25
Nzycmne-ebzpxngr Olvi Kcng Nzpnu
Luk 12:35-40
Jiszs rpi-mople bagr kx, “Mzli kc nayzlu-ngrmc mz nzngini-krnge King, sa naglx-angidrx leplz kcng tzvz-nqblqlr ninge x navzmix nidr Heven. Mzli lc leplz mz nrlc ka sa na-apulr olvi kcng mz be lc nayapwxtibo.
“Kzdq nrlckxbq kzdu kcng olvi nzpnu-esz' tzaenzling mz ma nyz olvi kc nayrlz. Nzwz-krdr nzyangrle-krdr nyr mz lrpzki kc nao-zli ncblo kc nayrlz mzli kc navz-ngrmle, mz nibr nzatubqtingr narncbr ngr nzyrlz-krde. 2-4 Olvi lcng nzlvqn nzyrplapxng, murde nzoliqtilr da kqlu kx nayangrlelr mzli kxboi. A' nzlvqn nzngqngung, murde nzoliqti-txpwzlr da kx esz' kx nayangrlelr mzli kxmrbc txpwz. Ncblo kc nayrlz trvz-anipuu. X mztr kc tqone-mwitipe, x sc tzmwipeng.
“A' mzli kc mz aurnrlc, sc tzxlrpelr ncblo kx nate etu, rpile kx, ‘Ncblo kc nayrlz sa tqvzpem! Dwalzmamu x rmctiamu nide.’ Olvi kcng nzpnu nzdwalzmqng, x sc tztekatrpelr da kcng nayangrlelr. Olvi kcng tzngqngung nzrpibzlr mz krkcng tzyrplapxng kx, ‘Kamamu du bagr da scmu kcng tzyangrle, murde kx pnrgrng yrkrtrpe.’ A' krkcng tzyrplapxng nzayzlu-ngrbzlr natqdr kx, ‘Trtingr. Trtakitrpepleu nigu amrlx ngrgu. Murde mz nzyangrlengr nyr, navz nakrlzbzle ma nyz trte ncblo kc nayrlz. Mz nzmu-krde lcde, vznamu x rpwxamu scmu da kx nayangrleamu x nayctrpz du.’ 10 A' mzli kc tzvz-ngrdr mz nzxpengr da lcng, ncblo kc nayrlz sc tqkaputrpem. X olvi kcng tzoliq-angidrng, sc tzvzpebzng badr mz ma nyz trtede, mz nzprtr-krdr mz nzmungr kc etu mz nzyrlzngr lc. 11 Mz nibrde olvi kcng tzngqngung sc tzkaputrpemqng ma kc. X sc tzrpi-katotrpebzlr kx, ‘Kxetu! Kxetu! Lvxpxm naonrx! X nadwatr-kzpzkr!’ 12 A' rpipxmle brma kx, ‘Trtingr. Trkrlzwxu nimu.’ ”
13 Zbz Jiszs ayrkrpxle natqde, nzrpi-krde kx, “Mz nzmu-krde lcde, naoliqti-zvzamu nzyzlu-krmc. Murde trkrlzwamuu zbq o nabz nepi kx nayzlu-ngrmc.” * 25:12 Tr-rlr-ngrpwzleu badr nzprtr-krdr mz nzmungr kc etu kc tqkrlzbzle zbq kxrlimz. Murde trnzoliqung mz nzvz-krmle x nzaelwapx-ngrdr kx trnzamrluelru nide. 25:13 Leplz kcng tzlxngiti-zvzlr Jiszs x tzvz-nqblq-zvzlr natqde, sa naoliqng mz nzyzlu-krmle.
Nzycmne-ebzpxngr Kxnzawz Kcng Tq
Luk 19:11-27
14 Rpi-mop Jiszs bagr kx, “Mzli kc nayzlu-ngrmc mz nzngini-krnge King, sa na-ayzlu-ngrbo da mz leplz nengeng mz nzvz-nqblq-krde da kx nzalelr. X sa nakabo da kxmrlz mz krkcng tzaleng da kxmrlz. Mzli lc, leplz mz nrlc ka sa na-apulr kxnzawzng mz be lc.
“Kzdq mzli kzdq kc kxetu oliq mz nzvz-krde mz nrlarnrlc. A' kqle-kaile kxnzawz nedeng nztqng kx brti drtwrde mz nzaclve-krbzlr dztudeng. 15 Aprc-lxblrbzle badr da kx takitrde nidr. Kabzle badr bxli r srlrni kx ngi gol. Kzdq twzle bxli nzlvqn, kzdq bxli li, x kzdq bxli esz'. Zbz sc tqrkalzpem. 16 Ncblo kc tqrtwz bxli kxnzlvqn, vz x sc tqmwapxpe-ngrde gol kcng. X atatrple bxli nzlvqn mou kx nangi sc kxetu rde. 17 X mz nqmq lcpwz, ncblo kc tqrtwz bxli kxli, atatr-kzple bxli li mou kx narngisc kz kxetu kc. 18 A' ncblo kc tqrtwz bxli kxesz', twzle x yrtzmqle mz drtc' murde mz drtwrde nayc angidr.
