Sam Kratrtqki-esz'-nrade-esz'mz (106)
Gct Arlapx-zvzle Leplz Nedeng, Kxmule-esz' Nzvz-rbrng
Nzawingr
Naglqpxku Yawe!
Murde aodu-zvzle nigu.
Awi-ngrbzku bade nzmrlz-esz'ngr-krde.
Trpnzngr leplz kx rkrlz nzrpipx-angidrngr rkx amrlx kcng tqwz-ngrde,
X nzrglqlzngr amrlx trkrlzpxpwzleu nzmyalz-esz'ngr-krde.
Yawe, natqm rpile kx sa namrlzbz mz leplz kcng tzaleng da kxtubq,
X trpnzngr da kxtrka mz nzao-krdr drtwrdr.
Nadcpxngr mz drtwrm ninge, mzli kc naokatr-ngrn leplz nemqng,
X aprtr-kzpz ninge badr, mzli kc na-arlapx-ngrn nidr.
Murde na-axvctr-kzpo badr mz nzamnc-zpwx-krm nidr,
X mz nzabrtz-krdr x nzbilvz-krdr nzngini-krdr leplz nemqng.
Mrkc Ijipt
A' axvctr-lzbq-kzpzkr mz melrmqgrng mz alwx ngrdrng.
X vz-nqblq-kzkr nzvz-rbr-krdr mz da kxtrka.
Mzli kc tzmncngr melrmqgrng Ijipt,
Trnzkrlz-zpwxlru rkx kcng tqaletiqng,
X trnzaotiu drtwrdr nzwrde kcng kqlu tqaelwa-ngrbzme nivz lrm badr.
X mrkc Prla Bla nzrnzlvzolr nim kc tqmyalz-esz'ngr.
Mrkc Prla Bla
Kxmule-esz', a' arlapxq nidr mz nzvz-nqblq-krde nzesalz-krm.
Murde na-aelwapx-ngrn nzmyapxkr zmatq ngrm.
Lclvzq Prla Bla x sc tqakipx-lzbqpe x noude pzlz-kzp.
X sc tqmailzpeq leplz nemqng elr.
10 Arlapxq nidr mz nzaopx-krbzme drtqdr mz mq lr Ijipt,
Enqmi rdr kcng tzpxtxpx-ngrdr nidr.
11 A' prla yrle-etr mou x akq-pnzle enqmi rdrng,
X trpnzngr nidr kx rlapx.
12 Mzli lcpe sc tzlxngiti ate leplz nemqng natqmqng,
X sc tzngrpeng mz nzglqlz-krdr nim.
Mrkc Lzke
13 A' mzli trboiu sc tqmrbrtrpe mz drtwrdr nikeng aletiq,
Mz nzvz-nqblq-kai-krdr me pnz drtwrdr x nim kc ate.
14 Mzli kc tzmnc-ngrdr lzke nzabzlr nim,
Mz nzrlx-krbzlr ncvr animol, murde drtwrdr rblx nzesapx-krdr.
15 X kabzme badr da kc tzsuti drtwrdr,
Vzmi zyagox kxtrka mz nzayrplapx-krm nidr.
Kxnzrnzlvzolr Mosis
16 Mzli lcng li kzdung ncblo tzrnzlvzolr Mosis,
Ncdr Eron kc tqngi kxnzawz kxtr nem.
17 Zbz drtc' glqwi x lvxpx-lzbq mz nzyrtzmq-amrna-krde kxnzrmailz lcng,
Datan ncdr Abiram, nidr badr lr ma nyzdr x kztedrng amrlx.
18 X atwzlr-kz-ngrpe' nyr mz kzdq ncblo x kxdrka'ngr kc-kzng tzvz-nqblqlr nide,
X nzngcting amrlx ngrdr.
Mz Nou Newz Saenae
19 X mz nou Newz Saenae nzwz-ngrdr mz gol kc mqngr kzu.
X sc tzangiopelr nide.
20 Nztekqtrlr nzangio-krdr Kxrpalz kc tqmyalz, tqrwzngr kzu amrlx,
Mz nzangio-alzu-krdr mqngr kzu kc tzwz-ngrdr esz'-krdr. Rom 1:23
21-22 Trycneu mz drtwrdr nim kc tqarlapxle nidr.
Tqrtrngzbz rkx kxmatq mrkc Ijipt,
Tqwz-ngrde da kcng tqmrlzvxing elr,
X tqalele da kcng tzkctipxng mrkc Prla Bla.
23 Delc tqrpipe-ngrn kx naodatipeq leplz nemqng.
A' Mosis kc tqmcpxq, awxobzle zngya ngr drtwrm, x trodatiwq nidr.
Nzpxtxpx-krdr Drtc' Kxmrlz
24 A' mz nibrde nzpxtxpx-ngrdr nzprtrngr mz drtc' kxmrlz kc tqkabzme badr,
Murde nzmwxlr-zlwzng x trnzlxngitilru nzesalz-krm.
