4
Drtc' Pwx Kx Bletipx
Matiu 13:1-9; Luk 8:4-8
Mz nibrde, Jiszs dwapx ma kc x sc tqvzope mz nabz drta' ngr Dxbu Gzlili. Zbz zbo ngr leplz kcng kxnzetunepxlr kc, sc tzyrlwr-ngalelvzpelr nide. X sc tqdwaope mou mz bot, mz nzalvztr-krde nidr kcng tzyrlwrpxbzng mepz. Yapwxtibzle badr kzdung nzycmne-ebzpxngr mz nzalvztr-krde nidr da kxkqlu. X mz zbq lcde Jiszs yapwxtibzle badr nzycmne-ebzpxngr lcde seleng.
“Lalztqmamu bange! Kzdq mzli kzdq kc ncblo oliqtile drtc' ngr nrlanc nyzde. Zbz sc tqarlxpele nra wit nyzdeng, murde rpile nayrkqlvzle mz drtc' mz nibrde. A' mzli kc tqarlx-ngrdeleng, kzdung tationg mz lrpzki kx drtc' ngrde mqngi, x nzngqtilzmqng utc. 5-6 X kzdung nztaong mz drtc' kxmelx, murde ycom mz rplz. Nzlvcpulz-animqng, a' nzglrting x nzmztx-ani-moung mz nepi, murde dzbrdr trvzou la. X kzdung mou nztationg mz drtc' ngr ncngrbz. Krlcng nzlvcpumilzm lxbi x nzyrlvilvzo lxbi nidr x trnzpa-pnzung. X kzdung nztao mz drtc' kxmrlz. Krlcng nzyrlvzlzmqng x nzpang. Kzdung nradr pipz, kzdung nradr kqlu, x kzdung nradr kqlutx zlwz. Doa kx yrplapx, na-abzle nztwz-krde drtwr ngr natq lc.”
Drtc' Pwx Kx Bletipx Ngi Nqmq Kr Leplz
Matiu 13:10-23; Luk 8:9-15
10 Mz nibrde mzli kc Jiszs tqmnc-ngrde esz'-krde, aposol badr kzdung kz leplz nedeng, sc tzrpipebzlr bade kx nayapwx-dalitipxbzle badr nike tqngi drtwr ngr nzycmne-ebzpxngr lc. 11 Sc tqrpipebz Jiszs kx, “Ayrbq-angidrbo bamu nqmq kr Gct kc tqyc-kapq mzli kc mz nzngini-krde King r leplz nedeng. Murde doa kx lxngitile Gct, Gct sa na-aetunepxbzle nzrkrlz-krde da angidr x sa na-axplrbzle nzrlxngiti-krde. A' mz leplz kcng tzpxpx-ngrdr nzxlr-krdr da angidr, napipxbo badr mz nzycmne-ebzpxngr. 12 Nidr leplz kcng tqycmnetrngr profet Asaea mz nzrpipxkr Gct kx,
‘Kxmule-esz' nzobqng, a' trnzkrlzlru da angidr. X kxmule-esz' nzlalztqng, a' nardr tryrplatrpwzu. Mz nzmu-krde lcde, rblxbz badr nzyzlu-krmlr bange mz nzatubqti-krnge nabzdr.’ ” Asaea 6:9-10
