4
Mz nzmu-krde lcde, navz-nqblqamu lrpzki r Kxnzmcpx mz nzmnc-krmu. X drtwrmu badr naesz'ti mz nzrlrpx-lzbq-krbzmu mz nzaetqngr drtqmu, da kc tqwaile. Murde krkc tzaetq-zlwzpebz drtqde mz nzvz-nqblq-krde Kraes, aovxiopele nzatalzngr nide mz alwx. X mrlx lc, krlzle nzma-nqblq-krde me pnz drtwr Gct vz-krlzbzle nzbz-krde. X trpengr nzvz-nqblq-krde drtwr kxdrka'ngr. Mzli kc ena trlxngitika-ngrnamu Jiszs, mzli kang kqlu prtramu mz drtwr kxdrka'ngr sc kxtrnzrlxngitiung. Murde rmwimiamu doa kx trngiu krnalzmu, vz-nqblqamu drtwr kxtrka, rmnq-zlwzamu, trcluwamuu mz da kx myangr drtqmu, x angioamu mqngr drka' kxnzlz kxkqlu. A' kztemu kcng tqprtrpzmu badr mzli kc, nzpikitipelr nimu murde trnzkrlzlru nike trprtrpe-ngrpwzmuu badr mz nqmq kxdrka'ngr lcng mzli ka. Kxmule-esz' a' mz Mzli Kxmatq kc navzm, sa natutrpzng mz mz Kxnzmcpx. X sa napibzle mz leplz amrlx kxnztubqng o trtingr, kxmule-esz' kxnzlubeng o kxnzbzpeng. X sa napipxbzlr bade drtwr ngr da amrlx kcng tzalelr mz nzlu-krdr. A' kztemung kcng tzbzpeng, mzli kc tzlube-ngrdr nzlxngitilr Nrpakxmrlz kc tzyapwxtipxbz badr. Krlc drtwr ngrde kx kxmule-esz' nzprtrng mz nzayrplapxngr mz nzbzkr nrkrdrtqdr, da kc tzwai leplz amrlx, a' mqngrdr nzlu-alobzng mz Gct, mz nzvz-nqblq-krde me pnz drtwrde. * Mz nibr nzbz-krdr, kxnzrlxngiting trnzprtrpeung mz nzaryplapxkr Gct nidr.
Nqmq Krmu Natubq Mzli Ka Tqaenzli-ngrnamu Nzyzlu-krm Jiszs
Ycpe pipz nzyrkrpx-krbz nrlc ka. Mz nzmu-krde lcde, aclvetio-lzbqamu murde nzkrka'-krmu nawz-angidrng. X da kx myapxbz mz da amrlx, namrlzti-lzbqamu. Murde Nzryrngrkxtr rpile kx, “Nivz batrple mz nabzgu nzipq-krgu leplz mz nzkqlukr alwx ngrdr.” Nzyrplapxngr 10:12 Abrtzlvzamu nzadwatr-krm kztemung ma nyzmung. 10 Doa kxesz' mz nimu, nawztrpz mz kztedeng mz zmatq kxmyapxbz kc tqkabz Gct bade. Murde zmatq kxmyapxbz kx bletipx lxblr lcng nawz-lxblrng mz nzaelwapx-krdr zmrlz ngrde kxmyalz. 11 Nzmu kx tqkabzle bam zmatq ngr nzryapwxtipxngr natqde, ryapwxpxbz mz leplz mz nzkrlz-krm kx Gct kc tqrkabz natq kcng tqpiq. X nzmu kx tqngi nzwztr-ngrbz mz leplz le, wztrpz badr mz nzkrlz-krm kx Gct kc tqrkabz nzxplrngr bam. Aleamu da lcng murde leplz naglqlz-zvz-ngrdr Gct mz da kx wzngr Jiszs mz nimu. Murde mz nzngini-krde king kc tqmatq takitrde nzrglqlzngr nide tqyc tqyc. Eu, angida.
Na-abrtzlvzamu Nzaetq-ngrbz Drtqmu Da Kc Tqwai Nzaetq-ngrbz Drtq Kxnzmcpx
12 Mzlengeng x inwengeng, bzkq kctipxamu nzprtr-krmu mz nzkxpu-zlwzngr mzli ka, murde da kxtrka nzprtz-zvzng. X Gct rlr-ngrbzle da lcng mz nzaxplrngr nzrlxngiti-krmu. 13 A' na-abrtzlvzamu nzaetq-ngrbz drtqmu murde vzpxm mz nzvz-nqblq-krmu me pnz drtwrde, da kc tqwai nzaetq-ngrbz drtq Jiszs Kxnzmcpx. Murde mzli kc nayzlu-ngrm Jiszs mz nzmyalz-krde, na-abrtzlvz-kzamu nzprtr-krmu mz nzmyalz-krde lc. 14 Nzmu kx tzpikiti leplz nimu murde vz-nqblqamu Kxnzmcpx, mrlz nzabrtzlvz-krmu da lc. Murde aelwapx-ngrde kx Mqngr kxmatq kc tqvzpxm mz Gct sc tqmncbz bamu. 15 A' trmrlzu nzmu nzaetq-ngrbz drtqmu mz nzngini-krmu ncblo kxayo, kxpna da, kxale da kxdrka'ngr, x kxrpikiti leplz. 16 A' nzmu nzaetqbz drtqmu mz nzngini-krmu Kristin, naglqpx-ngrnamu Gct nzngini-krmu nabolr Kraes, mz nztwz-krmu drtqde. X bzkq myangr drtqmu. 17 Murde mz nzayrplapxkr Gct lr nrlc, yzutrpele mz nzayrplapx-krde nigu leplz nedeng. Murde suti drtwrde nzatubqti-krde nigu mz da kxtrka kcng tzprtzmqng bagu. X opx angidr kx nzmu na-ayrplapxle leplz nedeng, sa na-ayrplapx-zlwzle krkcng trnzlxngitilru Nrpa ngrde. 18 Murde Nzryrngrkxtr rpile kx, “?Nzmu kx rblxtx-zlwzbz mz leplz kxnztubqng nzrlapx-krdr, a' myx kxnamu-alzule mz leplz kxnztrkang kxnzale-zvzng alwx?” Nzyrplapxngr 11:31 Gct atubqti-kaile leplz nedeng mz nzrlr-krbzle nzprtr-krdr mz nzetqkr drtqdr, x sc tzprtr-ateng Heven. A' kxnzpxtxpx-ngrdr nide, trnztubqung mz nzobq-krde. X dekc trnaprtr-ngrdru Heven.
19 Mz nzmu-krde lcde, nimu kcng tzaetqbz drtqdr mz nzvz-nqblq-krde me pnz drtwr Gct, navz zvz nzale-krmu da kxtubq, mz nzabrtr-zvz-krbzmu drtwrmu mz Kxrpalz kc tqwz-ngrde nrlc x na-angidatile natqdeng amrlx.
Da Kx Na-ale Kxnzaclvelr Dzbe Leplz Neng Gct

*4:6 Mz nibr nzbz-krdr, kxnzrlxngiting trnzprtrpeung mz nzaryplapxkr Gct nidr.

4:8 Nzyrplapxngr 10:12

4:18 Nzyrplapxngr 11:31

4:18 Gct atubqti-kaile leplz nedeng mz nzrlr-krbzle nzprtr-krdr mz nzetqkr drtqdr, x sc tzprtr-ateng Heven. A' kxnzpxtxpx-ngrdr nide, trnztubqung mz nzobq-krde. X dekc trnaprtr-ngrdru Heven.