25 Nzmnc-txpwzng lzke x drtwrdr lctrpz mz kztedrng mz nzlitr-krbz drtwrdr bam.
X trnzvz-nqblqlru nim.
26 Zbz sc tqesalzpebzme badr
Kx sa nanibqtiq nidr lzke.
27 X sa nangi-batrpzme mz doa nedrng nzakitikr nrlc nidr,
Mz nzmnc-krdr badr kxtrnzrlxngitiung x nabztineng mrkzbleng.
Nzangio-krdr Baal
28 Zbz mz Newz Peo, leplz nemqng nzprtr-kzpzng mz nzangio-krdr gct kc drtqde Baal.
X nzmu-kzng blz krde, kxmule-esz' nide gct kxbz kxnzlz.
29 Delc tqngyatingr drtwrm nidr
X sc tqdwatipebz zyagox kx nabz-ngrdr.
30 A' Finizs twzpele zmatq x nibqle doa kcng li tqvzkipxm nzkxpungr,
X zyagox kc sc tqayrkrpxpeq.
31 Nzwzkr Finizs lc tubq mz nzobq-krm.
X nzryapwxtipxngr nide trpnzngr nzmrbr-krde.
Mz Aulz Ngr Meriba
32-33 Mz aulz ngr Meriba, nzangyati-kzpzlr drtwrm.
X da kcng tzalelrng atalvzobzle drtwr Mosis,
X sc tqvz-rbrpe mz nzycmne-ani-krde.
Delc tr-rlr-ngrpwzmeu nzprtr-krde mz drtc' nyzm,
X nzkxpu-krde lc vzpxm mz natq kc tqpibzle
Mz leplz lcng nardr tqmqngi.
Nzprtr-krdr Mz Drtc' Nyz Gct
34 Mz nzprtrkr leplz nemqng mz drtc' nyzm
Pibzme badr kx nanibqtilr lr Kenan kcng tzmncng elr.
A' nzpxtxpx-ngrdr nzvz-nqblq-krdr natqm,
Mz nzrlr-krbzlr nzrlapx-krdr.
35 X nzyrlz-etrng badr kxnzmnc-mrbrng,
X nztwzlr nqmq krdrng.
36 Nzangiolr mqngr drka' rdr.
X krlc lrpzki r nzodatingr nidr.
37-38 Nzrlr-ngrbzlr doa ncblo x doa olvz nedrng
Nzngini-krdr blz kx nzkabz mz mqngr drka' kxnzlz lr Kenan.
X mz nzpulio-krdr mepyr ngr doa nedrng kxnzmrlzng,
Nzatrkati-zlwz-ngrdr drtc' kc tqkabzme badr.
39 X nzatrkati-lzbq-kzng mz da lc tzalelr,
Mz nzapusr-lzbq-krdr olvz kc tqrlaszle krnalzde.
Nzakitikr Nrlc Nidr
40 Mz nzmu-krde lcde, sc tqngyatipe drtwrm leplz nemqng,
X pxtxpx-ngrn nidr.
41 Rlrpx-ngrn nzaovxiokr kxnzmnc-mrbrng nidr,
Murde na-aclvepeng enqmi rdrng.
42 X enqmi lcng nzayrplatipxlr nidr,
Mz nzmnclz-krbzlr badr.
43 Nzwrde kqlu kx arlapx-ngrn nidr,
A' sc tqsuti zvz drtwrdr nzmncngr kx na-atrkatingr nim.
Nzyzlu-mou-krmlr Mz Drtc' Kc Tqkabz Gct Badr
44 A' mzli kc tzyrni-ngrbzlr bam, xlrbzme natqdr.
X vztitx drtwrm nidr murde nzkxpu-krdr.
45 Leplz lcng nemqng, dekc tqycngr mz drtwrm Nzesz'tikr Drtwrmu Badr,
X trayrplapx-zvzwq nidr, murde aodu-zvz-kzq nidr.
46 X ngi-batrpzme nzyckr mz drtwr enqmi rdr
Kcng tzaovxiolr nidr.
Nzkrka'-krgr
47 Yawe, Gct rgr, arlapx nigr mz mq kxtrnzrlxngitiung,
Mz nzvzmi-kr-mope' nigr mz drtc' nyzgr.
Murde na-awibzkr bam
X naglqlzkr drtqm kxtr.
Nabz Kx Yrkrpxngr Buk Krapwx
48 Naglqlzku Yawe, Gct rgu, nigu lr Israel,
Tqvzpe, tqvzpe. Naglqlzku Yawe.
Leplz narpilr kx, “Eu, angida!”
Naglqpxku Yawe.
Buk Kranzlvqn
Sam 107—150

Sam Kratrtqki-esz'-nrade-esz'mz (106):20 Rom 1:23