13 Kctipx Jiszs trnzkrlz-krdru nzycmne-ebzpxngr lc, sc tqrpipebzle badr kx, “?Tryrplatitru narmu nzycmne-ebzpxngr lc? Nzmu kx tqmule lcde, sa narblxbz bamu nztwz-krmu drtwr ngr nzycmne-ebzpxngr amrlx. 14 Drtwr ngr nzycmne-ebzpxngr kc nide sele: Nra wit kcng tqarlx ncblo ngi natq Gct. 15 Drtc' pwx ngi nqmq kr leplz. Lrpzki lc drtc' ngrde tqmqngi, drtwr ngrde leplz kcng nardr tqmqngi mz nzxlr-krdr natq Gct. Murde mzli kznikeng nzxlr-ngrdr nrpa ngr Gct, Setzn vzm x katxpxbzle badr. 16-17 Drtc' kc tqmelx drtwr ngrde leplz kcng nabzdr tqngrgo. Kxmule-esz' nzxlrlr natq Gct x nzabrtzlvzlr nztwz-krdrle, a' natq Gct trpnzngr dzbrde x trvzou la mz nabzdr. Nzrlxngiti-krdr mrbcnepwz, murde rblx nzlolvz-amqngi-krdrle mzli kc tqprtztingr nzkxpungr x nzatalzngr kcng tzvzpxmqng mz nzrlxngitingr. 18-19 Drtc' ngr nibr ncngrbz drtwr ngrde leplz kcng drtwrdr tresz'tiu. Kxmule-esz' nzxlrlr natq Gct, a' trbrtiu drtwrdr. Murde nzaoti-zlwzkr drtwrdr dalr nrlc kxkqlu nzapulr lxbi kcng tqyrlvilvzolr nabzdr, x trpnzngr nardr. 20 Drtc' kxmrlz drtwr ngrde leplz kcng nabzdr tzoliqtilr nzlxngiti-krdr natq Gct. Murde nztwzlr x nzlxngitilr natqde, x nra nzrlxngiti-krdr yc-zvzbz, mz nzvectr-krmlr leplz mz nzmnc-nqblq-krdr Gct. Kzdung mzli leplz kcng nzvectrplr nzpipzneng, kzdung mzli nzkqlung, x kzdung mzli nzkqlutx-zlwzng.”
Gct Suti Drtwrde Nrpakxmrlz Natalvzpxle Leplz Amrlx
Luk 8:16-18
21 Mz nzaelwapxkr Jiszs kx Nrpakxmrlz na-apule zyzlr, rpibzle kx, “Lam trnztekatru sc tzalalvzope topla. X trnzawxbulzpwzu mz nabz da. A' lam nzadolzpwz wq, murde leplz namctr zyzlr mz nzdwatr-krmlr brma. 22 Mz nqmq lcpwz, kxmule-esz' Nrpakxmrlz trkrlzkapzle leplz amrlx, a' sa naopxbz badr kalr. Murde mzli lc, sa nayrplatitr nardr x na-aelwapx-ngrbzle da kx yc-kapqbepz badr. 23 Doa kx yrplapx, na-abzle nztwz-krde drtwr ngr natq lc.”
24 Rpi-mopwz Jiszs badr kx, “Na-aoti angidr drtwrmu natq Gct kc tqxlramu murde natwz-kzamu mz nzmnc-krmu. Mz nqmq kcpwz tqrka-ngrnamu, sa na-ayzlubz Gct bamu. A' nzrka-krde myaszlzle kxmu nzrka-krmu. 25 Murde doa kx twzle natq Gct mz nzmnc-krde, sa natwz-moule nzyrplapxngr mz kzdung kz natq Gct. A' doa kx trtwzleu natq Gct mz nzmnc-krde, trnatwz-mouleu nzyrplapxngr. Kxmule-esz' nzrkrlzngr kx topwzne ycbz bade, a' sa nakatxpx-kzpz Gct bade.”
