7
Jiszs Amrlzle Kzdq Kxnzawz Kxyagox
Matiu 8:5-13
Kx yrkrpxbz nzpi-krbz Jiszs da lcng, sc tqvzpe mz taon Kzpznizm. Kzdq kc kxetu tqmnc elr, kc tqaclvele dzbe ncblo ngr vea ne Rom kx trtqki-esz' (100). A' kxnzawz-nrbalq nede yagoxtx, ycpe pipz nzbz-krde. Nrpa ngr Jiszs nzamrlz-krde leplz kxnzyagoxng, kx xlrpe kxetu kc le, sc tqatwzlrpe-ngrbzle kzdung lrtzlvz ngr lr Jiu kx naveatibzlr mz Jiszs na-amrlzbzle kxnzawz nede. Nzvzmqng mz Jiszs, sc tzyrnititrpebzlr bade mz nzrpi-krbzlr kx, “Kxetu lc, takitrde nzokatr-krmle. Murde mrlztile nigu lr Jiu x rkapx trau kx nawztingr mangr-nzkrka'ngr nangi nyzgr.”
Zbz Jiszs kc tzvzpeng badr. Nzesonetrpebzng mz ma nyz kxetu kc, zbz sc tqatwzlrpxpe-ngrbzle kzdung kztedeng mz Jiszs. Nzrpibzlr bade kx, “Kztegr rpimle bagr kx, ‘Kxetu, bzkq da kx nakxne ye drtqm, murde trtakitrpwc'u nim nzdwatr-krme ma nyznge. * Pile da lc murde mz Lou scdr lr Jiu nzdwatr-krdr ma nyz kxtrngiulrJiu, batrpzle trnztakitr-krdru mz nzprtrngr mz nzangiongr.
7-8 Dekc trvz-ngrpwc'u bam mz ninge esz'-krnge. Mnclzbo mz zmatq ngr kamadz rnge. X ncblo ngr vea nengeng nzmnclzmqng bange. Kx narpibo mz kzdq kx, “Vz!” x sc tqvzpe. X kx narpibo mz kzdq kz kx, “Vzm!” x sc tqvzpem. X kx narpibo mz kxnzawz nenge kx, “Da kx na-aleq se!” x sc tqalepele. Krlzx kx rngiscm zmatq kxmyalz zlwz. Pi txpwz dq ye natq, x ncblo nenge sc tqmrlzpe.’ ”
Kx xlrbz Jiszs natqdeng kctitxpx-zlwzle. Ayzlutx-lzbq, sc tqrpipebzle mz zbo ngr leplz kc tzvz-nqblqlr nide kx, “Napibo bamu, nzrlxngitikr lr Israel trmyaszpxleu nzrlxngitingr lc!” 10 Mrlx kcng tzatwzlr-ngrbz mz Jiszs nzyzlutx-mopwzng mz ma nyz kxetu kc. Kx nzkaputrpzlr, nzmcpelr kx mrlx kc tqyagox mrlztxpe.
Jiszs Atulz-mople Mrlx Kzdq Olvz
11 Mzli trboiu mz nibrde, Jiszs kc tqvzpe mz kzdq taon, drtqde Nein. Ncblo nedeng x kzdq zbo ngr leplz nzvzng badr. 12 Mzli kc tzkaputr-ngrbzlr mz naonrx ngr taon kc, nzobqbzng a' ncblo kx bz la tzglqpxm mz nzryrtzmqngr nide. Ncblo kc tqbz ngi mrlx kzdq olvz kx bzsz ncblo ngrde. Mrlxde nide kc txpwz esz'txu. X zbo ngr leplz kx nzvzpxmqng mz taon kc, sc tzyrkrpxmqng badr olvz lcde. 13 Kx mctxpebz Kxetu olvz kc, sc tqycpe mz drtwrde. Sc tqrpipebzle bade kx, “Bzkq yrniq.” 14 Zbz vzbz, sc tqmaletrpebzle da kc tqyrbqo-ngrm namz ngr ncblo kc. X ncblo kcng tzrglqng nztutx-pnzng. X sc tqrpipebz Jiszs mz ncblo kc tqbz kx, “Obla, dwalzm!” 15 Ncblo kc tqbz lutx pnz, sc tqwxbupe x tqycmnepe. Sc tqavzpe-mopwz Jiszs mz lxede.
