalɛm donɔɔ keŋ man nɛ, te ba gyeŋawɔ gyu abansoro deni be dɛɛkyae keŋ man. Balaŋ baŋ be kyaa botɔɔ yɛna, Pita na Gyɔn na Anderiase na Filipo na Tomase na Batolomeo na Mateo na Alfeose bu Gyemisi na Simɔn ŋon ɔ ne gyae ɔ balaŋ nideli nɛ, na Gyemisi bu Gyudase. 14 Be popou na ala baale na Yesu ɔ naa Mɛɛre, na Yesu ɔ naabia ne yɛɛ na nɔɔdokoloŋ yilaa fane debaŋ kamasɛ.
15 Wee daale balaŋ baŋ bɔɔ lɛɛ Yesu di nɛ kaa yilaawɔ, na baa yɛɛ ŋgba balaŋ sɔŋonoŋ na balaŋ sao nɛ (120). Botɔɔ te Pita korowɔ seŋ yako wɔ nyiaa, 16 “Me tebia, nombia ŋan Wurubuarɛ nombia be yako see lee Gyudase wose man nɛ, kaboena nyi ŋe dɛɛ kɔŋ mena. Gyudase kei wose man te gyoo Defidi yakowɔ see nyiaa, ŋon ne gyae la waa ta balaŋ baŋ baa gyu ke kyaŋ Yesu nɛ siaman.” 17 Nafɔ na Gyudase kei kpuɛ de man, nawolo nyi Yesu lese na ŋon mɔ nyi waa kpu na daa na dɛɛ yɛɛ tom kei. 18 Kɔba keŋ ŋon Gyudase be nyim lee ɔ nombiakumɛɛ kɛŋa keyɛɛ man nɛ, te ɔ moowɔ lɛɛ tɛɛle. Tɛɛle kenaŋ man te ɔ yalawɔ te ɔ tɔɔ bɛɛwɔ te ɔ loobia pou leewɔ. 19 Balaŋ baŋ pou be kyaa Gyerusalɛm donɔɔ man nɛ nyii mena nombii kei, mena dɔɔ ba doo botɔɔ yele be dɛɛ dei man nyi Akɛledama, keŋ nawolo nyi Fatabo tɛɛle. 20 Gyoo Defidi yako Gyudase wose man nombia Wurubuarɛ Nɔɔneŋ tɔne keŋ man nyi,
“Ɔ dekpaŋalaŋ dɛɛ doo yakaa keŋ ŋolo na kyaa ke man ya.”
Ɔ besewɔ yako nyi,
“Walaŋ wɔle waa kyaa ɔ nawɔɔ man na waa yɛɛ ɔ tom.”
21-22 “Mena dɔɔ kaboena nyi ŋolo waa kyaa ɔ nawɔɔ man kpu na daa, na dee di de Gbeŋgyoo Yesu kefoŋ lee yeŋ man keŋ adansɛɛ. Kaboena nyi walaŋ ŋonaŋ waa yɛɛ walaŋ ŋon na ɔ kpuɛ na daa debaŋ keŋ pou daa na de Gbeŋgyoo Yesu ne gyu dɛɛ kɔŋ, lee debaŋ keŋ Gyɔn be sɔ e Wurubuarɛ loŋ kelii debaŋ keŋ Wurubuarɛ ba mo e lee de gyaŋ gyu adido nɛ.”
23 Mena dɔɔ ba lese Gyosɛfo ŋon bɛɛ baake e nyi Basabase yaa Gyustuse nɛ na Matiase. 24 Te be fanewɔ nyi, “De Gbeŋgyoo, nyaŋ gyeŋa na walaŋ kamasɛ konɔɔ man. Mena dɔɔ wola daa tewulɛɛ bala kɛwɔ man ŋon n ba lese nyi waa yɛɛ Yesu kpilale, 25 na waa kyaa Gyudase ŋon ɔ be tina ɔ tom yela te ɔ be lam gyu botɔɔ keŋ kaboena e nɛ nawɔɔ man.” 26 Mena dɔɔ be lɔɔ boe, te boe keŋ yalawɔ Matiase yele dɔɔ. Kei nawolo nyi ŋon te Wurubuarɛ lesewɔ, te ba moo e kpu Yesu kpilala kufu daale baŋ man.