12
Da Tq Kx Bzkq Aleamu
Matiu 10:19-20, 26-33; 12:32
Mzli kcpwz siu ngr leplz tzyrlwr-lxblrng x tzrnekrti-lzbq-ngrdr nzoliki-krdr, Jiszs rpi-kaipzle mz ncblo nedeng kx, “Bzkq apuamu Farzsi. Nzrpilr kx nztubqng, a' nzpokiang. Nqmq krdr apule yisti kx talvzpxle bret atwrnrngr, murde nqmq krdr atrkatipele leplz amrlx kcng tzvz-nqblqlr nidr. A' da kx nzyrlq-kapqting, sa nayrbq-zpwxngr. X mz nqmq lcpwz, da kx nzxpqbrlvzlr, sa napipx me naxlr-lxblr-ngrdeng. Nike pi-lrpiamu mz nabz nzlo, sa napipx mz nrlckxngrlx. X da kcng tqpi-awabzmu mz leplz, sa napi-kato mz mzlir mztea. Murde alwx ngrmung amrlx kx yc-kapqti, sa nakrlzti leplz kalr.
“A' napibo bamu, kx mzlengeng, bzkq mwxlrtiamu krkcng nzrnibq-txpwzng nrkrdrtq, a' mz nibrde nzmu trnznibqlru mqngr. A' namwxlrtiamu Gct, murde mz nibr nzrnibq-krde, rngisc zmatq mz nzadwatrngr leplz mz Hxl. Nide kx namwxlrti txpwz!
“Kxmule-esz' nzamwangr boblz kxnzlvqn trau rde pipzne, a' trpnzngr boblz kx mrbrtr mz drtwr Gct. A' nimu myaszlzamu boblz kxkqlu! Murde nqnginarmu amrlx, rlwxti kz Gct kc tqaclvele nimu. Mz nzmu-krde lcde, bzkq mwxlrtiamu leplz.
“Murde doa kx abrtzlvzle ninge Mrlx Leplz mz mz leplz mz nrlc ka, sa na-abrtzlvz-kzx nide mz mz enjrl neng Gct mz Mzli Kxmatq kc na-ayzlu-ngrbz Gct da mz leplz. A' doa kx pxtxpx-ngrde ninge mz mz leplz mz nrlc ka, sa napxtxpx-kz-ngrne nide mz mz enjrl neng Gct. 10 Doa kx pibqtile ninge, krlz Gct nzipqpx-ngrbz alwx ngrde, nzmu natekqtrle nqmq nr drtwrde. A' rblx nzipqkr Gct doa kx pivxitile Mqngrkxtr. * Gct krlzle nzipqtx-krpwzle leplz kcng tzplzpxbzlr alwx ngrdrng bade. A' doa kx pivxitile Mqngrkxtr pxtxpx-ngrde nide. Mz nzmu-krde lcde, rblxbz mz doa lc nzyckr drtwrde alwx ngrdeng, murde Mqngrkxtr dekc tqokatrle leplz mz nzkrlz-krdr alwx ngrdrng. X doa kx pivxitile Mqngrkxtr trpnzngr nzkrlz-krde alwx ngrdeng mz nzplzpx-krbzleleng mz Gct. X mou, trpnzngr nzipqkr Gct nide.
11 “Kzdung mzli sa navzmitrlr nimu mz kot mz mangr-nzkrka'ngr murde lxngitiamu ninge. X na-atubzlr nimu mz kxnzetu r lr Jiu. X kzdung mzli sa navzmilr nimu mz kzdung kz kot. Mz mzli lcdeng, bzkq da nakxne drtqmu kxnamu nzayzlu-krmu natq, x nrpa kc napiamu kx narblxbz badr nzayzlu-krbzlr. 12 Murde Mqngrkxtr la naokatrle nimu mz nrpa kc napipxamu.”