16 X leplz amrlx nzkctitxpxlr, x sc tzglqpxpelr Gct. Tzrpipelr kx, “Kzdq profet kxmyalz vzpem mz mzlirgu! Gct atwzlr-ngrmle profet nede mz nzarlapx-krde leplz nedeng!” 17 Nrpa ngr Jiszs lc talvzpx-pnzle mztea kcng tqyc-ngalele Nein, x mrkcng amrlx tzmnc-ngrdr lr Jiu.
Menrpa Kcng Tqatwzlr-ngrm Jon Kxawrkxtr
Matiu 11:2-19
18 Oblamzng Jon Kxawrkxtr nzpitibzlr nrpa ngr Jiszs mz Jon, mrkc tqmnc-ngrde mz presin. Aveatile oblamzde nzling. 19 X sc tqatwzlrpe-ngrbzle mz Kxetu, murde naveatibzlr kx nide Kxnzmcpx o trtingr. 20 Kx nzvzpemlr kc mz Jiszs, sc tzrpipebzlr kx, “Atwzlr-ngrmle nigr Jon Kxawrkxtr bam. Rpimle naveatibzkr bam kx, ‘?Nim Kxnzmcpx kc tzpi navzm, o na-aenzli-moukr dq ncblo kzble?’ ”
21 Mzli lcdepwz amrlzle leplz kxkqlu kx nzyagoxng, x kxnzmncng mz drtq kxetq, x maszlrpx-ngrde drka' kx mnctipxmq mz leplz. X leplz kxkqlu kx mztr kcba, mztr aobqpe-mopwz Jiszs. 22 Rpibzle mz menrpa kcng tqatwzlr-ngrm Jon kx, “Yzluamu x pibzmu mz Jon da kcng tqmcamu x tqxlramu mrka mz nzwz-krnge. Murde kxmztr kcba nzobqpeng, kxnzbxplong nzvznepeng, kxnzyc-ngrng zkrkqlu nzlqngipe-moung, kxnradrtqdr ngq nzxlrpeng da, kxnzbzpeng nztulz-moung, x Nrpakxmrlz nzyapwxtipxbz mz leplz kxnzobqszong. Asaea 35:5-6; 61:1 23 Sa namrlzbz mz ncblo kx trpxpx-ngrdeu ninge mz trnzale-krngeu nike pnz drtwr leplz kx nangi nzwzkr Kxnzmcpx.” 7:22 Natq angidr mz kxnzycngr zkrkqlu ngi kxnzycngr lepz. A' mz natq lr Grik trni-txpwzu lepz, a' ngi kz zyagox ngr be nrkrdrtq amrlx kxtrka kx krlzle nzprc-krbzle mz leplz.
24 Mz nibr menrpa ne Jon nzvzpx-krdr, Jiszs kc tqpipxbzle nzmyalzkr Jon mz leplz kcng. Rpibzle kx, “Trvz-ngrpwzmuu mz Jon mrkc lzke nzmc-krmu ncblo kx tekqtr-zvzle da kx pile, mz nzapu-krde neni kx yamengr nenq mrkang kqlu. A' kc tqvz-ngrbzmu naxlramu natq angidr. 25 X trvz-ngrpwzmuu kx namcamu ncblo kx rngisc, kx pxi-ngrde lrpz kx nzxpengr lqlwx. Murde ncblo kxmule lc tqmnc zpwx trnzmcu mrkc lzke, a' nzmcpwz mz ma nyz king. 26 Krlc tqvz-ngrbzmu nzmc-krmu profet. A' napibo bamu ncblo lc tqmcamu myaszlzle profet kcng bqnc. Murde nzwz-krde myaszlzle nzwzkr profet amrlx. 27 Murde Jon nide menrpa kc tqplzpxle nzvz-krm Kxnzmcpx. Da kc tqwai nzpipxkr Gct le mz Nzryrngrkxtr kx, ‘Krlc menrpa nenge. Sa na-atwzlr-ngrne nartwayz-kaipz bam, murde naokatrle leplz nengeng mz nzoliqti-krdr nzvz-krbzme.’ ” Malakai 3:1 28 Rpi-mopwz Jiszs kx, “Napibo bamu, trpnzngr ncblo mz nrlc kx myaszlzle Jon, abzo mzli kc krlzmle mzli ka. A' abzo mzli ka, leplz txne amrlx kx nzrlr-lzbq-ngrmqng bange mz nzmnclz-krbz mz Gct namyaszlzlr nide.” Leplz amrlx kcng tzlxngitilr Jiszs mz nibr nztulz-krmle mz nzbzngr nznginidr lrmakxtr. X lrmakxtr lcng ngi olvz r Kraes x Mqngrkxtr mncpxm badr. Mz nzmu-krde lcde, krkcng tzprtrng mz dzbede lc tqngi leplz kxnzlxngitilr Jiszs, nzmyaszlzlr kxnzlxngiti-pnzlr Gct, kx nzapulr Ebraam, Mosis, x Devet.