19 “X mzli kzblepe, kxetu rdr sc tqyzlupem. X kqleleng rtqlrdr mz nzrlwa-krbzlr bade nikeng nzatatrplr mz gol scde. 20 Ncblo kc tqrtwz bxli kx nzlvqn, vzm bade x rpibzle kx, ‘Kxetu rnge, kame bange bxli nzlvqn, x mwapxpe-ngrne x atatr-mopwc' bxli nzlvqn kx nangi scm.’ 21 X rpibz kxetu kc kx, ‘Mrlzvxitx angidr. Nim kxnzawz kxmrlz kc tqvz-nqblq-zvzle natqnge! X nayrlqpex nim mz nzaclvengr da kxkqlu, murde atutr-angidrq nzwz-krm mz da kxpipz. Vzm x prtr mz nzmungr lc etu murde abrtzlvzx nim.’ 22 Zbz ncblo kc tqrtwz bxli kxli, vzm bade x rpibzle kx, ‘Kxetu rnge, aprcme bange bxli li, x mwapxpe-ngrne x atatr-mopwc' bxli li kx nangi scm.’ 23 X kxetu lc rpi-kzpzle bade kx, ‘Mrlztx angidr. Nim kxnzawz kxmrlz! X nayrlqpex nim mz nzaclvengr da kxkqlu, murde atutr-angidrq nzwz-krm mz da kxpipz. Vzm x prtr mz nzmungr lc etu murde abrtzlvzx nim.’
24 “Zbz ncblo kc tqrtwz bxli kxesz', vzm bade x rpibzle kx, ‘Kxetu rnge, suti drtwrm kx nike na-ale kxnzawz nemqng nradr naycbz. X atatrpe' gol mz da kx trvzpxpuu mz nzwz-krm. 25 Mwxlrlvzx gol scm murde ma tqamrbrbo. Mz nzmu-krde lcde, yrtzmqtxbo mz drtc' murde nayc angidr. Gol scm kc tqkame bange dese.’
26 “Rpibz kxetu kc bade kx, ‘Nim kxnzawz kxtrka x drtqm sa! Krlzq kx suti drtwrnge kx nike na-ale kxnzawz nengeng nradr naycbz. X atatrpc' gol mz da kx trvzpxpuu mz nzwz-krnge. 27 ?A' memule tryrlqtr-ngrpwzmeu gol scnge mz bxng, murde mz nzyzlu-krmc, gol kxmwatipxle nayctrpebz x na-atatr-mople du trau?’ 28 Zbz kxetu kc sc tqrpipebzle mz leplz nedeng kx, ‘Kapxbzmu bxli scnge bade x kabzmu mz kxnzawz kc tqryrlq bxli kx nzpnu.’ ”
29 X Jiszs ayrkrpx-ngrde natqde kx, “Mzli kc nayzlu-ngr-mopwc', doa kx aclve-angidrle da kx kabo bade, sa nartxlvzlzbo nikeng kabo bade, murde dztudeng nakqlu-zlwzng. A' doa kx traclve-angidrleu da kx kabo bade, kxmule-esz' nike scde pipz, sa nakatxpxbo bade. 30 X sa na-apux kxetu kc tqrpibzle mz kxnzawz nedeng kx, ‘Kxnzawz kxtrka elc, rtcpx-ngrnamu yz, mrkc tqtungr nzlo x tzyrningr leplz mz nzetqkr drtqdr x tzmadqti-ngrdr nqngidr mz zngya.’ ” Dztugu amrlx sc Gct, murde nzvzpxmqng mz mqde. X suti drtwrde kx nigu kcng tzlxngitilr Jiszs naokatrku leplz mz da amrlx kx kamle bagu — mz da scgung, mz trau scgung, mz drtc' nyzgung, x mz nzrkrlz-krgung, murde dzbe leplz nedeng naetunepx.