Be Ngr Bcnyr Kxngqngu
13 Kzdq ncblo kx mncpxm mz zbo ngr leplz kc rpibzle bade kx, “Kxakrlz, pibz mz mzlenge kx na-akikr bade drtc' kc tqbzszm trtegr bagr.” 14 Rpibz Jiszs kx, “Trvz-ngrpwc'u nzakingr dztu leplz.” 15 Zbz rpibzle mz leplz kcng kx, “Bzkq trkibramu, a' aclvetio-lzbqamu mz da amrlx kx naprlvz mzpu. Murde nzmnc-zpwxngr x nzlungr kxboi trnzvzpxpwung mz nzrngiscngr da.”
16 Zbz rpibz Jiszs kx, “Napibo bamu dq nzycmne-ebzpxngr. Kzdq kc bcnyr rnginyz drtc' kx dakxnzng ngrde kqlu x mrlzti. 17 Kzdq mzli drtwrde aole mz nide esz'-krde kx, ‘Trpengr me nayrlq-ngrne dakxnzng nangeng kx nayctile mzli naboi. ?Nike na-alepex? 18 Sa na-awxlikiopex ma ngr da nyzngeng x nawztix ma kxnzetupxbzng, murde nayrlq-ngrne dakxnzng kcng kqlu tqmrlzti x dztungeng amrlx. 19 X mz nibrde sa na-amax x namux x narmnqx x na-abrtzx mz nzmnc-zpwx-krnge! Murde dztungeng takitxtrpedeng nzyc-krdr nzkrlz-krbzle yiz kxkqlu mou.’ 20 A' rpibz Gct bade kx, ‘Kxngqngu e! Mz nrlckxbq ka nabzpeq. X dztumqng amrlx nabzszbzme mz leplz kzbleng.’ ” Sam 49:10 21 X rpi-mopwz Jiszs kx, “X Gct sa na-ayrplapxle leplz amrlx kcng tzatamutilzng da kx nangi scdrng, a' nzpxtxpx-ngrdr nzokatrngr leplz.”
Nzrngiscngr Da
Matiu 6:25-33
22 Zbz sc tqrpipebz Jiszs mz ncblo nedeng kx, “Da kx tqrpi-ngrbo lc bamu kx bzkq da kx nakxne drtqmu mz nzmnc-krmu, mz da kx nangqnamu x lrpz kx napxi-ngrnamu. 23 Murde nzmnc-zpwxngr tryctxtrpwzu mz dakxnzng x lrpz. 24 A' na-aoti drtwrmu utc. Trpnzngr da kx nzpetilr x trnzekqlzung dakxnzng. Trpnzngr nyzdr ma ngr dakxnzng, murde apu Gct nidr. A' nzmyalz-krmu myaszpxle utc! X mz nzmu-krde lc, Trtemu sa narkatibz bamu da. 25 Rblxbz bamu nzaboinepx-krmu nzlu-krmu mz nzyc-zvzkr mz drtwrmu da.
26 “Mz nzmu-krde lc, mane nzkxkr drtqmu da, murde trokatrleu nimu. 27 A' na-aoti kz drtwrmu nzpqpxkr mqmya. Trnzwzung x trnzrkxsilvzung scdr lrpz. Kxmule-esz' King Solomon kc tqngi nceapu, a' nzlulikr lrpzdeng trmyaszpxleu mqmya lcng. 28 Murde Gct la tqapqtipx mqmya nangi lrpzdr nc mqmya. Noude lang trnztu-aboiu murde sa namrbrng mz nzngc-krdr mz nyr, nzngikr nanr leng. Mrla tqyc-ngrde, nakrlzamu kx Gct sa na-apxi-kzle nimu, mz nzmnc-krmu mz nrlc. Murde myaszpx-zlwzamu nounc. A' nzrlxngiti-krmu bzkq topwz! 29 Mz nzmu-krde lc, bzkq aoti txpwz drtwrmu da kx nangqamu. 30 X bzkq apuamu kxtrnzrlxngitiung kx nzaoti txpwz drtwrdr dakxnzng. Murde trnzkrlzlru kx Gct rkale doa nedeng dakxnzng. A' nadcpx mz drtwrmu kx Trtemu krlzle da kx trycpwzu bamu. 31 Mz nzmu-krde lcde, narlr-lzbq-ngrbzmu mz nzmnclz-ngrbz mz Gct x mz nibrde da lcng sc tqkape-kzpzle bamu.