29 Zbz Jiszs rpi-mopwzle kx, “Mzli lcde leplz amrlx x ncblo kcng tzatakqting takes tzobqszo nzlxngitilr nqmq kr Gct kc tzxlrbzlr mz Jon x sc tqawrkxtrpeng Jon. 30 A' kzdung Farzsi x krkcng tzalvztrng mz Lou sc Mosis nzpxtxpx-ngrdr me pnz drtwr Gct mz nzpxtxpx-krdr nzawrkxtrkr Jon nidr.
31 “Naryapwxtr-mopwc' mz nimu leplz kcng tzmncng mzli ka. 32 Apuamu doa kxnztopwz kcng drtwrdr tresapxu. Kzdq dzbede tzrkrkxbzng mz kzdq kz dzbede. Tzrpibzlr kx, ‘Ngr-ngrbzkr nabz ngr nzabrtzngr, a' trelawamuu. Ngr-ngrbzkr nabz ngr nzyrningr, a' tryrniwamuu!’
33 “Apuamu nidr murde Jon Kxawrkxtr vzm x trmuneu bret x tr-rmnqne-kzu waen. A' rpi-ngrnamu kx, ‘Drka' mncpxm bade!’ 34 X ninge Mrlx Leplz vzmc, x mux dakxnzng x rmnq-kzx waen. A' sc tqrpipeamu kx, ‘Mcamu ena mrlx ka! Mrlx kx mutu x rmnq kato! Kzte ncblo kxnzatakqting takes x leplz kxnztrka-kzng!’ 35 A' nadcpx mz drtwrmu kx nztubqkr natq opx zlwz mz nztubqkr doa kx atutr. X sa namcamu kalr nztubq-krgr rlilrgr mz da kc navzpxmqng mz nzmnckr leplz kcng tzatutrlr natqgr.”
Kzdq Farzsi X Kzdq Olvz Kx Mnc Mz Alwx
36 Kzdq Farzsi drtqde Saemon, aveatile Jiszs mz nzmupx-lxblr-krdr badr. Jiszs vztrpz ma nyzde x sc tqprtrpe mz nzmungr. 37 Kzdq olvz mnc mz mztea lc, kc tqale-zvzle alwx mzli kc. Kx xlrpele nzmukr Jiszs mz ma nyz Farzsi kc, sc tqvzpebz, twzbzle botol kx yrbulzm mz tolo kx mnrte mrlz zlwz x lqlwx nzxpengr. 38 X esotrpz mz nanyc Jiszs, tqyrni x tqalrprtibzle nanycde mz drlemzte. Zbz amingrtxbzle nanycde mz nqnginarde, x sc tqtcngitx-zvzpwzle nanycdeng. Zbz sc tqpulitxopebzle tolo kc mz nanycde kcng li mz nzawi-krbzle bade nivz lrde. 39 Farzsi kc tqaveatile Jiszs mcpzle da lc. X sc tqrpipele mz drtwrde kx, “Ncblo ka nzmu nangini-angidrde profet, e nzmu krlzpele kx olvz ka ngi olvz kxale zvz alwx x nzmu rpwa'-ngrbzle nzbxtr-krbzle nide.”