Mzli Kxmatq Kc Nawxbuo-ngrm Jiszs Mz Tron Nyzde Kxmyalz-esz'ngr
31 Jiszs rpi-mople bagr kx, “Mzli kc ninge Mrlx Leplz nayzlu-ngrmc mz nzngini-krnge King kxluli, sa navzmimc enjrl nengeng amrlx. X sa nawxbuomc mz tron nyznge kxmyalz-esz'ngr mz nzpipx-krbo mz leplz mz nrlc tulvzo nztubq-krdr o nzvz-rbr-krdr. Matiu 16:27 32 Leplz amrlx mz drtc' amrlx mz nrlc tulvzo sa nayrkrmqng bange. X sa na-akipxx nidr mz dzbede kxli, da kc tqwai kxaclve sip nzakipx-krde sip mz gout nedeng. 33 Mzli lc sa na-amncx leplz kcng tztubqng mz nzobqkr Gct mz nrlarnge kxrtc, x leplz kzbleng mz nrlarnge kxmc. 34 Zbz sa narpibo mz leplz kcng tzmncng me matq mz nrlarnge kxrtc kx, ‘Trtenge amrlzle nimu amrlx. Vzmamu x twzamu da kxmrlzting amrlx kcng Gct tqesalz-ngrde nakabzle bamu Heven, mz nzngini-krnge King rmu. Murde oliqti-pnzle da kxmrlz lcng mzli kc tqwz-ngrde nrlc. 35 Takitrde nztwz-krmu da kxmrlz lcng murde mzli kc tqbrtale-ngrne rkamamu nange dakxnzng, x mzli kc tqbrlxkzngr drtwrnge rkamamu mqnge lue, x mzli kc tqngini-ngrbo lrnarnrlc bamu adwatramu ninge ma nyzmung, 36 x mzli kc trpnzngr scnge lrpz rkamamu bange lrpz, x mzli kc tqyagox-ngrne aclveamu ninge, x mzli kc tqmncpx-ngrmc mz presin oklatimamu ninge.’
37 “Zbz leplz kxnztubqng sa narpimlr bange kx, ‘?Kxetu, mzli kznike mc-ngrgr nzbrtale-krm x rkabzkr nam dakxnzng? ?X mzli kznike mc-ngrgr nzbrlxkzkr drtwrm x rkabzkr mqm lue? 38 ?X mzli kznike mc-ngrgr nzngini-krm lrnarnrlc x adwatrkr nim ma nyzgrng? ?X mzli kznike mc-ngrgr trpnzngr scm lrpz x rkabzkr scm? 39 ?X mzli kznike mc-ngrgr nzyagox-krm o nzmncpx-krme mz presin x oklatibzkr nim?’ 40 X sa na-ayzlu-ngrbo natqdr kx, ‘Da angidr lc napibo bamu. Mzli kznike okatr-ngrnamu leplz nengeng, kxmule-esz' nidr leplz txneng, mz drtwrnge okatrpeamu ninge.’
41 “X mzli lc sa napi-kzpo mz leplz kcng tzmncng mz nrlarnge kxmc kx, ‘Nimu kcng tzmnclzbzng mz zngya ngr drtwr Gct, vzpeamu. X vznamu mz nyr ngr Hxl kc tqngctx alo, tqoliqti Gct mz nzayrplapx-krde Setzn badr drka' nedeng amrlx. 42 Nzayrplapxngr lc takitrde nimu murde mzli kc tqbrtale-ngrne tr-rkapwa'muu nange dakxnzng, x mzli kc tqbrlxkzngr drtwrnge tr-rkapwa'muu mqnge lue, 43 x mzli kc tqngini-ngrbo lrnarnrlc bamu tradwatrwamuu ninge ma nyzmung, x mzli kc trpnzngr scnge lrpz tr-rkapwa'muu bange lrpz, x mzli kc tqyagox-ngrne x tqmncpx-ngrmc mz presin traclvewamuu ninge.’ 44 Zbz leplz lcng sa narpimlr bange kx, ‘?Kxetu, mzli kznike mc-ngrgr nzbrtale-krm x nzbrlxkzkr drtwrm, x nzngini-krm lrnarnrlc, x trpnzngr scm lrpz, x nzyagox-krm x nzmncpx-krme mz presin x trokatrkru nim?’ 45 X sa na-ayzlu-ngrbo natqdr kx, ‘Da angidr lc napibo bamu. Mzli kznike pxtxpx-ngrnamu nzokatr-krmu leplz, kxmule-esz' nidr leplz txneng, mz drtwrnge pxtxpx-ngrnamu nzokatr-krmu ninge.’ 46 Zbz leplz lcng sa naprtrng mz Hxl mz nzayrplapxngr kc tqyctx alo. A' kxnztubqng sa naprtrng Heven mz nzlungr kxboi.”

*25:13 25:12 Tr-rlr-ngrpwzleu badr nzprtr-krdr mz nzmungr kc etu kc tqkrlzbzle zbq kxrlimz. Murde trnzoliqung mz nzvz-krmle x nzaelwapx-ngrdr kx trnzamrluelru nide. 25:13 Leplz kcng tzlxngiti-zvzlr Jiszs x tzvz-nqblq-zvzlr natqde, sa naoliqng mz nzyzlu-krmle.

25:30 Dztugu amrlx sc Gct, murde nzvzpxmqng mz mqde. X suti drtwrde kx nigu kcng tzlxngitilr Jiszs naokatrku leplz mz da amrlx kx kamle bagu — mz da scgung, mz trau scgung, mz drtc' nyzgung, x mz nzrkrlz-krgung, murde dzbe leplz nedeng naetunepx.

25:31 Matiu 16:27