32 “Apuamu sip nengeng x rblx nzokatr-lzbq-krmu. A' bzkq mwxlramu, murde Trtemu kc Heven abrtz-ngrde nzrka-krbzle bamu da kcng tzvzpxmqng mz nzngini-krde King rmu. 33 A' amwa-alzuamu da kcng tqngisctimu x kabzmu trau rdeng mz krkcng trpnzngr scdr. Murde mz nzale-krmu da lc, sa na-atamutilzamu nzrngisc-krmu mrkc Heven, me trnayrkrpx-ngrpwzleu. X mrlc trpnzngr kx napna da x trpnzngr ninr kx nayrti da. 34 Na-atamutilzamu nzrngisc-krmu mrkc Heven, murde mrkc tqyrlq-ngrnamu dztumung, delc tqyc-kzngr nabzmu.
Naoliq-zvzamu Nzyzlu-krm Jiszs
Matiu 25:1-13
35-36 “Mzli kx nzyrlzngr, ncblo kxyrlz prtr kai mz nzmungr mz nzyrlzngr. Zbz sc tqvzpe mz nzvzmi-krmle olvz rde brma. X kxnzawz-nrbalq nedeng naoliqng x lam pnrdr nangc mz nzaenzli-krdr nzyzlu-krmle. Murde mzli kc navz-ngrmle na-abctrpz, x nalvxpxbzlr naonrx mzli lcdepwz. 37-38 X mzli kc kxetu rdr navz-ngrmle, kxnzawz kcng na-abrtzng murde nzobq-pz'lilr x nzoliqpeng, kxmule-esz' na-aenzlilr nide krlzbzle aurnrlc o mzli kx boipx-mopwz! X kxetu rdr sa na-abrtzlvztx-kzle nidr. X sa narpibzle kx nawxbuo-kaing mz nzrka-krbzle nadr dakxnzng. 39-40 X nimu na-apuamu kxnzawz lcng. X na-apu-kzamu ncblo kx oliq mz nzrpwa'-krbzle mz kxpnada nztangetr-krbzle ma nyzde, murde trkrlzleu nabznepi lcde. Mz nqmq lcpwz, naoliq-zvz-kzamu. Murde Ninge, Mrlx Leplz, sa nayzlumc mzli kx trpnzu drtwrmu nayzlu-ngrmc.”
Kxnzawz Kx Brti Drtwr Kxetu Rde
Matiu 24:45-51
41 Rpibz Pita kx, “?Kxetu rnge, nzycmne-ebzpxngr lc pime bagr o pibzme mz leplz amrlx?” 42 Rpibz Jiszs kx, “?Neke kxnzawz nenge kx brti drtwrnge? Tqycmnetibo nimu x kzdung kz kxnzrmailzng. Murde kzdq kxetu aprcbzle mz kzdq kxnzawz nede mz nzaclve-krde kztedeng x mz nzapu-krde nidr. Zbz sc tqvzpe mz kzdq nrlc. Kxnzawz kx yrplapx x brti drtwr kxetu rde, sa navz-nqblq-zvzle natq kxetu lc. 43 Mz nzmu-krde lcde, mzli kc navz-ngrm kxetu rde, kxnzawz lc sa na-abrtzlvzle nzale-krde nzwz-krde. 44 Da angidrtx lc napibo bamu, kxetu kc sa nayrlqle kxnzawz lc na-aclvebzle dztudeng amrlx.
45 “A' trmrlzu kxnzawz lc nzrpi-krde mz drtwrde kx, ‘Kxetu rnge trpnzngr nzvz-ani-krmle.’ Zbz sc tqibrtipe-kzle kztedeng, waile ncblo x olvz. A' nide kc tqmu x tqangqnguti-lzbq-ngrde nzrmnqngr. 46 A' kxetu kc yzlum mz kzdq mzli kx trpnzu drtwr kxnzawz lc. Zbz kxetu kc na-ayrplapx-zlwzle nide x na-apusr-ngrde nide kxtrnzrlxngitiung.