40 A' Jiszs krlztipele da kx yclzm mz nabz Saemon, sc tqrpipebzle kx, “Saemon, kzdq kc da napibo bam.” Rpibz Saemon kx, “Pim ye, kx kxakrlz.” 41 Rpibz Jiszs kx, “Kzdu kcng ncblo nzling. Ncblo kcng nzling nzkaonbzng srlrni mz kzdq ncblo kxrngisc. Kzdq kaontibzle srlrni trtqki-nzlvqn (500), x kzdq kaontibzle srlrni nzpnu-nzlvqn (50). Srlrni kxesz' ngi narncbr ngr nzwzngr mz zbq kxesz'. 42 Trpnzngr nidr kx takitrde nzrka-dwzlr-moungr kaon scde. Zbz kxetu kc sc tqpipebzle kx bzkq nzxpenepelr ye. ?Nzmu-krde ke, mrlx kcmang nzling neke namrlzti-zlwzpele ncblo kc tqrngisc?” 43 Rpibz Saemon kx, “Mwx ncblo kc kaon scde tqetu.” Rpibz Jiszs kx, “Da angidr la tqpiq.”
44 Zbz o-lxlvrbz mz olvz kc, sc tqrpipebzle mz Saemon kx, “?Mcq olvz lc? Dwatrpc' ma nyzm, a' trpnzngr lue kx kame kx nawzti-ngrne nanycnge, mz nzvz-nqblq-krde nqmq krgu. A' wztipebzle nanycnge mz drlemzte x amingrpebzle mz nqnginarde. 45 Trabrtzlvzwq ninge mz nzrtcngingr mqnge, mz nzvz-nqblq-krde nqmq krgu, a' tresakika nztcngi-krde nanycnge kx vztrpc' kcma. 46 X kxmule-esz' traeluwq narnge mz tolo, mz nzvz-nqblq-krde nqmq krgu, a' aelupebzle nanycnge mz tolo kxmrlz-esz'ngr.
47 “Napibo bam kx olvz lc tqaelwapx-ngrde nzetukr nivz lrde mz nzipqpx-krbz Gct alwx ngrde kxkqlu. A' mrlx kx plzpxbzle alwx ngrdeng kxpipz mz Gct, Gct ipqpxbzle alwx ngrde kxpipz kz, x rblxbz bade nzxngi-krbzle nivz lr Gct. Mz nzmu-krde lcde nzmrlzti-krde Gct topwz.” 48 Zbz sc tqrpipebz Jiszs mz olvz kc kx, “Alwx ngrmqng nzipq-angidrpe.” 49 Leplz kcng tzmung badr, sc tzrpi-etrpelr kx, “?Nelc krlc tqkrlz-kzle nzipqpxngr alwx?” 50 A' rpibz Jiszs mz olvz kc kx, “Nzrlxngiti-krm arlapxpele nim. Krka'-ngrne kx namnc-zpwxq. Bzkq da kx nakxnepe drtqm.”

*7:6 Pile da lc murde mz Lou scdr lr Jiu nzdwatr-krdr ma nyz kxtrngiulrJiu, batrpzle trnztakitr-krdru mz nzprtrngr mz nzangiongr.

7:22 Asaea 35:5-6; 61:1

7:23 7:22 Natq angidr mz kxnzycngr zkrkqlu ngi kxnzycngr lepz. A' mz natq lr Grik trni-txpwzu lepz, a' ngi kz zyagox ngr be nrkrdrtq amrlx kxtrka kx krlzle nzprc-krbzle mz leplz.

7:27 Malakai 3:1

7:28 Leplz amrlx kcng tzlxngitilr Jiszs mz nibr nztulz-krmle mz nzbzngr nznginidr lrmakxtr. X lrmakxtr lcng ngi olvz r Kraes x Mqngrkxtr mncpxm badr. Mz nzmu-krde lcde, krkcng tzprtrng mz dzbede lc tqngi leplz kxnzlxngitilr Jiszs, nzmyaszlzlr kxnzlxngiti-pnzlr Gct, kx nzapulr Ebraam, Mosis, x Devet.