Nzycmne-ebzpxngr Nznginikr Gct King
26 Jiszs pi-mopwzle kzdq nzycmne-ebzpxngr. Rpibzle kx, “Nzwzkr Gct mz nzvectr-krmle leplz bade mz nzngini-krde King rdr apule ncblo kx pe rtq wit mz nrlanc nyzde. 27 Mz nibrde sc tqaletipele kzdung kz nzwzngr. Mwi angidr mz nrlckxbq x traotipeu drtwrde rtq wit kcng tqpetile. Nzlvcpulzmqng x nzetulzmqng, a' ncblo kc tqpe, trkrlzleu kxmu nzyrlvzlz-krmlr. 28 Murde drtc' esz'-krde kc tqwztr mz nzyrlvzlz-krmlr x nzpa-krdr. Da ayrnrngr kx yrlqbzle nzpa-bclz-krdr, x mz nibrde nztcngzlzkr nrpq nradr. Zbz nradr kcng tztutrpebzng. 29 X mzli kc tzbrpengr nradr, kx ngi nyz nrlanc lc otile toki scde, sc tqlakitilzpemleng, murde mzli r nzrkqngr nradr kaputrpem.”
Nzycmne-ebzpxngr Rtq Nc Seri
Matiu 13:31-35; Luk 13:18-19
30 Zbz sc tqrpipebz Jiszs kx, “?Nzkqlukr leplz kcng namnclzbzng mz Gct kalr mz nzngini-krde King rdr apule nike? ?Nzycmne-ebzpxngr kznike takitrde nayokaetipx-ngrbole? 31 Apule rtq nc seri kx peti ncblo mz drtc'. Kxmule-esz' topwz zlwz, 32 a' mz nibr kzdung mzli etulzm x sc tqngipe kzdq nounc kxetu. X utc kxkqlung nzmncng mz zmyo ngrde. Sam 104:12; Esikel 17:23; 31:6; Daniel 4:12 33-34 Jiszs yapwxtibzle nzycmne-ebzpxngr kxkqlu kxmule lcng mz nzalvztr-krde leplz mz nrpa ngr Gct. Alvztrle zbo ngr leplz mz nzycmne-ebzpxngr txpwz, murde da kx takitrde nzyrplatitr-krbz nardr kxpipz nzalvztr-krde delc. A' mz nibrde, mzli kc namncpe-ngrdr esz'-krdr badr ncblo nedeng, sc tqyapwxtipebzleng drtwr ngr nzycmne-ebzpxngr lcng badr.
Jiszs Aole Nrwx Mz Kzdq Nenq Kxetu
Matiu 8:23-27; Luk 8:22-25
35 Mz zbq lcpwz mzli kc tqvzopengr nepi, Jiszs rpibzle mz ncblo nedeng kx, “Na-alilvckiopeku mz nrlar dxbu kc.” 36 Zbz sc tzrlaszpelr zbo ngr leplz kcng x sc tzprtzpe-kzpzng mz bot kxetu kc tqwxbuope-ngrm Jiszs, x sc tzalilvcopeng. X kzdung kz leplz nzvo-nqblqopebzlr nidr mz bot kcng tzdwa-kzng mrkc. 37 Zbz sc tzpwrkilvcpe-ngrdr kzdq nenq kxetu. Ebio kxnzetuting prtzm x nzvztiobzng mz nabz bot kc. X sc tzmulr naboopeng. 38 A' mzli lc Jiszs sc tqmwi mz mrtwz' kxrm, glz mz pilo. Nzvzbzng bade sc tzameopelr. Nzrpibzlr kx, “Kxakrlz, okatr nigu! Nabzpeku!” 39 Jiszs tulzm x lclvztxde nenq x ebio, rpibzle kx, “Esakiamu! Mnc-lrpiamu!” X mzli kcpwz nrwx kc tqvope. Sam 65:7; 89:9; 107:29 40 Zbz sc tqrpipebzle mz ncblo nedeng kx, “?Memule tqmwxlr-zlwz-ngrnamu? ?Trlxngitikalamu ninge?” 41 A' nzmwxlr-zlwzbeng, sc tzrpi-etrpelr kx, “Eke! ?Ncblo kznika? Nenq x ebio nzvz-nqblqlr natqde.”

4:12 Asaea 6:9-10

4:32 Sam 104:12; Esikel 17:23; 31:6; Daniel 4:12

4:39 Sam 65:7; 89:9; 107:29