47 “Kxnzawz kc tqkrlzle me pnz drtwr kxetu rde a' troliqu nzvz-nqblq-krdele nzrviplangr nide nzwrde nakqlu. 48 A' kxnzawz kc trkrlzleu me pnz drtwr kxetu rde, x alele da kx takitrde nzrviplangr nide, nzrviplangr nide nzwrde napipz. Murde leplz kx nzkrlzlr me pnz drtwr Gct, navz-nqblq-zvzlr. X leplz kx ka-nebang Gct zmatq kxetu, narlr-lzbq-zvz-ngrbzng mz nzwz-krde.”
Jiszs Batrpzle Nzakipx-lzbqngr
Matiu 10:34-36
49 Rpi-mopwz Jiszs kx, “Vz-ngrmc nztekatr-krnge nrlc mz nyr pnr Gct. X sutipe drtwrnge nzwou-krde mzli ka! A' sc trwouka. 50 Murde nzetqkr drtq kxtrka x nzkxpungr kx nakrlzmle ninge sa tqvzbep. X nabznge tqtalvzo zvz mz nzaotikr drtwrnge le. X nzvz-krde la nakrlzbzle mzli kx nakapupx-ngrde! 51 Mz drtwrmu rpiamu kx vz-ngrmc nzrtwz-krmc nrwx mz leplz mz nrlc ka. A' trtingr, murde vz-ngrmc nzakipxngr kxnzlxngitilr ninge x kxtrnzrlxngitiung. 52 Mzli kape doa lr ma kxesz' na-akipx-lzbqng, kzdung mz nrlarde nyznge x kzdung mz nrlarde kzble. 53 Kxmule-esz' trte, o lxe, o mrlx, o inyx, o mzle-lzbq, o ile-lzbq, o kzdo-lzbq, o lvxbq-lzbq, a' doa lcng amrlx sa na-aki-lzbqng mz nzrlxngitingr ninge.” Maekz 7:6
Nzrkrlzngr Rkx Ngr Nzwzkr Gct
Matiu 16:1-12; Mak 8:11-21
54 Rpi-kzpz Jiszs mz leplz kcng kx, “Kx namcpeamu kx zbo kc tqtupe, pitx-pnzamu kx, ‘Mwx tewa nadcpe,’ x dctx. 55 X kx naxngibzmu nenq ngr ulu kx nabaopele mrka Israel, sc tqrpipeamu kx, ‘Nrlc la napqpe,’ x nrlc kc tqpqpe. 56 Krlzamu nzrmcngr da kx navzpxm mz nibr zbo x nenq. X rpi-kzamu krlzamu da kx nzvztimqng mz Gct, a' pokiaamu. Murde rblxbz bamu nzrkrlzngr nzwzkr Gct mzli ka.
57 “A' nakrlzamu nike tubq x aleamu. 58 Nzmu kzdq ncblo natwzle nim mz kot, tubqti-lzbq-kaiamu mz lrpzki. Murde ma tqaprcbzle nim mz majzstret kc na-aprc-alzupwzle nim mz pulis, x pulis sc tqadwatrpele nim mz presin. 59 Murde nzmu kx tqkrlzpebzme la presin trpengr nzdwapx-krme. Murde rblx nzatatr-krme trau kx na-avzpxmle nim. Mz nqmq lcpwz, tekqtr nqmq nr drtwrmu mzli ka, murde ma tqpibz Gct kx navzq mz Hxl, x trpengr nzdwapx-krme.”

*12:10 Gct krlzle nzipqtx-krpwzle leplz kcng tzplzpxbzlr alwx ngrdrng bade. A' doa kx pivxitile Mqngrkxtr pxtxpx-ngrde nide. Mz nzmu-krde lcde, rblxbz mz doa lc nzyckr drtwrde alwx ngrdeng, murde Mqngrkxtr dekc tqokatrle leplz mz nzkrlz-krdr alwx ngrdrng. X doa kx pivxitile Mqngrkxtr trpnzngr nzkrlz-krde alwx ngrdeng mz nzplzpx-krbzleleng mz Gct. X mou, trpnzngr nzipqkr Gct nide.

12:20 Sam 49:10

12:53 Maekz 7:6